Financiële begroting

Financiële begroting 2020

Begrotingsuitgangspunten

In het kader van de interbestuurlijke toezichtstaak informeert De Provincie Noord-Brabant de gemeenten jaarlijks over de belangrijkste aspecten van de (meerjaren) begroting. Jaarlijks beoordeelt De Provincie of het begrotingsjaar of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is. Als structurele lasten gedekt zijn door  structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Wanneer de begroting 2020 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. Tevens worden de gemeenten geadviseerd in de begroting uitleg te geven over de gehanteerde meerjarig uitgangspunten en risico’s.

Wij hebben in dit kader de volgende uitgangspunten voor de (meerjaren) begroting 2020-203 gehanteerd

 • De ramingen zijn voor zover van toepassing exclusief BTW;
 • Het overzicht van incidentele baten en lasten is in dit hoofdstuk opgenomen. Dit geldt tevens voor het overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
 • Een indexering voor loon- en prijsstijgingen voor 2020 is toegepast daar waar is aangetoond dat er met een stijging rekening moet worden gehouden. Voor de jaren 2021-2023 is conform de uitgangspunten voor de Meicirculaire 2019 Algemene Uitkering uitgegaan van de nullijn (constante prijzen);
 • Een renteomslagpercentage van 1,0%. Het financieringstekort is geraamd met een percentage van 0,5%;
 • De subsidiebedragen zijn geraamd op basis van de vigerende subsidie verordeningen en gemaakte budgetafspraken. Aan de geraamde subsidiebedragen kunnen geen rechten worden ontleend;
 • De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen zijn conform de vastgestelde begrotingen 2020  van de betreffende gemeenschappelijke regelingen geraamd;
 • De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2019. Dit betekent dat de raming algemene uitkering voor de jaren 2021-2023 gecorrigeerd moet worden voor de nominale loon/prijsontwikkeling. Bij de berekening van de algemene uitkering is de Meicirculaire 2019 bepalend. In de meerjarenraming hebben wij bij de berekening van de algemene uitkering geen rekening gehouden met de landelijke groeipercentages, maar zijn wij uitgegaan van constant blijvende aantallen. Conform de opgave van de Meicirculaire 2019 is deze correctie doorgevoerd. De gevolgen van de Septembercirculaire 2019 zullen vóór de behandeling van de begroting in een aparte memo aan uw raad worden voorgelegd;
 • De post onvoorzien bedraagt € 5,00 per inwoner structureel;
 • Voor de meerjarenbegroting 2021-2023 is als uitgangspunt de nullijn gehanteerd, Voor de OZB voor de jaren 2021-2023 is behoudens volumegroei géén tariefsverhoging geraamd en jaarlijks wordt een ruimte van € 200.000 geraamd voor uitvoering van het investeringsprogramma;
 • Het investeringsprogramma 2020 is als stelpost geraamd in de begroting 2020. In het eerste jaar wordt niet de volledige kapitaallast geraamd, maar slechts een kwart daarvan. In de volgende jaren worden uiteraard wel de volledige jaarlasten geraamd.

Financieel overzicht

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 10.527.258 11.678.711 11.364.701 11.317.663 11.244.025 11.240.770
Programma 1 - Veiligheid 1.810.657 1.905.384 1.986.377 2.024.448 2.083.599 2.080.998
Programma 2 - Openbare Werken 4.803.845 4.792.207 4.858.149 4.878.533 4.871.958 4.770.877
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 1.517.044 1.703.068 1.275.068 1.249.034 1.201.098 1.198.759
Programma 4 - Financiën -45.631.887 -49.811.923 -48.479.653 -48.219.388 -47.958.631 -48.019.667
Programma 5 - Leefbaarheid 7.613.454 8.195.731 7.479.076 7.415.741 7.371.737 7.302.329
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 19.279.623 21.393.780 21.312.026 21.095.648 21.009.436 21.006.832
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. -1.436.633 -1.403.080 -1.574.299 -1.571.721 -1.565.410 -1.558.186
Programma 8 - VTH 1.516.637 1.546.122 1.674.562 1.677.797 1.677.711 1.672.811

Investeringsprogramma

In het investeringsprogramma is in 2020 ruimte opgenomen voor de volgende investeringen:

Programma Omschrijving Investering Kapitaallasten
2 Boombeheer 110.000 6.050
2 Fietspad Stationsweg Boxmeer 88.000 4.840
2 Fietsvoorzieningen en verlichting Maasstraat 120.000 6.600
7 Klimaatadaptatie omgeving De Weijer 2.432.500 18.838
7 Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte 525.000 28.875
2 Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 25.250 1.389
2 Openbare Verlichting 78.750 4.331
2 Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt 275.000 15.125
2 Reconstructie wegen 509.250 28.009
7 Riolering 3.123.930 0
2 Tractie  51.000 7.540
2 Verkeersveiligheid 50.500 2.778
2 Verstevigen wegbermen 101.000 5.555
2 Vervangen speeltoestellen 50.500 4.124
3 Ontwikkeling UNESCO Maasheggen 105.000 5.775
7 Uitvoering Duurzaamheidsplan PM PM
5 MFC Sambeek 252.500 13.888
5 Renovatie sporthal de Meercamp Oeffelt 353.500 19.443
5 Toegankelijkheid accommodaties 101.000 11.615
5 Restauratie monumenten 101.000 5.555
0 Automatisering burgerzaken 48.300 10.385
0 Doorontwikkeling  zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC- systeem 42.000 9.030
0 Aanschaf werkprocessensoftware 51.450 11.062
Totaal   8.595.430 220.807

 

In de begroting 2020 is volgens de afgesproken systematiek rekening gehouden met een kwart jaar rente en afschrijving voor het eerste jaar. Meerjarig zijn de lasten wel volledig opgenomen.

Autorisatie

Evenals voorgaande jaren wordt het volledige investeringsprogramma bij vaststelling van de begroting geautoriseerd. In de Financiële Verordening gemeente Boxmeer (ex. artikel 212 Gemeentewet) is in artikel 6 lid 2 deze autorisatie geregeld. De Raad kan bij vaststelling van de begroting voor incidentele onderwerpen van deze algemene regel afwijken. Met uw raad is afgesproken dat investeringskredieten, waarvoor in de eerste 9 maanden van het begrotingsjaar geen voorstel tot start van de uitvoering is verschenen terug vallen naar de algemene middelen.

Incidentele baten en lasten

Ingevolge artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de begroting een overzicht van geraamde incidentele baten en lasten te worden opgenomen. Als nadere uitwerking voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Overzicht incidentele baten en lasten 2020-2023:

Programma Kostenplaats Kostensoort Omschrijving 2020 2021 2022 2023
      Baten        
3 63406010 831110 Verkoop landbouwgrond -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
0 63406020 831110 Verkoop reststroken -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
4 69801010 871010 Onttrekking reserve HNG -81.531 0 0 0
4 69221031 838000 Incidentele inkomsten I.V.S. -165.602 -131.250 -131.250 -131.250
      Totaal incidentele baten -572.133 -456.250 -456.250 -456.250
               
      Lasten        
4 69800110 471010 Storting reserve huisvesting onderwijs 144.608 110.778 134.067 199.176
4 69800675 471010 Storting reserve duurzaamheid 44.040 44.040 44.040 44.040
4 69800810 471010 Storting reserve reconstructie (verkoop landbouwgrond minus kosten) 222.500 222.500 222.500 222.500
0 60012012 411010 Wachtgeld gewezen wethouders 64.875 56.765 0 0
      Totaal incidentele lasten 476.023 434.083 400.607 465.716
               
      Totaal incidenteel -96.110 -22.167 -55.643 9.466

Reservepositie

In de Raad van 26 oktober 2017 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota is een onderbouwing van alle reserves en voorzieningen gegeven. Jaarlijks is in de 2e bestuursrapportage conform afspraak de nota geactualiseerd. In het onderstaande overzicht is een raming opgenomen van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen gerelateerd aan het huidige beleid.

