Meer
Publicatiedatum: 07-08-2018

Inhoud

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Intro wethouder Financiën: Jeu Verstraaten Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Begroting in één oogopslag Blz. 4  
BIO Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Begrotingsdag Boxmeer donderdag 8 november Blz. 7  
Acties beleid 2019 Blz. 8  
Cijfers Blz. 9  
Aanbiedingsnota Blz. 10  
Aanbiedingsnota Blz. 11  
Aanbiedingsnota Blz. 12  
Structureel begrotingssaldo Blz. 13  
Structureel begrotingssaldo Blz. 14  
Begroting Blz. 15  
Begroting Blz. 16  
Begroting 2019 Blz. 17  
Opbouw van de begroting Blz. 18  
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 19  
Richtlijnen Provincie Noord-Brabant Blz. 20  
Overzicht Programma's en Thema's 2019 Blz. 21  
Algemene Financiële beschouwing 2019 Blz. 22  
Algemene Financiële beschouwing 2019 Blz. 23  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 24  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 25  
Thema Bestuurszaken Blz. 26  
Doelstellingen Blz. 27  
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 28  
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 29  
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 30  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 31  
Wat mag het kosten? Blz. 32  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 33  
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 34  
Doelstellingen Blz. 35  
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registeren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 36  
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 37  
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 38  
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 39  
Wat mag het kosten? Blz. 40  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 41  
Thema Bedrijfsvoering Blz. 42  
Doelstellingen Blz. 43  
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 44  
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 45  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 46  
Wat mag het kosten? Blz. 47  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 48  
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 49  
Doelstellingen Blz. 50  
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 51  
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 52  
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 53  
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 54  
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 55  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 56  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 57  
Verbonden partijen Blz. 58  
AgriFood Capital Blz. 59  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 60  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 61  
Euregio Rijn-Waal Blz. 62  
Beleidsindicatoren Blz. 63  
Beleidsindicatoren Blz. 64  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 65  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 66  
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 67  
Doelstellingen Blz. 68  
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 69  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 70  
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 71  
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 72  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 73  
Wat mag het kosten? Blz. 74  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 75  
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 76  
Doelstellingen Blz. 77  
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 78  
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 79  
Wat mag het kosten? Blz. 80  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 81  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 82  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 83  
Verbonden partijen Blz. 84  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 85  
Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Beleidsindicatoren Blz. 88  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 89  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 90  
Thema Werk in uitvoering Blz. 91  
Doelstellingen Blz. 92  
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 93  
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 94  
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 95  
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 96  
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 97  
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 98  
Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek. Blz. 99  
Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven. Blz. 100  
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 101  
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 102  
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 103  
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 104  
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 105  
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 106  
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 107  
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 108  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 109  
Wat mag het kosten? Blz. 110  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 111  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 112  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 113  
Beleidsindicatoren Blz. 114  
Beleidsindicatoren Blz. 115  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 116  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 117  
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 118  
Doelstellingen Blz. 119  
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 120  
Centrummanagement Blz. 121  
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 122  
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 123  
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 124  
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 125  
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital en Mooi Maasland, Euregio en Interreg Blz. 126  
Wat mag het kosten? Blz. 127  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 128  
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 129  
Doelstellingen Blz. 130  
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 131  
Implementatie Omgevingswet Blz. 132  
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 133  
Klimaatbestendig Blz. 134  
Regionale woningmarktstrategie Blz. 135  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 136  
Wat mag het kosten? Blz. 137  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 138  
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 139  
Doelstellingen Blz. 140  
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 141  
Deltaprogramma Maas Blz. 142  
Koploper Blz. 143  
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 144  
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 145  
Unesco Maasheggen Blz. 146  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 147  
Wat mag het kosten? Blz. 148  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 149  
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 150  
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 151  
Beleidsindicatoren Blz. 152  
Beleidsindicatoren Blz. 153  
Programma 4 - Financiën Blz. 154  
Programma 4 - Financiën Blz. 155  
Thema Planning en Control Blz. 156  
Doelstellingen Blz. 157  
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 158  
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 159  
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 160  
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 161  
