Begroting

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen van de begroting van de gemeente Boxmeer en belangrijkste wetswijzigingen die van invloed zijn op de samenstelling van de begroting.

Begroting 2020

Opbouw van de begroting

De begroting is een wettelijk document dat vóór 15 november voorafgaande aan het begrotingsjaar moet zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De begroting moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een bepaald stramien hebben. Ze bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit programma’s (het programmaplan) en zeven verplichte paragrafen. De financiële begroting bevat een overzicht van baten en lasten en geeft een uiteenzetting van de financiële positie.

De begroting 2020 van de gemeente Boxmeer is qua programma-opzet gelijk aan de begroting 2019. De begroting 2020 wordt evenals de begroting 2019 digitaal gepresenteerd in Financiën online.

Besluit Begroting en Verantwoording

De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording bevat de regelgeving daarvoor met als doel het bevorderen van een verantwoord democratisch proces voor de gemeenteraad om keuzes te maken en vervolgens te kijken of en hoe het beleid is uitgevoerd en hoeveel middelen het heeft gekost. In 2016 is het BBV ingrijpend herzien ter versterking van de horizontale sturing door de gemeenteraad. Sindsdien zijn door de commissie BBV via Vraag & Antwoord en de notitie Raamwerk BBV verduidelijkingen gekomen ter bevordering van een eenduidige interpretatie van de regelgeving.

Sinds het opstellen van de begroting 2019 zijn door de commissie BBV vier geactualiseerde richtinggevende notities gepubliceerd over de volgende onderwerpen:

 Er is in deze notities geen sprake van nieuwe beperkende regelgeving. De nieuwe notities bevatten met name veel uitleg en verduidelijking. De verduidelijking in notitie Structurele en incidentele baten en lasten heeft wel beperkte invloed op de bepaling van wat incidentele baten en lasten zijn in onze begroting.

In de meicirculaire 2017 is het voornemen aangekondigd om de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders voor een rechtmatig financieel beheer duidelijker in de regelgeving te markeren door hen te verplichten in de jaarrekening een verantwoording op te nemen over de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties. Gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd met gemeenten, provincies en accountants hebben de wenselijkheid van de invoering van een dergelijke verantwoording bevestigd. De verwachting is dat deze verplichting met ingang van het verslagjaar 2022 zal kunnen gelden. Het Ministerie van BZK zal waarschijnlijk in 2020 de Wijzigingswet in procedure brengen.

Gemeenschappelijke financieel toezichtskader 2020

Op 2 juli 2019 heeft GS van de Provincie Noord Brabant het nieuwe Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeenten (GTK 2020) vastgesteld. Het GTK 2020 is een gezamenlijk product van de 12 provincies om een uniforme uitoefening van het financieel toezicht te bevorderen. In dit toezichtkader is de wijze vastgelegd waarop, binnen de wettelijke kaders, aan het financieel toezicht invulling wordt gegeven.

Het vorige toezichtkader dateerde van 2014 en was aan vernieuwing toe, onder andere vanwege wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

 1. Algemeen

  Het nieuwe GTK 2020 is veel uitgebreider dan het GTK uit 2014. In het nieuwe toezichtkader zijn de vaste toetsingsaspecten opgenomen die voorheen in de jaarlijkse begrotingscirculaire van de provincie terugkwamen. Ook de informatie van de commissie BBV is opgenomen in het GTK 2020.

 2. Toetspuntenlijst

  In het kader van proportioneel financieel toezicht wordt met ingang van het begrotingsjaar 2020 door alle toezichthouders gewerkt met een toetspuntenlijst. Indien alle vragen van deze lijst positief beantwoord worden, is er automatisch sprake van repressief toezicht en vindt er geen verder onderzoek plaats.

  De provincie Noord Brabant hanteerde deze werkwijze reeds langer.

