Meer
Publicatiedatum: 10-11-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 1  
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 in één oogopslag Blz. 4  
BIO Blz. 5  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 6  
Saldo na 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 7  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 8  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 9  
Thema Bestuurszaken Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Blz. 12  
Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 13  
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 14  
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving. Blz. 15  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 16  
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 17  
Wat willen we bereiken? Blz. 18  
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 19  
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 20  
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 21  
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 22  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 23  
Thema Bedrijfsvoering Blz. 24  
Wat willen we bereiken? Blz. 25  
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 26  
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 27  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 28  
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 29  
Wat willen we bereiken? Blz. 30  
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 31  
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 32  
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 33  
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 34  
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 35  
Kredieten - Programma 0 Blz. 36  
Stand van zaken Blz. 37  
Stand van zaken kredieten Programma 0 Blz. 38  
Krediet Automatisering Burgerzaken IVS2020 Blz. 39  
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 Blz. 40  
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2020 Blz. 41  
Krediet ICT elektronische handtekening IVS2012 Blz. 42  
Krediet ICT E-overheid en authenticatie Blz. 43  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 Blz. 44  
Krediet ICT vervanging software Office Blz. 45  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 Blz. 46  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2020 Blz. 47  
ICT kredieten Blz. 48  
Krediet Burgerzaken Blz. 49  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 Blz. 50  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 Blz. 51  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 52  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 53  
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 54  
Wat willen we bereiken? Blz. 55  
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 56  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 57  
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 58  
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 59  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 60  
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 61  
Wat willen we bereiken? Blz. 62  
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 63  
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 64  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 65  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 Blz. 66  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 Blz. 67  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 68  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 69  
Thema Werk in uitvoering Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 72  
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 73  
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 74  
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 75  
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 76  
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 77  
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 78  
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat. Blz. 79  
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 80  
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 81  
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 82  
Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 83  
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 84  
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 85  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 86  
Kredieten - Programma 2 Blz. 87  
Stand van zaken Blz. 88  
Stand van zaken kredieten Programma 2 Blz. 89  
Krediet fietspad Stationsweg Boxmeer Blz. 90  
Krediet fietsvoorziening en verlichting Maasstraat Blz. 91  
Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Blz. 92  
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Blz. 93  
Krediet klimaatbestendige inrichting openbare ruimte IVS2020 Blz. 94  
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2019 Blz. 95  
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2020 Blz. 96  
Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen Blz. 97  
Krediet openbare verlichting IVS2018 Blz. 98  
Krediet openbare verlichting IVS2019 Blz. 99  
Krediet openbare verlichting IVS2020 Blz. 100  
Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat Blz. 101  
Krediet reconstructie Urlingsestraat Oeffelt Blz. 102  
Krediet reconstructie wegen IVS2019 Blz. 103  
Krediet reconstructie wegen IVS2020 Blz. 104  
Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Blz. 105  
Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Blz. 106  
Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Blz. 107  
Krediet speelvoorziening IVS2019 Blz. 108  
Krediet speelvoorziening IVS2020 Blz. 109  
Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Blz. 110  
Krediet tractie gemeentewerken IVS2020 Blz. 111  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 Blz. 112  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Blz. 113  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2020 Blz. 114  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Blz. 115  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Blz. 116  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2020 Blz. 117  
Krediet verstevigen bermen IVS2020 Blz. 118  
Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat Blz. 119  
Krediet verharden Hoogeind Oeffelt Blz. 120  
Krediet gronddepot Radioweg Vortum-Mullem Blz. 121  
Kredieten wegen Blz. 122  
Kredieten openbare verlichting Blz. 123  
Kredieten verkeersveiligheid Blz. 124  
Kredieten recreatieve fietspaden Blz. 125  
Kredieten uitvoering bomenplan Blz. 126  
Kredieten speelvoorzieningen Blz. 127  
Kredieten begraafplaatsen Blz. 128  
Kredieten tractie Blz. 129  
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 130  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 Blz. 131  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 Blz. 132  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 133  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 134  
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 135  
Wat willen we bereiken? Blz. 136  
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 137  
Centrummanagement Blz. 138  
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 139  
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 140  
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 141  
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 142  
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 143  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 144  
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 145  
Wat willen we bereiken? Blz. 146  
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 147  
Implementatie Omgevingswet Blz. 148  
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 149  
Klimaatbestendig Blz. 150  
Regionale woningmarktstrategie Blz. 151  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 152  
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 155  
Deltaprogramma Maas Blz. 156  
Koploper Blz. 157  
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 158  
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 159  
Unesco Maasheggen Blz. 160  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 161  
Kredieten - Programma 3 Blz. 162  
Stand van zaken Blz. 163  
Stand van zaken kredieten Programma 3 Blz. 164  
Krediet BGT IVS2016 Blz. 165  
Krediet BGT IVS2019 Blz. 166  
Krediet Elderom Blz. 167  
Krediet I-DOP Beugen Blz. 168  
Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen IVS2020 Blz. 169  
Krediet project breedband Blz. 170  
Krediet rood met groen projecten 2019 Blz. 171  
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Blz. 172  
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Blz. 173  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Blz. 174  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Blz. 175  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Blz. 176  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Blz. 177  
Krediet Koploperproject Oeffelt Blz. 178  
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 179  
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 180  
Kredieten rood met groen Blz. 181  
Krediet project breedband Blz. 182  
Kredieten BGT Blz. 183  
Krediet Elderom Blz. 184  
Krediet I-DOP Beugen Blz. 185  
Krediet Koploperproject Oeffelt Blz. 186  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 Blz. 187  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 Blz. 188  
Programma 4 - Financiën Blz. 189  
Programma 4 - Financiën Blz. 190  
Thema Planning en Control Blz. 191  
Wat willen we bereiken? Blz. 192  
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 193  
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 194  
Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde risicoafweging. Blz. 195  
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond. Blz. 196  
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 197  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 198  
Thema WOZ/Belastingen Blz. 199  
Wat willen we bereiken? Blz. 200  
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 201  
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 202  
We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit Blz. 203  
Een juiste WOZ-waardebepaling Blz. 204  
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Blz. 205  
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Blz. 206  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 207  
Kredieten - Programma 4 Blz. 208  
Stand van zaken Blz. 209  
Stand van zaken kredieten Programma 4 Blz. 210  
Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan Blz. 211  
Krediet reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat Blz. 212  
Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Blz. 213  
Krediet verbeteren verkeersveiligheid Sint Anthonisweg - Spoorstraat Blz. 214  
Voorbereidingskrediet Blz. 215  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 Blz. 216  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 Blz. 217  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 218  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 219  
Thema Onderwijs Blz. 220  
Wat willen we bereiken? Blz. 221  
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 222  
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 223  
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 224  
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 225  
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 226  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 227  
Thema Welzijn Blz. 228  
Wat willen we bereiken? Blz. 229  
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 230  
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 231  
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 232  
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 233  
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 234  
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 235  
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 236  
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 237  
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 238  
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 239  
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 240  
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 241  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 242  
Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus. Blz. 243  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 244  
Thema Sport Blz. 245  
Wat willen we bereiken? Blz. 246  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 247  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 248  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 249  
Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer Blz. 250  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 251  
Thema Kunst en Cultuur Blz. 252  
Wat willen we bereiken? Blz. 253  
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 254  
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 255  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 256  
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 257  
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 258  
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 259  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 260  
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 261  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 262  
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 263  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 264  
Kredieten - Programma 5 Blz. 265  
Stand van zaken Blz. 266  
Stand van zaken kredieten Programma 5 Blz. 267  
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 268  
Krediet MFC Sambeek Blz. 269  
Krediet renovatie sporthal De Meercamp Oeffelt Blz. 270  
Krediet restauratie monumenten IVS2020 Blz. 271  
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2018 Blz. 272  
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2020 Blz. 273  
Krediet vervangende nieuwbouw Josefschool in Overloon Blz. 274  
Krediet scholen Blz. 275  
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 276  
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 277  
Kredieten Leefbaarheid overig Blz. 278  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 Blz. 279  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 Blz. 280  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 281  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 282  
Thema Jeugd Blz. 283  
Wat willen we bereiken? Blz. 284  
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 285  
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 286  
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 287  
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 288  
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 289  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 290  
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 291  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 292  
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 293  
Wat willen we bereiken? Blz. 294  
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 295  
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 296  
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 297  
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 298  
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 299  
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 300  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 301  
Thema Participatie Blz. 302  
Wat willen we bereiken? Blz. 303  
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 304  
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 305  
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 306  
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 307  
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 308  
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 309  
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 310  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 311  
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 312  
Wat willen we bereiken? Blz. 313  
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 314  
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 315  
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 316  
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 317  
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 318  
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 319  
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 320  
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 321  
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 322  
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 323  
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 324  
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 325  
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 326  
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 327  
In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast. Blz. 328  
Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd. Blz. 329  
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 330  
Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 331  
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 332  
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 333  
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 334  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 335  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 Blz. 336  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 Blz. 337  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 338  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 339  
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 340  
Wat willen we bereiken? Blz. 341  
Duurzaam en energieneutraal Blz. 342  
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 343  
Energieneutraal in 2045 Blz. 344  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 345  
Thema Klimaat en Riolering Blz. 346  
Wat willen we bereiken? Blz. 347  
Klimaatbestendig Blz. 348  
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 349  
Masterplan Water Blz. 350  
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 351  
Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B. Blz. 352  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 353  
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 354  
Wat willen we bereiken? Blz. 355  
Nederland Circulair in 2050 Blz. 356  
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 357  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 358  
Kredieten - Programma 7 Blz. 359  
Stand van zaken Blz. 360  
Stand van zaken kredieten Programma 7 Blz. 361  
Krediet duurzaamheidslening particulieren Blz. 362  
Krediet herinrichting hoogkoorplein Blz. 363  
Krediet klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 364  
Krediet riolering Irenestraat IVS2015 Blz. 365  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Blz. 366  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Blz. 367  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 Blz. 368  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 - klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 369  
Krediet stimuleringslening verenigingen Blz. 370  
Krediet Wateroverlast Uitleg - Elzenstraat Boxmeer Blz. 371  
Kredieten rioleringsplan (VGRP) Blz. 372  
Kredieten klimaat Blz. 373  
Kredieten duurzaamheid Blz. 374  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 Blz. 375  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 Blz. 376  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 377  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 378  
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 379  
Wat willen we bereiken? Blz. 380  
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 381  
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 382  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 Blz. 383  
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 384  
Wat willen we bereiken? Blz. 385  
Implementatie Omgevingswet Blz. 386  
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22). Blz. 387  
Kredieten - Programma 8 Blz. 388  
Stand van zaken Blz. 389  
Stand van zaken kredieten Programma 8 Blz. 390  
Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Blz. 391  
Krediet software omgevingswet IVS2018 Blz. 392  
Kredieten VTH Blz. 393  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 Blz. 394  
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 Blz. 395  
Paragrafen Blz. 396  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 397  
Aanwezige risico's Blz. 398  
Grondbeleid Blz. 399  
Tussentijdse analyse grond- en opstelexploitaties Blz. 400  
Raamkredieten grond- en opstalexploitatie gemeente Boxmeer Blz. 401  
Overzicht verkopen 2020 Blz. 402  
Sterckwijck Blz. 403  
Motie "Bouwen in iedere kern" Blz. 404  
Financiën Blz. 405  
COVID -19 Blz. 406  
COVID -19 Blz. 407  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 408  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 409  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 410  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 411  
Programma 4 - Financiën Blz. 412  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 413  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 414  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 415  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 416  
Overig Blz. 417  
Rapporten Rekenkamercommissie Blz. 418  
Stand van zaken rapporten Rekenkamer Blz. 419  
Actualisatie nota reserves en voorzieningen Blz. 420  
Algemeen Blz. 421  
Algemene reserves Blz. 422  
Bestemmingsreserves Blz. 423  
Voorzieningen Blz. 424  
Grondbedrijf Blz. 425  
Kredieten Blz. 426  
Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld Blz. 427  
Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden gesteld Blz. 428  
Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden afgesloten Blz. 429  
In de raad van 8 oktober 2020 zijn de volgende kredieten beschikbaar gesteld Blz. 430  
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 431  
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 432  
Woningbouwprogramma Blz. 433  
Woningbouwprogramma Blz. 434