Aanbiedingsnota

Aanbiedingsnota

Aanbiedingsnota

Conform artikel 190 van de gemeentewet bieden wij u hierbij de Begroting 2019-2022 van de gemeente Boxmeer aan.

De begroting is belangrijk voor de gemeenteraad. Immers de financiële middelen die een gemeente tot haar beschikking heeft stellen grenzen aan de mogelijkheden, zodat keuzes gemaakt moeten worden. Het is aan uw gemeenteraad om deze keuzes te maken. Om uw raad in staat te stellen goede keuzes te maken is het essentieel een goed inzicht te geven in de financiële en beleidsmatige informatie. Een belangrijk instrument hierbij is de behandeling van de Kadernota vóór het zomerreces. De Kadernota 2018 is behandeld in de raadsvergadering van 5 juli 2018.

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. Volgens de juniraming 2018 van het CPB komt de economische groei in 2018 uit op 2,9% en in 2019 op 2,7%. De hoogconjunctuur houdt aan door de solide groei van de relevante wereldhandel, expansief begrotingsbeleid, ruim monetair beleid en een onstuimige woningmarkt. Aantrekkende werkgelegenheid, hoger beschikbaar inkomen, meer consumptie en meer investeringen hebben daarbij een positieve onderlinge dynamiek. De werkloosheid daalt verder, tot het laagste niveau sinds 2001.

De neerwaartse politieke risico’s zijn wel toegenomen. De politieke ontwikkelingen in Italië, de Brexit en het verloop van conflict met Amerika over internationale handel zijn van direct belang en escalatie kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Nederlandse economie (https://www.cpb.nl/persbericht/groei-houdt-aan-politieke-risicos-toegenomen).

Ook in de gemeente Boxmeer is de trend positief. In de eerste helft van 2018 is 12.020 m2 aan woningbouwgrond verkocht (2017 totaal 21.951 m2) en aan bedrijventerrein is in deze periode 4.175 m2 verkocht (2017 totaal 47.240  m2).

Voor de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant (waartoe Boxmeer behoort) is de verwachting dat het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,7% zal stijgen. Dat is vergelijkbaar met de landelijke groei van het aantal banen met 1,8%. Dit komt vooral door de sterk groeiende dienstverlening (ICT, zakelijke dienstverlening), maar ook sectoren als de bouw en groothandel die naar verhouding in de regio goed vertegenwoordigd zijn.

Het aantal banen in Noordoost-Brabant neemt in 2019 in bijna alle sectoren toe. Grootste groeiers zijn zorg & welzijn, industrie, ICT en overige zakelijke dienstverlening. De vacatures ontstaan door uitbreiding (nieuwe vacatures), vervanging (werknemers gaan met pensioen en verlaten de arbeidsmarkt) en verandering van baan (zgn. positieverbeteraars). 
Door de enorme banengroei neemt het aantal personen met een WW-uitkering snel af. Voor Noord-Brabant in een jaar tijd een daling van 24%. Van de Boxmeerse beroepsbevolking ontvangt nog 3,6% een WW-uitkering (578 personen). Een daling van 22,4% ten opzichte van een jaar eerder (bron: UWV). 
Het aantal bijstandsontvangers van de gemeente Boxmeer vertoont een dalende lijn. De daling is voornamelijk te zien bij personen jonger dan 45 jaar. De groep 45-plussers groeit nog licht. Het tempo van de toename neemt wel af. De instroom in de bijstand van recente asielzoekers met een verblijfsvergunning houdt wel aan vanwege de verplichte taakstelling die gemeenten opgelegd hebben gekregen.