  Stand 1-1-2020 Mutaties 2020 Stand 31-12-2020
Algemene reserves 14.101.010 0 14.101.010
Bestemmingsreserves 22.024.653 -232.611 21.792.042
Voorzieningen 5.229.076 -45.169 5.183.907
Grondbedrijf 257.091 0 257.091
Totaal 41.611.830 -277.780 41.334.050

Voor een specificatie van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het bijlagenboek 2020.

In het BBV is de verplichting opgenomen tot een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Bijgaande treft u het meerjarig overzicht aan.

Reserve Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Nieuwbouw gemeentehuis Dekking kapitaallasten nieuwbouw -368.526 -364.917 -361.308 -357.700
Reconstructie  Dekking kapitaallasten buitengebied -23.367 -23.204 -23.041 -22.878
Duurzaamheid Dekking kapitaallasten ZONBOX -33.010 -33.010 -33.009 -33.009
Mobiliteit Dekking kapitaallasten mobiliteit -2.600 -2.579 -2.558 -2.538
Wegen Dekking kapitaallasten wegen -2.247 -2.229 -2.210 -2.192
Hoogkoor Dekking kapitaallasten Hoogkoor -132.477 -131.470 -130.463 -129.456
Totaal   -562.227 -557.409 -552.589 -547.773

Arbeidsgerelateerde kosten

De geraamde formatie 2020 is met 203,69 fte 3,30 fte hoger dan de geraamde formatie 2019 (203,39  fte). In de formatie van 2020 is meegenomen de in de kadernota 2018 opgenomen uitbreiding van 1 fte  functionaris CISO.  Bij de afdeling R-VTH zijn er 2,30 FTE aan formatie bijgekomen. Deze stond in de begroting 2019 vermeld als een stelpost.

De totale salariskosten 2020 zijn ten opzichte van de begroting 2019 met € 921.235  toegenomen. Belangrijkste oorzaken zijn de formatie-uitbreiding van 3,30 fte en CAO ontwikkelingen.

EMU-saldo

De term EMU-saldo moet worden bezien tegen de achtergrond van het (Europese) streven naar houdbare overheidsfinanciën. Europese begrotingsregels zijn grotendeels vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De belangrijkste uitgangspunten van het SGP zijn:

 1. Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%;
 2. De EMU-schuld: de overheidsschuld moet lager zijn dan 60% van het bbp;
 3. Het structurele EMU-saldo: elk land heeft een Medium Term Objective. Dit is een landenspecifiek structureel saldo (het saldo na correctie voor de conjunctuur) dat op de middellange termijn gerealiseerd moet worden. Voor Nederland is dit een structureel begrotingstekort van maximaal 0,5% van het bbp.

In Nederland is het SGP verankerd in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). Het EMU-saldo bevat de inkomsten en uitgaven van de hele Nederlandse overheid en de beheersing ervan is ook een verantwoordelijkheid van alle lagen van de overheid. De Wet Hof bevat een bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren. De Wet Hof bevat ook procedurebepalingen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gelijkwaardige inspanningsplicht van de decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Deze gelijkwaardige inspanning in termen van een macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk, wordt aan het begin van een kabinetsperiode na bestuurlijk overleg, voor de duur van de kabinetsperiode vastgesteld. In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is een akkoord bereikt voor de ontwikkeling van de decentrale overheden met een na te streven ontwikkeling van - 0,5% in 2013 naar respectievelijk - 0,2 (ambitie) en – 0,3% (tekortnorm) in 2017. Hoewel er sprake is van een macro norm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden is die niet onderverdeeld in een (micro)norm per individuele overheid. Wel is er sprake van een referentiewaarde per individuele overheid. De koepelorganisaties van decentrale overheden hebben aangegeven dat de idee van een macro norm voldoende borgt dat de decentrale overheden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving ervan serieus nemen.

In de Wet Hof is wel opgenomen dat de decentrale overheden een sanctie opgelegd kunnen krijgen bij een overschrijding van de macro norm ook als Nederland als geheel uit hoofde van de afspraken uit het SGP geen financiële sanctie opgelegd zou krijgen door de Europese Raad. Het instrumentarium in de Wet Hof, bestuurlijk overleg met als laatste redmiddel een sanctie-instrument, biedt de minister van Financiën een instrument om zijn verantwoordelijkheid in te vullen ter beheersing van het EMU-saldo van decentrale overheden.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Via de geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Het EMU saldo van de gemeente Boxmeer over 2020 bedraagt €-3.391.000.

Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU.

Specificatie taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e 0 671.850 250.000 250.000 250.000 250.000
69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig 0 41.940 27.592 27.592 27.592 27.592
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf 0 162.119 70.807 195.807 370.807 545.807
69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e 1.011 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
69221050 Bedrijfsvoering: stelpost 37.682 0 0 0 0 0
69221060 BCF / BTW afwikkeling 269 0 0 0 0 0
69221080 Diverse stelposten 0.8 18.811 796.425 598.126 572.285 572.424 575.985
69222010 Onvoorziene uitgaven 0 -4.761 146.000 146.000 146.000 146.000
69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig 0 0 0 146.000 292.000 438.000
Totaal Lasten 57.773 1.669.073 1.093.525 1.338.684 1.659.823 1.984.384
Baten
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf 0 0 165.602 131.250 131.250 131.250
69221060 BCF / BTW afwikkeling 33.764 0 0 0 0 0
69221080 Diverse stelposten 0.8 18.811 17.349 0 0 400.000 400.000
69221087 Apparaatskosten Grondbedrijf 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 52.575 17.349 165.602 131.250 531.250 531.250

Specificatie taakveld 0.10 Mutaties reserves

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
55999010 Reserve onderhoud gebouwen 46.000 60.300 0 0 0 0
69421010 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 50.000 90.000
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR 54.326 267.670 144.608 110.778 134.067 199.176
69800220 Reserve Sociaal Domein 322.909 0 0 0 0 0
69800300 Blijverslening 250.000 0 0 0 0 0
69800415 Reserve Reconstructie 0 874 720 689 657 626
69800675 Reserve duurzaamheid 42.345 46.255 45.270 45.024 44.778 44.532
69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop 261.160 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500
69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves 0 0 0 0 0 0
69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve 162.841 133.070 104.201 104.201 104.201 104.201
Totaal Lasten 1.139.581 730.669 517.299 483.192 556.203 661.035
Baten
55999010 Reserve onderhoud gebouwen 156.712 50.000 0 0 0 0
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR 0 0 0 0 0 0
69800130 Reserve Hoogkoor 55.665 147.197 132.477 131.470 130.463 129.456
69800220 Reserve Sociaal Domein 270.192 986.439 0 0 0 0
69800415 Reserve Reconstructie 13.175 95.665 24.087 23.893 23.698 23.504
69800425 Reserve Bestemmingsplan Buitengebied 62.585 64.467 0 0 0 0
69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending) 0 1.300 2.247 2.229 2.210 2.192
69800620 Reserve Mobiliteit 0 858 2.600 2.579 2.558 2.538
69800675 Reserve duurzaamheid 103.062 164.324 34.240 33.994 33.747 33.501
69801010 Reserves en voorzieningen: alle mutaties 320.640 829.120 81.531 0 0 0
69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves 1.596.306 2.177.679 0 0 0 0
69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve 599.027 534.073 472.727 469.118 465.509 461.901
Totaal Baten 3.177.365 5.051.122 749.909 663.283 658.185 653.092

Reëel sluitende begroting

Omschrijving Lasten 2020 Baten 2020 Saldo 2020 Saldo 2021 Saldo 2022 Saldo 2023
Totaal van alle programma's  58.043.370  18.083.720  -39.959.650  -39.704.139  -39.590.655  -39.420.832
Overzicht algemene dekkingsmiddelen     1.703.001  50.407.461   48.704.460   48.642.714   48.606.066   48.923.027
Overzicht overhead     9.826.559     1.099.133     -8.727.426     -8.694.420     -8.614.915     -8.605.775
Bedrag heffing vennootschapsbelasting                      -                      -                        -                        -         -50.000         -90.000
Bedrag voor onvoorzien         146.000                      -        -146.000        -292.000        -438.000        -584.000
Subtotaal programma's  69.718.930  69.590.314        -128.616           -47.845           -87.504         222.420
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves         517.299        749.909          232.610          180.091          151.982            82.057
Geraamd resultaat  70.236.229  70.340.223          103.994          132.246          64.478          304.477
Incidentele baten en lasten         476.023        572.133            96.110            22.167            55.643             -9.466
Structureel begrotingssaldo  69.760.206  69.768.090               7.884          110.079            8.835         313.943

