Financiële begroting

Financiële begroting 2019

Begrotingsuitgangspunten

De gehanteerde uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2019-2022 zijn:

 • De ramingen zijn voor zover van toepassing exclusief BTW;
 • Het overzicht van incidentele baten en lasten is in dit hoofdstuk opgenomen. Dit geldt tevens voor het overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
 • Een indexering voor loon- en prijsstijgingen voor 2019 is toegepast daar waar is aangetoond dat er met een stijging rekening moet worden gehouden. Voor de jaren 2020-2022 is conform de uitgangspunten voor de Meicirculaire 2018 Algemene Uitkering uitgegaan van de nullijn (constante prijzen);
 • Een renteomslagpercentage van 1,5%. Het financieringstekort is geraamd met een percentage van 1%;
 • De subsidiebedragen zijn geraamd op basis van de vigerende subsidie verordeningen en gemaakte budgetafspraken. Aan de geraamde subsidiebedragen kunnen geen rechten worden ontleend;
 • De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen zijn conform de vastgestelde begrotingen 2019  van de betreffende gemeenschappelijke regelingen geraamd;
 • De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2018. De gevolgen van de Septembercirculaire 2018 zullen vóór de behandeling van de begroting in een aparte memo aan uw raad worden voorgelegd;
 • De post onvoorzien bedraagt € 5,00 per inwoner structureel;
 • Voor de meerjarenbegroting 2020-2022 is als uitgangspunt de nullijn gehanteerd, Voor de OZB voor de jaren 2020-2022 is behoudens volumegroei géén tariefsverhoging geraamd en jaarlijks wordt een ruimte van € 175.000 geraamd voor uitvoering van het investeringsprogramma;
 • Het investeringsprogramma 2019 is als stelpost geraamd in de begroting 2019. In het eerste jaar wordt niet de volledige kapitaallast geraamd, maar slechts een kwart daarvan. In de volgende jaren worden uiteraard wel de volledige jaarlasten geraamd.

Investeringsprogramma

In het investeringsprogramma is in 2019 ruimte opgenomen voor de volgende investeringen:

Programma Omschrijving Investering Kapitaallasten
0 Doorontwikkeling nieuw zaaksysteem 60.000 13.200
0 Vervanging discussie-installatie raad 60.000 7.200
0 Vervanging office software 90.000 10.800
0 Vervanging werkprocessensoftware 49.000 10.780
2 Reconstructie wegen  615.000 36.900
2 Revitalisering Openbare Ruimte vanuit WIU 420.000 9.000
2 Herinrichting zuidelijk deel Steenstraat 250.000 9.900
2 Verkeersveiligheidsplan en milieumodel 100.000 2.880
2 Beleidsplan Openbare Verlichting  85.000 5.100
2 Tractie Gemeentewerken 150.000 21.750
2 Uitvoering bomenplan 116.000 6.960
2 Verstevigen bermen 100.000 6.000
2 Levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken 25.000 1.500
2 Fietsvoorzieningen en Verlichting Molenweg 120.000 5.860
2 Speelvoorzieningen 30.000 3.600
2 Rood met groenprojecten 100.000 0
2 Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 131.000 7.860
3 Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020 55.000 0
7 Riolering 2.500.000 0
8 Vervanging software BAG & BGT 50.000 11.000
Totaal   5.106.000 170.290

In de begroting 2019 is volgens de afgesproken systematiek rekening gehouden met een kwart jaar rente en afschrijving voor het eerste jaar. Meerjarig zijn de lasten wel volledig opgenomen.

Autorisatie

Evenals voorgaande jaren wordt het volledige investeringsprogramma bij vaststelling van de begroting geautoriseerd. In de Financiële Verordening gemeente Boxmeer (ex. artikel 212 Gemeentewet) is in artikel 6 lid 2 deze autorisatie geregeld. De Raad kan bij vaststelling van de begroting voor incidentele onderwerpen van deze algemene regel afwijken. Met uw raad is afgesproken dat investeringskredieten, waarvoor in de eerste 9 maanden van het begrotingsjaar geen voorstel tot start van de uitvoering is verschenen terug vallen naar de algemene middelen.

Reservepositie

In de Raad van 26 oktober 2017 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota is een onderbouwing van alle reserves en voorzieningen gegeven. Jaarlijks is in de 2e bestuursrapportage conform afspraak de nota geactualiseerd. In het onderstaande overzicht is een raming opgenomen van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen gerelateerd aan het huidige beleid.

  Stand 1-1-2019 Mutaties 2019 Stand 31-12-2019
Algemene reserves 14.028.034 0 14.028.034
Bestemmingsreserves 21.830.287 -125.426 21.704.861
Voorzieningen 5.305.931 -68.406 5.237.525
Grondbedrijf 257.091 0 257.091
Totaal 41.421.343 -193.832 41.227.511

Voor een specificatie van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het Bijlagenboek 2019.

In het BBV is de verplichting opgenomen tot een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Bijgaande treft u het meerjarig overzicht aan. Alhoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding over het eigen vermogen en de voorzieningen te berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden, adviseert de commissie BBV in de notitie Rente van juli 2016 vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie deze systematiek niet meer toe te passen. Wij volgen dit advies op. Dit heeft tot gevolg dat om de reserve nieuwbouw gemeentehuis op peil te houden de jaarlijkse rentetoevoeging wordt vervangen door een vaste storting per jaar.

Reserve Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Nieuwbouw gemeentehuis Dekking kapitaallasten nieuwbouw -534.073 -528.660 -523.247 -517.834
Toevoeging 133.070 133.070 133.070 133.070
HNG zero-couponlening Vrijval afkoopsom HNG -75.891 -81.531 0 0
Reconstructie  Dekking kapitaallasten buitengebied -24.480 -24.213 -23.945 -23.678
  Toevoeging 874 839 802 766
Duurzaamheid Dekking kapitaallasten ZONBOX -26.824 -26.455 -26.086 -25.717
  Toevoeging 46.255 45.886 45.517 45.148
Wegen Dekking kapitaallasten wegen -130 -130 -130 -130
Hoogkoor Dekking kapitaallasten Hoogkoor -147.197 -145.715 -144.232 -142.750
Onderhoud gebouwen Dekking onderhoud gemeentelijke gebouwen 10.300 10.300 10.300 10.300
Onderwijs Dekking huisvestingkosten onderwijs (saldo vergoeding A.U. minus kosten) 270.170 222.677 188.318 211.070
Totaal   -347.926 -393.932 -339.633 -309.755

In de raadsvergadering van 20 oktober 2011 is het raadsvoorstel afsluiting krediet en dekking nieuwbouw gemeentehuis vastgesteld. Hierin wordt geconstateerd dat de reserve nieuwbouw gemeentehuis voldoende is.

In de raadsvergadering van 23 januari 2014 is het raadsvoorstel milieu-uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 behandeld. Geconstateerd wordt dat de reserve duurzaamheid voldoende is voor dekking van de kapitaallasten.

Het verschil tussen de geraamde huisvestingslasten onderwijs en de geraamde vergoeding in de Algemene uitkering wordt gestort dan wel onttrokken uit de reserve huisvesting onderwijs.

Arbeidsgerelateerde kosten

De geraamde formatie 2019 is met 200,39  fte 7,89 fte hoger dan de geraamde formatie 2018 (192,5  fte). In de formatie van 2019 is meegenomen de in de kadernota opgenomen uitbreiding van 1 fte voor zorgloket en 1 fte voor duurzaamheid, 4e wethouder, Functionaris Gegevensbeheer, functionaris CISO. Verder is rekening gehouden met de in de 1e algemene bijstelling 2018 opgenomen uitbreiding bij Vergunningen en Ruimte en Economie.  Daarnaast stonden in de begroting 2018 een aantal fte’s nog onder een stelpost (handhaving). De totale salariskosten 2019 zijn ten opzichte van de begroting 2018 met € 1.161.934  toegenomen. Belangrijkste oorzaken zijn formatie-uitbreiding en CAO ontwikkelingen.

Gehanteerde meerjarige uitgangspunten en risico's

In het kader van de interbestuurlijke toezichtstaak informeert De Provincie Noord-Brabant de gemeenten jaarlijks over de belangrijkste aspecten van de (meerjaren)begroting. Jaarlijks beoordeelt De Provincie of het begrotingsjaar of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is. Als structurele lasten gedekt zijn door  structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Wanneer de begroting 2019 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. Tevens worden de gemeenten geadviseerd in de begroting uitleg te geven over de gehanteerde meerjarig uitgangspunten en risico’s. Wij hebben in dit kader de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. De gemeente Boxmeer stelt haar meerjarenraming op in constante prijzen. Dit betekent dat de raming algemene uitkering voor de jaren 2020-2022 gecorrigeerd moet worden voor de nominale loon/prijsontwikkeling. Conform de opgave van de meicirculaire 2018 is deze correctie doorgevoerd. Risico: Het risico bestaat dat de reële volume- en prijsontwikkeling bij de gemeente Boxmeer verschilt met die van het Rijk. Hierdoor kunnen meerjarig afwijkingen gaan ontstaan in volume en prijsgroei.
 2. Bij de berekening van de algemene uitkering is de meicirculaire 2018 bepalend. In de meerjarenraming hebben wij bij de berekening van de algemene uitkering geen rekening gehouden met de landelijke groeipercentages, maar zijn wij uitgegaan van constant blijvende aantallen. Risico: De afgelopen jaren bleven de ontwikkelingen van deze maatstaven in Boxmeer achter bij de landelijke trend. Indien de maatstaven in Boxmeer minder hard groeien dan geraamd, zullen wij minder inkomsten uit de Algemene Uitkering ontvangen.
 3. Het aantal bijstandsgerechtigden daalt licht. In de begroting is rekening gehouden met een eigen risico van € 367.400. Risico: Op basis van de huidige afspraken is het risico van de gemeenten voor 2019 gemaximaliseerd op 10% van het budget.
 4. De opbrengst voor de omgevingsvergunningen is vanaf 2019, gelet op het huidige economische beeld,  meerjarig op hetzelfde niveau geraamd. Risico: Het risico bestaat dat de opbrengst voor de omgevingsvergunningen de komende jaren op een lager niveau komt te liggen.
 5. In de maart- en meicirculaire 2018 zijn we als gemeente geïnformeerd  over de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) waarin het  kabinet en de koepels een brede basis hebben gelegd voor het gezamenlijk uitwerken van een aantal urgente maatschappelijke opgaven. Op dit moment wordt er door de departementen en medeoverheden met verschillende snelheden aan de uitwerkingsafspraken en mijlpalen gewerkt. Als gemeente hebben wij op verschillende fronten al gelden hiervoor in de begroting zitten (o.a. duurzaamheid) Risico: Momenteel is nog niet bekend hoe de uitwerkingsafspraken voor de gemeenten zullen uitpakken.

