Meer
Publicatiedatum: 05-02-2020

Inhoud

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Inhoud

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Uitbreiding formatie Bouw- Woningtoez.            70.000          70.000          70.000          70.000
Totaal              
     70.000      70.000      70.000      70.000

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2021, bundelt circa 26 wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Door de nieuwe wet vervalt het bestemmingsplan. Hiervoor in de plaats komt een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Er wordt gestreefd naar minder regels en meer samenhang. Vooruitlopend op de invoering bereiden wij ons hierop voor.

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Doel:      

De ODBN zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.

Realisatie doel:

De omgevingsdienst is door de deelnemers opgericht om met hen de kerntaak- het waarborgen van een schone en veilige leefomgeving voor mens, dier en plant- te bereiken. In de visie 2020 zijn vier pijlers benoemd:

 1. Vanzelfsprekende samenwerking
 2. Inhoudelijk en financieel stabiel
 3. ODBN’ers bestuurlijk sensitief, gericht op samenwerken en proactief
 4. Regionaal speerpunt agrofood

Ontwikkelingen:

Onderstaande ontwikkelingen zijn gebaseerd op de kadernota 2019 van de ODBN.

 • Wet VTH: Borgen randvoorwaarden en eisen;
 • Omgevingswet: Regionale afstemming en samenwerking;
 • Wet natuurbescherming (Wnb): Afstemmen natuurbeleid gemeenten en provincie;
 • Verbod op asbestdaken: Inzetten op het voorlichten en faciliteren eigenaren. Vanaf 2020 wordt op basis van voortgang een doelgroep gerichte aanpak uitgewerkt;
 • Wet privatisering Bouwtoezicht;
 • Klimaat, energie en duurzaamheid: De VTH-taken voor energie worden geïntensiveerd.
 • Transitie Zorgvuldige Veehouderij:
  • Veehouderij en Volksgezondheid
  • Versnelling Transitie Veehouderij
  • Kennisontwikkeling 
 • Samen sterk in Brabant;
 • Aanpak ondermijnende milieucriminaliteit;
 • Ketentoezicht circulaire economie;
 • Verbinding bestuursrecht en strafrecht;
 • Bodem.

Beleidsvoornemens:

De GR wordt gewijzigd. Er wordt gekeken naar de huisvesting.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"