Financiële tabel o.b.v. thema's

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Thema Afval en Circulaire economie -621.792 -682.279 -704.873 -703.760 -701.636 -694.675
Thema Bedrijfsvoering 7.932.513 8.665.392 8.802.111 8.759.659 8.674.725 8.656.470
Thema Bestuurszaken 1.864.812 2.079.201 1.714.401 1.668.240 1.618.535 1.618.535
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 0 7.500 82.974 82.974 82.974 82.974
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.552.427 1.721.555 1.803.672 1.841.768 1.900.946 1.900.946
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 729.932 926.618 765.215 806.790 867.790 882.790
Thema Duurzaamheid en Milieu 158.943 288.718 157.943 157.568 157.321 157.075
Thema Economie en Vestigingsklimaat -630.863 -462.340 -481.126 -484.328 -484.330 -484.332
Thema Inkomensvoorzieningen 1.010.139 1.528.702 1.571.059 1.571.059 1.571.059 1.571.059
Thema Jeugd 6.438.208 7.332.853 7.175.489 7.175.489 7.175.489 7.175.489
Thema Klimaat en Riolering -973.784 -1.009.519 -1.027.369 -1.025.528 -1.021.095 -1.020.586
Thema Kunst en Cultuur 1.409.587 1.424.033 1.418.124 1.358.107 1.335.180 1.331.856
Thema Onderwijs 2.925.987 3.232.640 2.592.774 2.578.861 2.561.924 2.503.147
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 258.231 183.829 182.705 182.679 182.654 180.052
Thema Participatie 5.498.696 5.314.765 5.100.484 4.918.128 4.831.755 4.828.941
Thema Planning en Control -39.935.084 -44.077.848 -42.381.494 -42.089.919 -41.797.696 -41.827.107
Thema Recreatie en Toerisme 178.599 175.828 281.438 265.234 264.711 264.188
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 1.969.309 1.989.580 1.474.755 1.468.128 1.420.717 1.418.903
Thema Sport 1.390.003 1.596.725 1.538.427 1.400.411 1.397.798 1.395.086
Thema VTH Omgevingsrecht 1.516.637 1.546.122 1.674.562 1.677.797 1.677.711 1.672.811
Thema Welzijn 1.887.877 1.942.333 1.929.751 2.078.362 2.076.834 2.072.239
Thema Werk in uitvoering 4.803.845 4.792.207 4.858.149 4.878.533 4.871.958 4.770.877
Thema WMO 6.332.580 7.217.461 7.464.994 7.430.972 7.431.132 7.431.343
Thema WOZ en Belastingen -5.696.803 -5.734.075 -6.098.160 -6.129.470 -6.160.936 -6.192.560

Bijlagenboek

Specificatie vaste activa

  BW 01-01-20 Afschrijvingen BW 31-12-20 Rente Kapitaallasten
Immateriële vaste activa 3.344.859 291.910 3.052.949 33.448 325.358
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 162.627 41.490 121.137 1.626 43.116
Bijdragen aan activa in eigendommen derden 3.182.232 250.420 2.931.812 31.822 282.242
           
Materiële vaste activa 91.109.875 4.401.797 86.708.078 911.098 5.312.895
Investeringen met een economisch nut 57.349.344 2.541.533 54.807.811 573.493 3.115.025
Investeringen met een economisch nut (heffing) 18.114.733 721.965 17.392.768 181.147 903.113
Investeringen in de openbare ruimte met een maats. nut 15.645.798 1.138.299 14.507.499 156.458 1.294.757
           
Financiële vaste activa 4.354.462 0 4.199.128 28.660 28.660
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 134.478 0 134.478 1.345 1.345
Ov. langlopende geldleningen u/g 4.138.453 0 4.064.650 26.500 26.500
Overige uitzettingen rentetypische looptijd 81.531 0 0 815 815
Totaal vaste activa 98.809.196 4.693.707 93.960.155 973.206 5.666.913

Reserves en voorzieningen

  Saldo 1-1-2020 voor bestedingsvoorstel Best.voorstel '19 Saldo 1-1-2020 na bestedingsvoorstel Mutaties 2020 Saldo 31-12-20 voor bestedingsvoorstel
           
1. Algemene reserves          
Algemene Reserve 14.101.010 0 14.101.010 0 14.101.010
*  Algemene Reserves 14.101.010 0 14.101.010 0 14.101.010
           
2. Bestemmingsreserves          
Volkshuisvesting 523.284 0 523.284 0 523.284
Stimuleringsfonds 1.600.000 0 1.600.000 0 1.600.000
Reconstructie buitengebied 1.497.865 0 1.497.865 199.133 1.696.998
Plankosten 260.000 0 260.000 0 260.000
Gemeentehuis 9.746.287 0 9.746.287 -368.526 9.377.761
Mobiliteitsfonds 51.312 0 51.312 -2.600 48.712
Rood met groen 5.989 0 5.989 0 5.989
Kunst 65.366 0 65.366 0 65.366
Wegen 21.008 0 21.008 -2.247 18.761
HNG, zero couponlening 81.531 0 81.531 -81.531 0
Duurzaamheid 359.087 0 359.087 11.030 370.117
Sociaal Domein 1.527.259 0 1.527.259 0 1.527.259
Hoogkoor 4.263.747 0 4.263.747 -132.477 4.131.270
Blijversleningen 250.000 0 250.000 0 250.000
Bestedingsreserve 0 0 0 0 0
Huisvesting onderwijs 1.771.918 0 1.771.918 144.607 1.916.525
*   Bestemmingsreserves 22.024.653 0 22.024.653 -232.611 21.792.042
           
**  Totaal Reserves (1 + 2) 36.125.663 0 36.125.663 -232.611 35.893.052
           
3. Voorzieningen          
           
Egalisatie-voorzieningen:          
Openbare verlichting 387.498 0 387.498 40.935 428.433
Onderhoud Gemeentehuis 108.221 0 108.221 140.000 248.221
Landschapsfonds 109.376 0 109.376 0 109.376
Bomenfonds 36.511 0 36.511 0 36.511
  641.606 0 641.606 180.935 822.541
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:          
Riolering 996.401 0 996.401 -192.387 804.014
Reiniging 324.316 0 324.316 0 324.316
  1.320.717 0 1.320.717 -192.387 1.128.330
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:          
Pensioenen 3.266.753 0 3.266.753 -33.717 3.233.036
           