EMU-saldo

De term EMU-saldo moet worden bezien tegen de achtergrond van het (Europese) streven naar houdbare overheidsfinanciën. Europese begrotingsregels zijn grotendeels vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De belangrijkste uitgangspunten van het SGP zijn:

 1. Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%;
 2. De EMU-schuld: de overheidsschuld moet lager zijn dan 60% van het bbp;
 3. Het structurele EMU-saldo: elk land heeft een Medium Term Objective. Dit is een landenspecifiek structureel saldo (het saldo na correctie voor de conjunctuur) dat op de middellange termijn gerealiseerd moet worden. Voor Nederland is dit een structureel begrotingstekort van maximaal 0,5% van het bbp.

In Nederland is het SGP verankerd in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). Het EMU-saldo bevat de inkomsten en uitgaven van de hele Nederlandse overheid en de beheersing ervan is ook een verantwoordelijkheid van alle lagen van de overheid. De Wet Hof bevat een bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren. De Wet Hof bevat ook procedurebepalingen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gelijkwaardige inspanningsplicht van de decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Deze gelijkwaardige inspanning in termen van een macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk, wordt aan het begin van een kabinetsperiode na bestuurlijk overleg, voor de duur van de kabinetsperiode vastgesteld. In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is een akkoord bereikt voor de ontwikkeling van de decentrale overheden met een na te streven ontwikkeling van - 0,5% in 2013 naar respectievelijk - 0,2 (ambitie) en – 0,3% (tekortnorm) in 2017. Hoewel er sprake is van een macro norm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden is die niet onderverdeeld in een (micro)norm per individuele overheid. Wel is er sprake van een referentiewaarde per individuele overheid. De koepelorganisaties van decentrale overheden hebben aangegeven dat de idee van een macro norm voldoende borgt dat de decentrale overheden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving ervan serieus nemen.

In de Wet Hof is wel opgenomen dat de decentrale overheden een sanctie opgelegd kunnen krijgen bij een overschrijding van de macro norm ook als Nederland als geheel uit hoofde van de afspraken uit het SGP geen financiële sanctie opgelegd zou krijgen door de Europese Raad. Het instrumentarium in de Wet Hof, bestuurlijk overleg met als laatste redmiddel een sanctie-instrument, biedt de minister van Financiën een instrument om zijn verantwoordelijkheid in te vullen ter beheersing van het EMU-saldo van decentrale overheden.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Via de geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Het EMU saldo van de gemeente Boxmeer over 2019 bedraagt €10.740.000.

Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU.

Reëel sluitende begroting

Omschrijving Lasten 2019 Baten 2019 Saldo 2019 Saldo 2020 Saldo 2021 Saldo 2022
Programma 0     3.159.166        637.908     -2.521.258     -2.361.913     -2.314.198     -2.289.009
Programma 1     1.903.184                        -     -1.903.184     -1.881.400     -1.882.435     -1.882.341
Programma 2     5.041.048        336.939     -4.704.109     -4.700.443     -4.680.201     -4.652.406
Programma 3     6.466.878    5.351.425     -1.115.453     -1.146.898     -1.102.584     -1.077.812
Programma 4                      -                        -                        -                        -                        -                        -
Programma 5     8.022.639        416.064     -7.606.575     -7.544.628     -7.525.191     -7.473.036
Programma 6  25.125.193    5.307.731  -19.817.462  -19.791.722  -19.664.945  -19.597.818
Programma 7     4.463.978    5.493.234      1.029.256      1.041.956          956.975          951.540
Programma 8     1.819.703        823.750        -995.953     -1.056.611     -1.076.841     -1.075.235
Totaal van alle programma's  56.001.789  18.367.051  -37.634.738  -37.441.659  -37.289.420  -37.096.117
Overzicht algemene dekkingsmiddelen     1.808.401  48.024.748   46.216.347   46.587.960   46.800.688   47.001.370
Overzicht Overhead     9.554.155     1.024.256     -8.529.899     -8.493.352     -8.426.987     -8.349.611
Bedrag heffing vennootschapsbelasting                      -                        -                        -  -   -   - 
Bedrag voor onvoorzien        142.500                        -        -142.500        -285.000        -427.500        -570.000
Subtotaal programma's  67.506.845  67.416.055           -90.790          367.949          656.781          985.642
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves        733.169         858.595          125.426          171.432          117.133            87.255
Geraamd resultaat  68.240.014  68.274.650            34.636          539.381          773.914      1.072.897
Incidentele baten en lasten        479.720         452.718           -27.002          101.530            51.530          101.530
Structureel begrotingssaldo                61.638          437.851          722.384          971.367

Bijlagenboek

Investeringsprogramma 2019-2022

Omschrijving Dek.
perc.
Dekking / Bijdrage Budget
Totaal
      2019 2020 2021 2022  
Accommodaties toegankelijk maken voor gehandicapten       130.000     130.000
Doorontwikkeling nieuw zaaksysteem     60.000 100.000 70.000   230.000
Uitvoering Big Data       20.000 0 0 20.000
Vervanging discussie-installatie raad     60.000       60.000
Vervanging office software     90.000 0 0 0 90.000
Vervanging werkprocessensoftware     49.000 59.000 59.000 59.000 226.000
Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt       250.000 0 0 250.000
Reconstructie wegen      615.000 485.000 420.000 400.000 1.920.000
Herinrichting St. Jozefstraat       250.000     250.000
Revitalisering Openbare Ruimte vanuit WIU 64% Totale investering  2019 is €420.000. Bijdragen €270.000 420.000 250.000 500.000 500.000 1.670.000
Herinrichting zuidelijk deel Steenstraat 34% Totale investering 2019 is €250.000 Bijdragen €85.000 250.000 0 0 0 250.000
Verkeersveiligheidsplan en milieumodel 52% €52.000 uit reserve mobiliteit 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
Vervangen parkeerverwijssysteem centrum Boxmeer     0 80.000 0 0 80.000
Beleidsplan Openbare Verlichting      85.000 150.000 150.000 150.000 535.000
Tractie Gemeentewerken     150.000 130.000 80.000 165.000 525.000
Uitvoering bomenplan     116.000 116.000 100.000 100.000 432.000
Verstevigen bermen     100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
Levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken     25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
Klimaatadaptatie omgeving de Weijer fase 1  80% Subsidies en VGRP 0 1.571.250 0 0 1.571.250
Klimaatadaptatie omgeving de Weijer fase 2 48% Subsidies en VGRP   795.000 0 0 795.000
Maatregelen uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 75% Totale investering is €2.400.000. Bijdrage Rijk en Provincie in totaal 75% 0   2.400.000 0 2.400.000
Plein Jan Linders      p.m       0
Fietsvoorzieningen en Verlichting Molenweg 19% Een bedrag van €22.275 komt uit de reserve wegenonderhoud 120.000   0 0 120.000
Fietsvoorzieningen en Verlichting Maasstraat       120.000 0 0 120.000
Speelvoorzieningen     30.000 50.000 50.000 50.000 180.000
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020 100% Bedrag van 2019 €55.000 komt uit reserve reconstructie 55.000 823.000 1.070.000 300.000 2.248.000
Rood met groenprojecten 100% Rood voor groen 100.000 0 0 0 100.000
Koploperproject Oeffelt (rood-met-groen) 100% Rood voor groen 0 0 500.000 0 500.000
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei     131.000 151.000 96.000 96.000 474.000
Vervanging software BAG & BGT     50.000 0 0 0 50.000
BGT 3D en ontsluiting GIS Boxmeer fase 1     0 30.000 0 0 30.000
BGT 3D en ontsluiting GIS Boxmeer fase 2     0   30.000 0 30.000
Riolering   Dekking uit voorziening Riolering 2.500.000 2.480.000 2.370.000 2.450.000 9.800.000
    Totaal-generaal 5.106.000 8.265.250 8.120.000 4.495.000 25.986.250

Specificatie vaste activa

  Boekwaarde per 01-01-19 Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-19 Rente 2019 Kapitaallasten 2019
             
Immateriële vaste activa     3.356.373               -           256.857      3.099.516        50.346         307.203
Kosten van onderzoek en ontwikkeling              20.271               -             12.771                 7.500                304           13.075
Bijdragen aan activa in eigendommen derden       3.336.102               -           244.086       3.092.016        50.042         294.128
             
Materiële vaste activa  88.860.669               -         4.475.153   84.385.516  1.332.910       5.808.063
Investeringen met een economisch nut   57.752.267               -         2.652.646   55.099.620      866.284       3.518.930
Investeringen met een economisch nut (heffing)         16.263.776               -           709.571    15.554.205      243.957         953.527
Investeringen in de openbare ruimte met een maats. nut    14.844.626               -         1.112.936    13.731.690      222.669       1.335.605
             
Financiële vaste activa      4.265.993       181.763                  -        4.084.230         28.388           28.388
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen          135.113               -                    -            135.113          2.027             2.027
Ov. langlopende geldleningen u/g       3.973.458       105.872                  -         3.867.586         24.000           24.000
Overige uitzettingen rentetypische looptijd          157.422        75.891                  -               81.531            2.361             2.361
             
Totaal vaste activa   96.483.035       181.763       4.732.010  91.569.262 1.411.644       6.143.654

Reserves en voorzieningen

Staat D Saldo 1-1-2019 voor bestedingsvoorstel Best.voorstel '18 Saldo 1-1-2019 na bestedingsvoorstel Mutaties 2019 Saldo 31-12-19 voor bestedingsvoorstel
1. Algemene reserves          
Algemene Reserve 14.028.034 0 14.028.034 0 14.028.034
Algemene Reserves 14.028.034 0 14.028.034 0 14.028.034
2. Bestemmingsreserves        
Volkshuisvesting 523.284 0 523.284 0 523.284
Stimuleringsfonds 1.600.000 0 1.600.000 0 1.600.000
Reconstructie buitengebied 1.263.635 0 1.263.635 198.894 1.462.529
Plankosten 260.000 0 260.000 0 260.000
Gemeentehuis 10.147.290 0 10.147.290 -401.003 9.746.287
Mobiliteitsfonds 52.092 0 52.092 0 52.092
Rood met groen 5.989 0 5.989 0 5.989
Kunst 65.366 0 65.366 0 65.366
Wegen 22.241 0 22.241 -130 22.111
HNG, zero couponlening 157.423 0 157.423 -75.891 81.531
Reserve duurzaamheid 368.273 0 368.273 19.431 387.704
Reserve Sociaal Domein 1.557.415 0 1.557.415 0 1.557.415
Reserve Hoogkoor 4.304.915 0 4.304.915 -147.197 4.157.718
Blijversleningen 250.000 0 250.000 0 250.000
Huisvesting onderwijs 1.156.462 0 1.156.462 270.170 1.426.632
Gebouwen onderhoud 95.902 0 95.902 10.300 106.202
Bestemmingsreserves 21.830.287 0 21.830.287 -125.426 21.704.861
           
