Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1
Intro wethouder Financiën: Jeu Verstraaten Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Begroting in één oogopslag Blz. 4
BIO Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Begrotingsdag Boxmeer donderdag 8 november Blz. 7
Acties beleid 2019 Blz. 8
Cijfers Blz. 9
Aanbiedingsnota Blz. 10
Aanbiedingsnota Blz. 11
Aanbiedingsnota Blz. 12
Structureel begrotingssaldo Blz. 13
Structureel begrotingssaldo Blz. 14
Begroting Blz. 15
Begroting Blz. 16
Begroting 2019 Blz. 17
Opbouw van de begroting Blz. 18
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 19
Richtlijnen Provincie Noord-Brabant Blz. 20
Overzicht Programma's en Thema's 2019 Blz. 21
Algemene Financiële beschouwing 2019 Blz. 22
Algemene Financiële beschouwing 2019 Blz. 23
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 24
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 25
Thema Bestuurszaken Blz. 26
Doelstellingen Blz. 27
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 28
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 29
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 30
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 31
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 32
Doelstellingen Blz. 33
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registeren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 34
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 35
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 36
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 37
Thema Bedrijfsvoering Blz. 38
Doelstellingen Blz. 39
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 40
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 41
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 42
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 43
Doelstellingen Blz. 44
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 45
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 46
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 47
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 48
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 49
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 50
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 51
Verbonden partijen Blz. 52
AgriFood Capital Blz. 53
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 54
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 55
Euregio Rijn-Waal Blz. 56
Beleidsindicatoren Blz. 57
Beleidsindicatoren Blz. 58
Programma 1 - Veiligheid Blz. 59
Programma 1 - Veiligheid Blz. 60
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 61
Doelstellingen Blz. 62
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 63
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 64
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 65
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 66
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 67
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 68
Doelstellingen Blz. 69
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 70
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 71
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 72
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 73
Verbonden partijen Blz. 74
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 75
Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Blz. 76
Beleidsindicatoren Blz. 77
Beleidsindicatoren Blz. 78
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 79
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 80
Thema Werk in uitvoering Blz. 81
Doelstellingen Blz. 82
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 83
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 84
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 85
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 86
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 87
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 88
Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek. Blz. 89
Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven. Blz. 90
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 91
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 92
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 93
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 94
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 95
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 96
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 97
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 98
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 99
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 100
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 101
Beleidsindicatoren Blz. 102
Beleidsindicatoren Blz. 103
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 104
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 105
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 106
Doelstellingen Blz. 107
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 108
Centrummanagement Blz. 109
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 110
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 111
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 112
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 113
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 114
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 115
Doelstellingen Blz. 116
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 117
Implementatie Omgevingswet Blz. 118
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 119
Klimaatbestendig Blz. 120
Regionale woningmarktstrategie Blz. 121
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 122
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 123
Doelstellingen Blz. 124
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 125
Deltaprogramma Maas Blz. 126
Koploper Blz. 127
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 128
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 129
Unesco Maasheggen Blz. 130
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 131
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 132
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 133
Beleidsindicatoren Blz. 134
Beleidsindicatoren Blz. 135
Programma 4 - Financiën Blz. 136
Programma 4 - Financiën Blz. 137
Thema Planning en Control Blz. 138
Doelstellingen Blz. 139
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 140
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 141
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 142
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 143
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 144
Thema WOZ/Belastingen Blz. 145
Doelstellingen Blz. 146
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 147
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 148
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 149
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 150
Beleidsindicatoren Blz. 151
Beleidsindicatoren Blz. 152
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 153
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 154
Thema Onderwijs Blz. 155
Doelstellingen Blz. 156
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 157
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 158
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 159
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 160
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 161
Thema Welzijn Blz. 162
Doelstellingen Blz. 163
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 164
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 165
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 166
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 167
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 168
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 169
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 170
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 171
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 172
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 173
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 174
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 175
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 176
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 177
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams. Blz. 178
Thema Sport Blz. 179
Doelstellingen Blz. 180
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 181
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 182
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 183
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 184
Thema Kunst en Cultuur Blz. 185
Doelstellingen Blz. 186
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 187
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 188
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 189
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 190
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 191
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 192
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 193
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 194
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 195
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 196
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 197
