Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanwezige risico's

Bij de algemene begrotingsbijstelling worden de risico’s geïnventariseerd, hieronder volgt een toelichting.

Kaartnr. Risicocategorie Stand van zaken risico's      
Top 10 risico's   Toelichting Toegenomen Afgenomen Onveranderd
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociaal Domein       X
2 Klimaatadaptatie                   X
3 Informatievoorziening       X
4 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Door tussentijdse bijstelling van de begroting gedurende het hele jaar, als gevolg van nieuwe circulaires, neemt het risico af.    X  
5 Personeel       X
6 Rampenbestrijding en crisisbeheersing       X
7 Contractenbeheer       X
8 Treasury Bij de 2e Algemene Begrotingsbijstelling wordt het  onderdeel treasury telkens geactualiseerd waardoor het risico afneemt.   X  
9 Grondvoorraad  Het risico m.b.t. de Grondvoorraad is afgenomen in verband met de verkopen. De berekening is geactualiseerd aan de hand van de grondnota.    X  
10 Juridische claims  Juridische claims      X
Overige risico’s hierbij worden alleen die risico’s gemeld die toegenomen of afgenomen zijn of bij extra toelichting   Toelichting Toegenomen Afgenomen Onveranderd
  Overige risico's De overige risico’s zijn onveranderd.      
Nieuw risico          
  PFAS PFAS is nog steeds een risico. De kans bestaat dat door verontreinigingen met PFAS de grondverwerkingskosten van projecten stijgen. De extra kosten worden zoveel mogelijk binnen het budget onvoorzien van een project. Nadere regelgeving over PFAS wordt eind 2020 verwacht.       

 

 

Grondbeleid

Tussentijdse analyse grond- en opstelexploitaties

Bij de analyse van de grond- opstalexploitaties is op hoofdlijnen bekeken welke verschillen er ten opzichte van de calculaties worden verwacht. Hieronder worden de projecten weergegeven waar de wijzigingen van toepassing zijn of als er bijzonderheden te vermelden zijn. De nummering van de Grondnota 2020 wordt gehanteerd.

Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene grondexploitatiebegrotingen:

Omschrijving complex

Datum voltooiing

Boekwaarde    1-1-2020

Eindwaarde resultaat

Netto C.W. 1-1-2020

I. Woningbouw

 

 

 

 

Boxmeer

 

 

 

 

1. Steenstraat Zuid

 31-12-2020

140.740

 74.082

 72.630

3. Pastoorsbiest

 31-12-2020

 (272.247)

 (196.602)

 (192.747)

4. Bakelgeert

 31-12-2024

2.448.719

1.233.352

1.117.085

5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat

 31-12-2028

1.383.109

798.992

668.561

6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase

 31-12-2021

(1.051.439)

(1.357.739)

(1.305.016)

7. Van Speijk

 31-12-2022

10.161

(37.183)

(35.038)

8. Voormalige school De Peppels

 31-12-2020

185.901

277.646

272.202

9. Voormalige school 't Ogelijn

 31-12-2020

563.088

600.872

589.090

11. Pilot De Kraai

 31-12-2020

(1.889)

56.075

54.975

Beugen

 

 

 

 

12. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen)

 31-12-

 

 

-

13. Lange Heggen-Moerkamp

 31-12-2026

38.548

181.861

158.321

Rijkevoort

 

 

 

 

14. Achter de Molen

 31-12-2022

(780.677)

(654.924)

(617.150)

Vierlingsbeek

 

 

 

 

16. Soetendaal 3e fase

 31-12-2023

174.937

(156.548)

(144.626)

17. Gemeentewerf

 31-12-2023

389.710

297.562

274.901

Overloon

 

 

 

 

18. Stevensbeekseweg

 31-12-2022

154.614

(799.727)

(753.600)

Oeffelt

 

 

 

 

19. Hogehoek

 31-12-2022

(15.395)

(73.076)

(68.861)

20. Brakels Eng 2

 31-12-2026

48.928

(45.451)

(39.568)

Maashees

 

 

 

 

21. Achter de school

 31-12-2026

197.847

(549.275)

(478.177)

Groeningen

 

 

 

 

22. Achter de kapel

 31-12-2025

115.113

(282.189)

(250.576)

Vortum-Mullem

 

 

 

 

23. St. Cornelisstraat

 31-12-2024

138.769

(233.330)

(211.334)

24. Luinbeekweg

 31-12-2027

1.047.575

250.422

213.733

Holthees

 