**  Voorzieningen (3) 5.229.076 0 5.229.076 -45.169 5.183.907
           
4. Reserve/voorzieningen Grondbedrijf          
Alg. bedrijfsreserve (4) 257.091 0 257.091 0 257.091
           
*** Reserves & voorzieningen (1-4) 41.611.830 0 41.611.830 -277.780 41.334.050

Staat van langlopende leningen

Nr. Oorspronkelijk bedrag   Datum besluit Laatste jaar aflossing Rente% Restantbedrag begin dienstjaar Rente Aflossing Restantbedrag einde dienstjaar Aflossing  volgend jaar Langlopend deel per einde dienstjaar  
183 680.670 12-12-91 2032 3,300 2.268.901 74.874 0 2.268.901 0 2.268.901  
188 1.815.121 02-01-96 2021 6,790 145.210 4.944 72.605 72.605 72.605 0  
206 2.722.681 02-11-98 2023 4,870 435.629 20.258 108.907 326.722 108.907 217.815  
208 1.815.121 09-02-99 2024 4,460 363.024 13.286 72.605 290.419 72.605 217.815  
210 2.268.901 28-04-99 2024 4,580 453.780 17.977 90.756 363.024 90.756 272.268  
211 2.722.681 06-02-01 2026 5,600 762.351 37.101 108.907 653.444 108.907 544.536  
212 5.000.000 23-12-02 2022 4,630 750.000 34.725 250.000 500.000 250.000 250.000  
213 4.000.000 27-05-04 2029 4,770 1.600.000 71.783 160.000 1.440.000 160.000 1.280.000  
214 5.500.000 01-02-05 2030 3,945 2.420.000 87.441 220.000 2.200.000 220.000 1.980.000  
215 6.800.000 08-02-06 2031 3,845 3.264.000 116.117 272.000 2.992.000 272.000 2.720.000  
217 6.000.000 09-03-10 2020 3,465 3.840.000 31.046 3.840.000 0 0 0  
218 6.000.000 09-03-10 2025 3,830 3.840.000 140.025 240.000 3.600.000 240.000 3.360.000  
219 6.500.000 09-03-10 2030 3,980 4.160.000 157.635 260.000 3.900.000 260.000 3.640.000  
220 6.500.000 09-03-10 2030 4,020 4.160.000 159.219 260.000 3.900.000 260.000 3.640.000  
221 5.000.000 09-03-10 2020 var. 5.000.000 7.500 5.000.000 0 0 0  
222 5.000.000 09-03-10 2022 var. 5.000.000 30.000 0 5.000.000 0 5.000.000  
223 15.000.000 28-02-12 2022 2,550 4.500.000 82.683 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000  
226 10.000.000 21-05-14 2024 1,505 5.000.000 66.053 1.000.000 4.000.000 1.000.000 3.000.000  
227 10.000.000 21-05-14 2029 1,995 6.666.667 124.872 666.667 6.000.000 666.667 5.333.333  
228 5.000.000 01-07-15 2025 0,904 3.000.000 24.860 500.000 2.500.000 500.000 2.000.000  
229 7.500.000 10-05-16 2036 1,200 6.375.000 73.400 375.000 6.000.000 375.000 5.625.000  
230 10.000.000 21-01-19 2039 1,217 10.000.000 115.953 500.000 9.500.000 500.000 9.000.000  
  125.825.176       74.004.562 1.491.751 15.497.447 58.507.115 6.657.447 51.849.668  
  Aflossingsverplichting volgend jaar   15.497.447     6.657.447      
Totaal         58.507.115 1.491.751 15.497.447 51.849.668 6.657.447 51.849.668  

Meerjarige balans

Activa Rekening 2018 Begroting 01-01-20 Begroting 01-01-21 Begroting 01-01-22 Begroting 01-01-23 Begroting 01-01-24
             
Vaste activa            
             
Immateriële vaste activa         3.665.821         3.344.859         3.052.949         2.760.408         2.467.229         2.176.739
-Kosten geldleningen en disagio                     -                     -                     -                     -                     -                     -
-Kosten van onderzoek en ontwikkeling           238.153           162.627           121.137             79.647             38.157                     -
-Bijdragen aan activa in eigendommen derden         3.427.668         3.182.232         2.931.812         2.680.761         2.429.072         2.176.739
             
Materiële vaste activa       85.497.352       91.109.875       86.708.078       82.485.948       78.486.163       74.681.600
-Investeringen met een economisch nut       56.811.370       57.349.344       54.807.811       52.374.946       50.094.206       47.941.666
-Investeringen met een economisch nut (heffing)       14.819.744       18.114.733       17.392.768       16.676.617       15.960.465       15.244.314
-Investeringen in de openbare ruimte met een maats. nut       13.866.238       15.645.798       14.507.499       13.434.385       12.431.492       11.495.620
             
Financiële vaste activa         4.139.464         4.354.462         4.199.128         4.123.515         4.046.004         3.966.506
-Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen           135.113           134.478           134.478           134.478           134.478           134.478
-Leningen aan woningcoöperaties                     -                     -                     -                     -                     -                     -
-Overige langlopende geldleningen u/g         3.846.929         4.138.453         4.064.650         3.989.037         3.911.526         3.832.028
-Overige uitzettingen rentetypische looptijd           157.422             81.531                     -                     -                     -                     -
             
Totaal vaste activa       93.302.637       98.809.196       93.960.155       89.369.871       84.999.396       80.824.845
             
Vlottende activa            
             
Voorraden       31.631.244       30.005.937       27.098.280       21.320.836       18.745.108       16.624.401
             
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar       11.864.084         5.400.000         5.400.000         5.400.000         5.400.000         5.400.000
-Vorderingen op openbare lichamen         3.883.142         3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist         6.027.126                     -                     -                     -                     -                     -
-Overige vorderingen         1.571.570         1.500.000         1.500.000         1.500.000         1.500.000         1.500.000
-Rekening-courant met niet financiële instellingen           382.246           400.000           400.000           400.000           400.000           400.000
             
Liquide middelen            750.818            602.000            602.000            602.000            602.000            602.000
-Kassaldo               3.218               2.000               2.000               2.000               2.000               2.000
-Banksaldi           747.600           600.000           600.000           600.000           600.000           600.000
             
Overlopende activa         1.639.240         1.600.000         1.600.000         1.600.000         1.600.000         1.600.000
             
Totaal vlottende activa       45.885.386       37.607.937       34.700.280       28.922.836       26.347.108       24.226.401
             
Totaal generaal    139.188.023    136.417.133    128.660.435    118.292.707    111.346.504    105.051.246
Passiva Rekening 2018 Begroting 01-01-20 Begroting 01-01-21 Begroting 01-01-22 Begroting 01-01-23 Begroting 01-01-24
             
Vaste passiva            
             
Eigen vermogen       40.092.727       36.382.754       36.150.143       35.970.052       35.818.070       35.736.013
-Algemene reserve       14.285.125       14.358.101       14.358.101       14.358.101       14.358.101       14.358.101
-Bestemmingsreserves       22.970.347       22.024.653       21.792.042       21.611.951       21.459.969       21.377.912
-Gerealiseerd resultaat         2.837.255                     -                     -                     -                     -                     -
             
Voorzieningen         5.289.107         5.229.076         5.183.907         5.088.653         4.955.442         4.832.405
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's         3.294.712         3.266.753         3.233.036         3.153.157         3.023.575         2.893.992
-Egalisatie-voorzieningen           579.671           641.606           822.541         1.003.476         1.184.411         1.365.346
-Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden         1.414.724         1.320.717         1.128.330           932.020           747.456           573.067
             
Vaste schulden looptijd > 1 jaar       64.004.562       58.507.115       51.849.668       40.264.826       35.429.984       30.704.049
Onderhandse leningen van:            
-Binnenlandse banken / overige financiële instellingen       64.004.562       58.507.115       51.849.668       40.264.826       35.429.984       30.704.049
             
Totaal vaste passiva    109.386.396    100.118.945       93.183.718       81.323.531       76.203.496       71.272.467
             
Vlottende passiva            
                   
Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar       23.405.777       30.298.188       29.476.717       30.969.176       29.143.008       27.778.779
-Kasgeldleningen         6.000.000         5.000.000         5.000.000         5.000.000         5.000.000         5.000.000
-Banksaldi                     -                     -                     -                     -                     -                     -
-Aflossingsverplichtingen           13.197.447       15.497.447         6.657.447       11.584.842         4.834.842         4.725.935
-Overige schulden         4.208.330         9.800.741       17.819.270       14.384.334       19.308.166       18.052.844
             
Overlopende passiva         6.395.850         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000
             
Totaal vlottende passiva       29.801.627       36.298.188       35.476.717       36.969.176       35.143.008       33.778.779
             
Totaal generaal    139.188.023    136.417.133    128.660.435    118.292.707    111.346.504    105.051.246

 

EMU Saldo

Vragenlijst
Centraal Bureau voor de Statistiek Berekening EMU-saldo
www.cbs.nl/kredo Gemeente Boxmeer (EMU)
Algemene gegevens:
Overheidslaag: Gemeente
Berichtgevernaam: Boxmeer
Berichtgevernummer: EMU
Jaar: 2020
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Bestandsnaam: EMU20006EMU.XLS
2019 2020 2021
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 170 336 312
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 4.732 5.291 -4.693
3. Mutatie voorzieningen 68 -61 -44
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -5.770 -1.625 -2.908
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
Berekend EMU-saldo 1.276 -3.391 7.869

Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2019

 

Gemeente: Boxmeer  
Opgave: Meicirculaire na verwerking nieuwe mei-criculaire 2019 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)  
Circulaire: Meicirculaire 2019 dd 31 mei 2019, (nr. 2019-0000267592)  
Jaar: 2020, 2021, 2022, 2023   
Uitkeringsfactor: Constante prijzen  
2020: 1,6060 / 2021: 1,6070 / 2022: 1,6120 / 2023: 1,6280  
Uitgezette maatstaven: maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 27a, 27b, 27c, 28, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 72, 102, 103, 106, 115, 117, 132, 135, 136    

 

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf 2020 2021 2022 2023
1c Waarde niet-woningen eigenaren -829.606,40 -829.606,40 -829.606,40 -829.606,40
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) -605.409,00 -605.409,00 -605.409,00 -605.409,00
1a Waarde woningen eigenaren -2.292.915,55 -2.292.915,55 -2.292.915,55 -2.292.915,55
Subtotaal -3.727.930,95 -3.727.930,95 -3.727.930,95 -3.727.930,95
 
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf 2020 2021 2022 2023
1e OZB waarde niet-woningen 200.058,32 200.058,32 200.058,32 200.058,32
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 690.678,77 649.422,99 618.836,80 625.238,56
3a Eén-ouder-huishoudens 599.877,50 602.987,30 564.523,60 564.742,60
2 Inwoners 4.668.046,72 4.685.806,80 4.706.222,00 4.721.952,32
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 680.400,00 701.324,50 721.292,00 741.174,00
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 54.043,36 55.386,30 56.708,80 58.031,30
7 Lage inkomens 105.247,44 105.351,03 105.351,03 105.351,03
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 1.488.596,35 1.484.515,34 1.476.943,45 1.469.079,73
12 Minderheden 260.504,10 260.520,30 260.520,30 260.520,30
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 160.368,97 158.709,79 157.479,70 157.737,16
3b Huishoudens 1.175.079,40 1.175.079,40 1.175.079,40 1.175.079,40
3c Eenpersoonshuishoudens 181.477,20 182.075,09 181.934,41 181.723,39
8b Loonkostensubsidie 83.525,35 83.525,35 83.525,35 83.525,35
4a Inwoners: jongeren < 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 3.818.234,88 3.835.477,02 3.634.230,57 3.635.341,26
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 89.010,70 89.673,41 82.017,05 82.061,48
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens) -1.043.831,26 -1.051.411,31 -961.643,18 -962.154,19
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen) -953.802,51 -960.663,11 -878.634,19 -879.091,56
3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik 431.593,43 434.697,30 397.580,19 397.792,40
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 353.157,06 355.697,88 325.329,30 325.501,32
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 61.755,70 64.344,06 58.846,59 58.877,28
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 121.967,16 125.646,14 114.906,38 114.966,24
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 1.637.993,55 1.651.450,50 1.536.178,05 1.536.286,20
11c-2 Wajong 319.814,08 321.679,84 321.238,24 320.586,88
3i-2 Medicijngebruik met drempel 1.957.387,87 1.995.559,90 2.000.533,55 2.004.119,70
8e Re-integratie klassiek 116.195,83 116.140,19 116.089,00 116.040,52
4b Inwoners < 65 jaar 91.220,08 94.379,78 94.169,28 93.958,78
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 712,26 780,33 808,83 837,33
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 143,82 161,31 170,81 180,31
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 9.132,40 9.456,08 9.456,08 9.450,30
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 40.201,56 41.556,24 41.556,24 41.530,80
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 32.519,34 33.639,48 33.639,48 33.618,90
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 45.810,51 46.908,33 46.334,77 45.737,77
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 109.252,44 111.867,01 110.501,35 109.079,67
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 63.739,68 65.264,04 64.466,76 63.637,47
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 105.248,50 109.228,06 109.228,06 109.153,50
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 251.220,26 260.718,11 260.723,67 260.540,16
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 146.765,13 152.312,05 152.313,91 152.206,24
3j Bedden 17.327,42 17.961,35 17.961,35 17.961,35
15b Extra groei leerlingen VO 11.623,51 0 0 0
13 Klantenpotentieel lokaal 1.259.467,50 1.260.561,50 1.260.288,00 1.260.014,50
14 Klantenpotentieel regionaal 268.584,00 269.040,00 269.040,00 269.040,00
15e Leerlingen VO 759.969,60 748.113,60 723.216,00 704.246,40
15d Leerlingen (V)SO 109.195,86 109.195,86 109.195,86 109.195,86
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 -119.904,75 -120.841,50 -110.536,50 -110.595,75
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 -143.040,36 -144.128,49 -131.832,45 -131.903,13
38 Bedrijfsvestigingen 212.806,00 212.806,00 212.806,00 212.806,00
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 23.103,04 23.103,04 23.103,04 23.103,04
31a ISV (a) stadsvernieuwing 1.455,97 1.455,97 1.455,97 1.455,97
31b ISV (b) herstructurering 517,92 517,92 517,92 517,92
36 Meerkernigheid 108.842,52 108.842,52 108.842,52 108.842,52
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 178.539,60 178.539,60 178.539,60 178.539,60
36a Kernen met 500 of meer adressen 361.740,54 361.907,34 361.867,86 361.809,48
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 13.513,16 13.513,16 13.513,16 13.513,16
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 17.193,49 17.252,44 17.311,38 17.370,33
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 488.209,18 491.307,12 495.243,75 499.182,97
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 211.979,17 211.979,17 211.979,17 211.979,17
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 562.287,18 562.287,18 562.287,18 562.287,18
21 Oppervlakte bebouwing 188.866,77 188.866,77 188.866,77 188.866,77
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 267.139,93 267.139,93 267.139,93 267.139,93
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 415.862,72 415.862,72 415.862,72 415.862,72
19 Oppervlakte binnenwater 9.462,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00
16 Oppervlakte land 457.314,45 457.314,45 457.314,45 457.314,45
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 299.420,15 299.420,15 299.420,15 299.420,15
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 738.268,72 743.972,72 749.676,72 755.380,72
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 657.374,97 662.453,97 667.532,97 672.611,97
39 Vast bedrag 249.626,21 250.081,56 250.081,77 250.072,90
Subtotaal 25.780.092,44 25.867.313,19 25.608.673,24 25.639.970,40
 
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Jaren 2020 2021 2022 2023
Uitkeringsfactor 1,606 1,607 1,612 1,628
Subtotaal (B x C (=uf)) 41.402.828,46 41.568.772,30 41.281.181,27 41.741.871,81
 
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2020 2021 2022 2023
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -21.758,00 -21.758,00 -21.758,00 -21.758,00
Subtotaal -21.758,00 -21.758,00 -21.758,00 -21.758,00
 
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2020 2021 2022 2023
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 130.263,00 130.263,00 130.263,00 130.263,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 131.336,00 131.336,00 131.336,00 131.336,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 48.704,00 48.704,00 48.704,00 48.704,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 82.551,00 82.551,00 82.551,00 82.551,00
262 Schulden en armoede (DU) 30.841,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 88.566,00 88.566,00 88.566,00 88.566,00
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU) 33.587,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Subtotaal 545.848,00 481.420,00 481.420,00 481.420,00
 
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf 2020 2021 2022 2023
260 Participatie (IU) 4.430.002,00 4.281.750,00 4.196.302,00 4.129.176,00
261 Voogdij/18+ (IU) 581.537,00 581.537,00 581.537,00 581.537,00
Subtotaal 5.011.539,00 4.863.287,00 4.777.839,00 4.710.713,00
 
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen v/d gebruiker 2020 2021 2022 2023
Gemeenteposten:
Stelpost aanpassing uitkeringsfactor constante prijzen 0 0 0 0
Facilieiten Besluit Opvang Asielzoekers 0 0 0 0
Subtotaal 0 0 0 0
 
Totaal 43.210.526,50 43.163.790,35 42.790.751,31 43.184.315,86

 

