Algemene Financiële beschouwing 2019

Algemene Financiële beschouwing 2019

Samen meer bereiken

Samen meer bereiken is de titel van bestuurlijke afspraken tussen Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen in het gezamenlijke InterBestuurlijk Programma (IBP). Het belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke en effectieve aanpak tot stand komt. Deze opgaven zijn:

 1. Samen aan de slag voor het klimaat;
 2. Toekomstbestendig wonen;
 3. Regionale economie als versneller;
 4. Naar een vitaal platteland;
 5. Merkbaar beter in het sociaal domein;
 6. Problematische schulden voorkomen en oplossen;
 7. Nederland en Migrant goed voorbereid;
 8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving;
 9. Passende financiële verhoudingen;
 10. Overkoepelende thema’s.

Wat gemeenten nodig hebben verschilt per opgave. Daarom worden de maatschappelijke opgaven die benoemd zijn in het IBP in 2018 verder uitgewerkt, samen met de andere betrokken overheden. Per opgave is vanuit gemeenten een kernteam samengesteld dat wordt ondersteund door de  VNG. Vervolgens bepalen gemeenten en regio’s  welke maatschappelijke opgaven prioriteit hebben.

Gemeenten houden de vrijheid om binnen hun college- en raadsprogramma’s hun eigen agenda uit te voeren. Het IBP moet partijen ondersteunen om opgaven effectiever aan te pakken.

Samen meer bereiken is ook  de doelstelling die in het Coalitieakkoord 2018-2022 is uitgesproken door de coalitiepartijen CDA, LOF en VDB/LO. Het coalitieakkoord is er een op hoofdlijnen. Het laat ruimte voor nadere invulling en concretisering. Via een raadsconferentie in het najaar van 2018 zal met de raad en het college zal deze invulling en concretisering tot stand worden gebracht. Dit leidt tot een raadsprogramma voor de komende vier jaar dat tevens een basis legt voor de jaren ná 2022.

Samen meer bereiken is ook wat de gemeente Boxmeer voorstaat met de samenwerking in het Land van Cuijk. Ondanks een op dit moment nog ongewisse bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk blijft de gemeente Boxmeer optimistisch en constructief meewerken aan een voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking. Hierbij gaan wij er van uit dat er op korte termijn een duidelijk perspectief komt.

Conform de Kadernota 2018 is in de Begroting 2019 rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

 • Maatregelen in het kader van de informatieveiligheid en de Wet Bescherming persoonsgegevens;
 • Structurele inzet van straatcoaches;
 • Versterking van de Veiligheidsregio;
 • Toename van het beroep op Jeugdzorg;
 • Uitbreiding formatie voor het Zorgloket, voor Bouw en Woningtoezicht en voor Duurzaamheid en Klimaatadaptie.

Tevens is in de begroting rekening gehouden met kapitaallasten per jaar van € 175.000 (inclusief toegerekende uren conform BBV) voor uitvoering van investeringen. In het eerste jaar van uitvoering wordt niet de volledige lasten geraamd, maar slechts een kwart daarvan. In de volgende jaren worden uiteraard wel de volledige lasten geraamd.

Voor de belangrijkste thema's per programma kunt u doorklikken naar de betreffende onderdelen in de begroting online.