Meer
Publicatiedatum: 07-08-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet.

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Formatie bestuur            70.000          70.000          70.000          70.000
Jongerenforum            10.000          10.000          10.000          10.000
Totaal                          -        80.000        80.000        80.000        80.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.950.613 2.066.472 1.807.683 1.807.683 1.807.683 1.807.683
Baten 522.832 131.190 130.889 136.613 216.757 237.434

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 1.064.267 1.081.921 1.158.277 1.158.277 1.158.277 1.158.277
435130 Inhuur overig 12.073 282.000 0 0 0 0
438302 Abonnementen contributies 42.613 100.869 118.224 118.224 118.224 118.224
438310 Verbruiksgoederen 906 0 0 0 0 0
438328 Verzekeringen: lasten 15.206 27.700 27.700 27.700 27.700 27.700
438330 Telefoon- en telefax-kosten 6.301 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
438340 Reis- en verblijfkosten 6.067 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
438390 Verg. commissies (excl. Raadsleden) 90.536 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400
438396 Gemeentelijke bijdrage 93.712 0 0 0 0 0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 43.368 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200
438399 Goederen en diensten: overig 546.383 430.382 359.882 359.882 359.882 359.882
443199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl 5.541 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen 7.325 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
472010 Mutatie voorzieningen 16.315 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.950.613 2.066.472 1.807.683 1.807.683 1.807.683 1.807.683
Baten
838010 Verkoop goederen 204 0 0 0 0 0
843299 Ink.overdr: Gemeenten 185.683 103.438 102.930 102.930 102.930 102.930
843499 Ink.overdr: Provincies 79.987 0 0 0 0 0
872010 Mutatie voorzieningen 256.959 27.752 27.959 33.683 113.827 134.504
Totaal Baten 522.832 131.190 130.889 136.613 216.757 237.434

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registeren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.390.709 1.402.936 1.254.882 1.103.324 1.158.324 1.077.324
Baten 612.434 570.750 403.750 396.750 410.750 328.750

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 706.956 707.490 738.876 738.876 738.876 738.876
435110 Inhuur personeel 146.332 107.228 0 0 0 0
435130 Inhuur overig 44.557 76.132 42.500 42.500 42.500 42.500
438327 Leasekosten 15.242 15.598 15.598 15.598 15.598 15.598
438399 Goederen en diensten: overig 225.618 237.350 287.350 162.350 212.350 162.350
443199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl 227.401 235.000 147.000 144.000 149.000 118.000
474020 Kapitaallasten 24.603 24.138 23.558 0 0 0
Totaal Lasten 1.390.709 1.402.936 1.254.882 1.103.324 1.158.324 1.077.324
Baten
837090 Leges huwelijk 38.775 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 573.659 532.750 365.750 358.750 372.750 290.750
Totaal Baten 612.434 570.750 403.750 396.750 410.750 328.750

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
ICT               259.000          41.980          41.980          41.980          41.980
Kosten bedrijfsvoering            63.500        108.000        108.000        108.000
Formatie Ensia/Ciso            65.000          65.000          65.000          65.000
Totaal             259.000      170.480      214.980      214.980      214.980

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 8.807.509 9.374.359 9.650.756 9.605.146 9.530.210 9.447.321
Baten 1.115.297 1.211.883 1.127.525 1.127.525 1.127.525 1.127.525

