Meer
Publicatiedatum: 07-08-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Wat willen we bereiken?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Straatcoaches -          75.000          75.000          75.000          75.000
Totaal                          -        75.000        75.000        75.000        75.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 107.765 259.321 181.629 181.455 181.208 181.145
Baten 738 0 0 0 0 0

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
438322 (Vracht-)autos rijdend materieel: onde 474 500 500 500 500 500
438326 Huren: lasten 1.105 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124
438328 Verzekeringen: lasten 1.564 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660
438330 Telefoon- en telefax-kosten 4.427 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
438396 Gemeentelijke bijdrage 9.873 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
438399 Goederen en diensten: overig 73.438 209.750 125.250 125.250 125.250 125.250
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen 0 11.200 18.900 18.900 18.900 18.900
443699 Ink.overdr: overige overheden 12.128 13.068 13.068 13.068 13.068 13.068
474020 Kapitaallasten 4.756 4.669 3.777 3.603 3.356 3.293
Totaal Lasten 107.765 259.321 181.629 181.455 181.208 181.145
Baten
838020 Diensten: vergoeding in kosten 738 0 0 0 0 0

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Wat willen we bereiken?

Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.565.066 1.592.537 1.721.555 1.699.945 1.701.226 1.701.196
Baten 7.760 0 0 0 0 0

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 40.316 44.941 45.937 45.937 45.937 45.937
421110 Rioolrechten 196 0 0 0 0 0
421199 Overige lokale belastingen 17 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135
438302 Abonnementen contributies 2.458 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
438314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant) 16.568 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
438326 Huren: lasten 27.524 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
438328 Verzekeringen: lasten 2.235 700 700 700 700 700
438399 Goederen en diensten: overig 4.949 8.574 8.574 8.574 8.574 8.574
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen 1.388.579 1.420.543 1.547.744 1.527.344 1.529.835 1.531.014
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen 64.374 63.194 62.014 60.835 59.655 58.476
474020 Kapitaallasten 17.850 750 2.750 2.720 2.690 2.660
Totaal Lasten 1.565.066 1.592.537 1.721.555 1.699.945 1.701.226 1.701.196
Baten
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 6.862 0 0 0 0 0
838999 Overige goederen en diensten 898 0 0 0 0 0
Totaal Baten 7.760 0 0 0 0 0

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doel:

De Veiligheidsregio behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop.

Realisatie doel:

Op grond van de gewijzigde Wet Veiligheidsregio’s moeten alle onder verantwoordelijkheid van gemeentebesturen vallende brandweerorganisaties per 1 januari 2014 regionaal zijn georganiseerd. Zoals bekend is dat in Brabant-Noord per 1 januari 2011 reeds gerealiseerd. Met behulp van het MVSO traject is de missie, visie, strategie en organisatie-inrichting herijkt.

Beleidsmatige ontwikkelingen:

  • Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC). Men is druk doende met het samenvoegen van de huidige locaties Eindhoven en ’s-Hertogenbosch die gehuisvest worden in de bestaande locatie in ’s-Hertogenbosch die daarvoor aangepast en uitgebreid wordt. Streefdatum start Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is gesteld op 2020.
  • Brandweer Brabant-Noord. Ten aanzien van de overige huisvesting (kantoren, werkplekken en opleidingslocaties) is in 2016 een visie vastgesteld. Uitgangspunt is een hoofdlocatie in Den Bosch en daarnaast een steunpunt in het oosten van de regio.
  • Verminderen kwetsbaarheden bedrijfsprocessen. In de loop van 2017 zullen voorstellen hiertoe worden ontwikkeld die in 2018 zullen worden geëffectueerd.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Doel:

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf is een huis waarin een groot aantal organisaties samenwerken rondom de thema's jeugd, huiselijk geweld en veelplegers. Het biedt een omgeving waarin partners elkaar ontmoeten om casusgericht een aanpak af te stemmen  en concrete afspraken te maken. Een belangrijk doel van het Veiligheidshuis is het koppelen van zorg aan repressie wanneer dit nodig is; met andere woorden niet alleen straffen of straf voorkomen, maar ook naar achterliggende problemen kijken en zorgen dat iemand zijn of haar leven weer goed op de rit krijgt. Naast de daderbespreking is het zeker zo belangrijk ook aandacht te hebben voor de slachtoffers.

Ontwikkelingen:

In 2017 is duidelijk geworden in hoeverre de twee Veiligheidshuizen (Maas en Leijgraaf en Den Bosch) samengevoegd kunnen worden tot een veiligheidshuis. Verder is gewerkt aan een uniforme werkwijze van de veiligheidshuizen. De focus is voor 2018 en verdere jaren primair gericht op onze directe omgeving en de gemeentelijk ontwikkelingen blijven leidend voor de opdracht van het Veiligheidshuis (als samenwerkingspartner ván en vóór gemeenten). Een flexibele netwerkorganisatie onder regie van de gemeenten, die meebeweegt met het beleid van haar omgeving en samenwerkende netwerkpartners.

Beleidsvoornemens:

Vanwege centralisaties van een aantal keten-partners zijn standaard-processen binnen de Veiligheidshuizen, o.a. de koppeling tussen Sociaal Domein en ZSM, aanpak Top X, HIC, informatievoorziening en privacyregelingen, op verzoek van kernpartners op elkaar afgestemd. De lokale behoefte (couleur lokale) is vorm gegeven door de aansluiting op het Sociale Domein en daarmee verankerd. De kennis van het lokale netwerk is cruciaal om de verbinding blijvend in stand te houden en samen te kunnen werken met de diverse gemeentelijke teams binnen dat Sociale Domein.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Verwijzingen Halt

HALT

Per 10.000 inwoners

2017

97

131

Winkeldiefstallen

CBS

Per 1.000 inwoners

2017

0,5

2,2

Geweldsmisdrijven

CBS

Per 1.000 inwoners

2017

3,3

5

Diefstal uit woningen

CBS

Per 1.000 inwoners

2017

1,9

2,9

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

CBS

Per 1.000 inwoners

2017

3,5

4,8