 

 

 

25. Horstenweg

 31-12-2023

668.400

310.528

286.880

Sambeek

 

 

 

 

26. Catharinaklooster

 31-12-2023

(283.886)

(733.278)

(677.436)

 

 

 

 

 

II. Bedrijventerreinen

 

 

 

 

Boxmeer

 

 

 

 

27. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha

 31-12-2022

425.951

(661.357)

(623.212)

Beugen

 

 

 

 

28. Sterckwijck

 31-12-2037

26.304.306

2.632.738

1.843.336

Rijkevoort

 

 

 

 

29. Hoogeind afronding

 31-12-2021

(197.369)

(258.168)

(248.143)

Totaal:

 

31.833.514

675.284

(93.769)

Rente

De voornaamste reden van de verschillen is de aanpassing van het rentepercentage. Bij de Grondnota 2020 is voor het jaar 2020 en verdere jaren rekening gehouden met een rente van 1,50%. Op basis van de werkelijke balans per 1 januari 2020 en de werkelijke en nog te verwachten rentekosten 2020 is een rente berekend van 1,26%. Voorzichtigheidshalve is bij geactualiseerde exploitaties er een rente van 1,30% gehanteerd.

COVID-19 (Corona)

In de Grondnota 2020 is aangegeven dat bij de eerstvolgende herziening wordt getracht om de gevolgen van COVID-19 te vertalen in de grondexploitaties. Op dit moment is er alleen inzicht in wat het effect is op de processen van projecten die in de voorbereidingsfase zitten. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld extra fysieke en online bijeenkomsten vanwege een gemaximeerd aantal deelnemers.

Overige verschillen

De overige verschillen komt door het wel of niet van toepassing zijn van de diverse kortingsregelingen. Een verlaging van de opbrengsten heeft een nadelig effect op de rentekosten. Bij de actualisatie is, indien noodzakelijk, op basis van de (verwachte) verkopen de fasering aangepast. Dit heeft ook effect op de rentekosten, zowel nadelig als voordelig. Hieronder wordt, indien van toepassing, ook andere aanvullende verklaringen per grondexploitatie van de verschillen weergegeven dan de al hier boven genoemde verklaringen:

  • 4. Bakelgeert: Op basis van de gerealiseerde en nog te verwachten uren zijn de kosten van ambtelijke inzet verhoogd met € 15.000. De overleggen met belanghebbenden en omwonenden vergen meer tijd voornamelijk vanwege COVID-19.
  • 5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat: De kosten van de sanering van de reeds lang in eigendom bij de gemeente zijnde gronden vallen € 60.000 hoger uit. De redenen hiervoor zijn o.a. extra aangetroffen asbest, puinhoudende grond en riolering, extra onderzoek mogelijke zinkverontreiniging, meer waterdruk door overvloedige regenval, meer afvoer verontreinigde sliblaag en meer afvoer grond klasse industrie. Vanwege een deel van deze extra werkzaamheden vervallen er een deel van de kosten bouwrijp maken. Dit betekent een voordeel van € 10.000. Op basis van de gerealiseerde en nog te verwachten uren zijn de kosten van ambtelijke inzet verhoogd met € 12.000. De overleggen met belanghebbenden en omwonenden vergen meer tijd voornamelijk vanwege COVID-19.
  • 13. Lange Heggen-Moerkamp: Bij het kredietoverzicht en de begrotingswijziging horende bij voorstel Lange Heggen-Moerkamp is er een bedrag van € 39.444 abusievelijk niet meegenomen. In de calculatie is dit bedrag wel opgenomen en heeft derhalve deze wijziging geen effect.
  • 17. Gemeentewerf: Op basis van de gerealiseerde en nog te verwachten uren zijn de kosten van ambtelijke inzet verhoogd met € 40.500. De reden is dat onder andere de overleggen vanwege de flora en fauna meer tijd vergen. Ook vergen de overleggen met omwonenden en potentiële gegadigden meer tijd vanwege COVID-19 en de belangen die er spelen.

Sterckwijck wordt verderop toegelicht.

Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene opstalexploitatiebegroting

Omschrijving complex Datum voltooiing Boekwaarde 1-1-2020 Eindwaarde resultaat Netto C.W. 1-1-2020
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie 31-12-2020 973.691 767.824 752.769
Totaal   973.691 767.824 752.769

 

Raamkredieten grond- en opstalexploitatie gemeente Boxmeer

Overzicht benodigd raamkrediet gewijzigde in ontwikkeling zijnde grondexploitaties:

Benodigd krediet Beschikbaar Beschikbaar
Complex Grondverwerving Bouw- en woonrijp maken Overige uitgaven Rente Indexering Totaal Bedrag 1-1-2020 te stellen krediet
1.Woningbouw                
Boxmeer                
1.Steenstraat Zuid    5.023.301       869.442       770.308       516.240           790      7.180.082      7.180.364            -281
3.Pastoorsbiest         46.681       224.445       205.953         13.508        1.412         492.000         491.455             544
4.Bakelgeert    1.341.003       179.156    1.376.153       520.037      14.792      3.431.141      3.436.516         -5.374
5.Hoek Steen-/Burg.Verkuijlstraat    1.337.774       750.156       652.211       274.722      39.046      3.053.909      3.013.557        40.352
6.Maasbroeksche blokken afronding (1)         89.593    1.228.313       912.101       184.486      17.908      2.432.400      2.427.654          4.746
7.Van Speijk                   -         55.023         66.307           1.144        4.909         127.382         125.529          1.853
8.Voormalige school De Peppels       198.874       115.816       109.058         12.539        1.359         437.646         438.017            -372
9.Voormalige school 't Ogelijn       800.200       211.193       128.013         47.976        2.893      1.190.275      1.191.401         -1.126
11.Pilot De Kraai                   -         60.000         31.080               -25        1.019           92.075           92.075                  -
Beugen                
12.Sterckwijck (zie bedrijventerreinen)                
13.lange  Hegen-Moerkamp       570.566       476.544       559.884         45.093      58.418      1.710.505      1.678.713        31.791
Rijkevoort                
14.Achter de Molen       708.262    1.177.535       575.853         88.809      12.162      2.562.621      2.565.555         -2.934
Vierlingsbeek                
16.Soetendaal 3e fase       327.575       759.142       176.727       244.290      15.439      1.523.172      1.522.065          1.108
17.Gemeentewerf       298.950       325.675       355.409       104.194      25.658      1.109.887      1.069.697        40.190
Overloon                
18.Stevensbeekseweg    1.679.792    1.367.069       481.822       270.253      14.076      3.813.012      3.818.588         -5.576
Oeffelt                
19.Hogehoek       485.780       492.372       580.990       417.152        6.127      1.982.421      1.978.546          3.875
20.Brakels Eng (2)         33.760       297.392       401.345         20.642      55.690         808.829         810.117         -1.288
Maashees                
21.Achter de school       166.699       543.182       275.920         87.773      20.793      1.094.367      1.089.691          4.676
Groeningen                
22.Achter de kapel       709.459       282.580       274.595         42.799      11.231      1.320.664      1.320.717              -53
Vortum-Mullem                
23.St. Cornelisstraat    1.322.800       448.978       292.598         15.996      13.266      2.093.637      2.096.467         -2.830
24.Luinbeekweg       765.700       932.237       235.286       246.640      49.933      2.229.795      2.243.971       -14.176
Holthees                
25.Horstenweg       800.690       446.064       227.285       301.600      10.149      1.785.787      1.789.325         -3.537
Sambeek                
26.Catharinaklooster    1.903.016    1.851.738       875.773    1.030.824      45.287      5.706.637      5.706.768            -131
2.Bedrijventerreinen                
Boxmeer                
27.Uitbreiding lnd.terrein Saxe Gotha    2.241.245    2.226.278      -942.097    1.813.308        4.072      5.342.806      5.343.247            -441
Beugen                
28.Sterckwijck  20.032.452  14.100.941    6.379.766  14.228.300    502.303    55.243.762    55.178.119        65.643
Rijkevoort                
29.Hoogeind afronding       155.085         45.000         18.742         17.287        1.018         237.132         236.364             768
Totaal  41.039.257  29.466.270  15.021.081  20.545.587    929.752  107.001.946  106.844.520      157.426

1) Krediet is inclusief verwerving locatie Spring (Raadsvergadering 8 februari 2018)

2) Krediet is inclusief verwerving naastgelegen perceel (Raadsvergadering 31 mei 2018)

 

Overzicht benodigd raamkrediet gewijzigde in ontwikkeling zijnde opstalexploitatie:

Benodigd krediet Beschikbaar Beschikbaar
Complex Grondverwerving Bouw- en woonrijp maken Overige uitgaven Rente Indexering Totaal Bedrag 1-1-2020 te stellen krediet
Boxmeer                
2.Steenstraat Noord opstalexploitatie 1.354.061 - 6.124.784 299.639 - 7.778.484 7.780.432 -1.947
Totaal 1.354.061 - 6.124.784 299.639 - 7.778.484 7.780.432 -1.947

Overzicht verkopen 2020

 

  Grondnota 2020 Tussentijdse analyse
 
 
Totaal 2020 Werkelijk per 1-9-2020 Nog te verwachten 2020 Totaal 2020 Verschil
Complex Bedrag Aantal woningen Bedrag Aantal woningen % van het totaal Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag
1.Woningbouw                  
Boxmeer                  
1.Steenstraat Zuid 108.800 1 108.800 1,00 100% 108.800 - 108.800 -
2.Steenstraat Noord opstalexpl. commerc. 265.800 1 265.800 1,00 100% 250.000 - 250.000 15.800
3.Pastoorsbiest - 0 - 0,00 0% - - - -
4.Bakelgeert 1.134.000 36 - 0,00 0% - - - -
5.Burgemeester Verkuijlstraat 1.432.261 34 - 0,00 0% - - - -
6.Maasbroeksche blokken afronding 1e fase 975.174 21 191.039 4,11 20% 112.307 - 112.307 78.732
7.Van Speijk 164.565 2 - 0,00 0% - - - -
8.Voormalige school De Peppels - 0 - 0,00 0% - - - -
9.Voormalige school 't Ogelijn 117.342 1 117.342 1,00 100% 117.104 - 117.104 239
Beugen                  
12.Sterckwijck (incl. woonkavels woon-werk) 965.834 8 258.521 2,14 27% 257.708 50.850 308.558 -50.036
Rijkevoort                  
14.Achter de Molen 165.161 2 80.546 0,98 49% - - - 80.546
Vierlingsbeek                  
16.Soetendaal 3e fase 729.980 8 172.890 1,89 24% - - - 172.890
17.Gemeentewerf 660.364 11 - 0,00 0% - - - -
Overloon                  
18.Stevensbeekseweg 1.487.101 11 400.799 2,96 27% 199.386 421.310 620.696 -219.897
Oeffelt                  
19.Hogehoek 247.945 2 129.769 1,05 52% - - - 129.769
20.Brakels Eng 854.280 16 - 0,00 0% - - - -
Maashees                  
21.Achter de school 1.050.085 17 162.944 2,64 16% - - - 162.944
Groeningen                  
22.Achter de kapel 504.587 7 94.649 1,31 19% - 94.649 94.649 -
Vortum-Mullem                  
23.St. Cornelisstraat 693.851 10 172.139 2,48 25% 102.951 188.344 291.295 -119.156
24.Luinbeekweg 1.380.828 18 67.035 0,87 5% 80.627 - 80.627 -13.592
Holthees                  
25.Horstenweg 652.013 13 264.050 5,26 40% 214.389 - 214.389 49.661
Sambeek                  
26.Catharinaklooster 1.301.602 18 527.665 7,30 41% 291.133 864.427 1.155.561 -627.896
Totaal 14.891.571 237 3.013.988 36,00   1.734.404 1.619.580 3.353.984 -339.996

 

  Grondnota 2020 Tussentijdse analyse
 
 
Totaal 2020 Werkelijk per 1-9-2020 Nog te verwachten 2020 Totaal 2020 Verschil
Complex Bedrag Aantal woningen Bedrag Aantal woningen % van het totaal Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag
2.Bedrijventerreinen                  
Boxmeer                  
27.Uitbreiding ind.terrein Saxe Gotha 1.324.863 1,13 52.488 0,04 4% 52.488 - 52.488 -
Beugen                  
28.Sterckwijck 30.695.656 24,38 3.019.302 2,40 10% 1.214.928 1.747.278 2.962.206 57.096
Rijkevoort                  
29.Hoogeind afronding 92.500 0,10 - 0,00 0% - - - -
Totaal 32.113.018 25,61 3.071.790 2,44   1.267.416 1.747.278 3.014.694 57.096

Sterckwijck

Gezien de omvang van de grondexploitatie en het financieel effect op het resultaat bij afwijkingen in de ramingen en de fasering, wordt er bij de tussentijdse analyse apart aandacht aan Sterckwijck besteed.