Totaal Reserves (1 + 2) 35.858.321 0 35.858.321 -125.426 35.732.895
3. Voorzieningen          
Egalisatie-voorzieningen:        
Openbare verlichting 348.316 0 348.316 40.935 389.251
Onderhoud Gemeentehuis 87.221 0 87.221 21.000 108.221
Landschapsfonds 66.382 0 66.382 0 66.382
Bomenfonds 25.644 0 25.644 0 25.644
  527.563 0 527.563 61.935 589.498
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:  
Riolering 1.186.928 0 1.186.928 -102.381 1.084.546
Reiniging (egalisatie) 471.620 0 471.620 0 471.620
  1.658.548 0 1.658.548 -102.381 1.556.166
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:      
Pensioenvoorzieningen
3.119.820 0 3.119.820 -27.959 3.091.860
**  Voorzieningen 5.305.931 0 5.305.931 -68.406 5.237.525
Reserve/voorzieningen Grondbedrijf        
GRB: alg.bedrijfsres. 257.091 0 257.091 0 257.091
Totaal Grondbedrijf 257.091 0 257.091 0 257.091
           
Reserves & voorzieningen 41.421.343 0 41.421.343 -193.832 41.227.511

Staat van langlopende leningen

Nr. Oorspronkelijk bedrag Datum raads-/B&W besluit Laatste jaar aflossing Rentepercentage Restantbedrag begin dienstjaar Bedrag van rente Bedrag van aflossing Restantbedrag einde dienstjaar Aflossing volgend jaar Langlopend deel per einde dienstjaar
183 680.670 12-12-91 2032 3,300 2.268.901 74.874 0 2.268.901 0 2.268.901
188 1.815.121 02-01-96 2021 6,790 217.815 9.873 72.605 145.210 72.605 72.605
206 2.722.681 02-11-98 2023 4,870 544.536 25.561 108.907 435.629 108.907 326.722
208 1.815.121 09-02-99 2024 4,460 435.629 16.524 72.605 363.024 72.605 290.419
210 2.268.901 28-04-99 2024 4,580 544.536 22.134 90.756 453.780 90.756 363.024
211 2.722.681 06-02-01 2026 5,600 871.258 43.200 108.907 762.351 108.907 653.444
212 5.000.000 23-12-02 2022 4,630 1.000.000 46.300 250.000 750.000 250.000 500.000
213 4.000.000 27-05-04 2029 4,770 1.760.000 79.415 160.000 1.600.000 160.000 1.440.000
214 5.500.000 01-02-05 2030 3,945 2.640.000 96.120 220.000 2.420.000 220.000 2.200.000
215 6.800.000 08-02-06 2031 3,845 3.536.000 126.576 272.000 3.264.000 272.000 2.992.000
216 6.800.000 09-03-09 2019 4,700 6.800.000 20.419 6.800.000 0 0 0
217 6.000.000 09-03-10 2020 3,465 4.080.000 134.996 240.000 3.840.000 3.840.000 0
218 6.000.000 09-03-10 2025 3,830 4.080.000 149.217 240.000 3.840.000 240.000 3.600.000
219 6.500.000 09-03-10 2030 3,980 4.420.000 167.983 260.000 4.160.000 260.000 3.900.000
220 6.500.000 09-03-10 2030 4,020 4.420.000 169.671 260.000 4.160.000 260.000 3.900.000
221 5.000.000 09-03-10 2020 var. 5.000.000 30.000 0 5.000.000 5.000.000 0
222 5.000.000 09-03-10 2022 var. 5.000.000 30.000 0 5.000.000 0 5.000.000
223 15.000.000 28-02-12 2022 2,550 6.000.000 120.933 1.500.000 4.500.000 1.500.000 3.000.000
226 10.000.000 21-05-14 2024 1,505 6.000.000 81.103 1.000.000 5.000.000 1.000.000 4.000.000
227 10.000.000 21-05-14 2029 1,995 7.333.333 138.172 666.667 6.666.667 666.667 6.000.000
228 5.000.000 01-07-15 2025 0,904 3.500.000 29.380 500.000 3.000.000 500.000 2.500.000
229 7.500.000 10-05-16 2036 1,200 6.750.000 77.900 375.000 6.375.000 375.000 6.000.000
  122.625.176       77.202.009 1.690.350 13.197.447 64.004.562 14.997.447 49.007.115
Aflossingsverplichting volgend jaar   13.197.447     14.997.447    
Totaal generaal langlopende leningen 64.004.562 1.690.350 13.197.447 49.007.115 14.997.447 49.007.115

 

Meerjarige balans

Activa Rekening 2017 Begroting 01-01-19 Begroting 01-01-20 Begroting 01-01-21 Begroting 01-01-22 Begroting 01-01-23
             
Vaste activa            
             
Immateriële vaste activa        3.756.796         3.356.373         3.099.516         2.852.018         2.603.597         2.354.236
-Kosten geldleningen en disagio                     -                     -                     -                     -                     -                     -
-Kosten van onderzoek en ontwikkeling             58.207             20.271               7.500               5.000               2.500                     -
-Bijdragen aan activa in eigendommen derden         3.698.589         3.336.102         3.092.016         2.847.018         2.601.097         2.354.236
             
Materiële vaste activa     83.214.840       88.860.669       84.385.516       80.249.773       76.293.681       72.543.582
-Investeringen met een ec. nut      55.804.580       57.752.266       55.099.621       52.680.455       50.369.939       48.195.197
-Investeringen met een economisch nut (heffing)      14.681.095       16.263.776       15.554.205       14.896.395       14.244.399       13.592.403
-Investeringen in de openbare ruimte met een maats. nut      12.729.165       14.844.627       13.731.690       12.672.923       11.679.343       10.755.982
             
Financiële vaste activa        4.077.457         4.265.993         4.084.230         3.895.095         3.785.677         3.674.358
-Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen           135.113           135.113           135.113           135.113           135.113           135.113
-Leningen aan woningcoöperaties                     -                     -                     -                     -                     -                     -
-Ov. langlopende geldleningen u/g         3.714.282         3.973.458         3.867.586         3.759.982         3.650.564         3.539.245
-Overige uitzettingen rentetypische looptijd           228.062           157.422             81.531                     -                     -                     -
             
Totaal vaste activa     91.049.093       96.483.035       91.569.262       86.996.886       82.682.955       78.572.176
             
Vlottende activa            
             
Voorraden     37.726.084       37.514.223       31.965.638       26.778.129       22.058.574       19.259.777
             
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar        8.683.652         3.798.000         3.798.000         3.798.000         3.798.000         3.798.000
-Vorderingen op openbare lichamen         3.333.880         2.148.000         2.148.000         2.148.000         2.148.000         2.148.000
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist         3.277.126                     -                     -                     -                     -                     -
-Overige vorderingen         1.711.051         1.350.000         1.350.000         1.350.000         1.350.000         1.350.000
-Rekening-courant met niet financiële instellingen           361.595           300.000           300.000           300.000           300.000           300.000
             
Liquide middelen            347.844            402.000            402.000            402.000            402.000            402.000
-Kassaldo               2.372               2.000               2.000               2.000               2.000               2.000
-Banksaldi           345.472           400.000           400.000           400.000           400.000           400.000
             
Overlopende activa        1.818.059         1.800.000         1.800.000         1.800.000         1.800.000         1.800.000
             
Totaal vlottende activa     48.575.639       43.514.223       37.965.638       32.778.129       28.058.574       25.259.777
             
Totaal generaal    139.624.732    139.997.258    129.534.900    119.775.015    110.741.529    103.831.953
Passiva Rekening 2017 Begroting 01-01-19 Begroting 01-01-20 Begroting 01-01-21 Begroting 01-01-22 Begroting 01-01-23
             
Vaste passiva            
             
Eigen vermogen     39.293.255       36.115.412       35.989.986       35.818.554       35.701.421       35.614.165
-Algemene reserve     12.666.749       14.285.125       14.285.125       14.285.125       14.285.125       14.285.125
-Bestemmingsreserves     22.878.624       21.830.287       21.704.861       21.533.429       21.416.296       21.329.040
-Gerealiseerd resultaat        3.747.882                     -                     -                     -                     -                     -
             
Voorzieningen        5.551.400         5.305.931         5.237.524         5.416.940         5.677.847         5.963.040
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's        3.147.571         3.119.820         3.091.860         3.058.177         2.944.350         2.809.846
-Egalisatie-voorzieningen           487.128           527.563           589.498           770.433           951.368         1.132.303
-Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden        1.916.701         1.658.548         1.556.166         1.588.330         1.782.129         2.020.891
             
Vaste schulden looptijd > 1 jaar     77.202.009       64.004.562       49.007.115       42.849.668       31.764.826       27.429.984
Onderhandse leningen van:            
-Binnenlandse banken / overige financiële instellingen     77.202.009       64.004.562       49.007.115       42.849.668       31.764.826       27.429.984
             
Totaal vaste passiva  122.046.664    105.425.905       90.234.625       84.085.162       73.144.094       69.007.189
             
Vlottende passiva            
             
Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar      11.385.570       28.571.353       33.300.275       29.689.853       31.597.435       28.824.764
-Kasgeldleningen                     -         5.000.000         5.000.000         5.000.000         5.000.000         5.000.000
-Banksaldi                     -                     -                     -                     -                     -                     -
-Aflossingsverplichtingen             6.397.447       13.197.447       14.997.447         6.157.447       11.084.842         4.334.842
-Overige schulden         4.988.123       10.373.906       13.302.828       18.532.406       15.512.593       19.489.922
             
Overlopende passiva         6.192.498         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000         6.000.000
             
Totaal vlottende passiva      17.578.068       34.571.353       39.300.275       35.689.853       37.597.435       34.824.764
             
Totaal generaal   139.624.732    139.997.258    129.534.900    119.775.015    110.741.529    103.831.953

 

EMU Saldo

 
    Vragenlijst  
  Centraal Bureau voor de Statistiek   Berekening EMU-saldo  
  www.cbs.nl/kredo   Gemeente Boxmeer (0756)  
  Algemene gegevens:              
  Overheidslaag: Gemeente  
  Berichtgevernaam: Boxmeer          
  Berichtgevernummer: 0756  
  Jaar: 2019  
  Naam contactpersoon:    
  Telefoon:    
  E-mail:    
  Bestandsnaam: EMU190060756.XLS  
                 
      2018   2019   2020  
  Omschrijving   x € 1000,-   x € 1000,-   x € 1000,-  
    Volgens realisatie tot en met sept. 2018, aangevuld met raming resterende periode   Volgens begroting 2019   Volgens meerjarenraming in begroting 2019  
       
       
       
       
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)   -677   170   -721  
               
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie   4.656   4.732   4.383  
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie   124   68   172  
               
