Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Raad

In de raadsvergadering van 27 juni 2019 is de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden vastgesteld. Als gevolg hiervan dienen de bedragen in de begroting 2020 nog te worden aangepast met een bedrag van € 7.000.

Het betreft een structureel nadeel van € 7.000

College

Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De wethouders bouwen op grond van die wet pensioen op. Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Jaarlijks berekent een extern bureau of de voorziening nog toereikend is. Afhankelijk hiervan moet (mogelijk) een storting in de voorziening plaatsvinden. Daadwerkelijke pensioenaanspraken worden uit deze voorziening betaald. Op basis van de meest actuele berekeningen dient er dit jaar een extra bedrag van € 154.349 in de voorziening wethouder pensioenen te worden gestort.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 154.349

College

De telefoonkosten en verzekeringen zijn bijgesteld met € 10.000.

Het betreft een structureel voordeel van € 10.000

Representatie/sponsoring

Dit budget kan met € 25.000 worden verlaagd. Er hebben en zullen dit jaar geen evenementen meer plaatsvinden die door ons college worden gesponsord. Het grootste evenement, Daags na de Tour, vindt o.a. niet plaats. 

Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000

Evenementen

Deze post kan met € 15.000 worden verlaagd. Er hebben en er zullen geen evenementen plaatsvinden in 2020 waarvoor dit budget moet worden ingezet.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 15.000

Griffie

Vanwege het vertrek van een medewerker dient er te worden ingehuurd. De extra lasten die hieruit voortvloeien bedragen € 21.277.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 21.277

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bestuurszaken 128.626 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

COA inschrijving

Via de algemene uitkering ontvangen wij jaarlijks een vergoeding voor de opvang van asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Voor de verwachte kosten van de inschrijvingen en tolkkosten is er € 15.000 geraamd. Bij memo van 17 juni 2020 behorende bij de meicirculaire 2020 hebben wij u hiervan reeds op de hoogte gesteld.

De bijstelling is budgettair neutraal

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 10.679 0 0 0 0

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Salarissen en vergoeding

Voor bedragen die wij ontvangen op basis van  sociale verzekeringen  is een bedrag geraamd van € 25.000. Verwacht wordt dat dit minimaal € 60.000 zal zijn. Hierdoor € 35.000 meer inkomsten als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte-uitkeringen van het UWV.

Dit betreft een incidenteel voordeel van € 35.000

Werkgeverbijdrage cao

Voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) werden overheidsvakbonden gecompenseerd voor hun bijdrage aan de vormgeving van de cao door het rijk middels een subsidie. In de cao die is ingegaan per 1 januari 2020 is afgesproken dat alle leden van de VNG een bijdrage per medewerker betalen aan de vakbonden. Voor onze gemeente is dit een bedrag van € 4.500

Dit betreft een incidenteel nadeel van € 4.500

Reis- en verblijfskosten

Geraamd is een bedrag van € 60.100. Gezien de huidige situatie door de Coronacrisis zijn er tot op heden aanzienlijk minder kosten aan dienstreizen gedeclareerd,. Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van € 25.000 af te ramen.

Dit betreft een incidenteel voordeel van € 25.000

Outplacementkosten

Op deze post is een bedrag van € 230.000 begroot. In eerste instantie werden op deze post ook de ww-lasten opgenomen maar die komen nu t.l.v. de voorziening ww-verplichting. Deze voorziening is in de jaarrekening 2019 gevormd. Nu worden hier alleen de outplacementkosten op geboekt en die bedragen voor 2020 € 110.000. Voorgesteld wordt dan ook om op deze post een bedrag van €120.000 af te ramen.

Dit betreft een incidenteel voordeel van € 120.000

Inkoop gerelateerde activiteiten

Vanwege het vertrek van onze inkoopmedewerker is besloten om gebruik te maken van de diensten van BIZOB. Hiervoor zijn we in 2020 een bedrag verschuldigd van € 57.667. 