Bij de actualisering zijn de verkopen 2020 & 2021 geschat op basis van gerealiseerde verkopen, concept overeenkomsten en opties. Hieruit blijkt dat de inschatting is dat, ten opzichte van de Grondnota, in 2021 minder wordt verkocht. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat in de jaren daarna er afgerond 1,37 hectare per jaar wordt verkocht. Het gevolg is dat de grondexploitatie één jaar langer duurt. Dit heeft tot gevolg dat er rekening wordt gehouden met € 50.000 aan extra kosten. Op basis van de fasering is er een inschatting gemaakt welke verkopen in aanmerking komen voor de kortingsregeling bedrijven. Dit betekent een voordeel van € 49.000. Een andere/langere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage resulteert per saldo in een verlaging van € 4.600 aan rentelasten. Vanwege een andere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage vallen de kosten voor indexering per saldo € 20.000 hoger uit. Bovenstaande betekent ten opzichte van de grondnota een verhoging van het tekort van € 17.000.

Motie "Bouwen in iedere kern"

Tijdens de behandeling van de Grondnota 2020 in de raadsvergadering van 2 juli jl. is de motie unaniem aanvaard en door het College omarmd. Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie  is het voorstel om een bedrag van € 50.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt ingezet voor externe kosten zoals onderzoeken, taxaties etc.. Indien een project daadwerkelijk tot uitvoering komt, kunnen deze kosten worden meegenomen in de grondexploitatie. Indien een project niet tot uitvoering komt, dienen deze kosten ten laste worden gebracht van de algemene middelen. Bij de diverse momenten van de P&C-cyclus wordt dit bekeken.

 

Financiën

Voorzieningen

Voorzieningen in verband met gecalculeerde verliezen in relatie tot actuele calculaties

Omschrijving complex Opgenomen Benodigd Verschil
1. Steenstraat Zuid (Boxmeer)      74.364      74.082      -282
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer)     769.772     767.824    -1.948
4. Bakelgeert (Boxmeer)  1.238.727  1.233.352    -5.375
5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat (Boxmeer)     758.639     798.992   40.353
8. Voormalige school De Peppels (Boxmeer)     278.017     277.647      -370
9. Voormalige school 't Ogelijn (Boxmeer)     601.760     600.872      -888
11. Pilot De Kraai (Boxmeer)      56.075      56.075           -
13. Lange Heggen-Moerkamp (Beugen)     189.514     181.861    -7.653
17. Gemeentewerf (Vierlingsbeek)     257.372     297.562   40.190
24. Luinbeekweg (Vortum-Mullem)     278.190     250.422  -27.768
25. Horstenweg (Holthees)     314.065     310.528    -3.537
28. Sterckwijck (Beugen)  2.616.042  2.632.738   16.696
Totaal  7.432.537  7.481.955   49.418

Totaal dient er € 49.418 aan extra voorzieningen te worden gevormd om de gecalculeerde verliezen te dekken.

Winstneming

Op basis van de gerealiseerde verkopen per 1 september 2020 en gerealiseerde kosten per 1 januari 2020 is de inschatting dat er minimaal € 52.833 aan winstneming in 2020 plaats vindt.

Omschrijving complex I Eindwaarde II Gerealiseerde opbrengsten tot 1-09-2020 III Gerealiseerde kosten t/m 2019 IV % winstneming (II x III) V Winstneming bedrag (I x IV) VI Winstneming t/m 2019 VII Winstneming TA GREX 2019 (V-VI)
3. Pastoorbiest      -196.602 100% 85% 85%          -166.375           -167.020                      645
6. Maasbroeksche blokken afr 1e fase   -1.357.739 77% 73% 56%           -762.272           -738.056                -24.216
14. Achter de Molen      -654.924 95% 89% 84%          -550.774           -547.679                  -3.095
16. Soetendaal 3e fase       -156.548 54% 69% 37%             -57.769             -58.220                      451
18. Stevensbeekseweg       -799.727 78% 88% 68%           -546.703           -555.267                   8.564
19. Hogehoek          -73.076 79% 90% 71%             -52.212             -55.088                   2.876
21. Achter de school       -549.275 36% 72% 26%           -143.443           -145.285                   1.842
22. Achter de kapel       -282.189 75% 80% 60%           -169.451           -169.412                      -39
23. St. Cornelisstraat       -233.330 59% 84% 50%           -115.802             -96.778                -19.024
26. Catharinaklooster       -733.278 87% 85% 74%           -545.858           -527.127                -18.731
27. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha       -661.357 72% 96% 69%         -454.322           -451.082                  -3.240
29. Hoogeind afronding       -258.168 81% 87% 70%           -181.885           -183.019                   1.134
Totaal               -3.746.866       -3.694.033                 -52.833

 

Effect begroting 2020

Resultaat tussentijdse analyse grondexploitaties

Omschrijving  
Storting in voorzieningen nadelig saldo 49.418
Winstneming -52.833
Totaal -3.415

Rekening houdend met de extra te vormen voorzieningen en de winstneming is het effect op de begroting 2020 € 3.415 voordelig.

