Overig

Rapporten Rekenkamercommissie

Stand van zaken rapporten Rekenkamer

Raadsperspectief op jeugdhulp

In de raad van 7 februari 2019 is het rapport "Raadsperspectief op jeugdhulp" behandeld.

Door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn de navolgende aanbevelingen gedaan:

 • Zorg dat het CJG/BJG u informeert over de hoofdlijnen en het verloop van het veranderproces/verbeterproces waar men mee bezig is, zodat u uw controlerende en sturende taak kunt vervullen.
 • Geef aan in de richting van CJG/BJG dat zij een speciale taak hebben in het Land van Cuijk en dat zij actief moeten inspelen op de beeldvorming die rond het onderwerp jeugdhulp bestaat. Dat zij moeten uitleggen wat ze van plan zijn en hoe ze dat gaan doen.
 • Verlang dat in een nieuw op te stellen beleidsplan te zien is wat er te kiezen valt, m.a.w. waar de raad invloed op kan uitoefenen en welke informatie de raad in de toekomst gaat ontvangen om het beoogde beleid te kunnen fiatteren.
 • Plaats het vraagstuk van sturing en het gebrek aan bruikbare sturingsinformatie op de gemeentelijke agenda.
 • Laat de inhoud van de jeugdzorg over aan de professionals in het veld, zorg als politiek voor een scherpe en duidelijke visie, en controleer daarop.

Ons College heeft in een schrijven van 2 oktober 2018 uitgebreid gereageerd op het rapport ‘Raadsperspectief op jeugdhulp’ en de daarin opgenomen constateringen en aanbevelingen. Onder verwijzing naar bovenstaande aanbevelingen is op 11 april 2019 een werkbijeenkomst (commissie- en raadsleden) geweest met het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin.

Over het nieuwe beleidsplan 2020-2023 zijn de gemeenteraden Land van Cuijk op 24 september 2019 geïnformeerd en geconsulteerd. De voorgestelde ‘acties’ zijn daar besproken. Op 2 oktober 2019 zijn de Adviesraden Sociaal Domein geconsulteerd en zijn zij om advies gevraagd. Op 12 december 2019 is het beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 met daarin de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie vastgesteld door de Raad.

 

Onderzoek naar de deelneming van de Land van Cuijk gemeenten in de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

In de Raad van 20 februari jl. is het rapport “Onderzoek naar de deelneming van de Land van Cuijkgemeenten in de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)” behandeld. Door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn de volgende aanbevelingen gedaan:

 • Verbeter de procedure rond het aanleveren van gegevens door de gemeenten tot en met het goedkeuren van de ODBN-begroting, waarin deze gegevens zijn opgenomen.

Naar aanleiding van de kadernota 2021 vindt er ambtelijk overleg plaats om de geschetste ontwikkelingen te kwantificeren/ vertalen in een werkprogramma, zodat deze kunnen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021 van de ODBN. Bij het ambtelijk overleg zijn naast de gebiedsmanager ook de nieuwe coördinatoren van Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving van de ODBN aanwezig. De contacten over uit te voeren/uitgevoerde werkzaamheden lopen via de coördinatoren. Op deze wijze houdt de gemeente Boxmeer en de ODBN beter overzicht over de lopende werkzaamheden en de voortgang.

 • Maak bij het aanbieden aan de gemeenteraad van de ODBN-begroting, zichtbaar op welke wijze deze aansluit op het door de gemeenten en de ODBN later vast te stellen werkprogramma en de in de begroting van de ODBN opgenomen uren.

Aan de hand van de maandelijkse voortgangsrapportages van het lopende jaar en de inschatting van de nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving wordt het werkprogramma uitgewerkt. Op basis van werkprogramma en collectieve taken wordt de begroting vastgesteld en opgenomen in de gemeentelijke begroting. De ramingen in de begroting van de ODBN zijn gebaseerd op een gemiddeld uurtarief. Afhankelijk van de uitvoering van het werkprogramma, zowel in uren als inschaling uitvoerende medewerker, kunnen de uiteindelijke uitgaven wel afwijken.

 • Stel aan de hand van het ODBN-werkprogramma, een wijziging van de begroting op en biedt deze aan de gemeenteraden vóór de behandeling van de (oorspronkelijke) ODBN-begroting. Hiermee wordt voorkomen dat een zienswijze wordt ingediend tegen de door de gemeenten zelf vastgestelde werkprogramma’s.

