Meer
Publicatiedatum: 07-08-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 522.148 551.963 519.093 517.751 514.547 514.543
Baten 1.031.809 1.076.033 1.004.533 1.004.532 1.004.532 1.004.532

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 216.596 181.327 240.358 240.358 240.358 240.358
421105 OZB 2.771 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635
421107 Waterschapsbelasting 68.708 70.610 70.610 70.609 70.609 70.609
421110 Rioolrechten 294 200 200 200 200 200
421199 Overige lokale belastingen 15 65 65 65 65 65
435110 Inhuur personeel 0 32.306 0 0 0 0
435120 Inhuur IBN personeel 7.721 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
438010 Electriciteitsverbruik 39 122 122 113 113 113
438030 Gasverbruik 225 73 73 68 68 68
438302 Abonnementen contributies 0 400 400 400 400 400
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 148 244 244 226 225 225
438308 Waterverbruik 15 10 10 9 9 9
438310 Verbruiksgoederen 197 171 171 158 158 158
438326 Huren: lasten 0 24 24 23 23 23
438328 Verzekeringen: lasten 32 32 32 29 29 29
438330 Telefoon- en telefax-kosten 142 191 191 176 176 176
438396 Gemeentelijke bijdrage 7.084 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 753 342 342 316 316 316
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 16.339 24.499 24.499 24.495 24.495 24.495
438399 Goederen en diensten: overig 26.876 58.414 26.059 26.050 22.850 22.850
443199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl 24.493 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen 76.000 77.000 73.000 73.000 73.000 73.000
474020 Kapitaallasten 73.699 34.398 26.158 24.923 24.919 24.916
Totaal Lasten 522.148 551.963 519.093 517.751 514.547 514.543
Baten
822140 Toeristenbelasting 295.167 250.000 265.000 265.000 265.000 265.000
822250 Forensenbelasting 46.642 47.500 46.500 46.500 46.500 46.500
831110 Grondverkopen 71.137 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
833010 Pacht 568.174 472.700 383.200 383.200 383.200 383.200
833040 Consessies 13.324 10.990 10.990 10.990 10.990 10.990
833099 Overige inkomsten ingebruikgeving 6.818 12.700 16.700 16.700 16.700 16.700
836110 Huurontvangsten 7.008 10.013 10.013 10.012 10.012 10.012
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 17.297 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
838020 Diensten: vergoeding in kosten 6.197 5.630 5.630 5.630 5.630 5.630
843898 Ov. schadeloosstellingen 45 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.031.809 1.076.033 1.004.533 1.004.532 1.004.532 1.004.532

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Vervanging software BAG & BGT                 50.000          11.000          11.000          11.000          11.000
Totaal               50.000      11.000      11.000      11.000      11.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 6.073.599 3.258.590 5.732.325 4.162.764 3.694.660 3.440.632
Baten 5.156.959 1.008.923 4.605.830 3.003.006 2.558.520 2.328.786

