Meer
Publicatiedatum: 05-02-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Intro wethouder Financiën: Jeu Verstraaten Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Begroting in één oogopslag Blz. 4  
BIO Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Begrotingsdag Boxmeer donderdag 8 november Blz. 7  
Acties beleid 2019 Blz. 8  
Cijfers Blz. 9  
Aanbiedingsnota Blz. 10  
Aanbiedingsnota Blz. 11  
Aanbiedingsnota Blz. 12  
Structureel begrotingssaldo Blz. 13  
Structureel begrotingssaldo Blz. 14  
Begroting Blz. 15  
Begroting Blz. 16  
Begroting 2019 Blz. 17  
Opbouw van de begroting Blz. 18  
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 19  
Richtlijnen Provincie Noord-Brabant Blz. 20  
Overzicht Programma's en Thema's 2019 Blz. 21  
Algemene Financiële beschouwing 2019 Blz. 22  
Algemene Financiële beschouwing 2019 Blz. 23  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 24  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 25  
Thema Bestuurszaken Blz. 26  
Doelstellingen Blz. 27  
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 28  
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 29  
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 30  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 31  
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 32  
Doelstellingen Blz. 33  
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registeren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 34  
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 35  
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 36  
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 37  
Thema Bedrijfsvoering Blz. 38  
Doelstellingen Blz. 39  
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 40  
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 41  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 42  
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 45  
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 46  
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 47  
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 48  
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 49  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 50  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 51  
Verbonden partijen Blz. 52  
AgriFood Capital Blz. 53  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 54  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 55  
Euregio Rijn-Waal Blz. 56  
Beleidsindicatoren Blz. 57  
Beleidsindicatoren Blz. 58  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 59  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 60  
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 61  
Doelstellingen Blz. 62  
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 63  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 64  
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 65  
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 66  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 67  
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 68  
Doelstellingen Blz. 69  
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 70  
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 71  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 72  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 73  
Verbonden partijen Blz. 74  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 75  
Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Blz. 76  
Beleidsindicatoren Blz. 77  
Beleidsindicatoren Blz. 78  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 79  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 80  
Thema Werk in uitvoering Blz. 81  
Doelstellingen Blz. 82  
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 83  
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 84  
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 85  
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 86  
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 87  
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 88  
Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek. Blz. 89  
Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven. Blz. 90  
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 91  
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 92  
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 93  
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 94  
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 95  
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 96  
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 97  
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 98  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 99  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 100  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 101  
Beleidsindicatoren Blz. 102  
Beleidsindicatoren Blz. 103  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 104  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 105  
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 106  
Doelstellingen Blz. 107  
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 108  
Centrummanagement Blz. 109  
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 110  
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 111  
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 112  
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 113  
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 114  
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 115  
Doelstellingen Blz. 116  
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 117  
Implementatie Omgevingswet Blz. 118  
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 119  
Klimaatbestendig Blz. 120  
Regionale woningmarktstrategie Blz. 121  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 122  
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 123  
Doelstellingen Blz. 124  
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 125  
Deltaprogramma Maas Blz. 126  
Koploper Blz. 127  
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 128  
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 129  
Unesco Maasheggen Blz. 130  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 131  
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 132  
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 133  
Beleidsindicatoren Blz. 134  
Beleidsindicatoren Blz. 135  
Programma 4 - Financiën Blz. 136  
Programma 4 - Financiën Blz. 137  
Thema Planning en Control Blz. 138  
Doelstellingen Blz. 139  
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 140  
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 141  
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 142  
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 143  
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 144  
Thema WOZ/Belastingen Blz. 145  
Doelstellingen Blz. 146  
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 147  
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 148  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 149  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 150  
Beleidsindicatoren Blz. 151  
Beleidsindicatoren Blz. 152  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 153  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 154  
Thema Onderwijs Blz. 155  
Doelstellingen Blz. 156  
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 157  
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 158  
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 159  
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 160  
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 161  
Thema Welzijn Blz. 162  
Doelstellingen Blz. 163  
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 164  
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 165  
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 166  
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 167  
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 168  
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 169  
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 170  
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 171  
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 172  
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 173  
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 174  
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 175  
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 176  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 177  
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams. Blz. 178  
Thema Sport Blz. 179  
Doelstellingen Blz. 180  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 181  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 182  
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 183  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 184  
Thema Kunst en Cultuur Blz. 185  
Doelstellingen Blz. 186  
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 187  
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 188  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 189  
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 190  
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 191  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 192  
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 193  
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 194  
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 195  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 196  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 197  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 198  
