Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Zo gaan we dat doen

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Zo gaan we dat doen

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Zo gaan we dat doen

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Vervanging software BAG & BGT                 50.000          11.000          11.000          11.000          11.000
Totaal               50.000      11.000      11.000      11.000      11.000

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Zo gaan we dat doen

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020 55.000                   -                   -                   -                   -
Totaal          55.000                   -                   -                   -                   -

Beleidskaders/richtlijnen

Beleidskaders/richtlijnen

Verordeningen / beleid

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Functiemenging

LISA

%

2017

56,4

52,4

Vestigingen (van bedrijven)

LISA

per 1.000 inw 15-64 jr

2017

108,9

139,7

Nieuw gebouwde woningen

ABF- Systeem Woningvoorraad

aantal per 1.000 woningen

2016

12,4

7,2

Demografische druk

CBS

%

2018

74,9

69,6