 

Voorstel:

  • Voor de grondexploitaties de kredieten te verhogen met €157.426;
  • Voor de opstalexploitatie het krediet te verlagen met €1.947;
  • De voorzieningen voor gecalculeerde verliezen te verlagen met €49.418;
  • Kennis te nemen van de, op basis van gerealiseerde verkopen, verwachte winstneming van €52.833;
  • Het voordelig resultaat van €3.415 verwerken bij de 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020;
  • Ten behoeve van de uitvoering van de motie "Bouwen in iedere kern" een bedrag van €50.000 beschikbaar te stellen.

COVID -19

COVID -19

U bent bij  memo van 15 juli 2020 en 7 oktober 2020 uitvoerig geïnformeerd over de compensatiepakketten aan de gemeente voor de coronacrisis. Onderstaand wordt per programma nader ingegaan op  de gevolgen hiervan voor onze gemeente.

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
Leges huwelijken en rijbewijzen 2020 Beperkt In beperkte mate zijn huwelijken uitgesteld of hebben in een sobere variant plaatsgevonden. Vooralsnog zijn de effecten beperkt. In de periode van 16 maart tot 5 mei 2020 heeft het CBR geen theorie- en praktijkexamens kunnen afleggen. De rijbewijzen die verlopen in de periode 1 februari 2020 tot en met 30 november  2020 zijn 9 maanden langer geldig. De verwachting is dat de leges rijbewijzen door een lager aantal rijbewijsaanvragen en vernieuwingen in 2020 lager zal uitvallen.
Verkiezingen 2021 67.821 Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Wij ontvangen hiervoor een bedrag van € 67.821. Dit bedrag voegen wij volledig toe aan het budget verkiezingen.
Communicatie 2020 N.v.t. Er wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiekanalen die gericht zijn op informatieverstrekking (o.a. delen informatie rijksoverheid) aan inwoners en bedrijven over de coronacrisis. Daarnaast wordt er aanvullend, via weekbladen en facebook, extra eigen informatie verstrekt wanneer dit zinvol wordt geacht en wordt verwezen naar het platform 'Ons thuus' waarop vraag en aanbod aan elkaar wordt gekoppeld. Onze burgemeester publiceert ook regelmatig berichten om onze inwoners een hart onder e riem te steken en op te roepen om zich aan de maatregelen te houden.
Ambtelijk apparaat 2020 55.000 Door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 en de landelijke maatregelen krijgen veel medewerkers te maken met een gewijzigde werksituatie o.a de noodzaak thuis te werken. Het faciliteren hiervan brengt extra uitgaven met zich mee. 

Programma 1 - Veiligheid

Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
Veiligheidsregio   Beperkt Het Rijk heeft met de veiligheidsregio afspraken gemaakt over het proces om tot compensatie te komen m.b.t. de extra kosten die de Veiligheidsregio's moeten maken.
Inzet Boa's 2020 91.000 Voor de handhaving van de noodverordening m.b.t. Corona is extra toezichthoudende en handhavende capaciteit nodig. Aangezien uitvoering van de reguliere taken reeds tot het minimale beperkt is, kan aan de toezichthoudende taken vanwege Covid-19 alleen worden voldaan door tijdelijk 2 fte BOA’s in te huren. De kosten hiervoor worden geraamd op € 91.000.

Programma 2 - Openbare Werken

Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
       

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
Toeristenbelasting 2020 190.000 Door de coronacrisis heeft het college besloten in 2020 geen voorschotaanslagen toeristenbelasting op te leggen. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengst 2020 met een bedrag van € 190.000. Het Rijk draagt voor een bedrag van € 65.000 bij.
Leges evenementen 2020 Beperkt Een groot aantal evenementen en kermissen is dit jaar niet doorgegaan. De inkomsten uit de leges zijn daardoor lager. Hier staat tegenover dat de kosten die hiermee samenhangen ook lager zijn. Per saldo is er naar verwachting een gering financieel effect.
Huurinkomsten terrassen 2020 16.500 Er is besloten de jaarlijkse huurvergoeding voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen dit jaar niet te innen. Dit levert een nadeel op van € 16.500.
Markten 2020 N.v.t. De markt is geprivatiseerd en we betalen alleen een bijdrage.

