Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Huisvesting onderwijs

Er worden geen kosten verwacht voor de Meerjaren onderhoudsprognose voor onderwijshuisvesting ad € 15.000 en voor Leerlingprognose ad € 6.000. De bedragen kunnen incidenteel afgeraamd worden.

De verhuuropbrengst voor de verhuur van 2 onderwijslokalen van SBO Palet zal in de begroting opgenomen worden. De opbrengst bedraagt € 9.292,50 per jaar. Incidenteel zal er een opbrengst begroot worden van € 13.164 voor de maanden augustus 2019 t/m december 2020 en vanaf 2021 structureel € 9.292,50.

De middelen, totaal € 34.164 zullen gestort worden in de reserve Huisvesting Onderwijs.

De kosten van de tijdelijke sporthal van Metameer in 2020 zijn naar verwachting € 179.110 . De kosten kunnen gedekt worden met de vergoeding van de verzekering. Voor de kosten en de opbrengsten zal er € 179.110 begroot worden.

De bijstelling is budgettair neutraal

't Bolwerk

In 2018 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 416.000 voor renovatie van het ventilatiesysteem van 't Bolwerk. De werkelijke kosten zijn aanzienlijk hoger. Deze wordt mede veroorzaakt doordat in het gebouw geen gebruik meer kon worden gemaakt van de bestaande ventilatievoorzieningen. Maar dat in een adequate luchtbehandeling kon worden voorzien door de bestaande luchtbehandeling volledig te vervangen door separate units om te voldoen aan de gestelde eisen. Deze units zijn speciaal ontworpen voor scholen en voldoen aan de normen voor “frisse scholen”. Dit betekende ook dat er onvoorziene bouwkundige werkzaamheden moesten worden verricht t.b.v. de nieuwe ventilatiekanalen.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 219.500

Compensatieregeling peuterspeelzalen (onderdeel van VVE)

Voor de Compensatieregeling peuterspeelzalen is 75.000 opgenomen in de begroting. De verwachte kosten zijn € 54.000. Er kan € 21.000 afgeraamd worden.

De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 21.000

Onderwijsachterstanden beleid en VVE
Voor 2020 worden er geen kosten verwacht voor het Onderwijskansenbeleid die niet gedekt kunnen worden uit de OAB gelden, zoals kosten voor Inzet alcohol- en drugspreventie en Uitvoering van een vorm van zorg op school. Derhalve kan er € 37.514 worden afgeraamd.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 37.514

Huisvesting onderwijs AMV-ers

Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de huisvesting onderwijs van de AMV-ers worden in 2020 kosten verwacht. Het is nog niet duidelijk wat de kosten zullen zijn. Er zal € 50.000 geraamd worden op de post COA onderwijs. Bij memo van 17 juni 2020. behorende bij de meicirculaire 2020 hebben wij u hiervan reeds op de hoogte gesteld.

De bijstelling is budgettair neutraal

Vervolg Huisvesting onderwijs AMV-er

Vanuit de jaarrekening 2019 is een bedrag overgeheveld van €315.500. Dit bedrag zal niet worden aangewend. Derhalve kan er een bedrag van € 315.500 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 315.500

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Onderwijs -217.380 -9.293 -9.293 -9.293 -9.293

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat gaan we daarvoor doen?

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Maatschappelijke begeleiding, minderheden
De suppletiekosten van de leningen voor de inrichting van de te huisvesten vergunninghouders, kosten om niet voor de inrichting en de kosten voor de Participatieverklaringen voor 2020 zijn naar verwachting € 43.500. Er is reeds een bedrag begroot van € 35.550 op grond van de decentralisatie uitkering (DU) Maatschappelijke begeleiding in de meicirculaire 2020. Per inburgeringsplichtige asielmigrant en hun gezinsleden wordt er een bedrag van € 2.730 uitgekeerd door het rijk. Het verschil van € 7.950 zal bijgeraamd worden.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 7.950

Accommodaties Welzijn (Maashees en Holthees)
Voor de asbestverwijdering van het verenigingsgebouw te Maashees zal er € 4.610 in de begroting opgenomen worden. Tevens wordt er voor een accommodatieonderzoek in Holthees een bedrag van € 10.000 opgenomen.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 14.610

Fairtrade 
Voor de jaarlijkse bijdrage aan de stichting Fairtrade Gemeente Nederland zal er € 1.100 geraamd worden. De begroting voor Wmo Innovatie zal met € 1.100 afgeraamd worden.

De bijstelling is budgettair neutraal

Sociom, begeleiding huisvesting vergunninghouders
In de begroting is op de post Sociom een bedrag begrepen voor begeleiding huisvesting vergunninghouders van € 79.000. Omdat de taakstelling huisvesting vergunninghouders 2020 laag is namelijk 19 zal er naar verwachting een bedrag resteren van € 25.000. Er kan € 25.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000

Gehandicaptenorganisaties
Voor de jaarlijkse bijdrage aan de stichting HartslagNu zal er in de begroting € 1.800 opgenomen worden.

