Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Salariskosten / Inhuur personeel

Bij de 1e algemene begrotingsbijstelling 2020 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de geraamde personeels(salaris)lasten 2020 in relatie tot de werkelijk te verwachte salariskosten 2020. Als gevolg van de naderende herindeling wordt o.a. bij elke ontstane vacature bekeken of en op welke manier die moet worden ingevuld (structureel, inhuur etc.). Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat op een aantal thema's de salariskosten stijgen maar dat er over het algemeen o.a. als gevolg van het niet invullen van vacatures de salariskosten lager € 295.000)  uit zullen vallen. 

De kosten van vervanging zijn fors hoger dan de salariskosten van de medewerker die moet worden vervangen. Op basis hiervan dient er nu een bedrag van € 399.000 bijgeraamd te worden. Hier is een bedrag van € 91.000 inbegrepen voor de inhuur van 2 full time Boa's in verband met handhaving en toezicht Noodverordening Covid-19.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van  € 154.000

Treasury

Actualisatie van de reservestand, stand leningen en stand investeringen en BBV voorschriften leidt per saldo tot een positieve bijstelling van € 202.083

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 202.083

Stelpost investeringsschema

In de begroting 2020 zijn stelposten opgenomen voor kapitaallasten van nog niet geautoriseerde kredieten uit het investeringsprogramma. Gezien de stand van zaken met betrekking tot de nog niet beschikbaar gestelde kredieten worden voor 2020 geen kapitaallasten meer verwacht. Dit levert een voordeel op van € 35.918

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 35.918

Stelpost Sociaal Domein

Bij de vertaling van de meicirculaire 2020 is er een bedrag van € 41.862 gereserveerd voor uitvoeringskosten Wet Inburgering. Vanwege het uitstellen van de implementatie zijn de uitvoeringskosten beperkt en kan deze post worden verlaagd.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 41.862

Algemene uitkering

Bij Raadsmemo van 17 juni jl. en 7 oktober jl. bent u nader geïnformeerd over de gevolgen van de mei- en septembercirculaire 2019. De financiële gevolgen van deze circulaires zijn verwerkt in deze 2e algemene begrotingsbijstelling. De meicirculaire 2020 levert een voordeel op voor de exploitatie van € 882.428 en de septembercirculaire 2020 een voordeel van €  376.574.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 1.259.002 in 2020. Meerjarig gaat het vanaf 2021 respectievelijk om de volgende bedragen€ 192.008, € 237.776, -€ 216.726 (nadeel) en -€ 191,174 (nadeel)

Versterking omgevingsdiensten

Gemeenten ontvangen jaarlijks, via de algemene uitkering,  in het kader van cluster 4 van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed.

De bijstelling is budgettair neutraal.

BCF (BTW Compensatiefonds) en BTW

Als gevolg van de afwikkeling van BTW/BCF op diverse nota’s levert dit een voordeel op van € 20.000.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 20.000

Coronagelden 

Bij memo van 15 juli 2020 bent u nader geïnformeerd over het 1e compensatiepakket coronacrisis  (€ 442.739). Bij memo van 7 oktober jl. bent u nader geïnformeerd over het 2e compensatiepakket (€ 432.712). Conform de memo bij de septembercirculaire 2020 hebben wij deze bedragen in eerste instantie gereserveerd.

De bijstelling is budgettair neutraal

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control -1.263.098 -222.420 -236.137 226.019 200.467

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

WOZ project herwaarderen

Naar verwachting is eind dit jaar de groep twee-onder-een-kappers afgerond en resteert nog de groep vrijstaande woningen. Vanwege de grotere afwijkingen met de BAG zijn meer uren nodig voor het inmeten van bouwtekeningen en luchtfoto’s.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 45.000

OZB

Met name vanwege leegstand en enkele beroepszaken tegen de WOZ-waarde is de opbrengst lager dan geraamd.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 43.650

Bedrijfsinvesteringszones

Door de coronacrisis heeft het college besloten de BIZ-heffing 1 jaar op te schorten. Dit betekent een lagere opbrengst, maar aan de uitgavekant ook een lagere uitkering aan het Centrummanagement.

De bijstelling is budgettair neutraal

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 4 - Financiën
Thema WOZ en Belastingen 126.650 0 0 0 0

Kredieten - Programma 4

Stand van zaken kredieten Programma 4

Lopende kredieten

Voorbereidingskrediet

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010503510000000 Voorbereidingskrediet IVS 2008 100.000 0 100.000
I010503510100000 Ext.kst mbt Sporthal Sportln 1-750351010 0 0 0
I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad 0 8.600 -8.600
I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid Anth.wg/Sp 0 0 0
I010503510360000 Rec.Burg.Verk.str en rot.Koorstr - Engin 0 67.773 -67.773
Totaal 100.000 76.373 23.627

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control -47.904.198 -1.263.098 -49.167.295 -222.420 -236.137 226.019 200.467
Thema WOZ en Belastingen -6.024.621 126.650 -5.897.971 0 0 0 0
Totaal Programma 4 - Financiën -53.928.818 -1.136.448 -55.065.266 -222.420 -236.137 226.019 200.467