Programma 4 - Financiën

Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
Oninbaarverklaringen 2020 en 2021 > 10.000 De invordering van de gemeentelijke belastingen is tijdelijk even stil gelegd. Ondernemers hebben op aanvraag uitstel van betaling gekregen van de gemeentelijke heffingen. Vanaf 1 oktober 2020 is de invordering weer opnieuw opgestart. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de invloed van corona is op de invorderingsmaatregelen.
Algemene uitkering 2020 N.v.t. Bij memo van 15 juli 2020 en 7 oktober 2020 bent u uitgebreid geïnformeerd over de compensatieregelingen van het Rijk aan onze gemeente. 

Programma 5 - Leefbaarheid

Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
Leerlingenvervoer 2020 Beperkt Tijdens de sluiting van de scholen is het leerlingenvervoer gedaald tot een minimum. Volgens de richtlijnen van de VNG is 80% van de niet gereden ritten doorbetaald en factureert men 100% van de gereden ritten. Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer (gedeeltelijk) open gegaan en vanaf 2 juni is het Voortgezet Onderwijs weer (gedeeltelijk) in bedrijf. Het leerlingenvervoer is hiermee weer nagenoeg op het niveau van voor de coronacrisis. 
Musea  2020 Beperkt Bij memo van 17 juni 2020 hebben wij nader geïnformeerd over het verstrekken van een geldlening aan het Oorlogsmuseum. Daarnaast hebben wij uitstel van betaling verleend voor de jaarlijkse rente en aflossing.
Bibliotheken 2020 Beperkt Er worden geen extra uitgaven verwacht
Gemeenschapsaccommodaties 2020 Nog niet bekend Onder de coronamaatregelen hebben ook de gemeenschapsaccommodaties te lijden. Hun exploitatie staat onder druk als gevolg van de verplichte sluiting eerder dit jaar en de geldende beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. Wij hebben medio mei 2020 een brief gestuurd aan de minister met de oproep om gemeenschapsaccommodaties financieel te compenseren. Landelijk is de TOGS en TVL regeling opengesteld voor gemeenschapsaccommodaties. De gemeenschapsaccommodaties zullen eerst aanspraak proberen te maken op deze landelijke regeling. Wanneer zij hiervoor niet in aanmerking komen of de regeling niet toereikend is, zal de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben de financiële situatie bij gemeenschapsaccommodaties actief geïnventariseerd in juli 2020. Hieruit bleek overwegend dat gemeenschapsaccommodaties nog in staat waren om de eerste klap op te vangen uit hun reserves. De exacte gevolgen zijn sterk afhankelijk van de duur en impact van de coronamaatregelen. In de raadsvergadering van 10 december a.s. wordt u een voorstel voorgelegd met betrekking tot de problematiek van gemeenschapsvoorziening De Pit in Overloon.
Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed 2020 Beperkt Er zijn op dit moment geen signalen dat de huurinkomsten niet zullen worden ontvangen.
Kinderopvang 2020 Beperkt Vanuit de gemeenten worden ouders gecompenseerd voor de eigen bijdrage die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. De kosten zijn minimaal. 
Crisisopvang en opvang kinderen 2020 Beperkt Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten en is noodopvang ingesteld voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. Vanaf medio mei zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van de avond-, nacht- en weekendopvang (tot 1 juli). Gemeenten worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd. Voor de gemeente Boxmeer zijn deze kosten minimaal.
Sport 2020 Nog niet bekend Compensatie inkomstenderving en kwijtschelden huur aan sportverenigingen. Het Ministerie van VWS heeft 90 miljoen euro beschikbaar gesteld t.b.v. gemeenten voor de periode 1 maart t/m 1 juni 2020. Of de compensatie voldoende zal zijn, is niet bekend. Tevens is 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. 
Cultuurpodia 2020 18.000 Voor de tekorten van het theater de Weijer zal voor de maanden september t/m december 2020 een bijdrage betaald worden van € 18.000. Via het compensatiepakket coronacrisis worden door het rijk extra middelen voor culturele instellingen beschikbaar gesteld.

