Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 1.979.435 2.210.090 1.848.846 1.848.846 1.848.846 1.848.846
Baten 114.623 130.889 134.445 180.606 230.311 230.311

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 1.308.497 1.304.618 1.136.215 1.191.790 1.170.790 1.185.790
Baten 578.565 378.000 371.000 385.000 303.000 303.000

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2020 2020 2021 2022 2023
ICT        141.750        
Totaal             141.750        

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 9.199.355 9.792.917 10.004.513 9.962.061 9.877.127 9.858.872
Baten 1.266.842 1.127.525 1.202.402 1.202.402 1.202.402 1.202.402

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 0 7.500 82.974 82.974 82.974 82.974

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0

Verordeningen / beleid

 

Wettelijke grondslag

Verbonden partijen - Programma 0

AgriFood Capital

Doel:

Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.

Ontwikkelingen:

Met de Provincie is Agrifood Capital in dialoog over de versnellingsagenda Noordoost Brabant. Zowel vanuit de Provincie als AgriFood Capital is het initiatief genomen om op basis van de bestaande agenda's (Provinciaal Bestuursakkoord en Strategische Agenda AgriFood Capital) te komen tot nadere afspraken om realisatie van cruciale ambities voor Brabant en in het bijzonder daarbinnen de regio Noordoost Brabant een meer gezamenlijke impuls te geven. Onderwerpen hierbij zijn:

  • versnelling versterken innovatieve-hotspots
  • top-opleiding Agrifood (haalbaarheidsonderzoek om de onderwijskolom verder tot ontwikkeling te brengen op executieve niveau voor top professionals in agri & food).
  • versterking/intensivering lobbypositie Brabantse Agrofood in Brussel
  • realisatie maatschappelijke opgaven in 11 gebiedsopgaven (o.a. klimaatadaptatie, gezondheid, energie, transitie landbouw).
  • innovatieve aanpak leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen.
  • mogelijk maken van grootschalige mestverwerking.
  • inrichten proeftuin Agro-As De Peel

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Doel:

Deze regeling geeft uitvoering aan de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten met als doel vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering / kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.

Ontwikkelingen:

Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. standpunt oktober 2014.

Beleidsvoornemens:

De samenwerking blijft vooralsnog beperkt tot de aangewezen samenwerkingsverbanden Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatie Technologie, Sociale Zaken en de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. De Gemeente Boxmeer fungeert hierin als centrumgemeente.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Doel:

Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis.

Realisatie doel:

Het BHIC  voert voor de gemeente Boxmeer de archiefwettelijke taken uit. De gemeente Boxmeer is op orde met de overdracht van archieven ouder dan 20 jaar.

Ontwikkelingen:

In de beleidsnotitie “Waarheen leidt de weg? 2019-2022" worden de ambities van het BHIC voor de komende jaren geformuleerd.  Bij het herijken van de missie en de positionering van het BHIC wordt enerzijds de nadruk gelegd op het uitvoeren van de archiefwettelijke taken en anderzijds op het feit dat het BHIC een publieksinstelling is die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave.  In de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt.

Beleidsvoornemens:

De volgende ambities zijn in de beleidsnotitie geformuleerd:

- Het BHIC is het genealogisch centrum voor Brabant;

- Het BHIC wordt het Brabants centrum voor beeld en geluid;

- Het BHIC schrijft Brabantse geschiedenis;

- Versterking van marketing & promotie;

- Het BHIC is het eerste Regionaal Historisch Centrum dat over een volwaardig e-depot beschikt.

 

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Euregio Rijn-Waal

Doel:

De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Zij voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van derden. Zij adviseert de deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Realisatie doel:

In het kader van het programma “Sport, sociaal-culturele mini-projecten” worden door de Euregio Rijn- Waal grensoverschrijdend bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of gezamenlijke activiteiten van bijv. brandweer en politie ondersteund.

Ontwikkelingen:

De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Voor een succesvolle regionale ontwikkeling is de grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven de motor voor een succesvolle positionering in de mondiale concurrentiestrijd. Of het nu gaat om agro-food, design, toerisme of logistiek, elke regio heeft zijn eigen sterke punten.