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 1.246.544 1.317.405 1.354.198 1.354.198 1.354.198 1.354.198
411040 Loon Grondbedrijf 0 -234.557 -234.557 -234.557 -234.557 -234.557
421105 OZB 9.876 0 0 0 0 0
421107 Waterschapsbelasting 1.433 0 0 0 0 0
421109 Reinigingsheffing 118 0 0 0 0 0
421110 Rioolrechten 998 0 0 0 0 0
421111 Motorrijtuigenbelasting 816 764 764 764 764 764
431211 Inbrengwaarden gronden 1.951 0 0 0 0 0
431220 Vrijmaken gronden 12.988 0 0 0 0 0
432325 GB: bouw- en woonrijp maken 598.564 0 0 0 0 0
432331 Sloop, verwijdering en verplaatsing 176.265 0 0 0 0 0
432332 Aanleg nutsvoorzieningen 20.389 0 0 0 0 0
432334 Aanleg infrastructuur 40.618 0 0 0 0 0
432336 Aanleg groen 31.822 0 0 0 0 0
432337 Openb. verlichting 53.175 0 0 0 0 0
432338 Straatmeubilair 1.561 0 0 0 0 0
432361 Milieukundig bodemonderzoek 3.955 0 0 0 0 0
432363 Ander milieukundig onderzoek 1.276 0 0 0 0 0
432399 Overige investeringen duurzame goedere 105.091 0 3.668.488 2.203.449 1.851.960 1.712.596
435110 Inhuur personeel 0 103.680 0 0 0 0
438010 Electriciteitsverbruik 16.491 0 0 0 0 0
438030 Gasverbruik 2.140 0 0 0 0 0
438040 Brandstofverbruik 49 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
438110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 2.535 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
438308 Waterverbruik 638 0 0 0 0 0
438318 Beheerskosten, personeel derden 8.932 0 0 0 0 0
438320 Groen: onderhoud 10.759 0 0 0 0 0
438322 (Vracht-)autos rijdend materieel: onde 3.997 950 950 950 950 950
438328 Verzekeringen: lasten 7.119 580 580 580 580 580
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 82.503 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400
438399 Goederen en diensten: overig 1.526.935 248.696 121.644 121.644 121.644 121.644
474020 Kapitaallasten 911.083 927.349 797.058 692.537 575.921 461.257
474030 Verr. rente-opbr. 830.904 870.523 0 0 0 0
475999 Adm.kstn 362.071 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 6.073.599 3.258.590 5.732.325 4.162.764 3.694.660 3.440.632
Baten
831120 Uitgif.grond exp.geb 9.509.672 0 9.439.264 7.477.236 7.488.833 4.748.080
832250 Overige duurzame goederen: opbrengsten 1.972 0 0 0 0 0
832290 Overige duurz.goed. 4.980 0 0 0 0 0
833099 Overige inkomsten ingebruikgeving 72 0 0 0 0 0
836110 Huurontvangsten 3.081 0 0 0 0 0
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 76.374 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400
838020 Diensten: vergoeding in kosten 209.426 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
874030 Verr. rente-opbr. 830.904 870.523 798.942 661.157 568.160 477.790
875010 GB baten -7.357.078 0 -5.770.777 -5.273.788 -5.636.873 -3.035.484
875999 Overige administratieve verrekeningen 1.877.556 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.156.959 1.008.923 4.605.830 3.003.006 2.558.520 2.328.786

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020 55.000                   -                   -                   -                   -
Totaal          55.000                   -                   -                   -                   -

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 321.004 392.165 215.460 214.983 197.492 197.016
Baten 158.749 109.562 52.562 52.562 52.562 52.562

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
421105 OZB 0 365 365 365 365 365
421107 Waterschapsbelasting 847 850 850 850 850 850
421110 Rioolrechten 0 100 100 100 100 100
438010 Electriciteitsverbruik 29.057 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350
438030 Gasverbruik 2.873 0 0 0 0 0
438308 Waterverbruik 1.148 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535
438326 Huren: lasten 0 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 6.339 6.500 6.500 6.700 6.700 6.700
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 5.606 4.270 4.270 4.270 4.270 4.270
438399 Goederen en diensten: overig 220.820 250.000 77.250 77.300 77.300 77.300
442199 Ov. subsidies aan marktproducenten 31.946 31.946 31.946 31.946 31.946 31.946
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen 2.436 2.630 2.630 2.630 2.630 2.630
474020 Kapitaallasten 19.932 64.169 60.214 59.487 41.996 41.520
Totaal Lasten 321.004 392.165 215.460 214.983 197.492 197.016
Baten
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 29.225 31.950 31.950 31.950 31.950 31.950
838020 Diensten: vergoeding in kosten 20.623 14.725 14.725 14.725 14.725 14.725
838999 Overige goederen en diensten 3.354 0 0 0 0 0
843299 Ink.overdr: Gemeenten 29.047 5.887 5.887 5.887 5.887 5.887
843690 Ink.overdr: Overig 76.500 57.000 0 0 0 0
Totaal Baten 158.749 109.562 52.562 52.562 52.562 52.562

Beleidskaders/richtlijnen

Beleidskaders/richtlijnen

Verordeningen / beleid

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Functiemenging

LISA

%

2017

56,4

52,4

Vestigingen (van bedrijven)

LISA

per 1.000 inw 15-64 jr

2017

108,9

139,7

Nieuw gebouwde woningen

ABF- Systeem Woningvoorraad

aantal per 1.000 woningen

2016

12,4

7,2

Demografische druk

CBS

%

2018

74,9

69,6