 3. Opheffen preventief toezicht wegens termijnoverschrijding

  De Gemeentewet biedt niet de mogelijkheid om preventief toezicht, dat is ingesteld vanwege termijnoverschrijding, gedurende het begrotingsjaar te beëindigen. De wetgever wil dit gaan repareren. Vooruitlopend hierop anticipeert het GTK 2020 hierop. Overigens is het een “kan” bepaling, het is dus geen vanzelfsprekendheid.

 4. Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risico’s

  In het kader van modernisering van het toezicht willen de toezichthouders, naast het structureel en reëel begrotingsevenwicht, de financiële positie van de gemeente betrekken bij het bepalen van de vorm van toezicht. Met de financiële positie wordt hier het vermogen van de gemeente bedoeld, waaronder de bezittingen, de reservepositie en de schulden. Wanneer de toezichthouder van oordeel is dat de weerstandsratio onvoldoende is of dat de minimale omvang van de algemene reserve te laag is, kan de toezichthouder daarover met de gemeente in gesprek gaan. Nog steeds is er hierbij sprake van een signaalfunctie, maar in de toekomst zou dit kunnen wijzigen en betrokken worden bij het bepalen van de vorm van toezicht.

 5. Financiële kengetallen

  De financiële kengetallen zijn sinds enkele jaren een verplicht onderdeel in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In aanvulling op het vorige onderwerp kunnen de financiële kengetallen betrokken worden bij het krijgen van een completer inzicht en de financiële situatie en risicopositie van een gemeente. In samenhang kunnen de financiële kengetallen aanleiding geven hierover te communiceren met de gemeente.

Overigens zal de gemeente Boxmeer na vaststelling van het herindelingsontwerp door de gemeenteraad op 28 oktober 2019 automatisch onder het preventief financieel toezicht krachtens artikel 21 Arhi vallen.

Richtlijn ramen extra middelen jeugdzorg in de begroting en meerjarenraming

De circulaire Gemeentefonds is grondslag voor het opnemen van bedragen aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds in de begroting en meerjarenraming. In de meicirculaire 2019 zijn extra middelen opgenomen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 van respectievelijk € 400 miljoen (2019) en € 300 miljoen (2020 en 2021). In deze richtlijn wordt aangegeven door de toezichthouder hoe hiermee begrotingstechnisch mee moet worden omgegaan.

 1. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt;
 2. Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost “Uitkomst onderzoek jeugdzorg” geraamd worden: per gemeente maximaal naar rato van de € 300 miljoen (in 2021) (Boxmeer € 403.341);
 3. Deze stelpost “Uitkomst onderzoek jeugdzorg” kan als structureel meegenomen worden;
 4. Voorwaarde is dat daarnaast de gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven.

Algemene Uitkering

De meicirculaire 2019 is bepalend voor de ramingen over de uitkeringsjaren 2020 tot en met 2023. Bij memo van 12 juni 2019 hebben wij u nader geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire. Voor een specificatie van de berekening kunt u klikken op deze link.

Onderstaand wordt nog nader ingegaan op een aantal onderwerpen.

Jeugdhulp

Bij de meicirculaire heeft het kabinet besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 ging het om 420 miljoen en in 2020 en 2021 jaarlijks om 300 miljoen. Voor onze gemeente ging dit om een bedrag van € 400.000 in 2020 en eveneens € 400.000 in 2021. In eerste instantie hadden we dit geld apart gezet om de tekorten op de jeugdzorg op te kunnen vangen. In de begroting 2020 hebben we echter het budget voor de jeugdzorg inmiddels geraamd op basis van de te verwachte kosten waardoor de extra middelen niet meer apart gehouden hoeven te worden.

Zoals hierboven aangegeven zijn de middelen voorlopig alleen toegevoegd voor de jaren 2020 en 2021. Er wordt aanvullend onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Het Rijk kan gemeenten op dit moment financieel niet structureel tegemoetkomen. Een nieuw kabinet besluit of, en zo ja in welke mate, extra middelen beschikbaar worden gesteld.

