Meer
Publicatiedatum: 07-08-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Reconstructie wegen                615.000          36.900          36.900          36.900          36.900
Revitalisering Openbare Ruimte vanuit WIU               420.000            9.000            9.000            9.000            9.000
Herinrichting zuidelijk deel Steenstraat               250.000            9.900            9.900            9.900            9.900
Verkeersveiligheidsplan en milieumodel               100.000            2.880            2.880            2.880            2.880
Beleidsplan Openbare Verlichting                  85.000            5.100            5.100            5.100            5.100
Tractie Gemeentewerken               150.000          21.750          21.750          21.750          21.750
Uitvoering bomenplan               116.000            6.960            6.960            6.960            6.960
Verstevigen bermen               100.000            6.000            6.000            6.000            6.000
Levensduur verlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken                 25.000            1.500            1.500            1.500            1.500
Fietsvoorzieningen en Verlichting Molenweg               120.000            5.860            5.860            5.860            5.860
Speelvoorzieningen                 30.000            3.600            3.600            3.600            3.600
Rood met groenprojecten               100.000                   -                   -                   -                   -
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei               131.000            7.860            7.860            7.860            7.860
Totaal          2.242.000      117.310      117.310      117.310      117.310

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 5.074.720 5.404.197 5.041.048 5.037.354 5.017.111 4.989.316
Baten 322.422 498.543 336.939 336.910 336.910 336.910

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 1.161.411 1.230.858 1.238.990 1.238.990 1.238.990 1.238.990
421107 Waterschapsbelasting 59.620 60.331 60.331 60.309 60.309 60.309
421111 Motorrijtuigenbelasting 11.918 11.376 11.376 11.376 11.376 11.376
421199 Overige lokale belastingen 2.020 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
435120 Inhuur IBN personeel 19.285 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900
435130 Inhuur overig 0 181.440 0 0 0 0
438010 Electriciteitsverbruik 107.870 113.332 111.524 108.301 108.300 108.300
438030 Gasverbruik 6.452 2.105 2.105 1.944 1.943 1.943
438040 Brandstofverbruik 14.459 23.795 23.795 23.795 23.795 23.795
438110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 8.125 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 5.899 8.817 8.816 8.279 8.276 8.276
438308 Waterverbruik 497 481 481 459 459 459
438310 Verbruiksgoederen 27.036 24.144 24.144 23.859 23.858 23.858
438312 Goederen: aankopen en onderhoud 4.799 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100
438314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant) 11 600 600 600 600 600
438320 Groen: onderhoud 643.242 513.600 522.600 522.600 522.600 522.600
438322 (Vracht-)autos rijdend materieel: onde 34.227 40.141 40.141 40.141 40.141 40.141
438326 Huren: lasten 0 702 702 648 648 648
438328 Verzekeringen: lasten 14.479 14.678 14.678 14.608 14.607 14.607
438330 Telefoon- en telefax-kosten 8.910 9.174 9.173 8.754 8.751 8.751
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 139.065 160.922 109.921 109.168 109.165 109.165
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 281.935 330.401 331.501 331.494 331.593 331.693
438399 Goederen en diensten: overig 1.131.729 1.202.880 1.076.220 1.167.435 1.237.433 1.302.433
438999 Overige energie 82 200 200 200 200 200
442110 NS: spoorweg.verg. 39.922 40.000 40.500 41.000 41.500 41.500
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen 0 0 31.767 31.767 31.767 31.767
472010 Mutatie voorzieningen 61.579 40.935 40.935 40.935 40.935 40.935
474020 Kapitaallasten 1.290.145 1.353.385 1.300.649 1.210.792 1.119.964 1.027.069
Totaal Lasten 5.074.720 5.404.197 5.041.048 5.037.354 5.017.111 4.989.316
Baten
836110 Huurontvangsten 2.505 372 372 343 343 343
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 54.593 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
838010 Verkoop goederen 5.124 48.371 30.000 30.000 30.000 30.000
838020 Diensten: vergoeding in kosten 7.764 0 0 0 0 0
838999 Overige goederen en diensten 37.325 0 0 0 0 0
843130 Rijksbijdragen uitvoering regelingen 27.886 27.800 27.800 27.800 27.800 27.800
843299 Ink.overdr: Gemeenten 39.084 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
843890 Bijdrage van Nedvang 0 0 31.767 31.767 31.767 31.767
843898 Ov. schadeloosstellingen 148.142 322.000 147.000 147.000 147.000 147.000
Totaal Baten 322.422 498.543 336.939 336.910 336.910 336.910

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

 

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte

CROW

-

2011-Open

B

B