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
ToZo   N.v.t. Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal. 
IBN (WSW)   327.230 Voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente is dit in totaal een bedrag van € 327.230.
Bijstandsuitkeringen   Beperkt Tot en met juli 2020 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden lager dan het gemmiddele van 2019. In de 2e algemene begrotingsbijstelling is voor de inschatting van de kosten rekening gehouden met een eventuele toename van het aantal uitkeringsgerechtigden vanwege de Coronacrisis. Naar verwachting zijn de kosten lager dan het Buig budget.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020 en 2021 Beperkt De kosten blijven naar verwachting binnen de begroting.
WMO   22.424 De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft het voor Wmo een bedrag van € 22.424. Naar verwachting zullen deze middelen benodigd zijn.
Jeugdaanbieders   44.782 De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft het voor Jeugdzorg een bedrag van € 44.782,-. Het is nog niet bekend of deze middelen benodigd zijn.
Schuldhulpverlening   Nog niet bekend In de eerste helft van het jaar is het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening laag geweest. Mogelijk dat vanwege de financiële impact van de coronacrisis het aantal aanvragen in de tweede helft van het jaar zal gaan stijgen. 
GGD   Nog niet bekend Door de inzet die de afgelopen periode heeft moeten plaatsvinden in het kader van bestrijding van het coronavirus, heeft de GGD te maken met hogere kosten. Het ministerie heeft aangegeven dat zij deze kosten zal vergoeden. De GGD is hierover in overleg met de minister. Concrete afspraken zijn er echter nog niet gemaakt. 
Re-integratie   Beperkt Naar verwachting is het huidige budget toereikend.

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
Afvalinzameling 2020 Nog niet bekend Doordat inwoners vanwege corona veel vanuit huis werken is deze periode door veel inwoners aangegrepen om klussen in huis en tuin uit te voeren en eens goed op te ruimen. Daarnaast ontstaat door het thuis werken een verschuiving van bedrijfsafval (o.a. kantoren) naar huishoudelijk afval. Hierdoor zijn ingezamelde hoeveelheden afval (vooral GFT-afval, PMD, B hout, fijn en grof restafval) toegenomen ten opzichte van 2019 en begroting van de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Dit heeft een effect op de verwerkingskosten en -opbrengsten (voor PMD). Het is niet bekend of deze toename de komende periode weer wordt gecompenseerd, doordat minder afval dan gebruikelijk wordt aangeboden. Uiterlijk eind oktober wordt de bijstelling van de begroting 2020 als de gewijzigde begroting 2021 van de GR verwacht. Afhankelijk van bovenstaande, resultaat aanbesteding etc. in combinatie van de inzet van de Algemene reserve van de GR is mogelijk sprake van een verhoging van de bijdrage 2020 en 2021 aan de GR. Een verhoging van 2020 wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage 2021 wordt meegenomen bij het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing. Daarnaast heeft corona een effect op het aanbod en de vermarkting van textiel. Door corona is er landelijk een overaanbod van textiel ontstaan. Dit overaanbod dient tijdelijk opgeslagen te worden vanwege de sluiting van de grenzen in Afrika en Oost-Europa. Doordat de vermarkting (tijdelijk) stil is komen te liggen wordt de inzamelvergoeding, die de individuele gemeenten direct van de contractant ontvangen, vooralsnog op € 0,00 per kilogram textiel gesteld. In de begroting is rekening gehouden met € 90.000 aan opbrengsten. Indien deze opbrengsten niet worden ontvangen, wordt dit voor het jaar 2020 verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Bij het definitief vaststellen van het tarief afvalstoffenheffing 2021 dient te worden bekeken in hoeverre het aannemelijk dat deze opbrengsten worden gehaald. Het is momenteel niet bekend of gemeenten hiervoor door het Rijk gecompenseerd worden.

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
ODBN 2020 Nog  niet bekend De ODBN heeft haar werkzaamheden waar nodig in aangepaste vorm gecontinueerd. Het regulier toezicht vindt meer plaats op een digitale wijze en op afstand tenzij de situatie vraagt om fysieke controle. Daardoor is de verwachting dat de kosten voor geprogrammeerd toezicht lager uitvallen. Daarentegen zullen de uren toezicht op bodemactiviteiten hoger uitvallen. De verwachting is dat de totale kosten gelijk blijven aan het gene wat is begroot.