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd              
               
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie              
               
               
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:              
  Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord              
               
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord              
               
8 Baten bouwgrondexploitatie:              
  Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord   5.408   5.770   5.188  
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen              
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht              
               
11 Verkoop van effecten:              
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)              
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?              
Berekend EMU-saldo   9.511   10.740   9.022  

 

Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2018

Opgave berekening            
               
Gemeente: Boxmeer            
Opgave: Mei circulaire 2018 inclusief correctie Pauw Juli 2018 re-integratie klassiek
Circulaire: meicirculaire 2018 d.d. 31 mei 2018 (nr. 2018-0000290441)  
Jaar: 2019, 2020, 2021, 2022         
Uitkeringsfactor: Constante prijzen          
  2019: 1,5720 / 2020: 1,5920 / 2021: 1,6040 / 2022: 1,6160    
Uitgezette maatstaven: maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 27a, 27b, 27c, 28, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 72, 102, 103, 106, 115, 117, 118, 132, 135, 136, 166  
               
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven        
Maatstaf       2019 2020 2021 2022
1c Waarde niet-woningen eigenaren       -834.231       -834.231       -834.231       -834.231
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)       -609.460       -609.460       -609.460       -609.460
1a Waarde woningen eigenaren   -2.499.219   -2.499.219   -2.499.219   -2.499.219
Subtotaal         -3.942.910   -3.942.910   -3.942.910   -3.942.910
               
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf       2019 2020 2021 2022
1e OZB waarde niet-woningen          202.417        202.417        202.417        202.417
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)        724.431        716.362        716.362        727.733
3a Eén-ouder-huishoudens          514.704        517.480        520.119        520.126
2 Inwoners         4.632.113     4.648.976     4.666.137     4.681.842
4a Inwoners: jongeren < 18 jaar     3.470.466     3.461.846     3.455.155     3.436.449
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar          649.580        669.296        690.031        709.816
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar           52.814           54.135           55.477           56.798
7 Lage inkomens            104.863        104.897        105.000        105.000
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)     1.475.862     1.468.137     1.464.121     1.456.740
12 Minderheden            264.899        264.899        264.916        264.916
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)        165.982        165.639        165.639        166.096
3b Huishoudens         1.167.903     1.167.903     1.167.903     1.167.903
3c Eenpersoonshuishoudens          180.850        180.634        181.209        181.065
8b Loonkostensubsidie             83.467           83.525           83.525           83.525
15b Extra groei leerlingen VO             50.729           11.624                          -                            -  
13 Klantenpotentieel lokaal       1.251.078     1.250.805     1.251.899     1.251.625
14 Klantenpotentieel regionaal        268.376        268.491        268.948        268.948
15e Leerlingen VO            772.418        759.970        748.114        723.216
15d Leerlingen (V)SO          115.362        115.362        115.362        115.362
38 Bedrijfsvestigingen          206.636        206.636        206.636        206.636
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930           23.184           23.184           23.184           23.184
31a ISV (a) stadsvernieuwing               1.467             1.467             1.467             1.467
31b ISV (b) herstructurering                   522                 522                 522                 522
36 Meerkernigheid            108.775        108.775        108.775        108.775
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied        178.525        178.540        178.540        178.540
36a Kernen met 500 of meer adressen        360.512        360.454        360.615        360.577
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente           12.845           12.845           12.845           12.845
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor           16.231           16.287           16.343           16.399
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)        481.945        485.961        489.066        492.998
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied        211.961        211.979        211.979        211.979
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen        559.152        559.198        559.198        559.198
21 Oppervlakte bebouwing          190.534        190.534        190.534        190.534
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied        269.179        269.179        269.179        269.179
22a Oppervlakte bebouwing woonkern        416.734        416.734        416.734        416.734
19 Oppervlakte binnenwater               9.426             9.426             9.426             9.426
16 Oppervlakte land          458.469        458.469        458.469        458.469
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente        299.447        299.447        299.447        299.447
24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)        728.571        734.268        739.964        745.661
25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen        643.103        648.131        653.159        658.188
39 Vast bedrag            249.398        249.487        249.929        249.929
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico           75.012           75.185           75.328           74.899
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3       -117.978       -118.972       -118.499       -118.501
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2       -167.586       -168.956       -168.033       -168.035
7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)       -916.005       -923.062       -929.864       -929.864
7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)       -837.759       -844.237       -850.416       -850.416
3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik        379.515        382.449        385.252        385.255
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen        310.448        312.848        315.141        315.143
8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen           55.060           55.466           55.850           57.002
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens        120.299        121.162        125.025        126.550
11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers     1.512.545     1.524.838     1.542.471     1.546.957
11c Wajong            299.546        298.907        300.666        300.246
3i Medicijngebruik met drempel     1.859.316     1.861.180     1.891.265     1.889.504
8e Re-integratie klassiek          113.577        113.577        113.576        113.576
4b Inwoners < 65 jaar             87.980           88.625           91.939           91.841
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar                 633                 642                 694                 689
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder                 122                 124                 135                 138
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar             9.236             9.455             9.979             9.916
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar           42.221           44.111           46.798           50.276
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder           34.651           35.755           37.873           38.870
7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar           45.305           46.003           48.065           48.314
7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar        111.686        113.485        118.146        119.141
7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder           64.785           65.273           68.535           68.536
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)           98.048           98.807        102.550        102.550
7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)        241.677        243.543        252.772        252.778
7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)        139.711        140.791        146.125        146.127
3j Bedden               16.482           16.693           17.327           17.327
Subtotaal        25.153.458  25.147.616  25.257.042  25.279.084
               
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)        
Jaren       2019 2020 2021 2022
Uitkeringsfactor                         2                     2                     2                     2
Subtotaal (B x C (=uf))    39.541.237  40.035.004  40.512.296  40.851.000
               
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf       2019 2020 2021 2022
56d Suppletieregeling integratie sociaal domein         -21.758         -21.758         -21.758         -21.758
56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)         -15.639    n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.   
61 Suppletieregeling OZB               8.299    n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.   
Subtotaal               -29.098         -21.758         -21.758         -21.758
               
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf       2019 2020 2021 2022
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)        121.292        121.292        121.292        121.292
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)        131.336        131.336        131.336        131.336
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)           64.938           81.173           97.408           97.408
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)           78.564           78.564           78.564           78.564
262 Schulden en armoede (DU)           30.841           30.841    n.v.t.       n.v.t.   
Subtotaal              426.971        443.206        428.600        428.600
               
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein      
Maatstaf       2019 2020 2021 2022
259 Beschermd Wonen (IU)             -5.611                          -                            -                            -  
260 Participatie (IU)         4.520.070     4.293.996     4.202.518     4.135.707
261 Voogdij/18+ (IU)          498.933        498.933        498.933        498.933
Subtotaal           5.013.392     4.792.929     4.701.451     4.634.640
               
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker      
Aanvullingen v/d gebruiker   2019 2020 2021 2022
Gemeenteposten:            
Stelpost aanpassing uitkeringsfactor constante prijzen                          -                            -                            -                            -  
Facilieiten Besluit Opvang Asielzoekers                          -                            -                            -                            -  
Subtotaal                                -                            -                            -                            -  
               
Totaal        41.009.591  41.306.471  41.677.679  41.949.572
               
Functie 921      35.996.199  36.513.542  36.976.228  37.314.932
Functie 923         5.013.392     4.792.929     4.701.451     4.634.640

Overzicht personele sterkte

B1 Geraamde en vastgestelde formatie Geraamde en vastgestelde formatie
  Begroting 2018 Begroting 2019
Organisatie onderdeel    
  full-time full-time
     
Bestuur  4,00 4,65
Griffie  2,78 2,78
Managementteam 4,00 4,00
Staf   2,78
     
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening   19,83 19,39
Financiën 13,70 13,81
Bestuursondersteuning en Communicatie 18,94 20,10
Personeel en Organisatie 5,45 5,45
     
Sector Ruimte    
Vergunningen 14,44 15,66
Ruimte en Economie 13,35 14,14
Openbare werken 14,56 15,56
Buitendienst 10,95 10,95
Bedrijfsbureau 12,27 12,49
     
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 7,24 7,24
Sociale Zaken 24,80 25,18
Burgerzaken en Receptie 18,24 18,26
Bedrijfsbureau 7,95 7,95
     
Totaal Generaal 192,50 200,39

Overzicht personeelslasten

B2 Salarissen inclusief soc. lasten  Salarissen inclusief soc. lasten 
  Begroting 2018 Begroting 2019
     
Raad en Commissies 292.272 293.272
College van Burgemeester en Wethouders 548.286 612.991
Griffie 241.363 252.015
Burgerzaken (trouwambtenaren) 16.000 19.000
Managementteam 501.958 521.034
Staf   264.692
     
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening 1.398.191 1.413.150
Financiën 950.915 997.156
Bestuursondersteuning en Communicatie 1.372.489 1.526.826
Personeel en Organisatie 435.614 434.909
     
Sector Ruimte    
Vergunningen 1.075.823 1.199.853
Ruimte en Economie 1.152.810 1.363.088
Openbare Werken 1.102.382 1.208.782
Buitendienst 630.581 635.815
Bedrijfsbureau 852.454 910.938
     
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 636.913 601.670
Sociale Zaken 1.837.853 1.884.386
Burgerzaken en Receptie  1.095.908 1.138.715
Bedrijfsbureau 581.605 607.059
     
Totaal 14.723.416 15.885.350

Staat van Subsidies

Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport  
Kostenplaats nummer Type subsidie Naam instelling Begroting 2018 Begroting 2019  
           
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid    
           
Regionale jeugdzorg      
6.140.45.10 Instandhoudingssubsidie Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord 7.460 7.460  
6.140.45.10 Budgetsubsidie Halt  5.608 5.608  
    Regionale jeugdzorg 13.068 13.068  
           
           
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering    
           
Sportsubsidies,  binnensport      
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BBC Hoogkoor 1.500 2.000  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BC De Raaymeppers 1.000 1.000  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BCB Akros 5.000 5.200  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BC "Veerkracht" Oeffelt 260 200  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie BZPC, Boxmeerse Zwem en Poloclub 4.000 5.000  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Gymnastiekvereniging de Meere 5.000 5.000  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Judovereniging Randori 3.200 2.000  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Korfbalvereniging DES 3.600 4.500  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Taekwondo "Chang-Hun"/ Taekyon 2.700 3.000  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Achilles 3.000 3.000  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Argos 4.500 4.500  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Volleybalvereniging Avance 6.400 7.500  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Luctor 5.000 4.000  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Volleybalvereniging MVC '64 2.100 2.100  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie VC Volleybalvereniging Sportivo 3.000 1.000  
6.530.10.10 Waarderingssubsidie SV Olympia Cuijk  2.000    
6.530.10.10 Waarderingssubsidie Partisans Athletics 1.000 1.500  
    Sportsubsidies,  binnensport 53.260 51.500  
           