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 162  
Wat mag het kosten? Blz. 163  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 164  
Thema WOZ/Belastingen Blz. 165  
Doelstellingen Blz. 166  
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 167  
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 168  
Wat mag het kosten? Blz. 169  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 170  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 171  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 172  
Beleidsindicatoren Blz. 173  
Beleidsindicatoren Blz. 174  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 175  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 176  
Thema Onderwijs Blz. 177  
Doelstellingen Blz. 178  
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 179  
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 180  
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 181  
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 182  
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en bevorderen dat jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen een duurzame werkplek, passende dagbesteding of een traject volgen naar werk of zorg. Blz. 183  
Wat mag het kosten? Blz. 184  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 185  
Thema Welzijn Blz. 186  
Doelstellingen Blz. 187  
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 188  
Het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 189  
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 190  
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 191  
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 192  
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 193  
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht ingericht. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 194  
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 195  
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 196  
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 197  
Het werven van meer buurtverbinders waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 198  
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 199  
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van het burgerinitiatief “Ons Thuus”, burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 200  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 201  
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams. Blz. 202  
Wat mag het kosten? Blz. 203  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 204  
Thema Sport Blz. 205  
Doelstellingen Blz. 206  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 207  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 208  
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 209  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden. Blz. 210  
Wat mag het kosten? Blz. 211  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 212  
Thema Kunst en Cultuur Blz. 213  
Doelstellingen Blz. 214  
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 215  
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2019 nieuwe afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 216  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 217  
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 218  
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 219  
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 220  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 221  
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 222  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden. Blz. 223  
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 224  
Wat mag het kosten? Blz. 225  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 226  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 227  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 228  
Verbonden partijen Blz. 229  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 230  
GGD Hart voor Brabant Blz. 231  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 232  
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 233  
Beleidsindicatoren Blz. 234  
Beleidsindicatoren Blz. 235  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 236  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 237  
Thema Jeugd Blz. 238  
Doelstellingen Blz. 239  
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 240  
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen. Blz. 241  
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 242  
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 243  
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 244  
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 245  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 246  
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 247  
Wat mag het kosten? Blz. 248  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 249  
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 250  
Doelstellingen Blz. 251  
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 252  
Bij effectief minimabeleid hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via NieuwsZaken en alle informatie over het minimabeleid staat op de website. Formulieren zijn digitaal beschikbaar. Blz. 253  
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 254  
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 255  
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement wordt armoede onder kinderen bestreden door de middelen in te zetten via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 256  
Vanaf 2019 is het project Samen Sterker! verankerd in de reguliere processen zodat de dienstverlening aan burgers (groepsgerichte ondersteuning) volledig tot zijn recht komt. Blz. 257  
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 258  
Wat mag het kosten? Blz. 259  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 260  
Thema Participatie Blz. 261  
Doelstellingen Blz. 262  
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 263  
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 264  
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 265  
In 2019 Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 266  
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 267  
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 268  
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 269  
Wat mag het kosten? Blz. 270  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 271  
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 272  
Doelstellingen Blz. 273  
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 274  
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 275  
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning voor 2018 en 2019 vastgesteld. Blz. 276  
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 277  
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 278  
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 279  
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 280  
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 281  
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 282  
In 2019 hebben we de overeenkomsten met zorgaanbieders voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 283  
In 2019 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 284  
In 2019 is een helder (regionaal) plan vastgesteld in het kader van Wmo-toezicht met aandacht en bewaking van de kwaliteit en rechtmatigheid van Wmo-dienstverlening. Blz. 285  
In 2019 kent de huidige uitvoering van het Regiotaxivervoer een heroverwegingsmoment. Op basis van de ervaringen zal eventueel een afweging worden gemaakt voor het maken van nieuwe afspraken rondom doelgroepenvervoer. Blz. 286  
