Meer
Publicatiedatum: 07-08-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Wat willen we bereiken?

Duurzaam en energieneutraal

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Uitbreiding formatie Duurzaamheid             70.000          70.000          70.000          70.000
Totaal                          -        70.000        70.000        70.000        70.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.141.788 961.200 662.547 661.665 661.157 660.784
Baten 565.008 70.494 5 4 4 4

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 163.298 146.265 188.211 188.211 188.211 188.211
421105 OZB 61 0 0 0 0 0
421107 Waterschapsbelasting 1 4 4 3 3 3
421110 Rioolrechten 180 0 0 0 0 0
421111 Motorrijtuigenbelasting 196 222 222 222 222 222
438010 Electriciteitsverbruik 15 46 46 42 42 42
438030 Gasverbruik 84 27 27 25 25 25
438040 Brandstofverbruik 120 240 240 240 240 240
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 55 92 92 85 85 85
438308 Waterverbruik 3 4 4 3 3 3
438310 Verbruiksgoederen 74 64 64 59 59 59
438322 (Vracht-)autos rijdend materieel: onde 128 153 153 153 153 153
438326 Huren: lasten 0 9 9 8 8 8
438328 Verzekeringen: lasten 96 99 99 98 98 98
438330 Telefoon- en telefax-kosten 53 71 71 66 66 66
438396 Gemeentelijke bijdrage 0 70.318 0 0 0 0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 282 128 128 118 118 118
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 75.450 64.518 64.518 64.517 64.517 64.517
438399 Goederen en diensten: overig 849.081 648.355 381.030 381.026 381.026 381.026
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen 9.245 1.695 0 0 0 0
474020 Kapitaallasten 43.364 28.890 27.630 26.788 26.281 25.908
Totaal Lasten 1.141.788 961.200 662.547 661.665 661.157 660.784
Baten
836110 Huurontvangsten 5 5 5 4 4 4
838020 Diensten: vergoeding in kosten 4 0 0 0 0 0
838999 Overige goederen en diensten 7.368 0 0 0 0 0
843130 Rijksbijdragen uitvoering regelingen 477.088 70.489 0 0 0 0
843299 Ink.overdr: Gemeenten 80.526 0 0 0 0 0
843898 Ov. schadeloosstellingen 17 0 0 0 0 0
Totaal Baten 565.008 70.494 5 4 4 4

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Riolering            2.500.000                   -                   -                   -                   -
Totaal          2.500.000                   -                   -                   -                   -

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.129.967 2.199.912 1.970.767 1.930.626 2.076.112 2.111.122
Baten 2.996.608 3.153.379 2.980.286 2.938.479 3.000.940 3.032.423

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 361.511 360.383 423.127 423.127 423.127 423.127
421107 Waterschapsbelasting 968 70 70 64 64 64
421111 Motorrijtuigenbelasting 3.026 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354
421199 Overige lokale belastingen 34 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
435120 Inhuur IBN personeel 6.386 0 0 0 0 0
438010 Electriciteitsverbruik 68.007 120.870 120.870 120.804 120.803 120.803
438030 Gasverbruik 1.601 522 522 482 482 482
438040 Brandstofverbruik 4.584 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125
438110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 11.408 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 1.052 1.741 1.741 1.607 1.607 1.607
438308 Waterverbruik 63 70 70 64 64 64
438310 Verbruiksgoederen 1.407 1.219 1.218 1.125 1.125 1.125
438314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant) 3 0 0 0 0 0
438322 (Vracht-)autos rijdend materieel: onde 5.470 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
438326 Huren: lasten 0 174 174 161 161 161
438328 Verzekeringen: lasten 1.513 1.511 1.511 1.493 1.493 1.493
438330 Telefoon- en telefax-kosten 3.377 8.858 8.858 8.754 8.753 8.753
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 5.366 2.437 2.437 2.250 2.249 2.249
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 24.881 28.948 28.948 28.921 28.921 28.921
438399 Goederen en diensten: overig 566.779 497.750 377.750 377.679 377.679 377.679
443599 Inkomensoverdrachten - Waterschappen 80.556 0 0 0 0 0
472010 Mutatie voorzieningen 0 56.807 0 32.163 193.799 238.762
474020 Kapitaallasten 981.978 1.090.074 974.994 903.453 887.306 877.353
Totaal Lasten 2.129.967 2.199.912 1.970.767 1.930.626 2.076.112 2.111.122
Baten
822120 Rioolheffing: eigenaar 1.286.482 1.388.430 1.394.370 1.444.567 1.496.572 1.517.524
822220 Rioolheffing: grootverbruiker 237.627 243.770 251.076 252.834 254.603 256.386
822225 Rioolheffing: kleinverbruiker 1.252.765 1.324.838 1.232.366 1.240.993 1.249.680 1.258.428
836110 Huurontvangsten 101 92 92 85 85 85
838020 Diensten: vergoeding in kosten 23.659 0 0 0 0 0
838999 Overige goederen en diensten 8.607 0 0 0 0 0
843898 Ov. schadeloosstellingen 319 0 0 0 0 0
872010 Mutatie voorzieningen 187.048 196.249 102.381 0 0 0
Totaal Baten 2.996.608 3.153.379 2.980.286 2.938.479 3.000.940 3.032.423

