Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Straatcoaches -          75.000          75.000          75.000          75.000
Totaal                          -        75.000        75.000        75.000        75.000

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doel:

De Veiligheidsregio behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop.

Realisatie doel:

Op grond van de gewijzigde Wet Veiligheidsregio’s moeten alle onder verantwoordelijkheid van gemeentebesturen vallende brandweerorganisaties per 1 januari 2014 regionaal zijn georganiseerd. Zoals bekend is dat in Brabant-Noord per 1 januari 2011 reeds gerealiseerd. Met behulp van het MVSO traject is de missie, visie, strategie en organisatie-inrichting herijkt.

Beleidsmatige ontwikkelingen:

  • Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC). Men is druk doende met het samenvoegen van de huidige locaties Eindhoven en ’s-Hertogenbosch die gehuisvest worden in de bestaande locatie in ’s-Hertogenbosch die daarvoor aangepast en uitgebreid wordt. Streefdatum start Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is gesteld op 2020.
  • Brandweer Brabant-Noord. Ten aanzien van de overige huisvesting (kantoren, werkplekken en opleidingslocaties) is in 2016 een visie vastgesteld. Uitgangspunt is een hoofdlocatie in Den Bosch en daarnaast een steunpunt in het oosten van de regio.
  • Verminderen kwetsbaarheden bedrijfsprocessen. In de loop van 2017 zullen voorstellen hiertoe worden ontwikkeld die in 2018 zullen worden geëffectueerd.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Doel:

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf is een huis waarin een groot aantal organisaties samenwerken rondom de thema's jeugd, huiselijk geweld en veelplegers. Het biedt een omgeving waarin partners elkaar ontmoeten om casusgericht een aanpak af te stemmen  en concrete afspraken te maken. Een belangrijk doel van het Veiligheidshuis is het koppelen van zorg aan repressie wanneer dit nodig is; met andere woorden niet alleen straffen of straf voorkomen, maar ook naar achterliggende problemen kijken en zorgen dat iemand zijn of haar leven weer goed op de rit krijgt. Naast de daderbespreking is het zeker zo belangrijk ook aandacht te hebben voor de slachtoffers.

Ontwikkelingen:

In 2017 is duidelijk geworden in hoeverre de twee Veiligheidshuizen (Maas en Leijgraaf en Den Bosch) samengevoegd kunnen worden tot een veiligheidshuis. Verder is gewerkt aan een uniforme werkwijze van de veiligheidshuizen. De focus is voor 2018 en verdere jaren primair gericht op onze directe omgeving en de gemeentelijk ontwikkelingen blijven leidend voor de opdracht van het Veiligheidshuis (als samenwerkingspartner ván en vóór gemeenten). Een flexibele netwerkorganisatie onder regie van de gemeenten, die meebeweegt met het beleid van haar omgeving en samenwerkende netwerkpartners.

Beleidsvoornemens:

Vanwege centralisaties van een aantal keten-partners zijn standaard-processen binnen de Veiligheidshuizen, o.a. de koppeling tussen Sociaal Domein en ZSM, aanpak Top X, HIC, informatievoorziening en privacyregelingen, op verzoek van kernpartners op elkaar afgestemd. De lokale behoefte (couleur lokale) is vorm gegeven door de aansluiting op het Sociale Domein en daarmee verankerd. De kennis van het lokale netwerk is cruciaal om de verbinding blijvend in stand te houden en samen te kunnen werken met de diverse gemeentelijke teams binnen dat Sociale Domein.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Verwijzingen Halt

HALT

Per 10.000 inwoners

2017

97

131

Winkeldiefstallen

CBS

Per 1.000 inwoners

2017

0,5

2,2

Geweldsmisdrijven

CBS

Per 1.000 inwoners

2017

3,3

5

Diefstal uit woningen

CBS

Per 1.000 inwoners

2017

1,9

2,9

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

CBS

Per 1.000 inwoners

2017

3,5

4,8