Dit betreft een incidenteel nadeel van € 57.667

Computerapparatuur

Vanwege het  ontbreken van voldoende middelen t.b.v. de aanschaf van iPads en laptops (corona) dient het budget te worden verhoogd.

Dit betreft een incidenteel nadeel van € 11.000

Onderhoud programmatuur/software etc.

Vanwege het ontbreken van voldoende middelen t.b.v. de implementatie van een aantal nieuwe applicaties, upgrade-kosten en stijging in supportkosten, onderhoudskosten SIMmonitor en E-herkenning  dient het budget te worden verhoogd. 

Dit betreft een incidenteel nadeel van € 67.000 en een structureel nadeel van € 12.000

Veiligheidsregio

Aangezien we in 2020 geen piketdiensten bij de Veiligheidsregio hebben “gedraaid”  in kader rampenbestrijding komt de  geraamde inkomst van € 5.200 te vervallen.

Dit betreft een structureel nadeel van € 5.200

Gemeentehuis

Vanwege gestegen elektriciteitskosten dient het budget met € 15.000 te worden verhoogd.

Dit betreft een structureel nadeel van € 15.000

Rechtskundig en overige advieskosten

Voor het uitvoeren van een MKBA (maatschappelijke kosten-/ batenanalyse ) m.b.t. vliegbasis de Peel is extra geld nodig.

Dit betreft een incidenteel nadeel van € 25.000

Burgemeester Verkuijlstraat / St. Cornelisstraat

De projecten 'gebouwen aan de St. Cornelisstraat 28a en Burg. Verkuijlstraat' zijn afgerond. Door de verkoop van de St. Cornelisstraat 28a ontstaat een positief resultaat van € 36.712. Nu de sloop van de Burg. Verkuijlstraat is afgerond kan het budget met € 9.500 worden verlaagd omdat er geen kosten meer te verwachten zijn.

Dit betreft een incidenteel voordeel van € 46.212

Externe communicatie/Promotie

Deze post kan worden verlaagd. Er hebben geen evenementen plaatsgevonden waarvoor promotionele activiteiten worden gedaan zoals bijv. advertenties.

Dit betreft een incidenteel voordeel van € 4.000

Reststroken

In 2020 zijn de inkomsten uit verkoop van reststroken lager dan geraamd, de raming van de inkomsten wordt met € 49.505 verlaagd.  

Dit betreft een incidenteel nadeel van € 49.505

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering -55.585 41.700 41.700 41.700 41.700

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten - Programma 0

Stand van zaken kredieten Programma 0

Lopende kredieten

ICT kredieten

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200 10.000 7.290 2.710
I010404140000000 ICT: Impl. nieuw zaaksysteem - 740414000 102.924 73.703 29.221
I010404142000000 ICT: E-overheid + autenticatie-740414200 45.000 33.477 11.523
I010404148000000 ICT: doorontwikkelen nieuw zaaksysteem 63.000 28.788 34.212
I010404152000000 ICT: verv Office software - 740415200 94.500 12.662 81.838
I010404154000000 ICT: verv werkprocessensoftware IVS2019 51.450 51.443 7
I010404156000000 ICT: Doorontw. zaaksysteem IVS 2020 42.000 2.000 40.000
I010404158000000 ICT: Aans. werkprocessensoftw IVS 2020 51.450 15.482 35.968
Totaal 460.324 224.844 235.480

Krediet Burgerzaken

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010303006000000 Automatisering burgerzaken IVS 2020 48.300 2.300 46.000

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 9.144.834 -55.585 9.089.249 41.700 41.700 41.700 41.700
Thema Bestuurszaken 2.687.347 128.626 2.815.973 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 82.974 0 82.974 0 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 804.671 10.679 815.350 0 0 0 0
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 12.719.826 83.720 12.803.546 38.700 38.700 38.700 38.700