Het betreft een structureel nadeel van € 1.800

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Welzijn -46.862 1.800 1.800 1.800 1.800

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Sportaccommodaties

’t Hoogkoor
Voor de revitalisering van ’t Hoogkoor is nog laat een factuur ontvangen van de levering en plaatsing zoutelektrolyse van € 89.246. Op het krediet van de bouw van een turnhal bij het Hoogkoor is uiteindelijk ruim € 580.000 overgebleven (met name vanwege het BTW voordeel). Dit is verwerkt in de jaarrekening 2019. De nagekomen kosten van de zoutelektrolyse zal verwerkt worden op kostenplaats van ’t Hoogkoor.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 89.250

Gymzaal de Slaterthal
Vanaf augustus 2019 beheert Vocala de gymzaal de Slaterthal te Beugen. In de begroting van 2020 zal voor de instandhoudingsvergoeding een bedrag opgenomen worden van € 2.380.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 2.380

Gymzaal de Raaijhal
Voor de extra kosten wegens defect aan de verouderde BMI en nieuwe eisen aan de BMI-installatie behorend bij gebruik en vervanging van de regeltechniek i.v.m. niet meer leverbare techniek (veroudering) zal er € 40.000 bijgeraamd worden. Voor de kosten van de scheidingsnetten in de Raayhal zal er € 13.000 bijgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 53.000

Exploitatie sporthallen
In de begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 52.500 structureel om de exploitatie van de sporthallen te verbeteren. Gezien de huidige omstandigheden wordt ook in 2020 hiervoor een bedrag van € 52.500 opgenomen.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 52.500

Lokaal Sportakkoord
Voor de deelname aan de Regeling Sportakkoord ontvangt de gemeente Boxmeer middels een specifieke uitkering een bedrag van € 15.000 voor de opstelling van het akkoord en € 20.000 voor de uitvoering in 2020. Het is nog onduidelijk wat de kosten voor 2020 zullen worden. Er zal € 35.000 geraamd worden als kosten en opbrengsten.

De bijstelling is budgettair neutraal

Buitensport
Voor de integratie van de rugby club Black Bulls op sportpark de Raay in Overloon is een bedrag beschikbaar gesteld van € 26.350. De rugby club heeft aangegeven niet te integreren op het sportpark in Overloon en geen gebruik te maken van het bedrag.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 26.350

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Sport 131.646 0 0 0 0

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

De Weijer
De kosten van het groot onderhoud aan de tribune van het theater De Weijer zijn € 70.000. De begroting is niet toereikend en zal opgehoogd moeten worden met € 70.000.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 70.000

De Weijer

Er zal € 18.000 opgenomen worden in de begroting ten behoeve van een subsidie aan de Weijer voor het tekort in het cultuurprogramma 2020 voor het laatste trimester. De kosten kunnen gedekt worden uit het corona compensatiepakket.

De bijstelling is budgettair neutraal.

Monumenten

Voor de restauratie van monumenten in de gemeente Boxmeer zijn diverse plannen ontwikkeld en waar mogelijk ook subsidies aangevraagd. Bij deze subsidies is altijd sprake van cofinanciering. Voor 2020-2021 staat o.a. gevelrestauratie van de Weijer (Weijergracht en brug), gevel- en dakrestauratie Nepomuk en Koningskerkje op de planning. De restauratie en onderhoud van deze monumenten wordt zoveel mogelijk al in 2020 opgepakt.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 300.000

Subsidies Volksontwikkeling
De waarderingssubsidies zijn € 18.000 lager dan begroot. Met name de subsidies aan de hafa’s zijn lager dan begroot. De post volkssubsidies kan incidenteel afgeraamd worden met € 18.000.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 18.000

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 367.245 0 0 0 0

Kredieten - Programma 5

Stand van zaken kredieten Programma 5

Lopende kredieten

Krediet scholen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010304054000000 Verv. nieuwbouw Josefschool Overloon 6.062.558 18.040 6.044.518

Krediet toegankelijk maken accommodaties

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094 130.000 122.442 7.558
I010305098000000 Acc. toegankelijk maken IVS 2020 101.000 34.155 66.845
I010305206000000 Acc. toegankelijk maken - 730520600 353.500 3.500 350.000
Totaal 584.500 160.097 424.403

Krediet gymnastiekzalen Metameer

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010304050000000 Gymnastiekzalen Metameer - 730405000 2.469.697 2.243.809 225.888

Kredieten Leefbaarheid overig

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010304052000000 Ren. sporthal de Meercamp Oeffelt 38.500 7.826 30.674
I010305097000000 MFC Sambeek IVS 2020 - 730509700 27.500 2.500 25.000
I010305202000000 Restauratie monumenten IVS 2020 101.000 1.000 100.000
I010305204000000 Inpassing Mannekino gemeenschapshuis 260.000 130.000 130.000
Totaal 427.000 141.326 285.674

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 1.458.038 367.245 1.825.283 0 0 0 0
Thema Onderwijs 3.349.134 -217.380 3.131.754 -9.293 -9.293 -9.293 -9.293
Thema Sport 1.561.306 131.646 1.692.952 0 0 0 0
Thema Welzijn 1.984.907 -46.862 1.938.045 1.800 1.800 1.800 1.800
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 8.353.385 234.649 8.588.034 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493