2e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 in één oogopslag

BIO

Saldo na 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

De 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 sluit 

  2021
Stand na 1e algemene begrotingsbijstelling 2021 -57.888
Raadsbesluiten:  
-27 mei 2021 Jaarstukken ODBN 2020 12.977
-8 juli 2021 Jaarrekening 2020 Gemeente Boxmeer 600.000
2e algemene begrotingsbijstelling 2021:  
-Sector Ruimte 493.886
-Sector Inwoners 450.416
-Sector Ondersteuning 2.216.128
Totaal na 2e algemene begrotingsbijstelling 2021 3.715.519

Mutaties 2e algemene begrotingsbijstelling 2021 sector Ruimte

Ruimte

Voordeel

Nadeel

Gladheidsbestrijding

 

43.000

Onderhoud wegen

 

18.500

Herstratingsvergoedingen

20.000

 

Vegen bij evenementen

3.000

 

Openbare verlichting

 

78.000

Verkeersregelinstallaties

 

7.000

Houtoogst

 

30.000

Bosbeheer

8.475

 

Onderhoud bomen

 

26.735

Aanleg regenboogpad

 

3.000

Herstraten Titus Brandsmaplein

 

20.000

Renovatie gemeentelijke kunstobjecten

 

61.000

Adviezen bestemmingsplannen

9.000

 

Adviezen economisch beleid

13.300

 

Evenementen en promotie

8.000

 

Kermissen

 

8.000

Leges aanpassen bestemmingsplannen

40.000

 

Welstandszorg

 

10.000

Beheerkosten sporthal Sportlaan

 

20.000

Verkoop brandweerkazerne

120.000

 

Opstalrecht ondergrondse verbinding

112.000

 

Ruilverkavelingsrente

4.500

 

Verpachtingen korte termijn

30.000

 

Ingebruikgeving groenstroken

10.000

 

Volkstuinen

 

10.000

Verkoop groenstroken

 

53.000

Tussentijdse analyse grondexploitatie

503.846

 

Totaal Ruimte

882.121

388.235

Toelichting begrotingsposten

Een nadere toelichting op de begrotingsposten vindt plaats voor bedragen boven de € 25.000.

Gladheidsbestrijding

Door het koude weer in de maand februari zijn er extra kosten (€ 43.000) gemaakt voor het sneeuw- en ijsvrij houden van wegen.

Openbare verlichting

Het budget voor openbare verlichting is de afgelopen jaren niet aangepast terwijl het aantal masten wel is toegenomen. Hierdoor zijn de budgetten voor energiekosten en het herstellen van storingen niet voldoende. Daarnaast is er een incidenteel nadeel door een afrekening van de energie- en netwerkkosten van vorige jaren.

Houtoogst

In 2021 is de houtopbrengst minimaal, de houtopstand wordt daarom 1 keer per 2 jaar geoogst, in 2022.

Onderhoud bomen

Voor extra onderhoud van enkele beeldbepalende beschermde bomen dient het budget te worden verhoogd.

Renovatie gemeentelijke kunstobjecten

Voor het duurzaam in stand houden van de objecten is een éénmalige investering noodzakelijk.

Leges bestemmingsplannen

De hoogte van de leges is altijd lastig in te schatten; gezien de realisatie van de afgelopen maanden is de verwachting dat er een extra voordeel wordt behaald van € 40.000.

Verkoop brandweerkazerne

De verkoop van de Brandweerkazerne in Oeffelt levert circa € 120.000 op.

Opstalrecht ondergrondse verbinding

Door de beheerder van de hoogspanningsverbinding tussen Haps en Rijkevoort is een opstalrecht gevestigd voor de aanleg van een ondergrondse verbinding. Hiervoor ontvangt de gemeente € 112.000.

 Verpachtingen korte termijn

De inkomsten voor de korte termijn pacht zijn afhankelijk van de beschikbare percelen. Dit kan van jaar op jaar wisselen. Voor dit jaar wordt een extra inkomst verwacht van € 30.000.

Verkoop reststroken

De verkoopopbrengst van reststroken is lastig te begroten. Dit jaar wordt een inkomst verwacht van rond de € 50.000. Gezien de (verwachte) realisatie van dit jaar en van vorig jaar is het nodig dit budget te verlagen.

Tussentijdse analyse grondexploitatie

Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. De tussentijdse exploitatie leidt uiteindelijk tot een voordelig resultaat van  € 503.846.

