Sitemap

2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 1
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 in één oogopslag Blz. 4
BIO Blz. 5
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 6
Saldo na 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 7
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 8
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 9
Thema Bestuurszaken Blz. 10
Wat willen we bereiken? Blz. 11
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Blz. 12
Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 13
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 14
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving. Blz. 15
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 16
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 17
Wat willen we bereiken? Blz. 18
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 19
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 20
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 21
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 22
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 23
Thema Bedrijfsvoering Blz. 24
Wat willen we bereiken? Blz. 25
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 26
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 27
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 28
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 29
Wat willen we bereiken? Blz. 30
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 31
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 32
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 33
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 34
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 35
Kredieten - Programma 0 Blz. 36
Stand van zaken Blz. 37
Stand van zaken kredieten Programma 0 Blz. 38
Krediet Automatisering Burgerzaken IVS2020 Blz. 39
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 Blz. 40
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2020 Blz. 41
Krediet ICT elektronische handtekening IVS2012 Blz. 42
Krediet ICT E-overheid en authenticatie Blz. 43
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 Blz. 44
Krediet ICT vervanging software Office Blz. 45
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 Blz. 46
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2020 Blz. 47
ICT kredieten Blz. 48
Krediet Burgerzaken Blz. 49
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 Blz. 50
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 Blz. 51
Programma 1 - Veiligheid Blz. 52
Programma 1 - Veiligheid Blz. 53
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 54
Wat willen we bereiken? Blz. 55
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 56
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 57
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 58
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 59
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 60
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 61
Wat willen we bereiken? Blz. 62
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 63
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 64
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 65
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 Blz. 66
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 Blz. 67
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 68
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 69
Thema Werk in uitvoering Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 72
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 73
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 74
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 75
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 76
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 77
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 78
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat. Blz. 79
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 80
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 81
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 82
Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 83
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 84
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 85
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 86
Kredieten - Programma 2 Blz. 87
Stand van zaken Blz. 88
Stand van zaken kredieten Programma 2 Blz. 89
Krediet fietspad Stationsweg Boxmeer Blz. 90
Krediet fietsvoorziening en verlichting Maasstraat Blz. 91
Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Blz. 92
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Blz. 93
Krediet klimaatbestendige inrichting openbare ruimte IVS2020 Blz. 94
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2019 Blz. 95
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2020 Blz. 96
Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen Blz. 97
Krediet openbare verlichting IVS2018 Blz. 98
Krediet openbare verlichting IVS2019 Blz. 99
Krediet openbare verlichting IVS2020 Blz. 100
Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat Blz. 101
Krediet reconstructie Urlingsestraat Oeffelt Blz. 102
Krediet reconstructie wegen IVS2019 Blz. 103
Krediet reconstructie wegen IVS2020 Blz. 104
Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Blz. 105
Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Blz. 106
Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Blz. 107
Krediet speelvoorziening IVS2019 Blz. 108
Krediet speelvoorziening IVS2020 Blz. 109
Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Blz. 110
Krediet tractie gemeentewerken IVS2020 Blz. 111
Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 Blz. 112
Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Blz. 113
Krediet uitvoering bomenplan IVS2020 Blz. 114
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Blz. 115
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Blz. 116
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2020 Blz. 117
Krediet verstevigen bermen IVS2020 Blz. 118
Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat Blz. 119
Krediet verharden Hoogeind Oeffelt Blz. 120
Krediet gronddepot Radioweg Vortum-Mullem Blz. 121
Kredieten wegen Blz. 122
Kredieten openbare verlichting Blz. 123
Kredieten verkeersveiligheid Blz. 124
Kredieten recreatieve fietspaden Blz. 125
Kredieten uitvoering bomenplan Blz. 126
Kredieten speelvoorzieningen Blz. 127
Kredieten begraafplaatsen Blz. 128
Kredieten tractie Blz. 129
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 130
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 Blz. 131
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 Blz. 132
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 133
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 134
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 135
Wat willen we bereiken? Blz. 136
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 137
Centrummanagement Blz. 138
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 139
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 140
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 141
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 142
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 143