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 5.612.468 5.902.610 6.461.706 6.461.706 6.461.706 6.461.706
421107 Waterschapsbelasting 1.113 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700
421199 Overige lokale belastingen 142 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
435110 Inhuur personeel 270.329 219.384 0 0 0 0
435120 Inhuur IBN personeel 152.814 177.400 182.900 182.900 182.900 182.900
438000 Diversen 650 33.901 10.000 10.000 10.000 10.000
438010 Electriciteitsverbruik 50.018 56.250 65.000 65.000 65.000 65.000
438030 Gasverbruik 1.167 2.500 5.500 5.500 5.500 5.500
438040 Brandstofverbruik 0 800 800 800 800 800
438302 Abonnementen contributies 170.428 176.910 153.250 153.250 153.250 153.250
438306 Meubilair 27.304 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
438308 Waterverbruik 1.980 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000
438310 Verbruiksgoederen 66.288 79.650 79.650 79.650 79.650 79.650
438314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant) 4.105 9.500 10.500 9.500 9.500 9.500
438322 (Vracht-)autos rijdend materieel: onde 800 900 900 900 900 900
438326 Huren: lasten 5.735 5.448 5.448 5.448 5.448 5.448
438327 Leasekosten 279.969 290.171 290.171 290.171 290.171 290.171
438328 Verzekeringen: lasten 73.428 81.615 77.990 77.990 77.990 77.990
438330 Telefoon- en telefax-kosten 84.703 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
438332 Studie- en opleidingkosten: algemeen 166.613 201.000 166.000 166.000 166.000 166.000
438338 Teambuilding 10.893 19.200 9.200 9.200 9.200 9.200
438340 Reis- en verblijfkosten 59.211 62.600 62.600 62.600 62.600 62.600
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 103.902 115.440 117.690 137.690 137.690 137.690
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 166.837 151.400 151.400 151.400 151.400 151.400
438399 Goederen en diensten: overig 655.717 749.492 810.968 786.068 768.068 768.068
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen 99.074 104.800 104.800 104.800 104.800 104.800
472010 Mutatie voorzieningen 21.000 21.000 21.000 140.000 140.000 140.000
474020 Kapitaallasten 932.156 1.045.122 995.517 836.807 779.871 696.982
475999 Adm.kstn -211.336 -217.034 -217.034 -217.034 -217.034 -217.034
Totaal Lasten 8.807.509 9.374.359 9.650.756 9.605.146 9.530.210 9.447.321
Baten
831110 Grondverkopen 47.535 125.000 75.000 75.000 75.000 75.000
833099 Overige inkomsten ingebruikgeving 20.909 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
835210 Inhuurvergoedingen voor eigen personeel 4.939 0 0 0 0 0
836110 Huurontvangsten 6.358 17.519 30.769 30.769 30.769 30.769
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 4.206 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
838000 Diversen 0 103.585 0 0 0 0
838020 Diensten: vergoeding in kosten 36.529 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500
843299 Ink.overdr: Gemeenten 894.450 891.279 947.256 947.256 947.256 947.256
843690 Ink.overdr: Overig 72.350 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
843898 Ov. schadeloosstellingen 1.565 0 0 0 0 0
872010 Mutatie voorzieningen 26.456 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.115.297 1.211.883 1.127.525 1.127.525 1.127.525 1.127.525

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Verbonden partijen

AgriFood Capital

Doel:

Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.

Ontwikkelingen:

Met de Provincie is Agrifood Capital in dialoog over de versnellingsagenda Noordoost Brabant. Zowel vanuit de Provincie als AgriFood Capital is het initiatief genomen om op basis van de bestaande agenda's (Provinciaal Bestuursakkoord en Strategische Agenda AgriFood Capital) te komen tot nadere afspraken om realisatie van cruciale ambities voor Brabant en in het bijzonder daarbinnen de regio Noordoost Brabant een meer gezamenlijke impuls te geven. Onderwerpen hierbij zijn:

  • versnelling versterken innovatieve-hotspots
  • top-opleiding Agrifood (haalbaarheidsonderzoek om de onderwijskolom verder tot ontwikkeling te brengen op executieve niveau voor top professionals in agri & food).
  • versterking/intensivering lobbypositie Brabantse Agrofood in Brussel
  • realisatie maatschappelijke opgaven in 11 gebiedsopgaven (o.a. klimaatadaptatie, gezondheid, energie, transitie landbouw).
  • innovatieve aanpak leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen.
  • mogelijk maken van grootschalige mestverwerking.
  • inrichten proeftuin Agro-As De Peel

Daarnaast was Brabant in 2018 de Europese Regio van de Gastronomie. In dat jaar stond Brabant in het teken van “We are Food”, heerlijk (gezond & gastvrij), eerlijk (duurzaam & dichtbij) en vindingrijk (slim& vernieuwend) eten. Ook door Agrifood Capital/ Land van Cuijk wordt hieraan invulling gegeven.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Doel:

Deze regeling geeft uitvoering aan de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten met als doel vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering / kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.

