Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Jeugdzorg
De totaal verwachte kosten voor de jeugdzorg zijn € 7.414.932 namelijk: de bijdrage Jeugdzorg LvC/NOB ad € 7.074.098, kosten transformatieopgave € 319.769, kosten vanwege Sociaal medische indicatie (SMI) € 50.000, de bijdrage van 2020 uit het landelijk transformatiefonds 2018-2020 van € 49.935 en een post onvoorzien van € 20.000. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 7.479.969. Dit is inclusief het bestedingsvoorstel 2019 van € 319.769. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 65.037.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 65.037

Gezond in de stad

In het kader van het actieprogramma Kansrijke start wordt er voor de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks, door het Rijk via de algemene uitkering, een bedrag van € 7.654 beschikbaar gesteld. Het actieprogramma Kansrijke start is bedoeld om kinderen een goede start te geven. De eerste 1000 dagen zijn hiervoor cruciaal. Ieder kind verdient de best mogelijke start voor zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst

De bijstelling is budgettair neutraal

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Jeugd -57.383 7.654 7.654 0 0

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Gebundelde uitkering Participatiewet, BUIG
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (algemene bijstand), IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Met ingang van 2020 zijn ook de middelen voor het Bbz-levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigde zelfstandigen toegevoegd aan de gebundelde uitkering. Omdat de middelen voor het Bbz-levensonderhoud van beginnende zelfstandigen al onderdeel uitmaakten van de gebundelde uitkering, betekent dit dat nu het Bbz-levensonderhoud van alle zelfstandigen is opgenomen in de gebundelde uitkering.
Naar verwachting zijn de uitgaven van de inkomensvoorzieningen lager dan het Buig-budget 2020 definitief € 5.480.405. Er wordt een onderschrijding verwacht van 875.000. Met de berekening van de verwachte kosten is rekening gehouden met een mogelijke stijging van de kosten in het 2e halfjaar van 3% vanwege meer instroom als gevolg van de coronacrisis. Tot en met juli 2020 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW en IOAZ) 281. In 2019 was het gemiddeld aantal 285. Het aantal personen met een loonkostensubsidie is afgenomen van gemiddeld 71 personen in 2019 naar 68 tot en met juli 2020. Er kan € 875.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 875.000

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (ToZo)
De ToZo regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Voor de Tozo regeling heeft de gemeente Boxmeer van het rijk een voorschot Specifieke uitkering ontvangen van € 3.951.632. Het totaal bedrag voor het landelijk voorschot is € 2,5 miljard. Dit bedrag wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS). Het niet besteedde bedrag moet terug betaald worden aan het rijk. Volgens een grove inschatting zullen de uitgaven voor inkomensondersteuning en de leningen voor bedrijfskapitaal aan de ondernemers voor de Tozo 1 (maart t/m mei) en Tozo 2 (juni t/m september) € 1.154.000 zijn. Dit bedrag wordt volledig vergoed door het rijk. De gemeente ontvangt ook een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Het betreft een vast bedrag per genomen besluit op een aanvraag. De inschatting van deze vergoeding is € 215.000. Omdat de uitvoeringskosten in de administratie van de gemeente verantwoord worden op de post salarissen zal ook de opbrengst hier geboekt en begroot worden. De kosten en opbrengsten zullen opgenomen worden in de begroting.

De bijstelling is budgettair neutraal

Regeling Compensatie Zorgkosten
Voor de Regeling Compensatiezorgkosten is een bedrag begroot van € 280.000. De verwachte kosten zijn groot € 260.000. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 20.000.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 20.000

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen -895.000 0 0 0 0

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Inburgering
In de begroting is een bedrag van € 33.587 opgenomen voor Inburgering voor de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren en ten behoeve van de oriëntatie op de regierol van de gemeente zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Naar verwachting zijn de kosten lager namelijk € 15.500. Er kan incidenteel € 18.087 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 18.087