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 144
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 145
Wat willen we bereiken? Blz. 146
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 147
Implementatie Omgevingswet Blz. 148
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 149
Klimaatbestendig Blz. 150
Regionale woningmarktstrategie Blz. 151
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 152
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 155
Deltaprogramma Maas Blz. 156
Koploper Blz. 157
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 158
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 159
Unesco Maasheggen Blz. 160
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 161
Kredieten - Programma 3 Blz. 162
Stand van zaken Blz. 163
Stand van zaken kredieten Programma 3 Blz. 164
Krediet BGT IVS2016 Blz. 165
Krediet BGT IVS2019 Blz. 166
Krediet Elderom Blz. 167
Krediet I-DOP Beugen Blz. 168
Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen IVS2020 Blz. 169
Krediet project breedband Blz. 170
Krediet rood met groen projecten 2019 Blz. 171
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Blz. 172
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Blz. 173
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Blz. 174
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Blz. 175
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Blz. 176
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Blz. 177
Krediet Koploperproject Oeffelt Blz. 178
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 179
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 180
Kredieten rood met groen Blz. 181
Krediet project breedband Blz. 182
Kredieten BGT Blz. 183
Krediet Elderom Blz. 184
Krediet I-DOP Beugen Blz. 185
Krediet Koploperproject Oeffelt Blz. 186
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 Blz. 187
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 Blz. 188
Programma 4 - Financiën Blz. 189
Programma 4 - Financiën Blz. 190
Thema Planning en Control Blz. 191
Wat willen we bereiken? Blz. 192
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 193
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 194
Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde risicoafweging. Blz. 195
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond. Blz. 196
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 197
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 198
Thema WOZ/Belastingen Blz. 199
Wat willen we bereiken? Blz. 200
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 201
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 202
We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit Blz. 203
Een juiste WOZ-waardebepaling Blz. 204
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Blz. 205
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Blz. 206
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 207
Kredieten - Programma 4 Blz. 208
Stand van zaken Blz. 209
Stand van zaken kredieten Programma 4 Blz. 210
Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan Blz. 211
Krediet reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat Blz. 212
Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Blz. 213
Krediet verbeteren verkeersveiligheid Sint Anthonisweg - Spoorstraat Blz. 214
Voorbereidingskrediet Blz. 215
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 Blz. 216
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 Blz. 217
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 218
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 219
Thema Onderwijs Blz. 220
Wat willen we bereiken? Blz. 221
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 222
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 223
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 224
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 225
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 226
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 227
Thema Welzijn Blz. 228
Wat willen we bereiken? Blz. 229
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 230
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 231
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 232
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 233
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 234
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 235
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 236
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 237
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 238
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 239
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 240
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 241
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 242
Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus. Blz. 243
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 244
Thema Sport Blz. 245
Wat willen we bereiken? Blz. 246
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 247
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 248
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 249
Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer Blz. 250
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 251
Thema Kunst en Cultuur Blz. 252
Wat willen we bereiken? Blz. 253
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 254
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 255
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 256
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 257
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 258
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 259
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 260
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 261
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 262
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 263
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 264
Kredieten - Programma 5 Blz. 265
Stand van zaken Blz. 266
Stand van zaken kredieten Programma 5 Blz. 267
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 268
Krediet MFC Sambeek Blz. 269
Krediet renovatie sporthal De Meercamp Oeffelt Blz. 270
Krediet restauratie monumenten IVS2020 Blz. 271
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2018 Blz. 272
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2020 Blz. 273
Krediet vervangende nieuwbouw Josefschool in Overloon Blz. 274
Krediet scholen Blz. 275
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 276
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 277
Kredieten Leefbaarheid overig Blz. 278
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 Blz. 279
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 Blz. 280
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 281
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 282
Thema Jeugd Blz. 283
Wat willen we bereiken? Blz. 284
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 285
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 286
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 287
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 288
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 289