Beleidsvoornemens:

De Euregio heeft 3 (eu)regionale speerpunten: Euregionale duurzame economische ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale verankering. Dit wordt uitgevoerd door middel van 3 instrumenten: Informeren, inspireren en internationaliseren. Een belangrijk project dat eind 2016 en in 2017 is opgestart is het project ‘Dynamic borders’ dat voortkomt uit het rapport ‘Van achterland naar kloppend hart’. De projectpartners hebben zich ten doel gesteld om MKB- bedrijven in de Agrofood-keten meer te laten profiteren van de (schaal)voordelen die waarneembaar zijn door grensontkennend samen te werken. Dit grensontkennend samenwerken kan leiden tot kruisbestuiving, het vergroten van afzetmarkten, het invullen van vacatures en innovatie op het gebied van productontwikkeling of procedures (governance). Er wordt geen losstaand platform opgericht, maar gekeken in hoeverre de bestaande economisch relevante platformen die er op dit gebied al zijn in beide landen (b.v. Agrobusiness Niederrhein en AgriFood Capital) beter op elkaar aansluiten en er aandacht komt voor de opgave om de MKB-bedrijven in het grensgebied beter te gaan bedienen, zodat impulsen voor samenwerking en nieuwe innovatieve economische ontwikkelingen in de centraal gelegen landelijke projectregio doelgericht kunnen worden geïnitieerd.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)

Doel:

Het doel van het inkoopbureau is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen te behalen.  Uitvoeren van de Aanbestedingswet 2012, herzien in 2016 en de Gidsproportionaliteit.

Realisatie doel:

Dit wordt bereikt door professionele inkopers aan te stellen, door een politieke bestuurlijke vertaling te maken van het gemeentelijke inkoopbeleid in een handboek inkoop en door inkoopwerkzaamheden van gemeenten in de regio te combineren (gezamenlijke inkooptrajecten, massa is kassa). Deze samenwerking heeft geen uitvoerend of beleidsmatig doel. Het is uitvoerend; feitelijk koopt de gemeente bij Bizob diensten in.

Ontwikkelingen:

Het inkoop en aanbestedingsproces verder ontwikkelen en actualiseren van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Het uitvoeren van inkoop en aanbestedingstrajecten en adviseren van door de gemeente zelf uit te voeren inkoop en aanbestedingstrajecten. Het betrekken van het lokale bedrijfsleven bij gemeentelijke inkoop en aanbestedingstrajecten.

Verankeren van informatie veiligheid en privacy in het gemeentelijk inkoopproces (AVG)

Beleidsvoornemens:

Actualiseren  van het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid middels het  herziene VNG model inkoop en aanbestedingsbeleid, met als speerpunten, "Maatschappelijk Verantwoord Inkopen" (Duurzaamheid  Sociale, Ecologische en Economische aspecten), alsmede doorvoeren van gewijzigde wet en regelgeving en jurisprudentie

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 0

Beleidsindicatoren - Programma 0

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Formatie

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2020

2019

2018

7

7

6,7

Bezetting

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2020

2019

2018

7

7

6,7

Apparaatskosten

Eigen gegevens

Kosten per inwoner

2020

2019

2018

€ 576

€ 553

€ 513

Externe inhuur

Eigen gegevens

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2019

2018

2018

1,5%

1,6%

1,7%

Overhead

Eigen gegevens

% van totale lasten

2020

2019

2018

12,43%

12,49%

11,48%

 

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 0

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 0

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Thema Bedrijfsvoering 9.199.355 9.792.917 10.004.513 9.962.061 9.877.127 9.858.872
Thema Bestuurszaken 1.979.435 2.210.090 1.848.846 1.848.846 1.848.846 1.848.846
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 0 7.500 82.974 82.974 82.974 82.974
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 1.308.497 1.304.618 1.136.215 1.191.790 1.170.790 1.185.790
Totaal Lasten 12.487.287 13.315.125 13.072.548 13.085.671 12.979.737 12.976.482
Baten
Thema Bedrijfsvoering 1.266.842 1.127.525 1.202.402 1.202.402 1.202.402 1.202.402
Thema Bestuurszaken 114.623 130.889 134.445 180.606 230.311 230.311
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 578.565 378.000 371.000 385.000 303.000 303.000
Totaal Baten 1.960.029 1.636.414 1.707.847 1.768.008 1.735.713 1.735.713