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties      
           
Instandhoudingssubsidies binnensport      
5.530.05.80 Instandhoudingssubsidie Optisport Boxmeer 180.000 183.810  
5.530.10.80 Instandhoudingssubsidie Warandahal: conform beheerscontract 4.760 4.820  
5.530.20.80 Instandhoudingssubsidie Raayhal: conform beheerscontract 7.020 7.440  
5.530.25.80 Instandhoudingssubsidie Zevensprong: conform beheerscontract 4.900 4.960  
5.530.30.80 Instandhoudingssubsidie Rijkevoort: conform beheerscontract 2.340 2.370  
5.530.35.80 Instandhoudingssubsidie Meercamp: conform beheerscontract 7.260 7.360  
    Instandhoudingssubsidies binnensport 206.280 210.760  
           
Waarderingssubsidies buitensport      
6.531.10.10 Waarderingssubsidie Mixed Hockey Club Boxmeer 9.000 9.000  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie PC O.B.K. (Rijkevoort)  200 50  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie PC De Bosruiterkes, ponyvereniging 900 900  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie PC De Vrolijke Dravers (Oeffelt) 400 300  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie PC Keerwending 500 200  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie PPV Boxmeer 600 600  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie AV Sporting 800 250  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Loonse Duinen,  subsidie 800 1.000  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Oeffelt 900 1.000  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Sambeek 1.500 1.000  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging TeVeR 700 500  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Top-Spin 1.500 1.300  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie TC Tennisverening Vierlingsbeek 800 700  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV BSV Olympia 1918 13.000 12.500  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV de Zwaluw 3.700 4.500  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Holthees 850 900  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Sambeek 4.000 3.800  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV SSS'18, subsidie 5.500 6.000  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Toxandria 2.715 3.000  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Vios '38 3.200 5.000  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie VV Volharding, subsidie 7.400 7.900  
6.531.10.10 Waarderingssubsidie Watersportver.Boxmeer 300 300  
    Waarderingssubsidies buitensport 59.265 60.700  
           
Instandhoudingssubsidies buitensport      
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie HC MHC: uitkering privatisering  15.520 15.520  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie HC MHC: 2e kunstgrasveld 23.580 23.580  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering 11.760 12.330  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering, 1e begr.wijziging 2017 -1.530 -1.530  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Oeffelt: uitkering privatisering 13.740 13.740  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Overloon, Loonse Duinen: uitk.priv. 19.890 19.890  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Rijkevoort: uitkering privatisering 8.400 8.400  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Sambeek: uitkering privatisering 9.620 10.080  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie TV Vierlingsbeek: uitkering privatisering 12.070 12.070  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering  44.500 44.500  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Beugen, VIOS ´38: uitkering privatisering  23.820 23.820  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Holthees: uitkering privatisering 16.010 16.780  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Oeffelt: uitkering privatisering 25.580 25.580  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Overloon, SSS'18: uitkering privatisering  -3.920 -3.920  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Stichting Beheer Sportpark De Raay 37.150 37.150  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Rijkevoort, Toxandria: uitk.priv. 29.550 29.550  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Sambeek: uitkering privatisering  26.210 26.210  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: uitk.priv. 76.560 76.560  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: extra speelveld raadsbesluit 31-03-2011 11.400 11.400  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: 1e begr.wijz. 2017 10.970 10.970  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Korfbalver. DES: uitkering privatisering 16.930 16.930  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Sportpark De Brest 9.300 9.300  
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Indexering privatiseringsuitkeringen 1.520 8.500  
    Instandhoudingssubsidies buitensport 438.630 447.410  
           
Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB    
6.531.10.10 Instandhoudingssubsidie Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB, buitensport 47.000 49.000  
           
    Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 751.175 767.870  
           
           
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.    
           
Combinatiefuncties      
6.480.40.80 Budgetsubsidie Combinatiefuncties 152.020 152.020  
6.480.40.80 Budgetsubsidie Combinatiefuncties 1e berap 2016 9.500    
    Combinatiefuncties 161.520 152.020  
           
Subsidies volksontwikkeling      
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Leemknèjers Oeff. 270 270  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Plekkers Vortum-Mullem 190 190  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Bliekers Maashees 190 190  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Keieschieters Vierlingsbeek 270 270  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Keavers Holthees 190 190  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Knoepers Sambeek 190 190  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Geitenbok Boxmeer 550 550  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Huibuuke Overloon 80 270  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De beelebloazers van Blubberda 200 200  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie CV De Verkeskop  Beugen   200  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Beugen, Muziekver. Were Di 3.500 3.500  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Boxmeersche Harmonie 20.000 19.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Holthees, Fanfare O.L. Vrouwe gilde 5.400 6.500  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Maashees, Fanfare St. Cecilia 10.000 10.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oeffelt, Fanfare-Tamb. Vriendenkr. 14.400 16.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Overloon, drum- en showband St.Theobaldus 4.800 4.800  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Overloon, Fanfare Vriendenkring 27.000 23.650  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Fanfare-drumband St.Rochus 14.000 13.610  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Sambeek, Harmonie Semper Unitas 30.000 28.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Harmonie de Herleving 13.370 15.500  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vortum-Mullem, Fanfare St.Cornelius 26.000 24.700  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Kom op" Holthees 700 850  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Beugen 1.000 1.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Speelgroep Boxmeer" 450 450  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Overloons Toneel 1.100 1.100  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Rijkevoort "ToVeRij" 1.700 1.700  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Vortum-Mullem 800 800  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Dansgarde "de Bekse Klinkertjes" 1.900 1.900  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Dansgarde Purple Rain 900 900  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'De Marije' 200 200  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'Rond de Linde' 300 300  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Dans vereniging "De Bliekers" 1.100 1.100  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Actieve vrouwen Beugen (vh. K.V.B.) 400 400  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouwen Vereniging Boxmeer 300 300  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouw Actief Rijkevoort 1.200 1.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie K.V.B. Sambeek 320 360  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie K.V.O. Beugen ( K.V.B.) 350 350  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouwen van NU Boxmeer (vh K.V.O) 660 600  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie K.V.O. Sambeek 300    
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem 250 250  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Maashees, Vrouwenorganisatie Maashees 300 300  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Overloon, Overloonse Vrouwenorganisatie 1.800 1.900  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek-Groeningen, Vrouwenver. V-beek-Groeningen 1.100 1.100  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Holthees-Smakt, Vrouwenorganisatie H&S 280 280  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Denna Sang Beugen 1.300 1.300  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Boxmeer, Boxmeers Vocaal Ensemble 4.500 4.500  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Boxmeer, Weijerkoor 5.000 5.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Groeningen, gemengde zanver.Groeningen 2.900 2.900  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Vur Sles 800 800  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oeffelt, Smartlappenkoor Leedvermaak 1.400 1.400  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Smartlappenkoor Van Heure Zingen 1.100 1.100  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Gemengd Zangkoor St. Cecilia Maashees 200 200  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Zangkoor St. Caecilia Oeffelt 630 630  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stichting Hart-koor 160 500  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vocalgroup Voix La 2.500 2.500  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Overloon, zangvereniging Logeko 2.700 3.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Overloon, zang- en theatergroep "Oker" 2.900 2.900  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Cantamus, Rijkevoort 2.500 2.500  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stichting Cantamosa, Oeffelt   500  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, "Evergreen" 4.100 5.340  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Vondel gemengde zangver. 2.500 2.500  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vortum-mullem, Vomuzi 1.100 1.100  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor De harde kern 700 700  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Zangroep Joyful 850 900  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Dweilorkest de Joekels 190 190  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Rechtswinkel Boxmeer 700 700  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Werkgroep koninginnendag (Boxmeer en Sambeek) 720 720  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Vierlingsbeek, Oranje Boven 270 270  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Vortum-Mullem 190 190  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Overloon 270 270  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Oeffelt (p.a. Mannekino) 270 270  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Maashees 190 190  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Oranje C. Holthees 190 190  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stg. Boxmeer De Vaart, cultuurnota 540 540  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stg. Het Kloosterhuis, cultuurnota 1.075 1.075  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stg. Mariakapel Holthees, cultuurnota 1.075 1.075  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Kunstroute Holthees-Smakt (1x per twee jaar) 500    
6.511.80.10 Waarderingssubsidie De Kunst van het geloven (1 x per 2 jaar)   750  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Kunstkolk 250 250  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Op de Toffel, Vierlingsbeek 2.150 2.150  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Muziekpark (vh Feestje aan de Gracht) 1.075 1.075  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stichting Openluchttheater Overloon 1.000 1.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stg. Koningskerkje, cultuurnota 1.075 1.075  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Vereniging De Metworst, cultuurnota 810 810  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum (vh Liberty Park) 1.700 1.700  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Sinterklaas 2.000 2.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Sambeekse Motoren-Tractorenvereniging   250  
6.511.80.10 Budgetsubsidie BLOS, exploitatiebijdrage 16.000 16.000  
6.511.80.10 Waarderingssubsidie Heemkundeverenigingen 1.250 1.250  
    Subsidies volksontwikkeling 259.340 259.680  
           
Sociaal-culturele activiteiten      
6.580.20.10 Projectsubsidie incidentele sociaal Culturele subsidies 8.540 8.540  
    Sociaal-culturele activiteiten 8.540 8.540  
           
5.542.10.80 Instandhoudingssubsidie Weijer, sportzaal  2.160 2.160  
           
    Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. 429.400 420.240  
           
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed      
           
Waarderingssubsidies molens      
5.555.05.80 Waarderingssubsidie Martinusmolen 500 500  
5.555.10.80 Waarderingssubsidie Luctor et Emergo 500 500  
5.555.15.80 Waarderingssubsidie De Vooruitgang 500 500  
5.555.05.80 Waarderingssubsidie Molenstichting Noord-Brabant 250 250  
    Waarderingssubsidies molens 1.750 1.750  
           
Oudheidkunde en kunst      
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Beugen, St.Anthonius-,St.Sebastianusgilde 4.050 4.050  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Boxmeer, Heilig Bloedsgilde 4.700 4.700  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Groeningen, St.Anthonius- en St.Nicolaasgilde 6.150 6.150  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Holthees, O.L. Vrouwe gilde 1.000 1.000  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Maashees, St.Joris- en St.Anthoniusgilde 1.100 1.100  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Oeffelt, Gilde Salvator Mundi 1.400 1.400  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Overloon, St. Theobaldusgilde 1.750 1.750  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Sambeek, St. Anthoniusgilde 2.100 2.100  
6.541.50.10 Waarderingssubsidie Museum Boxmeer 4.900 4.900  
    Oudheidkunde en kunst 27.150 27.150  
           
    Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 28.900 28.900  
Taakveld 5.6 Media       
           