Verbonden partijen Blz. 199  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 200  
GGD Hart voor Brabant Blz. 201  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 202  
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 203  
Beleidsindicatoren Blz. 204  
Beleidsindicatoren Blz. 205  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 206  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 207  
Thema Jeugd Blz. 208  
Doelstellingen Blz. 209  
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 210  
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen. Blz. 211  
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 212  
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 213  
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 214  
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 215  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 216  
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 217  
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 218  
Doelstellingen Blz. 219  
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 220  
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 221  
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 222  
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 223  
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 224  
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 225  
Vanaf 2019 is het project Samen Sterker! verankerd in de reguliere processen zodat de dienstverlening aan burgers (groepsgerichte ondersteuning) volledig tot zijn recht komt. Blz. 226  
Thema Participatie Blz. 227  
Doelstellingen Blz. 228  
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 229  
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 230  
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 231  
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 232  
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 233  
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 234  
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 235  
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 236  
Doelstellingen Blz. 237  
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 238  
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 239  
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 240  
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 241  
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 242  
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 243  
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 244  
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 245  
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 246  
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 247  
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 248  
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 249  
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 250  
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 251  
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 252  
Uitvoering geven aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Blz. 253  
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 254  
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 255  
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 256  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 257  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 258  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 259  
Verbonden partijen Blz. 260  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 261  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 262  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017-2019 Blz. 263  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 Blz. 264  
Beleidsindicatoren Blz. 265  
Beleidsindicatoren Blz. 266  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 267  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 268  
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 269  
Doelstellingen Blz. 270  
Duurzaam en energieneutraal Blz. 271  
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 272  
Energieneutraal in 2045 Blz. 273  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 274  
Thema Klimaat en Riolering Blz. 275  
Doelstellingen Blz. 276  
Klimaatbestendig Blz. 277  
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 278  
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 279  
Masterplan Water Blz. 280  
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 281  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 282  
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 283  
Doelstellingen Blz. 284  
Nederland Circulair in 2050 Blz. 285  
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 286  
Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA Blz. 287  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 288  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 289  
Verbonden partijen Blz. 290  
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) Blz. 291  
Beleidsindicatoren Blz. 292  
Beleidsindicatoren Blz. 293  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 294  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 295  
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 296  
Doelstellingen Blz. 297  
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 298  
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 299  
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 300  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 301  
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 302  
Doelstellingen Blz. 303  
Implementatie Omgevingswet Blz. 304  
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021). Blz. 305  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 306  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 307  
Verbonden partijen Blz. 308  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 309  
Paragrafen Blz. 310  
Overzicht lokale heffingen Blz. 311  
Algemeen Blz. 312  
Beleid Blz. 313  
Tarieven en Leges Blz. 314  
Belastingdruk Blz. 315  
Kwijtschelding Blz. 316  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 317  
Aanwezige risico's Blz. 318  
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2018 Blz. 319  
WMO Blz. 320  
Transformatie Jeugdzorg Blz. 321  
Participatiewet Blz. 322  
2. Klimaatadaptatie Blz. 323  
3. Informatievoorziening Blz. 324  
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 325  
5. Personeel Blz. 326  
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 327  
7. Contractenbeheer Blz. 328  
8. Treasury Blz. 329  
9. Grondvoorraad Blz. 330  
10. Juridische Claims Blz. 331  
Totaal van de top 10 risico's Blz. 332  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 333  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 334  
Kengetallen financiële positie Blz. 335  
Beoordeling financiële positie Blz. 336  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 337  
Algemeen Blz. 338  
Wegen Blz. 339  
Openbare verlichting Blz. 340  
Groen Blz. 341  
Riolering / Water Blz. 342  
Gebouwen Blz. 343  
Financiering Blz. 344  
Algemeen Blz. 345  
Financieringsbeleid Blz. 346  
Schatkistbankieren Blz. 347  
Rente ontwikkelingen Blz. 348  
Risicobeheer Blz. 349  
Koersrisico's Blz. 350  
Kredietrisico Blz. 351  
Renterisico’s Blz. 352  
Renteschema Blz. 353  
Kasgeldlimiet Blz. 354  
Verstrekte geldleningen Blz. 355  
Opgenomen geldleningen Blz. 356  
Relatiebeheer Blz. 357  
Bedrijfsvoering Blz. 358  
Algemeen Blz. 359  
Personeel Blz. 360  
Dienstverlening Blz. 361  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 362  
Verbonden partijen Blz. 363  
Algemeen Blz. 364  
Overzicht verbonden partijen Blz. 365  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 366  
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 367  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 368  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 369  
GGD Hart voor Brabant Blz. 370  
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 371  
Euregio Rijn-Waal Blz. 372  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 373  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 374  
Brabant Water N.V. Blz. 375  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 376  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 377  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 378  
Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Blz. 379  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 380  
AgriFood Capital Blz. 381  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 Blz. 382  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost 2015 Blz. 383  
Grondbeleid Blz. 384  
Algemeen Blz. 385  
Grondnota Blz. 386  
Financiële positie Blz. 387  
Voorzieningen Blz. 388  
Risicoafdekking Blz. 389  
Worst-case scenario’s Blz. 390  
Financiële begroting Blz. 391  
Financiële begroting 2019 Blz. 392  
Begrotingsuitgangspunten Blz. 393  
Investeringsprogramma Blz. 394  
Reservepositie Blz. 395  
Arbeidsgerelateerde kosten Blz. 396  
Gehanteerde meerjarige uitgangspunten en risico's Blz. 397  
EMU-saldo Blz. 398  
Reëel sluitende begroting Blz. 399  
Bijlagenboek Blz. 400  
Investeringsprogramma 2019-2022 Blz. 401  
Specificatie vaste activa Blz. 402  
Reserves en voorzieningen Blz. 403  
Staat van langlopende leningen Blz. 404  
Meerjarige balans Blz. 405  
EMU Saldo Blz. 406  
Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2018 Blz. 407  
Overzicht personele sterkte Blz. 408  
Overzicht personeelslasten Blz. 409  
Staat van Subsidies Blz. 410  
Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd) Blz. 411