 

Mutaties 2e algemene begrotingsbijstelling 2021 sector Inwoners

Inwoners

Voordeel

Nadeel

Verkiezingen

88.699

 

Onderwijsachterstandenbeleid

37.514

 

Onderhoud sporthal de Raayhal

 

9.000

Subsidies volksontwikkeling

45.000

 

Accommodaties welzijn

 

41.500

Compensatieregeling peuterspeelzalen

25.000

 

Wmo vervoer

40.575

 

Sociom begeleiding huisvesting vergunninghouders

25.000

 

Gebundelde uitkering Participatiewet BUIG

250.000

 

Loonkostensubsidie

116.811

 

Regeling compensatie loonkosten

27.000

 

Re-integratie

187.885

 

Inburgering

30.000

 

Wmo Huishoudelijke Verzorging (HV)

 

190.000

PGB Huishoudelijke Verzorging en begeleiding

90.000

 

Schuldhulpverlening

50.000

 

Sportcentrum 't Hoogkoor

 

215.068

Ventilatievoorziening De Kleppenburg

 

76.000

Veiligheidseisen sporthal De Meercamp

 

31.500

Totaal Inwoners

1.013.484

563.068

Toelichting begrotingsposten

Een nadere toelichting op de begrotingsposten vindt plaats voor bedragen boven de € 25.000.

Verkiezingen

Voor de verkiezingen is een bedrag begroot van € 220.699. De kosten van de Tweede kamer- en een deel van de kosten voor de herindelingsverkiezingen zijn € 132.000. Er kan een bedrag afgeraamd worden van € 88.699.

Onderwijsachterstanden beleid (OAB)

De voorlopige specifieke uitkering voor OAB 2021 is groot € 419.015. De verwachte kosten zijn afgerond € 300.000. De kosten en opbrengsten zullen begroot worden op € 300.000. Het restant van de specifieke uitkering zal opgenomen worden op de post "vooruit ontvangen middelen" en op deze wijze behouden blijven voor de uitgaven van OAB in de toekomst. Indien de middelen niet besteed zijn in de periode 2019-2022 dan moeten deze terug betaald worden aan het rijk.  Uiteindelijk gaat het om een voordeel van € 37.514.

Subsidies Volksontwikkeling

De waarderingssubsidies zijn lager dan begroot. Met name de subsidies aan de hafa’s zijn lager dan begroot, ongeveer € 30.000. De kosten van 2020 zijn door COVID-19 laag geweest en deze zijn de basis voor de berekening van de subsidie 2021. De post Volkssubsidies kan afgeraamd worden met € 45.000.

Accommodaties Welzijn

Voor de verhuur van ruimte aan een kinderopvanginstelling in de nieuwe Josefschool is een ontvangst in de begroting opgenomen van € 41.500. De bouw van de school is echter nog niet gereed. Naar verwachting op z’n vroegst per kalenderjaar 2023. De huuropbrengst zal afgeraamd worden.

Compensatieregeling peuterspeelzalen (onderdeel van VVE)

Voor de Compensatieregeling peuterspeelzalen is € 75.000 opgenomen in de begroting. De verwachte kosten zijn maximaal € 50.000. Er kan € 25.000 afgeraamd worden.

Wmo vervoer

Op basis van de kosten t/m juli 2021 en de ontwikkelingen wordt er voor het Wmo vervoer een kostenpost verwacht van € 150.000 (kosten 2020 € 154.000). Er kan € 49.575 afgeraamd worden. De eigen bijdragen voor het vervoer zullen ook minder zijn. Hiervoor moet € 9.000 bijgeraamd worden.

Sociom, begeleiding huisvesting vergunninghouders

In de begroting is op de post Sociom een bedrag begrepen voor begeleiding huisvesting vergunninghouders van € 79.000. Naar verwachting zal er een bedrag resteren van € 25.000. Er kan € 25.000 afgeraamd worden.

Gebundelde uitkering Participatiewet, BUIG

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (algemene bijstand), IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Met ingang van 2020 zijn ook de middelen voor het Bbz-levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigde zelfstandigen toegevoegd aan de gebundelde uitkering. Omdat de middelen voor het Bbz-levensonderhoud van beginnende zelfstandigen al onderdeel uitmaakten van de gebundelde uitkering, betekent dit dat nu het Bbz-levensonderhoud van alle zelfstandigen is opgenomen in de gebundelde uitkering.

Naar verwachting zijn de uitgaven van de inkomensvoorzieningen lager dan het nader voorlopig Buig-budget 2021 van € 5.164.291 (definitief budget 2020 was € 5.480.405). Er wordt een onderschrijding verwacht van € 450.000. In de begroting is reeds rekening gehouden met een voordeel van € 200.000. Tot en met juli 2021 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden (Participatiewet, IOAW en IOAZ) 284. In 2020 was het gemiddeld aantal 282. Het aantal personen met een loonkostensubsidie is toegenomen van gemiddeld 71 personen in 2020 naar 82 tot en met juli 2021. Er kan € 250.000 afgeraamd worden.