Bibliotheek          
6.510.10.10 Budgetsubsidie BiblioPlus basis, raad 15 dec. 2016 627.609 581.268  
6.510.10.10 Budgetsubsidie BiblioPlus taalhuis   19.500  
6.510.10.10 Budgetsubsidie BiblioPlus voorleesexpres   4.350  
6.510.10.10 Budgetsubsidie Servicepunten  15.480 15.480  
6.510.10.10 Budgetsubsidie Huisvestingskosten Oeffelt 1.000 1.000  
    Bibliotheek 644.089 621.598  
           
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie    
           
Natuur- en milieuverenigingen      
6.550.25.10 Waarderingssubsidie IVN: de Maasvallei 1.800 1.800  
6.550.25.10 Waarderingssubsidie Milieuvereniging Land van Cuijk 320 320  
6.550.25.10 Waarderingssubsidie Brabants Landschap 290 290  
6.550.25.10 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Ambrosius 110 110  
6.550.25.10 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Oeffelt e.o. 110 110  
    Natuur- en milieuverenigingen 2.630 2.630  
           
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie    
           
Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties    
5.540.05.80 Instandhoudingssubsidie Buurthuis Sambeek, De Elsenhof 2.790 2.750  
5.540.10.80 Instandhoudingssubsidie Beugen, gebruikers jeugdhuis Bougheim 19.550 19.750  
5.540.15.80 Instandhoudingssubsidie Gemeenschapshuis Beugen 't Kruispunt 65.670 66.500  
5.540.25.80 Budgetsubsidie Jeugdhuis Mannekino 3.730 3.980  
5.540.30.80 Instandhoudingssubsidie Dorpshuis Rijkevoort, de Poel 74.920 75.800  
5.540.45.80 Instandhoudingssubsidie Joffershof Vierlingsbeek  9.100 9.100  
5.540.50.80 Instandhoudingssubsidie Blokhut Holthees 2.200 2.170  
5.540.72.80 Instandhoudingssubsidie Stg. Wijkacc.Boxmeer Noord, De Driewiek 4.840 4.950  
    Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties 182.800 185.000  
           
Minderheden          
6.621.10.30 Waarderingssubsidie Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer 7.500 7.500  
    Minderheden 7.500 7.500  
           
Jeugd en jongerenwerk      
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Stichting jeugdwerk Boxmeer 4.400 4.200  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Holthees, Open ontmoetingscentrum 1.400 1.400  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Overloon 2.200 2.600  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Zonnepitjes  850 850  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, JOC 8.500 4.900  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Open jongerenwerk Gryphus (voorheen samen met JOC)   4.000  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Overloon, Scouting 1.500 1.300  
6.670.10.50 Instandhoudingssubsidie Rijkevoort, Open Jeugdwerk 1.420 1.215  
6.670.10.50 Instandhoudingssubsidie Stichting Jeugdwerk Sam-Sam 1.420 1.420  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Kindervakantiewerk 700 700  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Maashees, Kindervakantiewerk 695 600  
6.670.10.50 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullum 2.500 2.400  
    Jeugd en jongerenwerk 25.585 25.585  
           
Jeugd en jongerenwerk      
6.670.10.10 Budgetsubsidie Sociom: jongerenactiviteiten The Unit 19.000 19.000  
6.670.10.10 Waarderingssubsidie Technopromo 7.100 7.100  
    Jeugd en jongerenwerk 26.100 26.100  
           
Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC)      
6.670.70.10 Budgetsubsidie Sociom  978.202 978.202  
6.670.70.10   Sociom 1e berap 2016 75.000 75.000  
6.580.20.20 Projectsubsidie Sociom: Vrijwilligerswerk: ondersteuning 27.169 27.169  
    Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC) 1.080.371 1.080.371  
           
Wijk- en Dorpsraden      
6.670.35.10 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, leefbaarheidsbudget 26.620 34.120  
6.670.35.20 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, organisatiekosten 37.120 37.120  
    Wijk- en Dorpsraden 63.740 71.240  
           
Zelfstandige organisaties welzijnswerk       
6.670.70.30 Waarderingssubsidie Internationaal Vrouwen Centrum Boxmeer Dunya 7.900 7.900  
6.670.70.30 Project/incidentele subsidie algemene integratieactiviteiten 3.651 3.651  
    Zelfstandige organisaties welzijnswerk  11.551 11.551  
           
Maatschappelijke zorg      
6.670.70.50   WMO subsidies Zorg en Welzijn 61.780 55.480  
    Naar SWOGB, 1e berap 2018 -6.300    
6.670.70.50   Mijn Buurtje (1e alg.begr.wijziging) 22.140 22.140  
6.670.70.50   Mijn Buurtje (1e alg.begr.wijziging) -7.000 -7.000  
    Maatschappelijke zorg 70.620 70.620  
Mantelzorg          
6.670.70.55   Mantelzorg, Steunpunt mantelzorg 55.250 55.250  
6.670.70.55   Mantelzorg 97.360 97.360  
    Mantelzorg 152.610 152.610  
           
Ouderenaangelegenheden      
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Beugen, Bond van Ouderen 1.500 1.500  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Boxmeer, Bond van Ouderen 7.500 7.500  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Oeffelt, Bond van Ouderen 2.000 2.000  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Bond van Ouderen 1.700 1.700  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Sambeek, Bond van Ouderen 1.800 1.800  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Vortum-Mullem, Bond van Ouderen 700 700  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Maashees, Bond van Ouderen 1.000 1.000  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Holthees, Bond van Ouderen 300 300  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek-Groeningen, Bond van Ouderen 2.200 2.200  
6.670.40.20 Waarderingssubsidie Overloon, Bond van Ouderen 4.165 4.165  
    Ouderenaangelegenheden 22.865 22.865  
           
SWOGB          
6.670.40.25 Budgetsubsidie S.W.O.G.B. 126.115 132.415  
6.670.40.25 Budgetsubsidie van Subsidies Zorg en Welzijn, 1e berap 2018 6.300    
    SWOGB 132.415 132.415  
           
BPR          
6.670.50.10   Burgerparticipatieraad 21.000 21.000  
    BPR 21.000 21.000  
           
Gehandicaptenaangelegenheden      
6.670.70.60 Waarderingssubsidie Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB) 3.100 3.100  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Beugen 350 400  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Oeffelt 1.000 1.000  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. verenigingen Boxm., V.M., Samb. 1.700 1.700  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Overloon 1.300 1.250  
6.670.70.60 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Vierlingsbeek 1.500 1.500  
    Gehandicaptenaangelegenheden 8.950 8.950  
           
           
    Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.806.107 1.815.807  
           
           
Taakveld 6.3  Inkomensregelingen      
           
Bestaansminimumbeleid      
6.614.10.15 Waarderingssubsidie Voedselbank 4.500 4.500  
    Bestaansminimumbeleid 4.500 4.500  
           
Taakveld 7.1 Volksgezondheid      
           
Gezondheidsaangelegenheden      
6.714.10.20 Budgetsubsidie G.G.D.  855.853 888.436  
6.714.10.20 Budgetsubsidie G.G.D. Doorschuiven BTW, aanp. -9.200 -9.200  
6.714.10.20 Budgetsubsidie G.G.D. gezondheidsbeleid 2.500 2.500  
    Gezondheidsaangelegenheden 849.153 881.736  
           
    Totaal Generaal 4.584.442 4.610.009  

 

Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd)