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 290
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 291
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 292
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 293
Wat willen we bereiken? Blz. 294
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 295
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 296
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 297
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 298
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 299
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 300
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 301
Thema Participatie Blz. 302
Wat willen we bereiken? Blz. 303
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 304
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 305
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 306
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 307
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 308
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 309
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 310
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 311
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 312
Wat willen we bereiken? Blz. 313
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 314
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 315
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 316
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 317
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 318
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 319
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 320
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 321
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 322
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 323
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 324
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 325
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 326
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 327
In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast. Blz. 328
Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd. Blz. 329
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 330
Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 331
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 332
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 333
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 334
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 335
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 Blz. 336
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 Blz. 337
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 338
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 339
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 340
Wat willen we bereiken? Blz. 341
Duurzaam en energieneutraal Blz. 342
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 343
Energieneutraal in 2045 Blz. 344
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 345
Thema Klimaat en Riolering Blz. 346
Wat willen we bereiken? Blz. 347
Klimaatbestendig Blz. 348
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 349
Masterplan Water Blz. 350
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 351
Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B. Blz. 352
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 353
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 354
Wat willen we bereiken? Blz. 355
Nederland Circulair in 2050 Blz. 356
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 357
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 358
Kredieten - Programma 7 Blz. 359
Stand van zaken Blz. 360
Stand van zaken kredieten Programma 7 Blz. 361
Krediet duurzaamheidslening particulieren Blz. 362
Krediet herinrichting hoogkoorplein Blz. 363
Krediet klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 364
Krediet riolering Irenestraat IVS2015 Blz. 365
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Blz. 366
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Blz. 367
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 Blz. 368
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 - klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 369
Krediet stimuleringslening verenigingen Blz. 370
Krediet Wateroverlast Uitleg - Elzenstraat Boxmeer Blz. 371
Kredieten rioleringsplan (VGRP) Blz. 372
Kredieten klimaat Blz. 373
Kredieten duurzaamheid Blz. 374
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 Blz. 375
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 Blz. 376
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 377
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 378
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 379
Wat willen we bereiken? Blz. 380
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 381
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 382
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 383
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 384
Wat willen we bereiken? Blz. 385
Implementatie Omgevingswet Blz. 386
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22). Blz. 387
Kredieten - Programma 8 Blz. 388
Stand van zaken Blz. 389
Stand van zaken kredieten Programma 8 Blz. 390
Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Blz. 391
Krediet software omgevingswet IVS2018 Blz. 392
Kredieten VTH Blz. 393
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 Blz. 394
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 Blz. 395
Paragrafen Blz. 396
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 397
Aanwezige risico's Blz. 398
Grondbeleid Blz. 399
Tussentijdse analyse grond- en opstelexploitaties Blz. 400
Raamkredieten grond- en opstalexploitatie gemeente Boxmeer Blz. 401
Overzicht verkopen 2020 Blz. 402
Sterckwijck Blz. 403
Motie "Bouwen in iedere kern" Blz. 404
Financiën Blz. 405
COVID -19 Blz. 406
COVID -19 Blz. 407
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 408
Programma 1 - Veiligheid Blz. 409
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 410
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 411
Programma 4 - Financiën Blz. 412
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 413
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 414
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 415
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 416
Overig Blz. 417
Rapporten Rekenkamercommissie Blz. 418
Stand van zaken rapporten Rekenkamer Blz. 419
Actualisatie nota reserves en voorzieningen Blz. 420
Algemeen Blz. 421
Algemene reserves Blz. 422
Bestemmingsreserves Blz. 423
Voorzieningen Blz. 424
Grondbedrijf Blz. 425
Kredieten Blz. 426
Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld Blz. 427
Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden gesteld Blz. 428
Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden afgesloten Blz. 429
In de raad van 8 oktober 2020 zijn de volgende kredieten beschikbaar gesteld Blz. 430
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 431
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 432
Woningbouwprogramma Blz. 433
Woningbouwprogramma Blz. 434
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap