Aanbiedingsnota.

Aanbiedingsnota

Aanbiedingsnota

Conform artikel 190 van de gemeentewet bieden wij u hierbij de Begroting 2020-2023 van de gemeente Boxmeer aan.

De begroting is belangrijk voor de gemeenteraad. Immers de financiële middelen die een gemeente tot haar beschikking heeft stellen grenzen aan de mogelijkheden, zodat keuzes gemaakt moeten worden. Het is aan uw gemeenteraad om deze keuzes te maken. Om uw raad in staat te stellen goede keuzes te maken is het essentieel een goed inzicht te geven in de financiële en beleidsmatige informatie. Een belangrijk instrument hierbij is de behandeling van de Kadernota vóór het zomerreces. De Kadernota 2019 is behandeld in de raadsvergadering van 4 juli 2019.

De Nederlandse economische groei valt terug naar een normaal tempo door de gure wind uit het buitenland. Volgens de juniraming van het CPB valt de economische groei terug van 2,7% in 2018 tot 1,7% in 2019 en 1,5% in 2020. De tegenwind hangt samen met het Amerikaanse handelsbeleid en de daarmee samenhangende omvangrijke onzekerheid die het vertrouwen van bedrijven en consumenten aantast. Ook de kans op een no-deal Brexit en de precaire politieke en economische situatie in Italië zijn belangrijke neerwaartse risico’s voor de Nederlandse economie. De woningmarkt is een binnenlands risico. Een omslag op de woningmarkt na een periode van forse prijsstijgingen is moeilijk in te schatten (mede door de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof - PAS), maar kan aanzienlijke economische gevolgen hebben via consumptie en investeringen. De werkloosheid blijft uitzonderlijk laag, maar loopt wel wat op in 2020. De koopkracht ontwikkelt zich in 2019 positief door beleid (verlaging van directe belastingen en verhoging van toeslagen) en in 2020 door matige inflatie. Het overschot op de overheidsbegroting houdt aan (CPB: juniraming 2019).

Welke consequenties heeft dit voor de regionale arbeidsmarkt Noordoost-Brabant?

In overeenstemming met de landelijke ontwikkelingen vertraagt het groeitempo ook in Noordoost-Brabant: de banengroei in 2019-2020 is kleiner dan in 2017-2018. Het totaal aantal banen groeit, maar in de ene sector is die groei sterker dan in de andere. De groei is het grootst in de sectoren: uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling, zorg & welzijn en bouwnijverheid. Sectoren met krimp zijn: landbouw (schaalvergroting) en financiële dienstverlening (voortschrijdende automatisering).

Meer openstaande vacatures en minder personen met een recente WW-uitkering zorgden er afgelopen jaar voor dat de spanning op de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant toenam. Op totaal niveau is er in Noordoost-Brabant sprake van een krappe markt, met name bij ICT, techniek en zorg. In de aangrenzende regio Rijk van Nijmegen is de arbeidsmarkt minder krap. Er is sprake van gemiddelde arbeidsmarktspanning. In de overige omliggende regio’s (Zuid-, Midden-Brabant, Noord-Limburg) is, net als in Noordoost-Brabant, sprake van een krappe arbeidsmarkt. De krapte zal in 2019-2020 niet verder afnemen (productiebelemmeringen als gevolg van tekort aan personeel).  

Het aantal personen met een WW-uitkering neemt af. Voor Noordoost-Brabant een daling van 16,3% in de periode juli 2018 tot juli 2019. In de zelfde periode voor Boxmeer een daling van 20% (in juli 2019 nog 403 personen met een WW-uitkering). Dit komt niet alleen door de gunstige arbeidsmarktsituatie maar ook door de invoering van de Wet werk en zekerheid (maximale duur WW wordt verkort van 38 naar 24 maanden) waardoor WW-ers eerder uitstromen. (Bron: UWV: Arbeidsmarktprognose 2019-2020; regio in Beeld-Noordoost-Brabant; Nieuwsflits Arbeidsmarkt) . Ook het aantal bijstandsgerechtigden van de gemeente Boxmeer neemt nog steeds af. In de periode juni 2018 tot juni 2019 daalde het totale bestand (Participatiewet, IOAW/Z en Bbz) met 13%. (Bron: SWZ-net).


