Begroting in één oogopslag

BIO

Voorwoord

Met trots presenteren wij u de begroting 2019 online van de gemeente Boxmeer. Niet meer in boekvorm, zoals u van ons gewend was, maar via een website. Wij hopen hiermee te bereiken dat u de informatie op een meer transparante en duurzamere wijze tot u kunt nemen.

Jeu Verstraaten

De begroting 2019 heeft als thema “ENERGIE”. Dankzij energie kunnen we ons voedsel telen, onze huizen verwarmen, ons snel in auto’s verplaatsen en handige apparaten gebruiken die het leven veraangenamen. Voor de zomer van 2018 is het nieuwe college vol nieuwe energie aangetreden om de komende periode de gemeente Boxmeer te besturen. De belangrijkste opgaven voor de gemeente Boxmeer liggen de komende jaren op de terreinen Jeugdzorg, WMO, Wonen, Bestuurlijke Vernieuwing en Duurzaamheid. Eén van de belangrijkste thema’s bij duurzaamheid is de energietransitie. Verschillende vormen van energie worden nu vooral opgewekt uit fossiele energiebronnen. Deze zullen in toenemende mate vervangen worden door energie uit hernieuwbare of duurzame energiebronnen. Als gemeente hebben wij een belangrijke rol in regionale energiestrategieën, duurzame energieopwekking en projecten energiebesparing. Samen met de andere overheden willen wij deze rol intensiveren.

De begroting 2019 van de gemeente Boxmeer is structureel en reëel sluitend. Door in de jaren van de economische crisis fors te investeren in de grondexploitatie, in onderwijsvoorzieningen en in de openbare ruimte is de schuldpositie van de gemeente hoger dan gemiddeld. Inmiddels ontwikkelt deze schuldpositie zich al een paar jaar positief. De gemiddelde belastingdruk ligt in de gemeente Boxmeer onder het landelijke gemiddelde. Voor 2019 is een lichte stijging van de OZB voorzien van 1,5%. Ook de tarieven reiniging en riool zullen stijgen. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijgende verwerkingskosten van afval en door maatregelen op het gebied van waterbeheersing.

De gemeente Boxmeer is financieel gezond en op de toekomst voorbereid!

Begrotingsdag Boxmeer donderdag 8 november

Op donderdag 8 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting van de gemeente Boxmeer voor het jaar 2019.  De begroting is hét sturingsinstrument van de gemeenteraad. Tijdens de behandeling bepaalt de raad het beleid voor het komend jaar en de hoeveelheid geld die daarmee is gemoeid.

Algemene Beschouwingen

De behandeling van de begroting 2019 begint om 13.00 uur met de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad. Vanaf 14.00 uur reageert het college van burgemeester en wethouders hierop. Om 18.00 uur is de raad weer aan de beurt. De raadsfracties nemen de antwoorden van het college mee tijdens hun tweede ronde en gaan met elkaar en met het college in discussie. De fracties kunnen dan moties en amendementen indienen. Vanaf 21.30 uur stemt de gemeenteraad over de moties, de amendementen en de begroting 2019. De agenda en andere relevante stukken vindt u onder het tabblad Raadsinformatie, Raadsvergadering, Vergadering raad 8 november 2018. U bent van harte welkom deze vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. U kunt deze vergadering ook thuis volgen. Klik daarvoor op: “Online vergadering volgen”.

Acties beleid 2019

Bestuur en ondersteuning

Boxmeer kiest voor samenwerking met als stip op de horizon één gemeente Land van Cuijk. Inwoners en bestuur trekken samen op om gemeenschappelijke ambities en dromen te realiseren. Aan de hand van beleidsmatige thema’s en wensen en ideeën van inwoners wordt geëxperimenteerd. Experimenten waarin burgerinitiatieven en gemeentelijke activiteiten worden verbonden. Samen Leren en Samen Doen.

Veiligheid

Boxmeer streeft naar een veilige en gezonde omgeving voor iedereen. Het project  Straatcoaches wordt vanaf 2019 structureel ingezet in de gehele gemeente. De bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Oeffelt zal in 2019 starten.

Openbare Werken

De inrichting van onze leefomgeving is schoon en veilig. De verzorging van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is op het gewenste kwaliteitsniveau. In 2019 wordt gestart met de revitalisering van de openbare ruimte. Hierbij zal aandacht zijn voor een toegankelijke, klimaat- en levensloopbestendige inrichting. Naast de uitvoering van de onderhoudsplannen zal extra geïnvesteerd worden in het zuidelijk deel van de Steenstraat in Boxmeer en in fietsvoorzieningen/verlichting Molenweg in Vierlingsbeek.

Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Speerpunt is het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Verder worden plannen uitgewerkt naar verduurzaming van de bestaande woonvoorraad en optimalisering van het woonzorgaanbod.

Financiën

De begroting 2019 van Boxmeer is structureel en reëel sluitend. De digitalisering van de planning & controlcyclus wordt verder geoptimaliseerd. De stijging van de OZB ligt onder het landelijke inflatiepercentage.

Leefbaarheid

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen. Hierin wordt ook in 2019 geïnvesteerd. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze samenleving. Boxmeer schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor onze samenleving.

Sociale zaken en werkgelegenheid

In 2019 bereiken we met ons Armoedebeleid nog beter onze inwoners die op het bestaansminimum rond moeten komen. Vanaf 2019 is het project SAMEN STERK verankerd in reguliere processen, zodat de dienstverlening aan burgers volledig tot zijn recht komt.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Gezien de omvang, impact en complexiteit wordt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen gezocht, zowel regionaal als landelijk. In 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan de doelstellingen en projecten uit het duurzaamheidsplan 2016-2020. Speerpunten hierbij zijn stimulering vermindering gebruik fossiele brandstoffen en klimaatadaptatie. Voor 2019 is een extra investering opgenomen van € 2,1 miljoen voor het oplossen van wateroverlast.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Gestart wordt met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2021. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zal kwalitatief worden geïntensiveerd.

 

Cijfers