Het CDA, LOF en VDB/LO hebben op basis van de verkiezingsuitslag en de formatiegesprekken in het voorjaar van 2018 besloten opnieuw een coalitie aan te gaan. Het coalitieakkoord is er een op hoofdlijnen en geeft richting. Dit is in beperkte mate verwerkt in deze begroting. In het najaar zal tijdens een werkconferentie van de raad nadere invulling en concretisering worden gegeven aan het coalitieakkoord via een raadsprogramma. De financiële vertaling van het raadsprogramma zal zijn beslag krijgen in de Kadernota 2019. Daarbij zal ook meer duidelijkheid komen over de uitwerking van InterBestuurlijke Programma (IBP), zijnde het akkoord tussen Rijk, gemeenten , provincies en waterschappen om samen een aantal een aantal grote maatschappelijke opgaven op te pakken.

De belangrijkste opgaven voor de gemeente Boxmeer voor 2019 liggen op de terreinen Jeugdzorg, WMO, Duurzaamheid en Wonen. Daarnaast zal duidelijkheid moeten komen over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. Gezien de stevige ambities van het college ten aanzien van duurzaamheid, innovatie en bestuurlijke vernieuwing is het aantal wethouders uitgebreid van 3 naar 4. De komende periode zullen deze ambities verder uitgewerkt worden in concrete plannen.

Als thema voor de Begroting 2019 hebben wij gekozen voor “ENERGIE”. Dankzij energie kunnen we met weinig mensen ons voedsel telen, onze huizen verwarmen, ons snel in auto’s verplaatsen en handige apparaten gebruiken die het leven veraangenamen.

Voor de zomer van 2018 is het nieuwe college vol nieuwe energie aangetreden om de komende periode de gemeente Boxmeer te besturen. Er wachten ons veel taken, waar het gezamenlijke InterBestuurlijk Programma als een rode draad doorheen loopt.

Een van de belangrijkste thema’s die door agenda van het IBP loopt is de energietransitie. Verschillende vormen van energie worden nu vooral opgewekt uit fossiele energiebronnen. Deze worden de laatste tijd in toenemende mate vervangen door energie uit hernieuwbare of duurzame energiebronnen. Als gemeente hebben wij een belangrijke rol in regionale energiestrategieën, duurzame energieopwekking en projecten energiebesparing.

De Kadernota 2018 is vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 2018. De financiële uitgangspunten zoals geformuleerd in de Kadernota inclusief aanvullende memo over de meicirculaire 2018 zijn verwerkt in de voor u liggende begroting 2019. Enkele afwijkingen willen wij hier nader toelichten.

  • Hogere salariskosten personeel als gevolg van cao en autonome loonontwikkeling;
  • Hogere rentetoerekening als gevolg van aanpassing renteomslagpercentage;
  • Lagere opbrengst pacht;
  • Hogere winstuitkering BNG;
  • Door doorrekening van directe uren aan investering ontstaat een voordeel van € 50.000 in 2019 en € 200.000 vanaf 2020. Deze wijziging vloeit voort uit een wijziging van het BBV, die deze handelswijze voorschrijft.

 

De begroting 2019 wordt voor de eerste keer digitaal als begroting online gepresenteerd. Op deze wijze willen wij de begroting zowel voor uw raad als burgers en andere geïnteresseerden op een overzichtelijke en transparante wijze presenteren.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

De secretaris-directeur,               De Burgemeester,

Drs. Ir. H.P.M. van de Loo            K.W.T. van Soest

Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

De begroting 2019 inclusief meerjarenperspectief is structureel en reëel sluitend. Het onderstaande overzicht is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording.

Omschrijving Lasten 2019 Baten 2019 Saldo 2019
Totaal van alle programma's   56.001.789  18.367.051  -37.634.738
Overzicht algemene dekkingsmiddelen     1.808.401  48.024.748    46.216.347
Overzicht Overhead     9.554.155     1.024.256     -8.529.899
Bedrag heffing vennootschapsbelasting                      -                      -                        -
Bedrag voor onvoorzien         142.500                      -        -142.500
Subtotaal programma's   67.506.845  67.416.055           -90.790
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves         733.169        858.595          125.426
Geraamd resultaat   68.240.014  68.274.650            34.636
Incidentele baten en lasten         479.720        452.718           -27.002
Structureel begrotingssaldo   67.760.294  67.821.932            61.638