Raadsprogramma

Op 13 december 2018 is door uw gemeenteraad het Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld met daarin opgenomen 6 thema’s als speerpunt waarover uniform een standpunt is bepaald en waar overeenstemming is, om in deze raadsperiode tot verwezenlijking van onderdelen daarvan te komen. Wij hebben toegezegd  de implementatie van het Raadsprogramma op te pakken en in elk document van de P&C cyclus een update te verzorgen van de stand van zaken.

De belangrijkste opgaven voor de gemeente Boxmeer voor 2020 liggen op de terreinen Jeugdzorg, WMO, Duurzaamheid en Wonen. Daarnaast staan enkele grote projecten op stapel, te weten de omgeving de Weijer (2020) en het gebied Steenstraat Noord/Koorstraat/Bakelgeert (2021).

Bij de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad zal er duidelijkheid zijn over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Boxmeer. Uitgaande van een positieve besluitvorming van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zal op zeer korte termijn de implementatiefase van de voorgenomen herindeling per 1 januari 2022 starten. Hierbij komen de politieke, bestuurlijke en ambtelijke (beleid, taken, mensen, middelen) integraties aan de orde. Dit proces zal zowel bestuurlijk als ambtelijk veel energie vergen.

Op het moment dat de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het herindelingsontwerp vaststellen gaat van rechtswege het preventief financieel arhi-toezicht in. Dit toezicht blijft van kracht tot de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling. De Provincie wijst besluiten aan die de goedkeuring van de Provincie behoeven. Het betreft besluiten die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, verlaging van bestaande inkomsten en vermindering van vermogen. Bij die besluiten wordt door de toezichthouder beoordeeld of deze besluiten invloed (kunnen) hebben op de financiële positie van de huidige en/of nieuw te vormen gemeente. Tevens dient de begroting 2020 structureel en reëel sluitend ingediend te worden. De “ontsnappingsregel” dat bij een niet reëel en structureel sluitende begroting tenminste dit evenwicht in 2023 wordt bereikt, geldt vanuit de wet arhi niet.

De Kadernota 2019 is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli 2019. De financiële uitgangspunten zoals geformuleerd in de Kadernota inclusief aanvullende memo over de meicirculaire 2019 zijn verwerkt in de voor u liggende begroting 2020. De belangrijkste afwijkingen willen wij hier nader toelichten (N = nadeel, V = voordeel):

  • Renteaanpassing/voorzieningen grondexploitatie conform voorschriften € 364.000N
  • Rentemutaties leningenportefeuille € 85.000N
  • Mutaties personeelskosten i.v.m. autonome ontwikkelingen € 20.000N
  • Structurele doorwerking mutaties 2e Bestuursrapportage 2019 € 108.000N
  • Mutaties reserves € 42.000N
  • Verlaging kosten WMO € 40.000V
  • Dekking toerekening loonkosten (tarieven/kredieten/derden) € 183.000V
  • Bijstelling kosten Jeugdzorg in verband met dekking Meicirculaire € 400.000V

 

Wij zijn blij dat wij er wederom in geslaagd zijn een structureel en reëel sluitende begroting aan te kunnen bieden. Ook voor de volgende begrotingsjaren is er sprake van een batig begrotingssaldo.

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de loco-secretaris,                       de burgemeester,

 

A.J.M. Reintjes                            K.W.T. van Soest

Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

De begroting 2020 inclusief meerjarenperspectief is structureel en reëel sluitend. Het onderstaande overzicht is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording.

Omschrijving Lasten 2020 Baten 2020 Saldo 2020
Totaal van alle programma's 58.043.370 18.083.720 -39.959.650
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1.703.001 50.407.461 48.704.460
Overzicht Overhead 9.826.559 1.099.133 -8.727.426
Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0
Bedrag voor onvoorzien 146.000 0 -146.000
Subtotaal programma's 69.718.930 69.590.314 -128.616
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 517.299 749.909 232.610
Geraamd resultaat 70.236.229 70.340.223 103.994
Incidentele baten en lasten 476.023 572.133 96.110
Structureel begrotingssaldo 69.760.206 69.768.090 7.884