Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Centrummanagement

Door de coronacrisis heeft het college besloten de BIZ-heffing 1 jaar op te schorten. Dit betekent een lagere opbrengst, maar ook een lagere uitkering aan het Centrummanagement.

De bijstelling is budgettair neutraal

Terrassen- en standplaatsvergunningen

Als gevolg van de corona pandemie is besloten diverse leges niet te innen, zo ook de vergoeding voor de terrassen van € 16.500. De raming is daarop aangepast.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 16.500

Volkstuinen

De raming verhuur Volkstuinen wordt met € 10.000 verlaagd, omdat de werkelijke verhuur lager is.

Dit betreft een incidenteel nadeel van € 10.000

Landbouwgronden

In 2020 zijn landbouwgronden verkocht en geruild (aan- en verkoop), de meeropbrengst komt ten gunste van de reserve reconstructie buitengebied. De middelen uit de reserve reconstructie buitengebied worden ingezet voor hervormingen van het buitengebied.

De bijstelling is budgettair neutraal

Toeristenbelasting

Door de coronacrisis heeft het college besloten in 2020 geen voorschotaanslagen Toeristenbelasting op te leggen. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengst 2020 met een bedrag van € 190.000. Via het corona compensatiepakket wordt een bedrag van € 65.000 ontvangen.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 190.000

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat 20.145 0 0 0 0

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Afboeken activa

De gemeente Boxmeer investeert jaarlijks in veel verschillende zaken zoals de aanleg van wegen, aankoop van gronden, machines en gebouwen, de zogenaamde “vaste activa”. Een goed en correct activa-overzicht is belangrijk zodat de lasten die hiermee samenhangen (kapitaallasten) op de juiste manier gepresenteerd worden. Op basis van de BBV-voorschriften is nagegaan of activa nog wel in eigendom zijn van de gemeente. Uit deze actie is naar voren gekomen dat bepaalde activa niet meer in het bezit zijn van de gemeente zijn en dus moeten worden afgeboekt.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 592.665. Het structurele voordeel betreft € 28.205

Leges aanpassingen bestemmingsplannen

De raming van de leges aanpassingen bestemmingsplannen (€ 35.000) wordt op basis van het werkelijke aantal aanvragen verhoogd (met € 25.000) naar € 60.000.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000

GREX woningbouw

Als gevolg van de BBV voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) mag er op voorbereidingskosten GREX woningbouw niet meer worden afgeschreven. Dit levert incidenteel een voordeel op van € 87.434

Het betreft een incidenteel voordeel van €  87.434

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 330.039 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Recreatie en Toerisme -10.652 -1.492 -1.492 -1.492 -1.492

Kredieten - Programma 3

Stand van zaken kredieten Programma 3

Lopende kredieten

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 720608200 21.000 4.252 16.748
I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - TR2016 15.000 4.368 10.632
I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - TR2017 15.000 0 15.000
I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - TR2017 5.000 1.500 3.500
I010206090050000 Historische hekken plaatsen - TR2017 6.000 5.615 385
I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - TR2017 15.000 14.999 1
I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2017 11.860 10.916 944
I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - TR2017 10.000 8.680 1.320
I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2017 76.500 69.523 6.977
I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 97.500 97.500 0
I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018 2.000 2.218 -218
I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018 0 0 0
I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - TR2018 5.000 0 5.000
I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets -TR2018 15.000 15.000 0
I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - TR2018 10.000 9.178 822
I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - TR2018 15.000 11.291 3.709
I010206096450000 Historische hekken plaatsen - TR2018 6.000 0 6.000
I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 177.000 173.006 3.994
I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2018 9.000 5.643 3.357
I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019 57.750 26.994 30.756
I010206212000000 Fietspad Oploseweg-d'n Twist - 720621200 76.000 65.921 10.079
Totaal 645.610 526.604 119.006

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206098010000 Natuurincl. landbouw - NM2018 5.000 0 5.000
I010206098020000 Ommetjes - NM2018 20.000 670 19.330
I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 10.000 10.000 0
I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 10.000 19.950 -9.950
I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - NM2018 5.000 1.045 3.955
I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - NM2018 10.000 10.000 0
I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2019 137.550 133.938 3.612
I010206210000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2020 105.000 38.600 66.400
Totaal 302.550 214.203 88.347

Kredieten rood met groen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019 105.000 81.804 23.196

Krediet project breedband

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010204510000000 Project Breedband 215.000 295.718 -80.718

Kredieten BGT

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200 75.000 79.014 -4.014
I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT IVS2019 52.500 2.500 50.000
Totaal 127.500 81.514 45.986

Krediet Elderom

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 720850004 0 7.677 -7.677
I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken 1.800.000 1.151.902 648.098
I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu 0 76.227 -76.227
I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw 0 2.145 -2.145
I010208504300000 Elderom: subsidie 0 7.790 -7.790
Totaal 1.800.000 1.245.741 554.259

Krediet I-DOP Beugen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen 0 108.123 -108.123
I010208517100000 I-DOP Beugen: gemeenschapshuis 655.000 1.210.832 -555.832
I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court 0 128.848 -128.848
I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de boule 0 6.950 -6.950
I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte 1.000.000 73.552 926.448
I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld Dorpsstraat 0 52.496 -52.496
Totaal 1.655.000 1.580.800 74.200

Krediet Koploperproject Oeffelt

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206214000000 Koploperproject Oeffelt- 720621400 500.000 4.950 495.050

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat -494.131 20.145 -473.986 0 0 0 0
Thema Recreatie en Toerisme 293.371 -10.652 282.719 -1.492 -1.492 -1.492 -1.492
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 1.794.727 330.039 2.124.767 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 1.593.968 339.532 1.933.500 -6.885 -6.885 -6.885 -6.885