Loonkostensubsidie

In 2021 is de vergoeding (No Risk) van € 116.811 van IBN ontvangen over de ziektedagen van de klanten met een loonkostensubsidie met betrekking tot 2019 en 2020. Dit bedrag zal als opbrengst in de begroting worden opgenomen.

Regeling Compensatie Zorgkosten

Voor de Regeling Compensatie zorgkosten is een bedrag begroot van € 280.000. De verwachte kosten zijn groot € 253.000. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 27.000.

Re-integratie

Voor de jaren 2013 en 2014 en 2016 t/m 2019 is er een bedrag retour ontvangen van € 187.885. in verband met het feit dat de btw op de re-integratiekosten compensabel is. Het bedrag van 2015 van € 25.140 is reeds ten gunste geboekt van 2020. Op 10 juli 2010 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin het heeft beoordeeld dat de btw die aan de gemeente Barendrecht in rekening is gebracht voor de uitvoering van de re-integratietrajecten en loopbaanbegeleiding compensabel is bij het BTW-compensatiefonds. Een re-integratietraject wordt niet meer gezien als een verstrekking aan individuele derden maar de gemeente heeft de trajecten aangeschaft in verband met het belang van de eigen organisatie dan wel het collectief belang. De gemeente zelf is dan de eindverbruiker van de goederen of diensten. Het belang van de re-integratietrajecten voor de gemeente en het collectief belang is dat het aantal uitkeringsgerechtigden zal afnemen.

Inburgering

In de begroting is conform de meicirculaire 2020 een bedrag van € 39.279 opgenomen voor Inburgering voor de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren en ten behoeve van de oriëntatie op de regierol van de gemeente zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Naar verwachting zijn de kosten lager namelijk € 9.279. Er kan incidenteel € 30.000 afgeraamd worden.

Wmo Huishoudelijke Verzorging (HV)

Vanwege de toename van het aantal gefactureerde klanten HV van gemiddeld per maand in 2020 van 571 naar een gemiddelde van 595 klanten in het 1e halfjaar 2021 zijn de verwachte kosten € 2.053.785. Er is begroot voor 2021 € 1.863.785. Derhalve een tekort van € 190.000.

PGB Huishoudelijke Verzorging (HV) en Begeleiding

Aan de hand van de overzicht van de SVB kan een inschatting gemaakt worden van de kosten voor de PGB. De verwachte kosten voor de PGB HV zijn € 62.000 en voor de PGB Begeleiding € 160.000. De begroting van beide posten kan naar beneden bijgesteld worden namelijk voor HV met € 20.000 en begeleiding € 70.000.

Schuldhulpverlening

Voor de kosten van schuldhulpverlening is een bedrag begroot van € 141.323. Hierin is een incidenteel bedrag begrepen van € 49.823 vanwege extra verwachte kosten i.v.m. Covid-19. Dit extra bedrag lijkt niet nodig te zijn. De verwachte kosten zijn circa € 50.000 lager. Er kan incidenteel € 50.000 afgeraamd worden.

’t Hoogkoor

In overleg met de gemeente heeft sportcentrum ’t Hoogkoor (Optisport) diverse noodzakelijke investeringen gedaan. De gemeente moet de daadwerkelijke boekwaarde van deze investeringen betalen aan Optisport in het geval dat in de periode na 2024 eigenaarschap, exploitatie en beheer wordt overgedragen aan een andere partij dan Optisport.  Om in de toekomst aan alle verplichtingen te kunnen voldoen moet het bedrag van de toegestane investeringen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Hoogkoor. Het gaat hier om een bedrag € 215.068.

Kleppenburg

De kosten van de verbetering van de ventilatievoorziening in gemeenschapsaccommodatie De Kleppenburg te Oeffelt via balansventilatie conform de eisen van het bouwbesluit zijn € 76.000.

Meercamp

Bij de uitbreiding en renovatie van sporthal Meercamp te Oeffelt zijn aanvullende eisen gesteld door de brandweer in het kader van de brandveiligheid. Daarnaast zijn een aantal punten tijdens de verbouwing geconstateerd die niet voldeden, terwijl dit op grond van bestaande tekeningen wel verwacht mocht worden. Dit resulteert in een reeks meerkosten zijnde € 31.500 op het gebied van veiligheid (brandmeldinstallatie, aarding douches, brandwerendheid deuren en kozijnen). De begroting van de post onderhoud Meercamp zal verhoogd worden met € 31.500.