Overzicht personele sterkte

B1, Geraamde en vastgestelde formatie Begroting 2019 Begroting 2020
Organisatie onderdeel full-time full-time
Bestuur 4,65 4,65
Griffie 2,78 2,78
Managementteam 4,00 4,00
Staf 2,78 0,00
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening 19,39 20,00
Financiën 13,81 14,81
Bestuursondersteuning en Communicatie 20,10 12,43
Personeel en Organisatie 5,45 5,39
Sector Ruimte    
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 15,66 25,44
Ruimte en Economie 14,14 14,91
Openbare werken 26,51 28,51
Bedrijfsbureau 12,49 12,14
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 7,24 7,24
Sociale Zaken 25,18 25,18
Burgerzaken en Receptie 18,26 18,26
Bedrijfsbureau 7,95 7,95
Totaal Generaal 200,39 203,69

Overzicht personeelslasten

B2, Salarissen inclusief soc. lasten 
   
Organisatie onderdeel Begroting 2019 Begroting 2020
Raad en Commissies 293.272 302.190
College van Burgemeester en Wethouders 612.991 654.210
Griffie 252.015 236.557
Burgerzaken (trouwambtenaren) 19.000 21.000
Managementteam 521.034 559.824
Staf 264.692 0
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening 1.413.150 1.440.498
Financiën 997.156 1.248.087
Bestuursondersteuning en Communicatie 1.526.826 1.060.525
Personeel en Organisatie 434.909 432.867
Sector Ruimte    
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 1.199.853 1.974.335
Ruimte en Economie 1.363.088 1.464.486
Openbare Werken 1.208.782 1.319.759
Buitendienst 635.815 693.651
Bedrijfsbureau 910.938 963.039
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 601.670 633.102
Sociale Zaken 1.884.386 1.974.336
Burgerzaken en Receptie  1.138.715 1.208.820
Bedrijfsbureau 607.059 619.309
Totaal 15.885.350 16.806.595

Staat van Subsidies

Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport  
           
Kostenplaats Type subsidie Naam instelling Begroting 2019 Begroting 2020  
           
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid    
           
Regionale jeugdzorg      
6.140.45.10 Instandhoudingssubsidie Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord 7.460,00 7.460,00  
6.140.45.10 Budgetsubsidie Halt  5.608,00 5.608,00  
    Regionale jeugdzorg 13.068,00 13.068,00  
           
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering    
           
Sportsubsidies,  binnensport      
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BBC Hoogkoor 2.000,00 1.000,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BC De Raaymeppers 1.000,00 700,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BCB Akros 5.200,00 4.100,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BC "Veerkracht" Oeffelt 200,00 200,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BZPC, Boxmeerse Zwem en Poloclub 5.000,00 5.100,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Gymnastiekvereniging de Meere 5.000,00 6.100,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Judovereniging Randori 2.000,00 2.000,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Korfbalvereniging DES 4.500,00 4.000,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Taekwondo "Chang-Hun"/ Taekyon 3.000,00 3.000,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Achilles 3.000,00 2.500,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Argos 4.500,00 4.000,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Volleybalvereniging Avance 7.500,00 7.500,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Luctor 4.000,00 4.000,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Volleybalvereniging MVC '64 2.100,00 0,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Volleybalvereniging Sportivo 1.000,00 300,00  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Partisans Athletics 1.500,00 2.000,00  
    Sportsubsidies,  binnensport 51.500,00 46.500,00  
           
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties      
           
Instandhoudingssubsidies binnensport      
5.530.05.80 Instandhoudingssubsidie Optisport Boxmeer 183.810,00 211.750,00  
5.530.05.80 Instandhoudingssubsidie Optisport 2e begr.wijz. 2018 11.667,00    
5.530.05.80 Instandhoudingssubsidie Optisport 2e begr.wijz. 2019 7.000,00    
5.530.10.80 Instandhoudingssubsidie Warandahal: conform beheerscontract 4.820,00 4.975,00  
5.530.20.80 Instandhoudingssubsidie Raayhal: conform beheerscontract 7.440,00 7.350,00  
5.530.25.80 Instandhoudingssubsidie Zevensprong: conform beheerscontract 4.960,00 5.130,00  
5.530.30.80 Instandhoudingssubsidie Rijkevoort: conform beheerscontract 2.370,00 2.450,00  
5.530.35.80 Instandhoudingssubsidie Meercamp: conform beheerscontract 7.360,00 7.600,00  
    Instandhoudingssubsidies binnensport 229.427,00 239.255,00  
           
Waarderingssubsidies buitensport      
6.531.10.10 Waarderingssubsidie Mixed Hockey Club Boxmeer 9.000,00 8.000,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie PC O.B.K. (Rijkevoort)  50,00    
6.531.10.10 Waarderingssubsidie Landelijke Rijvereniging St. Joris (De Bosruiterkes) 900,00 900,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie PC De Vrolijke Dravers (Oeffelt) 300,00 300,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie PC Keerwending 200,00 0,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie PPV Boxmeer 600,00 600,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie AV Sporting 250,00 1.000,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Loonse Duinen 1.000,00 1.000,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Oeffelt 1.000,00 900,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Sambeek 1.000,00 800,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging TeVeR 500,00 600,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Top-Spin 1.300,00 1.300,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisverening Vierlingsbeek 700,00 500,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV BSV Olympia 1918 12.500,00 12.500,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV de Zwaluw 4.500,00 4.500,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Holthees 900,00 900,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Sambeek 3.800,00 3.800,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV SSS'18 6.000,00 6.000,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Toxandria 3.000,00 3.000,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Vios '38 5.000,00 4.500,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Volharding 7.900,00 7.500,00  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie Watersportver.Boxmeer 300,00 350,00  
    Waarderingssubsidies buitensport 60.700,00 58.950,00  
           
Instandhoudingssubsidies buitensport      
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie HC MHC: uitkering privatisering  15.520,00 15.520,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie HC MHC: 2e kunstgrasveld 23.580,00 24.830,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering 12.330,00 12.990,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering,  -1.530,00 -1.530,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Oeffelt: uitkering privatisering 13.740,00 14.470,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Overloon, Loonse Duinen: uitk.priv. 19.890,00 20.940,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Rijkevoort: uitkering privatisering 8.400,00 8.400,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Sambeek: uitkering privatisering 10.080,00 10.620,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Vierlingsbeek: uitkering privatisering 12.070,00 12.710,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering  44.500,00 44.500,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Beugen, VIOS ´38: uitkering privatisering  23.820,00 23.820,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Holthees: uitkering privatisering 16.780,00 16.780,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Oeffelt: uitkering privatisering 25.580,00 26.930,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Overloon, SSS'18: uitkering privatisering  -3.920,00 -3.920,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Stichting Beheer Sportpark De Raay 37.150,00 39.110,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Rijkevoort, Toxandria: uitk.priv. 29.550,00 29.550,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Sambeek: uitkering privatisering  26.210,00 27.600,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: uitk.priv. 76.560,00 76.560,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: extra speelveld raadsbesluit 31-03-2011 11.400,00 12.010,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: 1e begr.wijz. 2017 10.970,00 10.970,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Korfbalver. DES: uitkering privatisering 16.930,00 16.930,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Sportpark De Brest 9.300,00 10.800,00  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Indexering privatiseringsuitkeringen 8.500,00 13.760,00  
    Instandhoudingssubsidies buitensport 447.410,00 464.350,00  
           
Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB    
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB, buitensport 49.000,00 52.000,00  
           
    Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 786.537,00 814.555,00  
           
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.    
           