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Participatie 75.726 0 0 0 0

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Schuldhulpverlening
Op de post schuldhulpverlening is een bedrag begroot van € 122.341. De verwachte kosten zijn circa € 38.000 lager. Er kan incidenteel € 38.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 38.000

Maatwerkvoorzieningen Wmo
De uitgaven voor hulpmiddelen en voorzieningen binnen de Wmo zullen naar verwachting hoger uitvallen uitvallen dan begroot. Er dient structureel een bedrag bijgeraamd te worden van € 20.000 tot een begrotingsbedrag van € 582.500. Voor opbrengst van de terugkopen van de voorzieningen is € 22.500 geraamd. Vanwege het feit dat veel voorzieningen worden verhuurd zijn er minder ontvangsten voor de terug kopen. Er dient 15.000 structureel bijgeraamd te worden.

Het betreft een structureel nadeel van totaal € 35.000

Wmo Huishoudelijke Verzorging (HV)
Vanwege de toename van het aantal gefactureerde klanten HV van gemiddeld per maand in 2019 510 naar 550 in de 1e helft van 2020 naar een verwacht gemiddelde per maand in het 2e halfjaar 2020 van 576 zullen de kosten stijgen naar € 1.835.000 Er is begroot voor 2020 € 1.635.000. Derhalve een tekort van € 200.000.

Stel het gemiddeld aantal klanten in 2021 is 588 en de indexering is gelijk aan de indexering voor 2020 dan zijn de kosten voor 2021 € 1.985.000. Voor 2021 en volgende jaren zal er € 350.000 bijgeraamd moeten worden.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 200.000 en vanaf 2021 een structureel nadeel van € 350.000

Wmo Begeleiding
Voor de Wmo begeleiding is in de begroting een bedrag opgenomen van € 2.265.929. De verwachte kosten voor 2020 € 2.340.000. Het gemiddeld aantal betalingen (klanten) per maand is ten opzichte van 2019 toegenomen. Er zal structureel een bedrag bijgeraamd worden van € 74.071.

De bijstelling betreft een structureel nadeel van € 74.071

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk  voorkomen en wil ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid, via de algemene uitkering, een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021.  Voor Boxmeer betreft het € 17.628 voor 2020 en € 32.051 voor 2021. Mocht het geld niet benut worden in 2020 dan zal het via het bestedingsvoorstel behorende bij de jaarrekening 2020 worden opgenomen.

De bijstelling is budgettair neutraal

Wmo innovatie
Het beschikbare budget voor Wmo- innovatie van € 377.755 zal in 2020 niet volledig nodig zijn. Er zal incidenteel € 150.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 150.000

Wmo uitvoeringskosten
De verwacht uitvoeringskosten voor de Wmo zoals de bijdrage aan de gemeente Oss voor de inkoop en contractering, de kosten voor de WMO toezicht, beleidscoördinatie begeleiding, beleidscoördinatie HV en de kosten voor het Cliëntervaringsonderzoek zijn € 120.000. Voor deze kosten is er € 105.927 begroot. Er zal € 14.073 bijgeraamd worden.

Het betreft een structureel nadeel van € 14.073

PGB HV en PGB Begeleiding
Aan de hand van de overzicht van de SVB kan een inschatting gemaakt worden van de kosten voor de PGB. De verwachte kosten voor de PGB Huishoudelijke Verzorging (HV) zijn € 82.000 en voor de PGB Begeleiding € 210.000. De begroting kan op beide posten naar beneden bijgesteld worden met € 20.000.

Het betreft een structureel voordeel van € 20.000 voor PGB HV en een incidenteel voordeel van € 20.000 voor PGB Begeleiding

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema WMO 147.032 335.195 303.144 303.144 303.144

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 1.606.104 -895.000 711.104 0 0 0 0
Thema Jeugd 7.580.338 -57.383 7.522.955 7.654 7.654 0 0
Thema Participatie 5.248.637 75.726 5.324.363 0 0 0 0
Thema WMO 7.924.655 147.032 8.071.687 335.195 303.144 303.144 303.144
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 22.359.734 -729.625 21.630.109 342.849 310.798 303.144 303.144