 

Mutaties 2e algemene begrotingsbijstelling 2021 sector Ondersteuning

Ondersteuning

Voordeel

Nadeel

Vertaling meicirculaire 2021

611.927

 

Vertaling septembercirculaire 2021

596.987

 

75 jaar bevrijding

 

10.175

Inhuur personeel

 

150.000

Rente, actualisatie reserves en investeringen

725.098

 

Salariskosten

95.000

 

Juridische dienstverlening

 

30.000

Arbo

 

15.000

Reis- en verblijfskosten

29.000

 

Werkkostenregeling

 

75.000

Reis- en verblijfskosten

 

 

Sponsoring

10.000

 

Noodmaatregelen bijzondere wetten

 

3.000

Interne dienstverlening

64.000

 

ICT

100.000

 

Belastingen en verzekeringen

221.902

 

Pensioenvoorziening wethouders

52.389

 

Griffie

 

7.000

Totaal ondersteuning

2.506.303

290.175

Toelichting begrotingsposten

Een nadere toelichting op de begrotingsposten vindt plaats voor bedragen boven de € 25.000.

Vertaling mei- en septembercirculaire 221

Bij Raadsmemo van 23 juni jl. en 20 oktober jl. bent u nader geïnformeerd over de gevolgen van de mei- en septembercirculaire 2019. De financiële gevolgen van deze circulaires zijn verwerkt in deze 2e algemene begrotingsbijstelling. De meicirculaire levert een voordeel op voor de exploitatie van € 611.927 en de septembercirculaire een voordeel van € 596.987.

Inhuur personeel

Vanwege het vertrek van diverse mensen o.a. als gevolg van de naderende herindeling per 1-1-2022 zijn de vrijkomende functies niet meteen structureel ingevuld maar is besloten tot extra inzet van derden. Aangezien het oorspronkelijke budget voor inhuur niet meer voldoende was is deze post verhoogd met een bedrag van € 150.000.

Rente, actualisatie reserves en investeringen

Als gevolg van de negatieve rente kort geld, de actualisatie van de stand van de reserves en leningenportefeuille en de stand van de investeringen (lagere kapitaallasten) ontstaat een voordeel van € 725.098.

Salariskosten

Er is een nieuwe berekening gemaakt van de totale salariskosten 2021. Uiteindelijk levert dit een positief saldo op van € 95.000.

Juridische dienstverlening

Vanwege lopende procedures worden er nog kosten verwacht voor dit jaar en dient het budget te worden verhoogd met € 30.000.

Reis- en verblijfskosten

Gezien de huidige situatie door de Coronacrisis zijn er tot op heden aanzienlijk minder kosten aan dienstreizen gedeclareerd. Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van € 29.000 af te ramen.

Werkkostenregeling

In het kader van de werkkostenregeling is aan eindheffing over het jaar 2020 een uitgave van € 23.539 geboekt. Voor 2021 zal i.v.m. de toekenning van een thuiswerkvergoeding een eindheffing van € 51.600 verwacht worden. Derhalve dient op deze post een bijraming plaats te vinden € 75.000.

Interne Dienstverlening

Op de normale kosten van bedrijfsvoering (telefoon, kantoormeubilair, kantine, abonnementen en contributies, reprokosten) heeft een besparing plaatsgevonden van € 64.000.

Onderhoud programmatuur

Als gevolg van de herindeling is het onderhoud van een aantal applicaties niet meer nodig. De raming kan met een bedrag van € 100.000 naar beneden worden bijgesteld

Belastingen en verzekeringen

OZB

De opbrengst OZB 2021 laat op het onderdeel eigenaarsheffing woningen een meeropbrengst zien van € 14.000 als gevolg van nieuwbouw en op het onderdeel gebruikersheffing niet-woningen een meeropbrengst van € 20.000 als gevolg van minder leegstand.

Toeristenbelasting

In verband met de corona-crisis is in 2020 geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 opgelegd. Dit betekent dat de volledige opbrengst toeristenbelasting 2020 ad € 242.000 in 2021 is geboekt. Tevens is de voorlopige aanslag 2021 in 2021 ad € 185.000 opgelegd. Ten opzichte van de raming € 265.000 derhalve een meeropbrengst van € 162.000.

BTW/BCF (Btw-compensatiefonds)

Het betreft een voordeel in 2021 in de afwikkeling van de BTW en BCF voor een bedrag van € 30.000.

Verzekeringen

Als gevolg van premieverhoging in 2021 is een bijraming noodzakelijk van € 5.000

Pensioenvoorziening wethouders

Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De wethouders bouwen op grond van die wet pensioen op. Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Jaarlijks berekent een extern bureau of de voorziening nog toereikend is. Als gevolg van de nieuwe berekening kan de storting in de voorziening worden verlaagd met € 52.389.