Ontwikkelingen:

Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. standpunt oktober 2014.

Beleidsvoornemens:

De samenwerking blijft vooralsnog beperkt tot de aangewezen samenwerkingsverbanden Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatie Technologie, Sociale Zaken en de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. De Gemeente Boxmeer fungeert hierin als centrumgemeente.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Doel:

De belangen van de minister, de gemeenten en de waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen, in gezamenlijkheid te behartigen.

Realisatie doel:

Het BHIC voert voor de gemeente Boxmeer de archief wettelijke taken uit. De gemeente Boxmeer is op orde met de overdracht van archieven ouder dan 20 jaar.

Ontwikkelingen:

In de beleidsnotitie “Gegist bestek: het BHIC in 2019” worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging  van het digitale publieksbereik, voorts de noodzaak tot toenemende samenwerking met andere erfgoedaanbieders. De operationele missie ‘meer publiek, meer divers publiek’ blijft onverkort van kracht. De ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat deze groei het meest succesvol te realiseren is in het digitale domein. De bedrijfsresultaten geven dat ook aan: zo werd de website in 2016 1.183.000 keer bezocht. Deze onophoudelijke groei heeft een grotere werkbelasting tot gevolg. Die arbeidsdruk moet worden verminderd door verdere automatisering van de digitale dienstverlening alsook door een grotere bijdrage van het publiek aan de tijdrovende inhoudelijke vulling van de website.

Beleidsvoornemens:

Naast de reguliere activiteiten zijn er drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart: 1) voor de stamboekonderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen; 2) voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes verder worden uitgebreid; 3) naast de bestaande drie domeinen wordt er een vierde domein geïntroduceerd, bedoeld voor Provincie brede onderwerpen.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Euregio Rijn-Waal

Doel:

De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Zij voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van derden. Zij adviseert de deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Realisatie doel:

In het kader van het programma “Sport, sociaal-culturele mini-projecten” worden door de Euregio Rijn- Waal grensoverschrijdend bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of gezamenlijke activiteiten van bijv. brandweer en politie ondersteund.

Ontwikkelingen:

De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Voor een succesvolle regionale ontwikkeling is de grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven de motor voor een succesvolle positionering in de mondiale concurrentiestrijd. Of het nu gaat om agro-food, design, toerisme of logistiek, elke regio heeft zijn eigen sterke punten.

Beleidsvoornemens:

De Euregio heeft 3 (eu)regionale speerpunten: Euregionale duurzame economische ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale verankering. Dit wordt uitgevoerd door middel van 3 instrumenten: Informeren, inspireren en internationaliseren. Een belangrijk project dat eind 2016 en in 2017 is opgestart is het project ‘Dynamic borders’ dat voortkomt uit het rapport ‘Van achterland naar kloppend hart’. De projectpartners hebben zich ten doel gesteld om MKB- bedrijven in de Agrofood-keten meer te laten profiteren van de (schaal)voordelen die waarneembaar zijn door grensontkennend samen te werken. Dit grensontkennend samenwerken kan leiden tot kruisbestuiving, het vergroten van afzetmarkten, het invullen van vacatures en innovatie op het gebied van productontwikkeling of procedures (governance). Er wordt geen losstaand platform opgericht, maar gekeken in hoeverre de bestaande economisch relevante platformen die er op dit gebied al zijn in beide landen (b.v. Agrobusiness Niederrhein en AgriFood Capital) beter op elkaar aansluiten en er aandacht komt voor de opgave om de MKB-bedrijven in het grensgebied beter te gaan bedienen, zodat impulsen voor samenwerking en nieuwe innovatieve economische ontwikkelingen in de centraal gelegen landelijke projectregio doelgericht kunnen worden geïnitieerd.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Formatie

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2019

2018

 

7

6,7

Bezetting

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2019

2018

7

6,7

Apparaatskosten

Eigen gegevens

Kosten per inwoner

2019

2018

€553

€ 513

Externe inhuur

Eigen gegevens

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2019

2018

1,6%

1,7%

Overhead

Eigen gegevens

% van totale lasten

2019

2018

12,49%

11,48%