Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Wegmarkeringen

Voor regulier onderhoud aan markeringen en belijning van vier rotondes is het budget wegmarkeringen met € 6.500 verhoogd.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 6.500

Verkeersonderzoek toekomstscenario's

Begin 2020 is het regionale verkeersmodel voor Noordoost-Brabant opgeleverd. Voor een aantal gemeenten, waaronder Boxmeer, is daarna een herkalibratie uitgevoerd, die in juni 2020 is opgeleverd.  De gemeente heeft in mei 2017 voor dit regionale verkeersmodel de op dat moment bekende toekomstige woningbouwlocaties aangeleverd (uitgaande van basisjaar 2015) voor de planjaren 2030 en 2040. Een aantal van deze locaties is inmiddels al gerealiseerd en de gemeente heeft de ambitie om extra woningen te bouwen. Om de verkeerseffecten van de extra woningbouw en van mogelijke infrastructurele aanpassingen in het wegennet in beeld te brengen, is nader onderzoek nodig. De kosten hiervoor bedragen € 30.000. 

Het betreft een incidenteel nadeel van € 30.000

Gronddepots

In 2020 is een gronddepot (investering) in gebruik genomen. Het terrein wordt geëxploiteerd, voor het beheer en toezicht wordt een raming van € 10.000 opgenomen. Hiertegenover staan inkomsten (€ 10.000) uit de grondstromen, ieder project draagt een bedrag per m3 bij aan de exploitatie. 

De bijstelling is budgettair neutraal

Kunstobjecten in de openbare ruimte

In 2020 is hiervoor een onderhoudsplan opgesteld. De kosten daarvan bedragen € 4.050.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 4.050

Houthak, oogst- en exploitatiebaten 

Op basis van het bosbeheerplan 2020 is de inkomst uit houtoogst geraamd op € 60.000 (opbrengst 2019 en 2020). De aanbesteding van de houtoogst heeft reeds plaatsgevonden en daaruit blijkt de inkomst € 32.200 lager te zijn dan geraamd. 

Het betreft een incidenteel nadeel van € 32.200

Stika gelden

Van 2020-2023 wordt deelgenomen aan de stimuleringsregeling Landschap, totaal € 51.598 (uitgaven). Dit wordt bekostigd uit een inkomst (restant middelen uit het vorige gebiedscontract) van € 51.598 (inkomsten). Vanaf 2020 wordt aan deze regeling ieder jaar € 12.965 bijgedragen.

De bijstelling is budgettair neutraal

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 52.326 -21.320 -21.320 -21.320 -21.320

Kredieten - Programma 2

Stand van zaken kredieten Programma 2

Lopende kredieten

Kredieten wegen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr IVS2015 15.000 3.980 11.020
I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 720321600 656.500 657.207 -707
I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Snejersp. 282.000 61.432 220.568
I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. 310.000 311.955 -1.955
I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Europapl. 180.000 0 180.000
I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 720322600 165.000 157.942 7.058
I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr. 95.000 57.648 37.352
I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020 275.000 91.083 183.917
I010203232000000 Reconstructie wegen IVS2020 - 720323200 509.250 156.453 352.797
I010203234000000 Verstevigen wegbermen IVS2020 -720323400 707.000 334.221 372.779
I010203236000000 Klim.inrichting openbare ruimte IVS2020 525.000 25.000 500.000
I010203238000000 Verharden Hoogeind Oeffelt -720323800 30.000 6.073 23.927
I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem 75.750 70.976 4.774
Totaal 3.825.500 1.933.971 1.891.529

Kredieten openbare verlichting

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2018 110.000 73.317 36.683
I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2019 93.500 8.500 85.000
I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 armature 315.900 291.097 24.803
I010203568000000 Openbare Verlichting IVS 2020 -720356800 78.750 3.750 75.000
Totaal 598.150 376.664 221.486

Kredieten verkeersveiligheid

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010204058000000 VVP IVS2018-720405800 110.000 30.702 79.298
I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel IVS'19 110.000 53.896 56.104
I010204064000000 Fietspad Stationsweg Boxmeer IVS2020 88.000 62.184 25.816
I010204066000000 Fietsvrz en verlicht. Maasstr. IVS2020 120.000 0 120.000
I010204068000000 VVP IVS 2020 - 720406800 50.500 500 50.000
Totaal 478.500 147.281 331.219

Kredieten recreatieve fietspaden

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014 7.000 3.928 3.072

Kredieten uitvoering bomenplan

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 -720609400 125.000 125.000 0
I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 720620000 127.600 65.038 62.562
I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 - 720620800 110.000 13.395 96.605
Totaal 362.600 203.433 159.167

Kredieten speelvoorzieningen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 720653000 33.000 32.946 54
I010206532000000 Speelvoorzieningen IVS2020 - 720653200 50.500 4.900 45.600
Totaal 83.500 37.846 45.654

Kredieten begraafplaatsen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015. 727.670 850.136 -122.466

Kredieten tractie

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010201584000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158400 42.287 1.472 40.816
I010201588000000 VW Caddy VBG-65-R IVS2020 - 720158800 25.500 22.701 2.799
I010201590000000 Ford Transit VBZ-24-Z IVS2020 -720159000 25.500 29.900 -4.400
Totaal 93.287 54.073 39.214

Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209032000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2020 25.250 250 25.000
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw. 25.250 23.200 2.050
Totaal 50.500 23.450 27.050

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 5.194.302 52.326 5.246.628 -21.320 -21.320 -21.320 -21.320