Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 541.105 542.193 530.325 527.123 527.121 527.119
Baten 1.171.968 1.004.533 1.011.451 1.011.451 1.011.451 1.011.451

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 6.464.351 6.595.409 5.139.035 4.131.170 3.693.290 3.169.816
Baten 4.495.042 4.605.830 3.664.280 2.663.043 2.272.573 1.750.913

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2020 2020 2021 2022 2023
Ontwikkeling UNESCO Maasheggen 105.000        
Procesgeld UNESCO Maasheggen   50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal      105.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 303.329 228.390 334.000 317.796 317.273 316.750
Baten 124.731 52.562 52.562 52.562 52.562 52.562

Beleidsindicatoren - Programma 3

Beleidsindicatoren - Programma 3

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Functiemenging

LISA

%

2017

56,4

52,4

Vestigingen (van bedrijven)

LISA

per 1.000 inw 15-64 jr

2017

108,9

139,7

Nieuw gebouwde woningen

ABF- Systeem Woningvoorraad

aantal per 1.000 woningen

2016

12,4

7,2

Demografische druk

CBS

%

2018

74,9

69,6

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 3

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 3

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Thema Economie en Vestigingsklimaat 541.105 542.193 530.325 527.123 527.121 527.119
Thema Recreatie en Toerisme 303.329 228.390 334.000 317.796 317.273 316.750
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 6.464.351 6.595.409 5.139.035 4.131.170 3.693.290 3.169.816
Totaal Lasten 7.308.786 7.365.993 6.003.360 4.976.089 4.537.684 4.013.685
Baten
Thema Economie en Vestigingsklimaat 1.171.968 1.004.533 1.011.451 1.011.451 1.011.451 1.011.451
Thema Recreatie en Toerisme 124.731 52.562 52.562 52.562 52.562 52.562
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 4.495.042 4.605.830 3.664.280 2.663.043 2.272.573 1.750.913
Totaal Baten 5.791.741 5.662.925 4.728.293 3.727.056 3.336.586 2.814.926