Het is aan de gemeenten om te bepalen hoe zij hier meerjarig mee omgaan in de begroting. Het Ministerie van BZK, VNG en de provinciale toezichthouders hebben hierover een richtlijn gepubliceerd. Indien gemeenten voor de jaren 2022 en 2023 gebruik willen maken van een stelpost om een sluitende meerjarenraming te presenteren, accepteert de toezichthouder deze tot een maximum van 300 miljoen. Op basis hiervan hebben wij meerjarig voor de jaren 2022 en 2023 een stelpost opgenomen van € 400.000.

Herijking verdeling gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.

Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien. Dit gebeurt binnen de uitgangspunten van de Financiële Verhoudingswet.

De afgelopen periode hebben diverse voorbereidende onderzoeken plaatsgevonden en eind maart zijn de daadwerkelijke verdeelonderzoeken van start gegaan. Daarmee is een volgende fase in de herziening ingegaan.

Het is de bedoeling om de nieuwe verdeelmodellen in 2021 in te voeren. Dat betekent dat de uitkomsten van het verdeelonderzoek in de meicirculaire van 2020 worden gepubliceerd. Om tijd te hebben voor politieke afweging, dienen de onderzoeken eind 2019 te zijn afgerond.

 In de 2e helft van 2019 zal de VNG enkele bijeenkomsten gaan organiseren om gemeentebestuurders te informeren over de herziening. Tijdens deze bijeenkomsten is nadrukkelijk ook gelegenheid om mee te praten over de bestuurlijke keuzes die rond die tijd gemaakt moeten worden.

BTW-compensatiefonds

Het BTW-compensatiefonds is een fonds waaruit gemeenten worden gecompenseerd voor een belangrijk deel van de door hen betaalde btw.

Als gemeenten diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw niet terugvorderen van de Belastingdienst. Extern ingekochte diensten zijn daarom al snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Sinds 2003 kunnen gemeenten en provincies met het btw-compensatiefonds (grotendeels) de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. Door de instelling van het btw-compensatiefonds wordt een aantal knelpunten die uit de btw-wetgeving voortvloeien, opgelost.

Het fonds werkt met een plafond. Als het plafond wordt overschreden komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds.

Veel gemeenten hebben in het verleden de ruimte onder het plafond structureel geraamd. De afgelopen periode is door het Ministerie van BZK benut om in afstemming met de VNG en provinciale toezichthouders een advies hierover op te stellen. Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond wordt geadviseerd om voorzichtigheid in acht te nemen. Als er een raming wordt opgenomen mag die maximaal gebaseerd zijn op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond. In onze gemeente hebben wij gekozen voor de meest voorzichtige strategie door geen raming op te nemen.

Overzicht Programma's en Thema's 2020

 

Programma

Thema

0.

Bestuur en ondersteuning

Bestuurszaken

 

 

Burgerzaken en Verkiezingen

 

 

Bedrijfsvoering

 

 

Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

1.

Veiligheid

Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

 

 

Brandweer en crisisbestrijding

2.

Openbare Werken

Werk in uitvoering

3.

Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Economie en Vestigingsklimaat

 

 

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

 

 

Recreatie en Toerisme

4.

Financiën

Planning en Control

 

 

WOZ/Belastingen

5.

Leefbaarheid

Onderwijs

 

 

Welzijn

 

 

Sport

 

 

Kunst en Cultuur

6.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Jeugd

 

 

Inkomensvoorzieningen

 

 

Participatie

 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

7.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheid en Milieu

 

 

Klimaat en Riolering

 

 

Afval en Circulaire economie

8.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

 

 

Implementatie Omgevingswet
 

Overzicht doelstellingen en maatregelen

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Bedrijfsvoering Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen.
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben.
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen.
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Wij kiezen voor een thematische benadering.
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Bestuurszaken Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie.
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Bestuurszaken Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. In 2020 zullen, na positieve besluitvorming, diverse werkgroepen opstarten om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen.
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Bestuurszaken Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant.
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Burgerzaken en Verkiezingen Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van burgers.
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Burgerzaken en Verkiezingen Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Organisatie van de benodigde verkiezingen  / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen.

