Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet.

Zo gaan we dat doen

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Formatie bestuur            70.000          70.000          70.000          70.000
Jongerenforum            10.000          10.000          10.000          10.000
Totaal                          -        80.000        80.000        80.000        80.000

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registeren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Zo gaan we dat doen

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Zo gaan we dat doen

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Zo gaan we dat doen

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
ICT               259.000          41.980          41.980          41.980          41.980
Kosten bedrijfsvoering            63.500        108.000        108.000        108.000
Formatie Ensia/Ciso            65.000          65.000          65.000          65.000
Totaal             259.000      170.480      214.980      214.980      214.980

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Zo gaan we dat doen

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Zo gaan we dat doen

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Verbonden partijen

AgriFood Capital

Doel:

Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.

Ontwikkelingen:

Met de Provincie is Agrifood Capital in dialoog over de versnellingsagenda Noordoost Brabant. Zowel vanuit de Provincie als AgriFood Capital is het initiatief genomen om op basis van de bestaande agenda's (Provinciaal Bestuursakkoord en Strategische Agenda AgriFood Capital) te komen tot nadere afspraken om realisatie van cruciale ambities voor Brabant en in het bijzonder daarbinnen de regio Noordoost Brabant een meer gezamenlijke impuls te geven. Onderwerpen hierbij zijn:

  • versnelling versterken innovatieve-hotspots
  • top-opleiding Agrifood (haalbaarheidsonderzoek om de onderwijskolom verder tot ontwikkeling te brengen op executieve niveau voor top professionals in agri & food).
  • versterking/intensivering lobbypositie Brabantse Agrofood in Brussel
  • realisatie maatschappelijke opgaven in 11 gebiedsopgaven (o.a. klimaatadaptatie, gezondheid, energie, transitie landbouw).
  • innovatieve aanpak leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen.
  • mogelijk maken van grootschalige mestverwerking.
  • inrichten proeftuin Agro-As De Peel

Daarnaast was Brabant in 2018 de Europese Regio van de Gastronomie. In dat jaar stond Brabant in het teken van “We are Food”, heerlijk (gezond & gastvrij), eerlijk (duurzaam & dichtbij) en vindingrijk (slim& vernieuwend) eten. Ook door Agrifood Capital/ Land van Cuijk wordt hieraan invulling gegeven.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Doel:

Deze regeling geeft uitvoering aan de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten met als doel vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering / kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.

Ontwikkelingen:

Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. standpunt oktober 2014.

Beleidsvoornemens:

De samenwerking blijft vooralsnog beperkt tot de aangewezen samenwerkingsverbanden Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatie Technologie, Sociale Zaken en de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. De Gemeente Boxmeer fungeert hierin als centrumgemeente.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Doel:

De belangen van de minister, de gemeenten en de waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen, in gezamenlijkheid te behartigen.

Realisatie doel:

Het BHIC voert voor de gemeente Boxmeer de archief wettelijke taken uit. De gemeente Boxmeer is op orde met de overdracht van archieven ouder dan 20 jaar.

Ontwikkelingen:

In de beleidsnotitie “Gegist bestek: het BHIC in 2019” worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging  van het digitale publieksbereik, voorts de noodzaak tot toenemende samenwerking met andere erfgoedaanbieders. De operationele missie ‘meer publiek, meer divers publiek’ blijft onverkort van kracht. De ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat deze groei het meest succesvol te realiseren is in het digitale domein. De bedrijfsresultaten geven dat ook aan: zo werd de website in 2016 1.183.000 keer bezocht. Deze onophoudelijke groei heeft een grotere werkbelasting tot gevolg. Die arbeidsdruk moet worden verminderd door verdere automatisering van de digitale dienstverlening alsook door een grotere bijdrage van het publiek aan de tijdrovende inhoudelijke vulling van de website.

Beleidsvoornemens:

Naast de reguliere activiteiten zijn er drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart: 1) voor de stamboekonderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen; 2) voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes verder worden uitgebreid; 3) naast de bestaande drie domeinen wordt er een vierde domein geïntroduceerd, bedoeld voor Provincie brede onderwerpen.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Euregio Rijn-Waal

Doel:

De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Zij voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van derden. Zij adviseert de deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Realisatie doel:

In het kader van het programma “Sport, sociaal-culturele mini-projecten” worden door de Euregio Rijn- Waal grensoverschrijdend bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of gezamenlijke activiteiten van bijv. brandweer en politie ondersteund.

Ontwikkelingen:

De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Voor een succesvolle regionale ontwikkeling is de grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven de motor voor een succesvolle positionering in de mondiale concurrentiestrijd. Of het nu gaat om agro-food, design, toerisme of logistiek, elke regio heeft zijn eigen sterke punten.

Beleidsvoornemens:

De Euregio heeft 3 (eu)regionale speerpunten: Euregionale duurzame economische ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale verankering. Dit wordt uitgevoerd door middel van 3 instrumenten: Informeren, inspireren en internationaliseren. Een belangrijk project dat eind 2016 en in 2017 is opgestart is het project ‘Dynamic borders’ dat voortkomt uit het rapport ‘Van achterland naar kloppend hart’. De projectpartners hebben zich ten doel gesteld om MKB- bedrijven in de Agrofood-keten meer te laten profiteren van de (schaal)voordelen die waarneembaar zijn door grensontkennend samen te werken. Dit grensontkennend samenwerken kan leiden tot kruisbestuiving, het vergroten van afzetmarkten, het invullen van vacatures en innovatie op het gebied van productontwikkeling of procedures (governance). Er wordt geen losstaand platform opgericht, maar gekeken in hoeverre de bestaande economisch relevante platformen die er op dit gebied al zijn in beide landen (b.v. Agrobusiness Niederrhein en AgriFood Capital) beter op elkaar aansluiten en er aandacht komt voor de opgave om de MKB-bedrijven in het grensgebied beter te gaan bedienen, zodat impulsen voor samenwerking en nieuwe innovatieve economische ontwikkelingen in de centraal gelegen landelijke projectregio doelgericht kunnen worden geïnitieerd.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Formatie

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2019

2018

 

7

6,7

Bezetting

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2019

2018

7

6,7

Apparaatskosten

Eigen gegevens

Kosten per inwoner

2019

2018

€553

€ 513

Externe inhuur

Eigen gegevens

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2019

2018

1,6%

1,7%

Overhead

Eigen gegevens

% van totale lasten

2019

2018

12,49%

11,48%