Combinatiefuncties      
6.480.40.80 Budgetsubsidie Combinatiefuncties 152.020,00 161.020,00  
6.480.40.80 Budgetsubsidie Combinatiefuncties, begr.wijziging 2019 9.000,00    
    Combinatiefuncties 161.020,00 161.020,00  
           
Subsidies volksontwikkeling      
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Leemknèjers Oeffelt 270,00 270,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Plekkers Vortum-Mullem 190,00 190,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Bliekers Maashees 190,00 190,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Keieschieters Vierlingsbeek 270,00 270,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Keavers Holthees 190,00 190,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Knoepers Sambeek 190,00 190,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Geitenbok Boxmeer 550,00 550,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Huibuuke Overloon 270,00 270,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Bellebloazers van Blubberdam 200,00 200,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Verkeskop  Beugen 200,00 200,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Muziekver. Were Di, Beugen 3.500,00 3.500,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Boxmeersche Harmonie 19.000,00 18.100,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde, Holthees 6.500,00 6.500,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Fanfare St. Cecilia, Maashees 10.000,00 12.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Fanfare-Tamb. Vriendenkr. Oeffelt 16.000,00 21.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Drum- en showband St.Theobaldus, Overloon 4.800,00 4.400,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Fanfare Vriendenkring, Overloon 23.650,00 23.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Fanfare-drumband St.Rochus, Rijkevoort 13.610,00 10.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Harmonie Semper Unitas, Sambeek 28.000,00 22.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Harmonie de Herleving 15.500,00 14.500,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Fanfare St.Cornelius, Vortem Mullem 24.700,00 21.240,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Kom op" Holthees 850,00 900,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Beugen 1.000,00 1.100,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Speelgroep Boxmeer" 450,00 400,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Overloons Toneel 1.100,00 1.100,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Rijkevoort "ToVeRij" 1.700,00 1.500,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Vortums en Sambeeks Toneel (V.E.S.T) 800,00 1.300,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Dansgarde "de Bekse Klinkertjes" 1.900,00 1.800,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Dansgarde Purple Rain 900,00 800,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'De Marije' 200,00 200,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'Rond de Linde' 300,00 200,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Dans vereniging "De Bliekers" 1.100,00 0,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Actieve vrouwen Beugen  400,00 400,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouwen Vereniging Boxmeer 300,00 300,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouw Actief Rijkevoort 1.000,00 700,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie K.V.B. Sambeek 360,00 400,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie K.V.O. Beugen ( K.V.B.) 350,00 350,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouwen van NU Boxmeer  600,00 600,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem 250,00 0,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouwenorganisatie Maashees 300,00 300,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Overloonse Vrouwenorganisatie 1.900,00 1.900,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek-Groeningen 1.100,00 1.100,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouwenorganisatie Holthees-Smakt 280,00 280,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Zangvereniging Denna Sang, Beugen 1.300,00 1.300,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Boxmeers Vocaal Ensemble 4.500,00 4.500,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Weijerkoor, Boxmeer 5.000,00 5.200,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Gemengde zangver.Groeningen 2.900,00 2.800,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie De 4e Hoedanigheid   170,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Vur Sles 800,00 400,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Leedvermaak, Oeffelt 1.400,00 1.300,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Van Heure Zingen, Vierlingsbeek 1.100,00 800,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stichting Hart-koor 1.000,00 1.300,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Gemengd Zangkoor St. Cecilia Maashees 200,00 0,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Zangkoor St. Cecilia Oeffelt 630,00 630,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vocalgroup Voix La 2.500,00 2.700,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Zangvereniging Logeko, Overloon 3.000,00 3.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Overloon, zang- en theatergroep "Oker" 2.900,00 3.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Cantamus, Rijkevoort 2.500,00 2.500,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie "Evergreen", Vierlingsbeek 5.340,00 4.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vondel gemengde zangver., Vierlingsbeek 2.500,00 2.500,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vomuzi, Vortum Mullem 1.100,00 1.500,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor De harde kern 700,00 700,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Zangroep Joyful 900,00 900,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stichting Cantamosa 500,00 500,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Dweilorkest de Joekels 190,00 190,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Joekskapel Kuulvoer   200,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Rechtswinkel Boxmeer 700,00 750,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Werkgroep koninginnendag (Boxmeer en Sambeek) 720,00 720,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stg. Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen, Koningsdag 270,00 270,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Vortum-Mullem 190,00 190,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Overloon 270,00 270,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Oeffelt (p.a. Mannekino) 270,00 0,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Maashees 190,00 190,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Holthees 190,00 190,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stg. Boxmeer De Vaart, cultuurnota 540,00 540,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stg. Het Kloosterhuis, cultuurnota 1.075,00 1.075,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stg. Mariakapel Holthees, cultuurnota 1.075,00 1.075,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie De Kunst van het geloven (1 x per 2 jaar) 750,00 0,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Kunstroute Holthees-Smakt (1x per twee jaar) 0,00 0,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Kunstkolk 250,00 250,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Op de Toffel, Vierlingsbeek 2.150,00 2.150,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Muziekpark (vh Feestje aan de Gracht) 1.075,00 1.075,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stichting Openluchttheater Victoriaklef Overloon 1.000,00 1.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stg. Koningskerkje, cultuurnota 1.075,00 1.075,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vereniging De Metworst, cultuurnota 810,00 810,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum  1.700,00 26.000,00  
6.511.80.10   Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum aanpassing 24.300,00    
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Sinterklaas 2.000,00 2.000,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Heemkundeverenigingen 1.250,00 1.250,00  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Sambeekse Motoren-Tractorenvereniging 250,00 250,00  
6.511.80.10 Budgetsubsidie Stichting Omroep Land van Cuijk 16.000,00 16.000,00  
6.511.80.10 Budgetsubsidie 2e alg. begrotingsbijstelling 2018 -10.000,00    
6.511.80.10 Budgetsubsidie subsidies 1 x per twee jaren   1.250,00  
    Subsidies volksontwikkeling 273.980,00 272.860,00  
           
Sociaal-culturele activiteiten      
6.580.20.10 Projectsubsidie Incidenteel sociaal Culturele subsidies 8.540,00 8.540,00  
    Sociaal-culturele activiteiten 8.540,00 8.540,00  
           
5.542.10.80 Instandhoudingssubsidie Weijer, sportzaal  2.160,00 2.300,00  
           
    Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. 445.700,00 444.720,00  
           
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed      
           
Waarderingssubsidies molens      
5.555.05.80 Waarderingssubsidie Molenstichting Noord-Brabant 250,00    
5.555.05.80 Waarderingssubsidie Martinusmolen 500,00 500,00  
5.555.10.80 Waarderingssubsidie Luctor et Emergo 500,00 500,00  
5.555.15.80 Waarderingssubsidie De Vooruitgang 500,00 500,00  
    Waarderingssubsidies molens 1.750,00 1.500,00  
           
Oudheidkunde en kunst      
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Beugen, St.Anthonius-,St.Sebastianusgilde 4.050,00 4.050,00  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Boxmeer, Heilig Bloedsgilde 4.700,00 4.000,00  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Groeningen, St.Anthonius- en St.Nicolaasgilde 6.150,00 6.150,00  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Holthees, O.L. Vrouwe gilde 1.000,00 750,00  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Maashees, St.Joris- en St.Anthoniusgilde 1.100,00 1.300,00  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Oeffelt, Gilde Salvator Mundi 1.400,00 1.500,00  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Overloon, St. Theobaldusgilde 1.750,00 2.000,00  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Sambeek, St. Anthoniusgilde 2.100,00 2.500,00  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Museum Boxmeer 4.900,00 4.900,00  
    Oudheidkunde en kunst 27.150,00 27.150,00  
           
    Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 28.900,00 28.650,00  
Taakveld 5.6 Media       
           
Bibliotheek          
6.510.10.10 Budgetsubsidie BiblioPlus basis 581.268,00 595.768,00  
6.510.10.10 Budgetsubsidie BiblioPlus taalhuis 19.500,00 19.500,00  
6.510.10.10 Budgetsubsidie BiblioPlus voorleesexpres 4.350,00 4.350,00  
6.510.10.10 Budgetsubsidie BiblioPlus Geheugenhuis   5.000,00  
6.510.10.10 Budgetsubsidie BiblioPlus Geheugenhuis, 1e bijstelling 2019 5.000,00    
6.510.10.10 Budgetsubsidie Servicepunten  15.480,00 15.480,00  
6.510.10.10 Budgetsubsidie Huisvestingskosten Oeffelt 1.000,00 1.000,00  
    Bibliotheek 626.598,00 641.098,00  
           