Programma 1 - Veiligheid

Programma Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 1 - Veiligheid Thema Brandweer en crisisbestrijding Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden.
Programma 1 - Veiligheid Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Integraal Veiligheidsbeleid
Programma 1 - Veiligheid Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Keurmerk Veilig Ondernemen
Programma 1 - Veiligheid Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is.

Programma 2 - Openbare Werken

Programma Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Speelruimtebeleidsplan  actualiseren.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer.
Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente.

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Economie en Vestigingsklimaat Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Centrummanagement
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Economie en Vestigingsklimaat Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Economie en Vestigingsklimaat Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Innovatieve hotspot Land van Cuijk
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Economie en Vestigingsklimaat Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Provinciaal beleid bedrijventerreinen
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Economie en Vestigingsklimaat Participatie in economische structuurversterkende projecten. Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Recreatie en Toerisme Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Recreatie en Toerisme Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Deltaprogramma Maas
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Recreatie en Toerisme Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Koploper
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Recreatie en Toerisme Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Recreatie en Toerisme Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Unesco Maasheggen
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Implementatie Omgevingswet
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Interbestuurlijke Programma (IBP)
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Klimaatbestendig
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Regionale woningmarktstrategie

Programma 4 - Financiën

Programma Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 4 - Financiën Thema Planning en Control Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie.
Programma 4 - Financiën Thema Planning en Control Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen.
Programma 4 - Financiën Thema Planning en Control Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren.
Programma 4 - Financiën Thema Planning en Control Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond.
Programma 4 - Financiën Thema WOZ/Belastingen De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven.

Programma 5 - Leefbaarheid

Programma Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Kunst en Cultuur Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer,
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Kunst en Cultuur Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Kunst en Cultuur Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Kunst en Cultuur Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Kunst en Cultuur Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Kunst en Cultuur Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Kunst en Cultuur Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur).
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Kunst en Cultuur Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Onderwijs Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Goed georganiseerd leerlingenvervoer
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Onderwijs Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Onderwijs Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Onderwijs Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten...
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Sport Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Sport Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Sport Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport).
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Welzijn Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Welzijn Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Welzijn Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Welzijn Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Welzijn Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt  en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Welzijn Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Welzijn Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern.
Programma 5 - Leefbaarheid Thema Welzijn Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd.

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Inkomensvoorzieningen Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Inkomensvoorzieningen Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Inkomensvoorzieningen Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Inkomensvoorzieningen Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we  middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Inkomensvoorzieningen Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Jeugd Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Jeugd Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Jeugd Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Jeugd Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Zorgloket
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Jeugd Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Jeugd Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Participatie Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Participatie Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Participatie Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Participatie Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Participatie Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Participatie Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning voor 2020 en 2021 vastgesteld.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. In 2020 hebben we de overeenkomsten met zorgaanbieders voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. In 2020 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. In 2020 Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke opvang (MO), het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. In 2020 wordt het Wmo-beleid getoets aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader "Transformeren en doorontwikkelen 2020-2023".
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. In 2020 wordt in het kader van de Regiotaxi een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie gesloten. We gaan de bestuurlijke Visie Doelgroepenvervoer actualiseren.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe (verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig (2020-2021) inkoopplan uitgevoerd.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe uitvoeringsafspraken voor het organiseren van een meldpunt en verkennend onderzoek. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren.
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking.

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Thema Afval en Circulaire economie Nederland Circulair in 2050 Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Thema Afval en Circulaire economie Nederland Circulair in 2050 Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Thema Duurzaamheid en Milieu Duurzaam en energieneutraal Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Thema Duurzaamheid en Milieu Duurzaam en energieneutraal Energieneutraal in 2045
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Thema Klimaat en Riolering Klimaatbestendig Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Thema Klimaat en Riolering Klimaatbestendig Masterplan Water
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Thema Klimaat en Riolering Klimaatbestendig Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Thema Klimaat en Riolering Klimaatbestendig Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Thema Implementatie Omgevingswet Implementatie Omgevingswet Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021).
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven.
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’