Rekening  2017 Saldo Begroting 2018 Saldo Begroting 2019 Lasten Begroting 2019 Baten Begroting 2019 Saldo
60012010 B&W: personeelslasten 0.1 391.311 449.883 510.678 510.678
60012012 B&W: Gewezen personeelslasten 0.1 66.357- 114.159 145.820 27.959- 117.860
60012030 Repr.: sponsoring 23.647 37.000 37.000 37.000
52201050 O-BOC: commissies 1.911 4.462 25.400 20.430- 4.970
60051010 VNG: contributie 38.797 96.645 114.000 114.000
60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden 203 6.400 6.400 6.400
60051025 Stichting Euregio Rijn/Waal 7.325 7.500 7.500 7.500
60051080 Land van Cuyk 253.848 340.600 58.600 58.600
60051085 Regiofonds 113.860 114.000 114.000 114.000
60012020 B&W: studiedagen 10.336 11.999 11.999 11.999
60012025 B&W: exploitatie PC's 960 1.200 1.200 1.200
60012034 Repr.: bestuur.aang. 52.587 48.300 45.300 45.300
60011010 Raad: pers.verg. 0.1 287.496 292.772 293.772 293.772
60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden 5.040 5.200 5.200 5.200
60011020 Raad: not/uitz. 16.282 20.200 20.200 20.200
60011030 Raad: excursie, werk 4.987 4.500 4.500 4.500
60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties 9.300 8.000 8.000 8.000
60011045 Raad: I-pads 129- 5.000 1.000 1.000
60011050 Raad: burgerraad 3.516 7.400 7.400 7.400
60011060 Enquetecommissie Hansa 73.500
60011070 Jongerenforum 10.000 10.000
60011080 Raad:confer/desk 2.283 8.100 8.100 8.100
60011085 Raad: representatie 9.419 13.000 13.000 13.000
60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten 4.650 10.100 10.100 10.100
60061030 Project: verk. LvC
60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten 16.641 14.000 96.500 82.500- 14.000
60061010 Raadsgrif. pers 0.1 239.869 241.363 252.015 252.015
**** Thema Bestuurszaken 1.427.781 1.935.283 1.807.683 130.889- 1.676.794
60038010 Leges APV 25.835- 25.750- 25.750- 25.750-
60031010 Burgerlijke stand 16.661 20.000 20.000 20.000
60031020 Burg.st.: trouwambtenaren 0.2 17.000 16.000 19.000 19.000
60031030 BRP 103.639 107.236 106.656 106.656
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen 67.957 75.000 125.000 125.000
60041010 Leges: Burgerzaken 359.198- 310.000- 147.000 378.000- 231.000-
60031045 Naturalisatieceremonie 2.349 4.600 4.600 4.600
52403010 I-BZ personeelslasten 0.2 586.586 646.774 600.964 600.964
52403511 I-BZ-CR: personeelslasten 0.2 17.315
52409010 I-BI personeelslasten 0.2 100.042 185.575 118.912 118.912
52505021 R-VER personeelslasten 0.2 135.935
52105041 O-ID-ICT:onderh.soft 115.825 112.750 112.750 112.750
**** Thema Burgerzaken en Verkiezingen 778.275 832.186 1.254.882 403.750- 851.132
63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van 20.909- 22.000- 22.000- 22.000-
63406020 Reststroken: verkoop 47.534- 75.000- 75.000- 75.000-
63406030 Overige grondverkopen 50.000-
55701020 De Gemeentewerf 956 8.000 8.000 8.000
55902080 Woonwagens 3.183- 3.186- 3.083 6.269- 3.186-
55909080 Overige gebouwen 35.913 36.621 35.518 35.518
55999020 Egalisatie KP gebouwen 27.439 50.000 50.000 50.000
60063010 Informatieveiligheid en Privacy 19.817 35.650 35.650 35.650
52001030 MT: org.ontwikkeling 148 500 500 500
52001010 MT: personeelslasten 0.4 506.310 503.258 521.034 521.034
52002010 Staf: personeelslasten 0.4 264.692 264.692
52102010 O-PO: salar.verg 0.4 192.049 176.672 434.909 158.053- 276.856
52102016 O-PO Jur. Dienstovk. 37.053 10.000 10.000 10.000
52102017 O-PO:medische begl. 36.435 39.000 39.000 39.000
52102020 O-PO: voorziening vacatures 950 1.000 1.000 1.000
52102030 O-PO: dienstreizen 57.555 60.100 62.600 2.500- 60.100
52102040 O-PO: teambuiliding 10.893 19.200 9.200 9.200
52102042 O-PO:bijdrage PV 9.540 9.300 9.300 9.300
52102047 O-PO:beloningsdifferentiatie 650 10.000 10.000
52102050 O-PO:sal.adm. 53.576 60.000 36.000 36.000
52102055 O-PO: A+O fonds Gemeenten 11.160 11.500 11.500
52102060 O-PO: Outplacementkosten 45.588 47.200 33.400 33.400
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering 17.039 16.694 21.794 21.794
52102075 O-PO:Ondernemingsraad 2.254 8.150 8.150 8.150
52102080 O-PO:overige pers.baten en lasten 12.767 11.525 11.525 11.525
52102095 O-PO: sal en verg 26.456-
52103010 O-ID-DIV:personeelslasten 0.4 410.412 511.910 424.712 424.712
52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4 296.869 302.816 316.932 316.932
52105010 O-ID-ICT: pers.lasten 0.4 463.412 485.301 632.129 250.574- 381.555
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 815.176 835.496 874.962 874.962
52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4 739.090 685.062 727.272 5.852- 721.420
52401010 WL: personeelslasten 0.4 122.694 179.613 108.552 108.552
52402010 SZ: personeelslasten 0.4 417.205- 400.073- 198.589 557.777- 359.188-
52403011 I-BZ personeelslasten 0.4 108.347 115.004 119.683 119.683
52403510 I-BZ-CR: personeelslasten 0.4 344.625 392.858 418.068 418.068
52403530 I-BZ-CR Klantencontactmonitor 6.000 6.000 6.000
52409011 I-BI personeelslasten 0.4 368.776 445.580 406.349 406.349
52501010 R-RE: pers.lst 0.4 203.976 125.896 112.914 112.914
52502040 R-OW: personeelslasten 0.4 104.277 107.441 147.652 147.652
52502050 R-OW-BD: personeelslasten 0.4 51.521 56.077 97.790 97.790
52505010 R-VER personeelslasten 0.4 181.374 183.730 232.623 232.623
52509010 R-BR personeelslasten 0.4 427.077 402.889 430.243 430.243
52102035 O-PO:opleidingen en studiekosten 164.843 201.000 166.000 166.000
52103060 O-ID-DIV:Streekarchief 100.124 114.800 114.800 114.800
52103020 O-ID-DIV:kantoorbenodigdheden 9.493 13.000 13.000 13.000
52103045 O-ID-DIV:portikosten 43.931 35.500 40.000 4.500- 35.500
52103050 O-ID-DIV:abonn. e.d. 62.079 62.000 62.000 62.000
52103520 O-ID-FDI:bel/verz/en 66.967 79.000 79.000 79.000
52103530 O-ID-FDI:kantoor 38.023 24.500 24.500 24.500
52103535 O-ID-FDI: tert.arb.v 21.333 19.300 19.300 19.300
52103540 O-ID-FDI:telefoon 91.473 77.000 77.000 77.000
52103555 O-ID-FDI:Kantine en catering 74.389 96.000 113.500 17.500- 96.000
52103560 O-ID-FDI:reprokosten 83.543 86.150 89.150 3.000- 86.150
52103565 O-ID-FDI:Inkoop 9.160 26.520 26.000 26.000
52103570 O-ID-FDI:Bedrijfskleding en repr. 4.706 8.300 8.300 8.300
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G 45.000 86.713 24.500- 62.213
52103580 O-ID-FDI overige hui 220.692 245.890 245.890 245.890
52103585 O-ID-FDI: Tractie 5.019 5.954 5.433 5.433
52105020 O-ID-ICT: app.softw. 17.442 17.000 17.000 17.000
52105030 O-ID-ICT:onderh.app. 199.771 216.221 216.221 216.221
52105035 O-ID-ICT:Onderh Inte 29.091 23.000 23.000 23.000
52105045 O-ID-ICT:onderh.soft 311.101 302.517 390.017 390.017
52105060 O-ID-ICT: GDI/VNG 40.000 21.036 21.036
52105080 O-ID-ICT: overige baten en lasten 77.726 71.311 71.311 71.311
60022010 Interne communicatie 1.825 2.000 2.000 2.000
60022080 Interne communicatie: Overig 100 100 100
60023010 Externe communicatie 23.297 25.000 25.000 25.000
60023030 Externe communicatie 1.782 3.900 3.900 3.900
60023040 Externe communicatie 551 500 500 500
60023080 Externe communicatie 100 100 100
60024010 Externe communicatie: Promotie 10.133 10.000 10.000 10.000
60024080 Externe communicatie: Overig 164 500 500 500
52201020 O-BOC: rechtsk.adv. 38.021 15.000 15.000 15.000
52103090 O-ID-DIV:doorbelastingen 1.754 1.754 1.316 1.316
52103590 O-ID-FDI:doorbelastingen 693.718 684.851 617.833 617.833
52105090 O-ID-ICT: doorbelastingen 183.029 280.730 255.771 255.771
52301030 O-Fin: acc.controle 42.942 55.750 55.750 55.750
52301080 O-Fin: overige baten en lasten 37.257 47.590 47.195 47.195
68302092 GREX Woning .45 Overhead 64.003-
68302094 GREX Woning .60 Overhead 105.692- 195.331- 195.331- 195.331-
68303092 GREX Bedr.terreinen .45 Overhead 6.589-
68303094 GREX Bedr.terreinen .60 Overhead 33.487- 21.703- 21.703- 21.703-
68304094 Opstal .60 Overhead 1.565-
52301020 O-Fin: verzekeringen 48.900 52.327 52.327 52.327
**** Thema Bedrijfsvoering 7.692.212 8.162.476 9.650.756 1.127.525- 8.523.231
***** Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 9.898.268 10.929.944 12.713.321 1.662.164- 11.051.157
61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang 15.131 13.500 13.500 13.500
61403020 Bijz.wtt.: noodmaatr 359 5.000 5.000 5.000
61403080 Bijz.wett.: overige 2.792 5.000 5.000 5.000
61404011 Stadsw.operation.kst 13.045 13.303 12.411 12.411
61404025 Pol: int.veiligh.pla 74.366 189.600 112.300 112.300
61404030 Gevonden voorwerpen 3.409 3.450 3.450 3.450
61404040 Deelname RIEC 12.080 12.600 13.100 13.100
61404520 Veilig Thuis Brabant Noordoost 3.716 3.800 3.800 3.800
61601010 Bommenregeling 30.000-
61404510 Halt/Slachtofferhulp 12.128 13.068 13.068 13.068
**** Thema Openbare orde, Veiligheid en Onder 107.028 259.321 181.629 181.629
55501080 Frans Halsstraat 2 Boxmeer 16.395 9.209 9.209 9.209
55502580 Molenweg 8c Vierlingsbeek 511 7.840 7.840 7.840
55503020 Schoolstr.: Onderhoud en beheer 830
55503080 Schoolstraat 4b Oeffelt 1.605 9.210 11.210 11.210
52201011 O-BOC: personeelslasten 1.1 27.158 30.360 29.792 29.792
52505011 R-VER personeelslasten 1.1 13.157 14.581 16.145 16.145
61202530 O-BOC: Veil.regio BN 1.448.382 1.460.993 1.586.102 1.586.102
61202550 B&0: leges 6.862-
61202555 B&0: gemeente Mill en Sint Hubert 27.524 28.000 28.000 28.000
61202560 Veil.reg: bev.zorg 21.199 22.744 23.656 23.656
61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan 4.949 7.400 7.400 7.400
61205050 Ramp.bestr.: noodnet 2.458 2.200 2.200 2.200
**** Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.557.306 1.592.537 1.721.555 1.721.555
***** Programma 1 - Veiligheid 1.664.334 1.851.858 1.903.184 1.903.184
67242020 Beheer begr.pl.: ond 31.607 33.200 33.200 33.200
