Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Uitbreiding formatie Duurzaamheid             70.000          70.000          70.000          70.000
Totaal                          -        70.000        70.000        70.000        70.000

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Zo gaan we dat doen

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Riolering            2.500.000                   -                   -                   -                   -
Totaal          2.500.000                   -                   -                   -                   -

Thema Afval en Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Nederland Circulair in 2050

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

Doel:      

De bestuurscommissie zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal, in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel.

 

Realisatie doel:

Het exploiteren van de milieustraten, glasinzameling, inzameling van bruin- en witgoed, KCA, textiel en papier.

 

Ontwikkelingen:

 • Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval dat gerecycled wordt ten opzichte van 2018 met € 56 per ton af.
 • Hierdoor ontvangen de individuele gemeenten in totaal € 139.000 minder aan inzamelvergoeding van Stichting Afvalfonds.
 • De inkomsten van de BCA nemen hierdoor af met € 139.000.
 • Daarnaast nemen de kosten voor PMD logistiek en nasorteren met € 262.500 toe door meer ingezameld tonnage en door hogere kosten voor post-collection (overslag, logistiek, nasorteren en vermarkten).
 • Voor 2019 rekening is gehouden met een stelpost voor een verhoging van de organisatiekosten ad. € 75.000.
 • De nieuwe inzameling per 1 februari 2017 heeft een effect op ingezamelde hoeveelheden. De hoeveelheid ingezameld fijn restafval is verder afgenomen (in 2017 met 25% ten opzichte van 2016) en de hoeveelheid gft-afval is verder toegenomen. Voor 2019 is rekening gehouden met mutaties in hoeveelheden en kosten en opbrengsten.
 • De huidige overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking (vanaf 1 februari 2017) worden per 1 januari 2019 geïndexeerd op basis van de CBS-index conform de eisen in de bestekken en overeenkomsten.
 • Vrijwel alle overeenkomsten eindigen van rechtswege op 31 januari 2019. Derhalve worden in 2019 verschillende (Europese) aanbestedingen uitgevoerd.

Beleidsvoornemens:

De strategie van het afvalbeleid van de BCA sluit aan bij het landelijke, provinciale en regionale beleid en wordt bepaald door de ”ladder van Lansink”. Daarbij hanteert de BCA het principe de vervuiler betaalt, dit vertaalt zich in:

 • het gratis aanbieden van recyclebare grondstoffen (zoals een 0-tarief voor GFT-afval);
 • het verhogen van de verkoopprijs van de blauwe tariefzak;
 • het invoeren van een poorttarief van € 7,50 per ½ m3 voor hout, gips, grond, puin, harde kunststoffen en grof tuinafval op de milieustraat Haps, groenstraat Haps en de minimilieustraten;
 • het verhogen van het poorttarief voor grof huishoudelijk restafval, dakleer en C-hout.

Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid; voorlichting en zwerfafval.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Hernieuwbare elektriciteit

RWS

%

2016

2

12,6

Omvang huishoudelijk restafval

CBS

per inw

2016

44

189