Begroting

Begroting

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen van de begroting van de gemeente Boxmeer en belangrijkste wetswijzigingen die van invloed zijn op de samenstelling van de begroting.

Begroting 2019

Opbouw van de begroting

De begroting is een wettelijk document dat vóór 15 november voorafgaande aan het begrotingsjaar moet zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De begroting moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een bepaald stramien hebben. Ze bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit programma’s (het programmaplan) en zeven verplichte paragrafen. De financiële begroting bevat een overzicht van baten en lasten en geeft een uiteenzetting van de financiële positie.

De begroting 2019 van de gemeente Boxmeer is qua programma-opzet enigszins aangepast ten opzichte van de begroting 2018. De taakveldenindeling is vervangen door een thema-indeling, die meer aansluit op de uitvoering van de taken. Op de achtergrond zal de verplichte taakveldenindeling uiteraard wel worden toegepast. De begroting 2019 wordt voor het eerst digitaal gepresenteerd in een begroting online.

Besluit Begroting en Verantwoording

De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording bevat de regelgeving daarvoor met als doel het bevorderen van een verantwoord democratisch proces voor de gemeenteraad om keuzes te maken en vervolgens te kunnen zien of en hoe het beleid is uitgevoerd en hoeveel middelen het heeft gekost. In 2016 is het BBV ingrijpend herzien ter versterking van de horizontale sturing door de gemeenteraad. Sindsdien zijn door de commissie BBV via Vraag & Antwoord en de notitie Raamwerk BBV verduidelijkingen gekomen ter bevordering van een eenduidige interpretatie van de regelgeving.

Sinds het opstellen van de begroting 2018 zijn door de commissie BBV twee geactualiseerde richtinggevende notities gepubliceerd over de volgende onderwerpen:

Momenteel wordt de Notitie Incidentele en structurele baten en lasten door de commissie BBV geactualiseerd. De verwachting is dat deze notitie in 2018 wordt gepubliceerd.

Een belangrijk aandachtspunt uit de notitie Materiële activa betreft artikel 63 van het BBV. In artikel 63 lid 3 wordt gesproken over kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De commissie BBV stelt in haar notitie dat salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd. In de huidige werkwijze van de gemeente Boxmeer worden salariskosten niet toegerekend aan investeringen. Op basis van de notitie Materiële activa dienen wij derhalve vanaf 2019 directe uren toe te rekenen aan investeringen. De consequentie hiervan is dat de kredieten in het investeringsprogramma verhoogd worden met de verwachte directe uren en de exploitatie hiermee verlaagd wordt.

In paragraaf 5.7 van de meicirculaire 2017 is het voornemen aangekondigd om de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders voor een rechtmatig financieel beheer duidelijker in de regelgeving te markeren door hen te verplichten in de jaarrekening een verantwoording op te nemen over de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties. Gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd met gemeenten, provincies en accountants hebben de wenselijkheid van de invoering van een dergelijke verantwoording bevestigd. De verwachting is dat deze verplichting met ingang van het verslagjaar 2021 zal kunnen gelden. Het Ministerie van BZK zal de commissie BBV, het IPO, de VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants betrekken bij het nader uitwerken van deze verplichting (bijv. het model, de scope, criteria), waarbij ook de administratieve lasten in ogenschouw worden genomen.

 

Richtlijnen Provincie Noord-Brabant

Op 11 april 2018 is van de Provincie Noord-Brabant de begrotingscirculaire 2018 ontvangen. Via deze begrotingscirculaire informeert de provincie de gemeenten jaarlijks in het kader van haar interbestuurlijke toezichtstaak over de belangrijkste aspecten van de (meerjaren)begroting.

De Provincie attendeert t.b.v. het opstellen van de begroting 2019 tevens op specifieke aandachtspunten in de brief over de begroting 2018 van onze gemeente. In de begrotingsbrief 2018 gemeente Boxmeer zijn geen specifieke aandachtspunten opgenomen.

Algemene aandachtspunten begrotingscirculaire:

  1. Vorm van toezicht

    Een gemeente komt voor repressief toezicht in aanmerking wanneer de begroting, inclusief nieuw beleid, naar het oordeel van de Provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt. Daarnaast dienen jaarrekening en begroting tijdig aan de Provincie te zijn toegezonden. Er kan geen sprake zijn van een opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. De Provincie zal bij de begroting 2019 extra aandacht besteden aan de kosten onderhoud kapitaalgoederen en ramingen sociaal domein.

  2. Structureel en reëel evenwicht

    De regels omtrent het structureel en reëel evenwicht zijn ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen jaren. Ten behoeve van het inzichtelijk presenteren van het structureel begrotingssaldo heeft de Provincie een handreiking ontwikkeld, welke inmiddels op grote schaal wordt toegepast. Voor het bepalen van het structureel en reëel evenwicht heeft de Provincie een aantal richtlijnen opgenomen.

  3. Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording

    De provincie zal de notities van de commissie BBV betrekken bij de beoordeling van de begroting 2019. Aandachtspunten hierbij zijn de activeringsgrens investeringen, actualiteit beheersplannen en onderhoud kapitaalgoederen.

Verwijzing naar brief Provincie

Overzicht Programma's en Thema's 2019

 

Programma

Thema

0.

Bestuur en ondersteuning

Bestuurszaken

 

 

Burgerzaken en Verkiezingen

 

 

Bedrijfsvoering

 

 

Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

1.

Veiligheid

Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

 

 

Brandweer en crisisbestrijding

2.

Openbare Werken

Werk in uitvoering

3.

Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Economie en Vestigingsklimaat

 

 

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

 

 

Recreatie en Toerisme

4.

Financiën

Planning en Control

 

 

WOZ/Belastingen

5.

Leefbaarheid

Onderwijs

 

 

Welzijn

 

 

Sport

 

 

Kunst en Cultuur

6.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Jeugd

 

 

Inkomensvoorzieningen

 

 

Participatie

 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

7.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheid en Milieu

 

 

Klimaat en Riolering

 

 

Afval en Circulaire economie

8.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

 

 

Implementatie Omgevingswet