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 198
Verbonden partijen Blz. 199
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 200
GGD Hart voor Brabant Blz. 201
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 202
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 203
Beleidsindicatoren Blz. 204
Beleidsindicatoren Blz. 205
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 206
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 207
Thema Jeugd Blz. 208
Doelstellingen Blz. 209
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 210
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen. Blz. 211
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 212
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 213
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 214
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 215
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 216
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 217
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 218
Doelstellingen Blz. 219
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 220
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 221
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 222
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 223
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 224
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 225
Vanaf 2019 is het project Samen Sterker! verankerd in de reguliere processen zodat de dienstverlening aan burgers (groepsgerichte ondersteuning) volledig tot zijn recht komt. Blz. 226
Thema Participatie Blz. 227
Doelstellingen Blz. 228
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 229
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 230
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 231
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 232
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 233
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 234
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 235
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 236
Doelstellingen Blz. 237
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 238
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 239
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 240
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 241
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 242
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 243
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 244
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 245
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 246
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 247
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 248
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 249
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 250
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 251
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 252
Uitvoering geven aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Blz. 253
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 254
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 255
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 256
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 257
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 258
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 259
Verbonden partijen Blz. 260
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 261
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 262
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017-2019 Blz. 263
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 Blz. 264
Beleidsindicatoren Blz. 265
Beleidsindicatoren Blz. 266
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 267
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 268
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 269
Doelstellingen Blz. 270
Duurzaam en energieneutraal Blz. 271
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 272
Energieneutraal in 2045 Blz. 273
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 274
Thema Klimaat en Riolering Blz. 275
Doelstellingen Blz. 276
Klimaatbestendig Blz. 277
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 278
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 279
Masterplan Water Blz. 280
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 281
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 282
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 283
Doelstellingen Blz. 284
Nederland Circulair in 2050 Blz. 285
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 286
Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA Blz. 287
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 288
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 289
Verbonden partijen Blz. 290
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) Blz. 291
Beleidsindicatoren Blz. 292
Beleidsindicatoren Blz. 293
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 294
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 295
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 296
Doelstellingen Blz. 297
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 298
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 299
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 300
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 301
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 302
Doelstellingen Blz. 303
Implementatie Omgevingswet Blz. 304
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021). Blz. 305
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 306
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 307
Verbonden partijen Blz. 308
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 309
Paragrafen Blz. 310
Overzicht lokale heffingen Blz. 311
Algemeen Blz. 312
Beleid Blz. 313
Tarieven en Leges Blz. 314
Belastingdruk Blz. 315
Kwijtschelding Blz. 316
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 317
Aanwezige risico's Blz. 318
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2018 Blz. 319
WMO Blz. 320
Transformatie Jeugdzorg Blz. 321
Participatiewet Blz. 322
2. Klimaatadaptatie Blz. 323
3. Informatievoorziening Blz. 324
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 325
5. Personeel Blz. 326
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 327
7. Contractenbeheer Blz. 328
8. Treasury Blz. 329
9. Grondvoorraad Blz. 330
10. Juridische Claims Blz. 331
Totaal van de top 10 risico's Blz. 332
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 333
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 334
Kengetallen financiële positie Blz. 335
Beoordeling financiële positie Blz. 336
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 337
Algemeen Blz. 338
Wegen Blz. 339
Openbare verlichting Blz. 340
Groen Blz. 341
Riolering / Water Blz. 342
Gebouwen Blz. 343
Financiering Blz. 344
Algemeen Blz. 345
Financieringsbeleid Blz. 346
Schatkistbankieren Blz. 347
Rente ontwikkelingen Blz. 348
Risicobeheer Blz. 349
Koersrisico's Blz. 350
Kredietrisico Blz. 351
Renterisico’s Blz. 352
Renteschema Blz. 353
Kasgeldlimiet Blz. 354
Verstrekte geldleningen Blz. 355
Opgenomen geldleningen Blz. 356
Relatiebeheer Blz. 357
Bedrijfsvoering Blz. 358
Algemeen Blz. 359
Personeel Blz. 360
Dienstverlening Blz. 361
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 362
Verbonden partijen Blz. 363
Algemeen Blz. 364
Overzicht verbonden partijen Blz. 365
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 366
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 367
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 368
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 369
GGD Hart voor Brabant Blz. 370
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 371
Euregio Rijn-Waal Blz. 372
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 373
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 374
Brabant Water N.V. Blz. 375
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 376
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 377
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 378
Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Blz. 379
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 380
AgriFood Capital Blz. 381
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 Blz. 382
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost 2015 Blz. 383
Grondbeleid Blz. 384
Algemeen Blz. 385
Grondnota Blz. 386
Financiële positie Blz. 387
Voorzieningen Blz. 388
Risicoafdekking Blz. 389
Worst-case scenario’s Blz. 390
Financiële begroting Blz. 391
Financiële begroting 2019 Blz. 392
Begrotingsuitgangspunten Blz. 393
Investeringsprogramma Blz. 394
Reservepositie Blz. 395
Arbeidsgerelateerde kosten Blz. 396
Gehanteerde meerjarige uitgangspunten en risico's Blz. 397
EMU-saldo Blz. 398
Reëel sluitende begroting Blz. 399
Bijlagenboek Blz. 400
Investeringsprogramma 2019-2022 Blz. 401
Specificatie vaste activa Blz. 402
Reserves en voorzieningen Blz. 403
Staat van langlopende leningen Blz. 404
Meerjarige balans Blz. 405
EMU Saldo Blz. 406
Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2018 Blz. 407
Overzicht personele sterkte Blz. 408
Overzicht personeelslasten Blz. 409
Staat van Subsidies Blz. 410
Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd) Blz. 411
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap