Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Vergunningverlening

Op basis van deze prognose wordt het budget Vergunningverlening  verhoogd. Het werkprogramma 2020 (ODBN) is afgestemd op de vastgestelde budgetten 2020. Echter uit de eerste verantwoordingsrapportage van ODBN over de periode januari tot en met juni 2020 blijkt dat er voor vergunningverlening veel meer vraag is geweest naar afhandeling van inrichting gebonden werkzaamheden zoals afhandeling Wabo vergunningen en meldingen (vraaggestuurde opdrachten). De verwachting is niet dat deze vraaggestuurde opdrachten in de tweede helft van 2020 zullen afnemen.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 60.000

Omgevingsvergunning

De raming leges omgevingsvergunning is met € 196.250 verlaagd, omdat de verwachte opbrengst in 2020 lager is.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 196.250

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 254.939 0 0 0 0

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2022, bundelt circa 26 wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Door de nieuwe wet vervalt het bestemmingsplan. Hiervoor in de plaats komt een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Er wordt gestreefd naar minder regels en meer samenhang. Vooruitlopend op de invoering bereiden wij ons hierop voor.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten - Programma 8

Kredieten VTH

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209020000000 Digitale vergunningverlening IVS2017 10.000 9.387 613
I010209022000000 Software omgevingswet IVS2018 -720902200 15.000 0 15.000
Totaal 25.000 9.387 15.613

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 2.015.941 254.939 2.270.880 0 0 0 0