Thema Afval en Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.011.296 1.860.107 1.830.664 1.828.029 1.852.617 1.877.478
Baten 2.662.346 2.496.186 2.512.943 2.523.793 2.545.916 2.568.496

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 77.092 69.464 82.730 82.730 82.730 82.730
421107 Waterschapsbelasting 11 35 35 63 63 63
435120 Inhuur IBN personeel 28.485 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200
438010 Electriciteitsverbruik 121 438 438 788 789 789
438030 Gasverbruik 692 263 263 473 474 474
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 454 875 876 1.575 1.579 1.579
438308 Waterverbruik 27 35 35 63 63 63
438310 Verbruiksgoederen 18.383 16.613 16.614 17.103 17.105 17.105
438314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant) 1 0 0 0 0 0
438320 Groen: onderhoud 41.592 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
438326 Huren: lasten 2.048 2.288 2.288 2.358 2.358 2.358
438328 Verzekeringen: lasten 99 114 114 205 205 205
438330 Telefoon- en telefax-kosten 438 683 684 1.229 1.232 1.232
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 2.319 1.225 1.227 2.206 2.211 2.211
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 108.339 91.925 91.925 92.065 92.066 92.066
438399 Goederen en diensten: overig 43.687 50.976 50.977 24.847 24.849 24.849
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen 1.449.993 1.532.736 1.490.035 1.514.332 1.538.912 1.563.785
472010 Mutatie voorzieningen 232.920 0 0 0 0 0
474020 Kapitaallasten 4.595 5.239 5.224 794 782 769
Totaal Lasten 2.011.296 1.860.107 1.830.664 1.828.029 1.852.617 1.877.478
Baten
836110 Huurontvangsten 44 46 46 84 84 84
837010 Afvalstoffenheffing 1.669.405 1.774.422 1.978.966 2.029.421 2.093.591 2.159.419
837020 Reinigingsrechten 43.067 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
838010 Verkoop goederen 86.247 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900
838020 Diensten: vergoeding in kosten 231.154 0 0 0 0 0
843890 Bijdrage van Nedvang 295.762 463.107 394.031 354.388 312.342 269.094
843898 Ov. schadeloosstellingen 138 0 0 0 0 0
844310 Kapitaaloverdrachten - Gemeenschappelijk 232.920 0 0 0 0 0
872010 Mutatie voorzieningen 103.611 118.711 0 0 0 0
Totaal Baten 2.662.346 2.496.186 2.512.943 2.523.793 2.545.916 2.568.496

Verbonden partijen

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

Doel:      

De bestuurscommissie zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal, in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel.

 

Realisatie doel:

Het exploiteren van de milieustraten, glasinzameling, inzameling van bruin- en witgoed, KCA, textiel en papier.

 

Ontwikkelingen:

 • Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval dat gerecycled wordt ten opzichte van 2018 met € 56 per ton af.
 • Hierdoor ontvangen de individuele gemeenten in totaal € 139.000 minder aan inzamelvergoeding van Stichting Afvalfonds.
 • De inkomsten van de BCA nemen hierdoor af met € 139.000.
 • Daarnaast nemen de kosten voor PMD logistiek en nasorteren met € 262.500 toe door meer ingezameld tonnage en door hogere kosten voor post-collection (overslag, logistiek, nasorteren en vermarkten).
 • Voor 2019 rekening is gehouden met een stelpost voor een verhoging van de organisatiekosten ad. € 75.000.
 • De nieuwe inzameling per 1 februari 2017 heeft een effect op ingezamelde hoeveelheden. De hoeveelheid ingezameld fijn restafval is verder afgenomen (in 2017 met 25% ten opzichte van 2016) en de hoeveelheid gft-afval is verder toegenomen. Voor 2019 is rekening gehouden met mutaties in hoeveelheden en kosten en opbrengsten.
 • De huidige overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking (vanaf 1 februari 2017) worden per 1 januari 2019 geïndexeerd op basis van de CBS-index conform de eisen in de bestekken en overeenkomsten.
 • Vrijwel alle overeenkomsten eindigen van rechtswege op 31 januari 2019. Derhalve worden in 2019 verschillende (Europese) aanbestedingen uitgevoerd.

Beleidsvoornemens:

De strategie van het afvalbeleid van de BCA sluit aan bij het landelijke, provinciale en regionale beleid en wordt bepaald door de ”ladder van Lansink”. Daarbij hanteert de BCA het principe de vervuiler betaalt, dit vertaalt zich in:

 • het gratis aanbieden van recyclebare grondstoffen (zoals een 0-tarief voor GFT-afval);
 • het verhogen van de verkoopprijs van de blauwe tariefzak;
 • het invoeren van een poorttarief van € 7,50 per ½ m3 voor hout, gips, grond, puin, harde kunststoffen en grof tuinafval op de milieustraat Haps, groenstraat Haps en de minimilieustraten;
 • het verhogen van het poorttarief voor grof huishoudelijk restafval, dakleer en C-hout.

Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid; voorlichting en zwerfafval.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Hernieuwbare elektriciteit

RWS

%

2016

2

12,6

Omvang huishoudelijk restafval

CBS

per inw

2016

44

189