In 2019 kunnen burgers een beroep doen op de in augustus 2018 vastgestelde nieuwe Verordening Blijverslening. Blz. 287  
In 2019 worden Wmo-burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 288  
In 2019 zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 289  
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 290  
Uitvoering geven aan de koersnota maatschappelijke opvang. Blz. 291  
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 292  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 293  
Wat mag het kosten? Blz. 294  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 295  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 296  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 297  
Verbonden partijen Blz. 298  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 299  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 300  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017-2019 Blz. 301  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 Blz. 302  
Beleidsindicatoren Blz. 303  
Beleidsindicatoren Blz. 304  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 305  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 306  
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 307  
Doelstellingen Blz. 308  
Duurzaam en energieneutraal Blz. 309  
Duurzaamheidsplan 2016-2020 Blz. 310  
Energieneutraal in 2045 Blz. 311  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 312  
Wat mag het kosten? Blz. 313  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 314  
Thema Klimaat en Riolering Blz. 315  
Doelstellingen Blz. 316  
Klimaatbestendig Blz. 317  
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 318  
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 319  
Masterplan Water Blz. 320  
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 321  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 322  
Wat mag het kosten? Blz. 323  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 324  
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 325  
Doelstellingen Blz. 326  
Nederland Circulair in 2050 Blz. 327  
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a.het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 328  
Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA Blz. 329  
Wat mag het kosten? Blz. 330  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 331  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 332  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 333  
Verbonden partijen Blz. 334  
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) Blz. 335  
Beleidsindicatoren Blz. 336  
Beleidsindicatoren Blz. 337  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 338  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 339  
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 340  
Doelstellingen Blz. 341  
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 342  
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 343  
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 344  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 345  
Wat mag het kosten? Blz. 346  
Wat mag het kosten (gedetailleerd)? Blz. 347  
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 348  
Doelstellingen Blz. 349  
Implementatie Omgevingswet Blz. 350  
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021). Blz. 351  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 352  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 353  
Verbonden partijen Blz. 354  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 355  
Paragrafen Blz. 356  
Overzicht lokale heffingen Blz. 357  
Algemeen Blz. 358  
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 359  
Gebonden Heffingen Blz. 360  
Leges en overige Heffingen Blz. 361  
Beleid Blz. 362  
Tarieven en Leges Blz. 363  
Belastingdruk Blz. 364  
Kwijtschelding Blz. 365  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 366  
Aanwezige risico's Blz. 367  
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2018 Blz. 368  
WMO Blz. 369  
Transformatie Jeugdzorg Blz. 370  
Participatiewet Blz. 371  
2. Klimaatadaptatie Blz. 372  
3. Informatievoorziening Blz. 373  
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 374  
5. Personeel Blz. 375  
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 376  
7. Contractenbeheer Blz. 377  
8. Treasury Blz. 378  
9. Grondvoorraad Blz. 379  
10. Juridische Claims Blz. 380  
Totaal van de top 10 risico's Blz. 381  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 382  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 383  
Kengetallen financiële positie Blz. 384  
Beoordeling financiële positie Blz. 385  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 386  
Algemeen Blz. 387  
Wegen Blz. 388  
Openbare verlichting Blz. 389  
Groen Blz. 390  
Riolering / Water Blz. 391  
Gebouwen Blz. 392  
Financiering Blz. 393  
Algemeen Blz. 394  
Financieringsbeleid Blz. 395  
Schatkistbankieren Blz. 396  
Rente ontwikkelingen Blz. 397  
Risicobeheer Blz. 398  
Koersrisico's Blz. 399  
Kredietrisico Blz. 400  
Renterisico’s Blz. 401  
Renteschema Blz. 402  
Kasgeldlimiet Blz. 403  
Verstrekte geldleningen Blz. 404  
Opgenomen geldleningen Blz. 405  
Relatiebeheer Blz. 406  
Bedrijfsvoering Blz. 407  
Algemeen Blz. 408  
Personeel Blz. 409  
Dienstverlening Blz. 410  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 411  
Verbonden partijen Blz. 412  
Algemeen Blz. 413  
Overzicht verbonden partijen Blz. 414  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 415  
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 416  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 417  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 418  
GGD Hart voor Brabant Blz. 419  
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 420  
Euregio Rijn-Waal Blz. 421  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 422  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 423  
Brabant Water N.V. Blz. 424  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 425  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 426  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 427  
Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Blz. 428  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 429  
AgriFood Capital Blz. 430  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 Blz. 431  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost 2015 Blz. 432  
Grondbeleid Blz. 433  
Algemeen Blz. 434  
Grondnota Blz. 435  
Financiële positie Blz. 436  
Voorzieningen Blz. 437  
Risicoafdekking Blz. 438  
Worst-case scenario’s Blz. 439  
Financiële begroting Blz. 440  
Financiële begroting 2019 Blz. 441  
Begrotingsuitgangspunten Blz. 442  
Financieel overzicht Blz. 443  
Investeringsprogramma Blz. 444  
Incidentele baten en lasten Blz. 445  
Reservepositie Blz. 446  
Arbeidsgerelateerde kosten Blz. 447  
Gehanteerde meerjarige uitgangspunten en risico's Blz. 448  
EMU-saldo Blz. 449  
Specificatie taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 450  
Specificatie taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 451  
Reëel sluitende begroting Blz. 452  
Financiële tabellen o.b.v. Thema's Blz. 453  
Bijlagenboek Blz. 454  
Investeringsprogramma 2019-2022 Blz. 455  
Specificatie vaste activa Blz. 456  
Reserves en voorzieningen Blz. 457  
Staat van langlopende leningen Blz. 458  
Meerjarige balans Blz. 459  
EMU Saldo Blz. 460  
Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2018 Blz. 461  
Overzicht personele sterkte Blz. 462  
Overzicht personeelslasten Blz. 463  
Staat van Subsidies Blz. 464  
Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd) Blz. 465