Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Zo gaan we dat doen

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Zo gaan we dat doen

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Zo gaan we dat doen

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Daar waar nodig wordt maatwerk geleverd om armoede actief te voorkomen en te bestrijden.

Zo gaan we dat doen

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Zo gaan we dat doen

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Zo gaan we dat doen

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Uitbreiding takenpakket Zorgloket 1 fte            70.000          70.000          70.000          70.000
Totaal                          -        70.000        70.000        70.000        70.000

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Wettelijke grondslag

Verordeningen / beleid

Verbonden partijen

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi)

Doel:

De GR verricht diensten voor de aangesloten gemeenten en Provincie, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoerstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.

Realisatie doel:

De uitvoering van collectief vervoer gebeurt binnen de financiële en kwalitatieve kaders.

Ontwikkelingen:

  • Vanaf 1 januari 2019 treedt gemeente Schijndel, onderdeel van fusiegemeenten Meierijstad, toe tot het Regiotaxivervoer.
  • De Provincie heeft in 2018 een bindend OV-advies ingevoerd om te bewerkstelligen dat de vrije reiziger meer met het Openbaar Vervoer gaat reizen of uitstroomt naar het gemeentelijke deel: het Wmo-vervoer. De (financiële) consequenties worden in 2019 gemonitord.
  • Er wordt door middel van aanbesteding per 1 januari 2019 een nieuwe vervoerder gecontracteerd. De raad is hiervan via een raadsinformatiebrief inmiddels over geïnformeerd.
  • Projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. Vanuit de bestuurlijke Visie 2016-2020 is het uitgangspunt vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer: meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen (“stip aan de horizon”). In 2018 onderzoekt het Projectteam de mogelijkheden en aanpak verder en presenteert dit aan het bestuur van de GR. Eind 2018 wordt er op basis van de uitkomsten keuzes gemaakt.
  • Verloop van de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 met de Provincie Noord-Brabant. Stapsgewijs neemt de provinciale Samenwerkingsbijdrage af. Hierdoor wordt de subsidie voor lokale initiatieven en onderzoek tot en met 2020 drastisch verminderd.

Beleidsvoornemens:

In het eindrapport Bestuurlijke Visie Doelgroepenvervoer wordt gesproken over drie centrale ambities:

1. Als regionaal samenwerkende gemeenten en Provincie pakken we de regierol in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.
2. We willen als regio geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt / reiziger.
3. We willen maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Doel:

Het continueren van een gemeenschappelijke voorziening voor een integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt daarmee bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.

Realisatie doel:

Wij hebben hiervoor in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gemaakt met IBN over de uitvoering van de Wsw.

Ontwikkelingen:

Punten van aandacht blijven ontwikkelingen met betrekking tot de Wsw en andere regelgeving van werk en inkomen, waaronder de Participatiewet. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Verdere punten van aandacht blijven de samenwerking en communicatie met UWV en gemeenten.

Met het aangaan van een partnership gaan de 11 gemeenten voor de jaren 2017 tot en met 2020, samen met IBN vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap, de krimpende Wsw uitvoeren. IBN en gemeenten hebben in de pilot goede ervaringen opgedaan met de doelgroepen van de Participatiewet en de onderlinge samenwerking. Vanaf 1 januari 2017 is de focus van het partnership komen te liggen op de uitvoering van beschut werk én op de ontwikkeling van mensen met een loonwaarde van 30 tot 80%, zodat doorstroom naar regulier werk (met behulp van het instrument loonkostensubsidie) tot de mogelijkheden gaat behoren.

Beleidsvoornemens:

Verwezen wordt naar het bedrijfsplan van de IBN groep.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017-2019

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost op het gebied van de doelmatige inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf. Beschermd wonen valt financieel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oss en is hiermee onderdeel van de Centrumregeling.

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente Oss voor een regionaal Inkoopplan met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

De samenwerking is verlengd voor de duur van 3 jaar ( 2017, 2018 en 2019). Er dient een nieuwe centrumregeling te worden vastgesteld die gaat gelden vanaf 2020.

Beleidsvoornemens:

In 2015 zijn de voormalige AWBZ taken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Om deze taken efficiënt en effectief uit te voeren hebben de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden gekozen voor een regionale samenwerking in de centrumregeling Wmo Brabant-Noordoost-oost. Deze centrumregeling loopt formeel op 1 januari 2020 af. Om een gedegen besluit te nemen over eventuele continuering heeft in 2018 een evaluatie van de centrumregeling Wmo plaatsgevonden. Uit deze evaluatie is de intentie gebleken om de centrumregeling op de huidige schaal voort te zetten. Hiervoor dient een nieuwe centrumregeling en een nieuw beleidskader opgesteld te worden. In de loop van 2019 zal zowel een voorstel voor nieuw Wmo-beleidsplan voor de komende jaren als een nieuwe centrumregeling vanaf 2020 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Doel is om de huidige regionale samenwerking bij de centrale inkoop van de nieuwe Wmo-taken voort te zetten, waarbij het voornemen is om de overige Wmo-taken lokaal te blijven organiseren en in te kopen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen jeugdhulp, volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden.     

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente voor een jaarplan Inkoop met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De basis van een duurzaam stelsel voor jeugdhulp is bij uitstek een lokale aangelegenheid van iedere afzonderlijke gemeente. Op het niveau van de regio Brabant Noordoost is besloten tot gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp.

Op 1 maart 2016 heeft het college besloten tot verlenging  van de centrumregeling inkoop jeugdhulp met 3 jaar (tot 2020). Hiervan is de gemeenteraad in kennis gesteld.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Banen

LISA

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

2017

849,9

758,2

Jongeren met een delict voor de rechter

Verwey Jonker Instituut

% 12 t/m 21 jarigen

2015

0.67

1.45

Kinderen in uitkeringsgezin

Verwey Jonker Instituut

% kinderen tot 18 jaar

2015

3,02

6,58

Netto arbeidsparticipatie

CBS

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2017

68,8

66,7

Werkloze jongeren

Verwey Jonker Instituut

% 16 t/m 22 jarigen

2015

0,81

1,52

 

Personen met een bijstandsuitkering

CBS

per 1.000 inw. 18 jaar en ouder

 

2017

19,3

41,1

Re-integratievoorzieningen

CBS

personen per 1.000 inw. 15-64 jaar

 

2017

10,9

29

 

Jongeren met jeugdhulp

CBS

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

10,5

9,7

Jongeren met jeugdbescherming

CBS

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

1,2

1

Jongeren met jeugdreclassering

CBS

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2016

0,3

0,4

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

CBS

Aantal per 1.000 inwoners

2017

*

57