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie    
           
Natuur- en milieuverenigingen      
6.550.25.10 Waarderingssubsidie IVN: de Maasvallei 1.800,00 1.700,00  
6.550.25.10 Waarderingssubsidie Milieuvereniging Land van Cuijk 320,00 370,00  
6.550.25.10 Waarderingssubsidie Brabants Landschap 290,00 300,00  
6.550.25.10 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Ambrosius 110,00 150,00  
6.550.25.10 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Oeffelt e.o. 110,00 110,00  
    Natuur- en milieuverenigingen 2.630,00 2.630,00  
           
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie    
           
Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties    
5.540.05.80 Instandhoudingssubsidie Buurthuis Sambeek, De Elsenhof 2.750,00 2.750,00  
5.540.10.80 Instandhoudingssubsidie Beugen, jeugdhuis Bougheim 19.750,00 20.380,00  
5.540.15.80 Instandhoudingssubsidie Gemeenschapshuis Beugen 't Kruispunt 66.500,00 68.550,00  
5.540.25.80 Budgetsubsidie Jeugdhuis Mannekino 3.980,00 3.980,00  
5.540.30.80 Instandhoudingssubsidie Dorpshuis Rijkevoort, de Poel 75.800,00 78.200,00  
5.540.45.80 Instandhoudingssubsidie Joffershof Vierlingsbeek  9.100,00 9.100,00  
5.540.50.80 Instandhoudingssubsidie Blokhut Holthees 2.170,00 2.300,00  
5.540.72.80 Instandhoudingssubsidie Stg. Wijkacc.Boxmeer Noord, De Driewiek 4.950,00 5.120,00  
    Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties 185.000,00 190.380,00  
           
Minderheden          
6.621.10.30 Waarderingssubsidie Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer 7.500,00 7.500,00  
    Minderheden 7.500,00 7.500,00  
           
Jeugd en jongerenwerk      
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Stichting jeugdwerk Boxmeer 4.200,00 3.200,00  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Holthees, Open ontmoetingscentrum 1.400,00 1.200,00  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Overloon 2.600,00 3.600,00  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Zonnepitjes  850,00 1.000,00  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, JOC 4.900,00 4.500,00  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Open jongerenwerk Gryphus (voorheen samen met JOC) 4.000,00 4.000,00  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Overloon, Scouting 1.300,00 1.450,00  
6.670.10.50 Instandhoudingssubsidie Rijkevoort, Open Jeugdwerk 1.215,00 1.500,00  
6.670.10.50 Instandhoudingssubsidie Stichting Jeugdwerk Sam-Sam 1.420,00 1.500,00  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Kindervakantiewerk 700,00 700,00  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Maashees, Kindervakantiewerk 600,00 500,00  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullum 2.400,00 2.435,00  
    Jeugd en jongerenwerk 25.585,00 25.585,00  
           
Jeugd en jongerenwerk      
6.670.10.10 Budgetsubsidie Sociom: jongerenactiviteiten The Unit 19.000,00 19.000,00  
6.670.10.10 Waarderingssubsidie Technopromo 7.100,00 8.800,00  
    Jeugd en jongerenwerk 26.100,00 27.800,00  
           
Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC)      
6.670.70.10 Budgetsubsidie Sociom  978.202,00 905.985,00  
6.670.70.10   Sociom  75.000,00 75.000,00  
6.670.70.10 Budgetsubsidie Sociom 2e begr.wijziging 2018 -72.217,00    
    Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC) 980.985,00 980.985,00  
           
Wijk- en Dorpsraden      
6.670.35.10 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, leefbaarheidsbudget 34.120,00 34.120,00  
6.670.35.20 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, organisatiekosten 37.120,00 37.120,00  
    Wijk- en Dorpsraden 71.240,00 71.240,00  
           
Zelfstandige organisaties welzijnswerk     
6.670.70.30 Waarderingssubsidie Internationaal Vrouwen Centrum Boxmeer Dunya 7.900,00 7.900,00  
6.670.70.30 Project/incidentele subsidie algemene integratieactiviteiten 3.651,00 3.651,00  
    Zelfstandige organisaties welzijnswerk  11.551,00 11.551,00  
           
Maatschappelijke zorg      
6.670.70.50   Wmo subsidies Zorg en Welzijn 55.480,00 27.980,00  
6.670.70.50   Mijn Buurtje (2e alg.begr.wijz. 2018) 22.140,00    
6.670.70.50   Mijn Buurtje (2e alg.begr.wijz. 2018) -7.000,00    
6.670.70.50   1e begr.wijziging 2019 -30.000,00    
6.670.70.50   1e begr.wijziging 2019 2.500,00    
    Maatschappelijke zorg 43.120,00 27.980,00  
           
Wmo cliëntondersteuning      
6.671.40.20   MEE 132.046,00 132.046,00  
    1e begr.wijziging 2019:      
6.671.40.20   Door en Voor 5.000,00 5.000,00  
6.671.40.20   Stichting ons welzijn, Blink 20.000,00 20.000,00  
6.671.40.20   GGD OGGZ 5.000,00 5.000,00  
    Wmo cliëntondersteuning 162.046,00 162.046,00  
           
Mantelzorg          
6.670.70.55   Mantelzorg, Steunpunt mantelzorg 55.250,00 55.250,00  
6.670.70.55   Mantelzorg 97.360,00 97.360,00  
    Mantelzorg 152.610,00 152.610,00  
           
Ouderenaangelegenheden      
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Beugen, Bond van Ouderen 1.500,00 1.500,00  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Boxmeer, Bond van Ouderen 7.500,00 7.000,00  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Oeffelt, Bond van Ouderen 2.000,00 2.000,00  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Bond van Ouderen 1.700,00 1.800,00  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Sambeek, Bond van Ouderen 1.800,00 1.900,00  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Vortum-Mullem, Bond van Ouderen 700,00 700,00  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Maashees, Bond van Ouderen 1.000,00 900,00  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Holthees, Bond van Ouderen 300,00 300,00  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek-Groeningen, Bond van Ouderen 2.200,00 2.600,00  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Overloon, Bond van Ouderen 4.165,00 4.165,00  
    Ouderenaangelegenheden 22.865,00 22.865,00  
           
SWOGB          
6.670.40.25 Budgetsubsidie S.W.O.G.B. 132.415,00 132.415,00  
    SWOGB 132.415,00 132.415,00  
           
BPR          
6.670.50.10   Burgerparticipatieraad 21.000,00 21.000,00  
    BPR 21.000,00 21.000,00  
           
Gehandicaptenaangelegenheden      
6.670.70.60 Waarderingssubsidie Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB) 3.100,00 3.100,00  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Beugen 400,00 400,00  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Oeffelt 1.000,00 1.000,00  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. verenigingen Boxm., V.M., Samb. 1.700,00 1.700,00  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Overloon 1.250,00 1.250,00  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Vierlingsbeek 1.500,00 1.500,00  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie AED (2e alg.begr.wijz. 2018) 8.250,00 8.250,00  
    Gehandicaptenaangelegenheden 17.200,00 17.200,00  
           
    Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.859.217,00 1.851.157,00  
           
Taakveld 6.3  Inkomensregelingen      
           
Bestaansminimumbeleid      
6.614.10.15 Waarderingssubsidie Voedselbank 4.500,00 4.500,00  
    Bestaansminimumbeleid 4.500,00 4.500,00  
           
Taakveld 7.1 Volksgezondheid      
           
Gezondheidsaangelegenheden      
6.714.10.20 Budgetsubsidie G.G.D.  888.436,00 969.785,00  
    1e begr. Wijz. 2019 52.580,00    
6.714.10.20 Budgetsubsidie G.G.D. Doorschuiven BTW, aanp. -9.200,00 -9.200,00  
6.714.10.20 Budgetsubsidie G.G.D. gezondheidsbeleid 2.500,00 2.500,00  
    Gezondheidsaangelegenheden 934.316,00 963.085,00  
           
    Totaal Generaal 4.752.966,00 4.809.963,00