67242025 Beheer begr.pl.: herinrichting 12.567 35.300 13.900 13.900
67242010 Beheer begr.pl.: bel/verz/energie 510 650 650 650
67242080 Beheer begr.pl.: ove 7.476 66.230 70.916 70.916
67321010 Begrafenisrechten 53.705- 75.000- 75.000- 75.000-
52502048 R-OW: personeelslasten 7.5 4.392 5.026 4.863 4.863
52505018 R-VER personeelslasten 7.5 21.873 45.427 22.484 22.484
52501019 R-RE: pers.lst 5.7 47.056 68.236 71.343 71.343
52502045 R-OW: personeelslasten 5.7 173.062 179.789 184.754 184.754
52502055 R-OW-BD: personeelslasten 5.7 176.233 180.543 150.929 150.929
52505016 R-VER personeelslasten 5.7 1.853 1.911 2.004 2.004
52509014 R-BR personeelslasten 5.7 6.877 7.597 7.910 7.910
62405010 Bermen: verleggen 31.404 30.000 30.000 30.000
65301030 Pannaveld 9.000
65601020 Groenonderhoud 536.310 553.998 603.998 603.998
65601030 Plantsoenmeubilair 3.800 3.700 3.700 3.700
65601060 Ongediertebestrijding 12.839 11.300 11.300 11.300
65601075 Groenbeheer: incidenteel budget 83.728 41.000
65602010 Boomhebeer 65.418 66.000 66.000 66.000
65803010 Speelwerktuigen: ond 13.637 13.000 13.000 13.000
65405010 Kunstobjecten: ondrh 35 1.698 1.698 1.698
65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer 7.298 1.800 1.800 1.800
62401010 Duikers en sloten: 5.000 5.000 5.000 5.000
62401030 Schouwsloten: vegen 16.000 16.000 16.000 16.000
62405020 Bermen: wegen 88.200 88.200 88.200 88.200
65501010 Bosbeheer: plankosten 8.125 6.400 6.400 6.400
65501015 Bosbeheer: vaste lasten 4.087 6.600 6.600 6.600
65501020 Bosschap voor bossen 2.020
65501025 Bosbeheer: beheerskosten 22.910 4.471- 43.900 48.371- 4.471-
65501030 Bosverjonging 6.960 6.800 6.800
65501035 Prunusbestrijding in bossen 10.810
65501040 Houthak, oogst 950- 18.371 18.371
65501045 Brandgangen en water 4.396
65501060 Heidebeheer: schapenproject 3.264
65501080 Bosbeheer: overige k 27.886- 26.103- 1.697 27.800- 26.103-
65502010 Natuurterrein 40.955 95.400 44.400 44.400
65502020 Maasheggen: onderhoud en beheer 18.049 16.500 16.500 16.500
65502030 Stika gelden 11.850
65504080 Reconstr.overige 2.500
55900580 Hertenkampen 3.567 3.800 3.800 3.800
62101090 Wegen: doorbelastingen 832.484 846.744 795.616 795.616
62102090 Beh. wegen/OV: db 84.332 96.189 87.365 117- 87.248
62104090 OV: doorbelastingen 155.772 167.762 164.953 164.953
62106519 Beh. verkeersborden: db 95.594 102.408 100.856 100.856
67212090 Zwerfvuilinzameling: Afval 52.097 46.236 44.005 112- 43.893
65501090 Natuur & landschap. 94.355 88.806 83.590 144- 83.447
65503090 Landschapsontwikkel. 25.333 21.644 20.720 20.720
65601090 Groenvoorz&speelterr 77.560 95.790 112.412 112.412
65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen 5.852 10.823 10.343 10.343
62101020 Onverharde wegen 7.733 6.000 6.000 6.000
62101025 Onderhoudsmateriaal 3.534 3.200 3.200 3.200
62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen 39.922 40.000 40.500 40.500
62101060 Herstratingsvergoedingen 31.188- 40.000- 140.000- 140.000-
62101061 Herstratingsvergoeding: glasvezel
62103010 Gladheidsbestrijding: wegenzout 60.249 34.612 34.612 34.612
62103015 IJsbestrijding: wegenzout 8.332 11.700 11.700 11.700
62103020 Wegmarkeringen / figuraties 25.658 20.000 20.000 20.000
62107050 Nationale bewegwijzering 2.744 3.000 3.000 3.000
67221038 Onderhoud wegbermen 32.842 30.000 30.000 30.000
62101010 Verharde wegen R-MRM 454.661 503.309 504.409 504.409
62101055 Verkeersborden 25.698 37.000 24.500 24.500
62103025 Straatnaamborden 3.593 4.000 4.000 4.000
62102510 Onkruidbestrijding en vegen 137.580 132.400 132.400 132.400
62102520 Onkruidbestrijding verhardingen 70.468 70.000 70.000 70.000
67211015 Zwerfafval: bijdrage aan ODBN 31.767 31.767-
67221044 Straten en goten: vegen 66.453 60.900 60.900 60.900
67221046 Bermschoten 30.997 73.000 73.000 73.000
67221048 Maaien bermsloten 25.115
62107021 Verkeersmaatregelen 6.109 2.500 27.500 25.000- 2.500
62107029 Verkeer & vervoer 4.571 4.516 4.027 4.027
62107031 Gem.verk.vpl: uitvoering 8.710 10.000 10.000 10.000
62107032 Veilige fietsroutes 15.592
62104010 OV: Energiekosten 111.237 107.743 105.936 105.936
62104020 OV: herstellen van storingen 28.194 16.697 16.697 16.697
62104025 OV: herstellen van vernielingen 2.947 13.500 20.500 7.000- 13.500
62104080 OV: Overige lasten en baten 4.500 4.500
62107041 VRI: onderhoud/beheer 4.760 4.800 4.800 4.800
62107042 VRI: rep.derden 14.502 10.300 11.300 11.300
62106511 Waarschuwingsborden 1.206 3.100 3.100 3.100
62106512 Obstakellampen e.d. 1.660 1.800 1.800 1.800
52502042 R-OW: personeelslasten 2.1 444.201 448.731 472.212 472.212
52502043 R-OW: personeelslasten 2.1 Afval 10.973 11.983 37.767 37.767
52502051 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 137.992 142.675 140.973 140.973
52502052 R-OW-BD: pers. 2.1A 124.473 125.767 129.979 129.979
52505013 R-VER personeelslasten 2.1 3.933 4.092 4.256 4.256
52509011 R-BR personeelslasten 2.1 6.784 7.354 7.717 7.717
67241090 Begraafplaatsen: doorbelasting 476 618 591 591
52105048 O-ID-ICT:onderh.soft 5.578 5.451 5.451 5.451
52505014 R-VER personeelslasten 2.2 1.710 1.728 1.798 1.798
52105052 O-ID-ICT:onderh.soft 534 499 499 499
52105046 O-ID-ICT:onderh.soft 26.761 26.048 26.048 26.048
**** Thema Werk in uitvoering 4.752.297 4.905.654 5.041.048 336.939- 4.704.109
***** Programma 2 - Openbare Werken 4.752.297 4.905.654 5.041.048 336.939- 4.704.109
52501015 R-RE: pers.lst 3.3 43.689 43.902 40.309 40.309
52105047 O-ID-ICT:onderh.soft 771 730 730 730
63301015 Telcom: opstalverg. 10.649- 8.290- 2.700 10.990- 8.290-
63401010 Verpachte / verhuurd 75.843 81.450 81.450 81.450
63401015 Pachtcntrct. beoord. 5.504- 5.000- 5.000- 5.000-
63401020 Huur of pacht gronden 477.033- 376.000- 284.000- 284.000-
63401040 Ruilverkavelingsrente 24.493 26.500 26.500 26.500
63402010 Verp.kort.term.: pachtopbrengsten 84.341- 90.000- 92.500- 92.500-
63405010 Jachtrechten: verpachting 6.697- 6.700- 6.700- 6.700-
63406010 Landbouwgronden: verkoop 60.846- 235.000- 15.000 250.000- 235.000-
63103030 Terrasheffingen 16.981- 16.500- 16.500- 16.500-
63103040 Huur lichtmastreclame 6.994- 10.000- 10.000- 10.000-
69351010 Woonforensenbelasting 46.642- 47.500- 46.500- 46.500-
69361010 Toeristenbelasting 295.167- 250.000- 265.000- 265.000-
65604595 Markten, kermis: db 10.969 10.247 10.254 13- 10.241
65604550 Vegen&Onderst. even. 3.920 7.500 7.500 7.500
52501012 R-RE: pers.lst 3.1 81.100 96.796 121.169 121.169
63101590 Economie en Werkgelegenheid: db 902 902 676 676
63301090 Econ.beleid: doorbelastingen 51.973 34 25 25
63101540 Centrumman.: alg.kst 76.000 77.000 73.000 73.000
63301020 Econ.beleid 18.667 44.800 29.800 29.800
52501016 R-RE: pers.lst 3.4 76.965 56.748 63.823 63.823
52502053 R-OW-BD: personeelslasten 3.4 14.843 16.187 15.057 15.057
63104010 Marktpromotie 2.549 1.500 1.500 1.500
63104020 Marktkramen 2.624
63111010 Marktgelden 316-
63401050 Schaartven: pachtsom standplaats 492 400 400 400
63403020 Volkstuinen 682- 8.800- 500 13.300- 12.800-
63403025 Volkstuinen: verz. en belast. 1.472 1.500 1.500 1.500
63403030 Verh.grond.MSCW 3.783- 28.954 3.400- 3.400-
68221015 Starterslening 19.332 32.000 24.000 24.000
68221060 Huurkoop 629- 630- 630- 630-
68221070 Regionale Woningmarkt Monitor 3.200 3.200 3.200
**** Thema Economie en Vestigingsklimaat 509.661- 524.070- 519.093 1.004.533- 485.440-
52105053 O-ID-ICT:onderh.soft 5.222 5.083 5.083 5.083
68303099 Afreken GREX bedrijventerreinen 571.568 1.339.242 1.339.242-
68304099 Afreken OPEX commerciële ruimte 33.850 28.252 28.252-
52501023 R-RE: pers.lst 8.2 226.128 230.813 153.467 153.467
52502049 R-OW: personeelslasten 8.2 77.281 80.427 76.474 76.474
52509016 R-BR personeelslasten 8.2 50.793 54.594 141.460 141.460
52501022 R-RE: pers.lst 8.1 270.522 325.598 262.295 262.295
52505019 R-VER personeelslasten 8.1 253.887 325.828 314.406 314.406
52509015 R-BR personeelslasten 8.1 154.941 175.217 179.087 179.087
68302090 GREX woningbouw doorbelastingen 115.392- 227.919- 1.828 233.184- 231.356-
68204090 Woningbouw en VHV db 3.717 3.652 3.505 3.505
52501013 R-RE: pers.lst 3.2 70.809 72.971 62.133 62.133
52501014 R-RE: pers.lst 3.2 GREX 16.516 20.281 28.266 28.266
52502044 R-OW: personeelslasten 3.2 GREX 11.883 12.033 8.948 8.948
52509012 R-BR personeelslasten 3.2 19.040 18.991 19.774 19.774
52509013 R-BR personeelslasten 3.2 (GREX) 94.745 104.330 107.885 107.885
68102020 Planschades ex art. 49 WRO 81.439 15.000 18.400 3.400- 15.000
68101020 Bestemmingsplan Buitengebied 54.997 127.052
68101075 Bestemmingsplannen bij de tijd 21.000 21.000
68101010 BP bestaand geb.: advies 8.226 5.000 5.000 5.000
68103010 Incid.stedebwkkost 2.535 3.700 3.700 3.700
68103020 Leges aanpass.BP 76.074- 35.000- 35.000- 35.000-
63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen 63.129 62.805 48.404 48.404
68303090 GREX bedr.ter. db 372.537- 46.737- 448.945 537.506- 88.561-
68304090 OPEX comm. ruimte db 47.181 13.259- 11.399 28.252- 16.853-
52509090 R-BR doorbelastingen 16.877 46.442 51.136 51.136
68101090 RO: db 1.089 679 679 679
68302010 Grondbedrijf: lasten en baten 819-
68302099 Afreken GREX woningbouw 265.105 2.300.994 2.300.994-
68107510 Faciliterend grondbeleid algemeen 132.525- 80.000- 20.000 100.000- 80.000-
68107520 Fac grondbeleid proj 3.182-
52509040 Geografisch basisbeheer 86.213 91.561 70.561 70.561
**** Thema Ruimtelijke ordening en Volksh. 916.639 2.249.667 5.732.325 4.605.830- 1.126.495
63101010 E.Z.: promotie algemeen 5.789 5.000 5.000 5.000
65604010 Kermis: water en stroom 20.634 21.350 31.950 10.600- 21.350
65604025 Kermis: containerhuur 987 2.300 2.300 2.300
65604030 Kermis: promotie 6.256 7.125