De kadernota 2021 is niet concreet genoeg om de ontwikkelingen direct te vertalen in een werkprogramma. De gemeente Boxmeer is ambtelijk vertegenwoordigd, en daarmee van invloed, in het Regionaal Strategisch Platform (RSP), de projectgroep Regionaal operationeel kader vergunningverlening (ROK-VV) en het adoptiepanel (ter voorbereiding van de Kadernota en Begroting van de ODBN. Hierdoor vindt tijdig overleg plaats tussen de gemeente Boxmeer en ODBN).

 • Maak als Land van Cuijk-gemeenten de rolverdeling tussen gemeenteraad en college explicieter zichtbaar door, op vooraf te bepalen momenten, met elkaar over opdrachtverlening en uitvoering te spreken. Besteed daarbij ook aandacht aan de rol van de eigen portefeuillehouder.

Voor de 5 gemeenteraden is een informatieavond rondom de ODBN en de nieuwe ontwikkelingen voorbereid. Vooralsnog heeft de afstemming met de griffies niet in een mogelijke datum geresulteerd.

 • Stuur de verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de ODBN en andere beleidsrelevante stukken van de ODBN, zodra deze beschikbaar zijn aan de gemeenteraad en plaats deze als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraad en/of commissie.

De verslagen van de vergaderingen van het Algemeen bestuur van de ODBN worden gestuurd Het aanleveren van de verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de ODBN zal echter pas ruim 2 maanden na de gehouden AB-vergadering zijn. Het concept verslag wordt pas bij de eerstvolgende AB goedgekeurd.

 • Om de belangen van de Land van Cuijk-gemeenten goed te behartigen, verdient het aanbeveling om voorafgaand aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de ODBN een portefeuillehouders-overleg te organiseren.

In het kader van de aanstaande herindeling is op bestuurlijk niveau overleg gestart om zoveel mogelijk gezamenlijke zaken voor te bereiden en op te treden. Dit zal minimaal 2x per jaar plaatsvinden, maar de vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur roept de bestuurders vaker bij elkaar als zich daarvoor redenen aandienen.

 • Organiseer een ambtelijk vooroverleg met vertegenwoordigers van de Land van Cuijk-gemeenten, die zitten in het adoptiepanel en het Regionaal Strategisch Panel (RSP).

Regionaal is een ambtelijke vooroverleg Land van Cuijk voor de RSP vergaderingen ingesteld, gericht op ambtelijke afstemming en om mogelijke gezamenlijke standpuntbepaling m.b.t. diverse onderwerpen te komen.

 • Leg bij de beoordeling van de verschillende rapportages van de ODBN een relatie met het beleidsplan Toezicht en handhaving en de daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma’s.

De wettelijke verplichte (basis)taken en andere (verzoek)taken worden uitgevoerd door de ODBN. De ODBN draagt er zelf zorg voor dat aan de criteria van de door hen uitgevoerde taken wordt voldaan. Zowel in het Beleidsplan als in het Uitvoeringsprogramma VTH zijn deze basis- en verzoektaken beschreven. In het Beleidsplan zijn met name de concrete doelstellingen uitgewerkt die het college heeft geformuleerd. De doelstellingen wordt geconcretiseerd en geoperationaliseerd in het Uitvoeringsprogramma, waaronder prioriteitenstelling, monitoring, strategie vergunningverlening en toezicht en handhaving en werkprocessen en -instructies.

 • Bepaal bij de herziening van de procedures, welke documenten, die van de ODBN naar de gemeente gaan, in afschrift aan de gemeenteraad moeten worden gestuurd, zodat de griffiers in de gelegenheid zijn meer en directer sturing te geven aan het in positie brengen van de gemeenteraad. Hierdoor kan meer aandacht besteed worden aan de beleidsinhoudelijke activiteiten, die de ODBN uitvoert. Nu ligt het accent te veel op de financiën.

De stukken worden via de griffie ter kennisneming aan de gemeenteraad gestuurd en het is aan de raad zelf om deze ter bespreking te agenderen.

 

Onderzoek naar duurzaamheid in het Land van Cuijk

In de Raad van 20 februari jl. is het rapport “Onderzoek naar duurzaamheid in het Land van Cuijk” behandeld. Door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn de volgende aanbevelingen gedaan:

Reikwijdte, ambities en plannen

 • Vat het begrip duurzaamheid ruim op en neem circulaire landbouw daarin mee.

De transitie duurzame landbouw wordt opgepakt door de regio NOB en deels door elke gemeente afzonderlijk. Zoals reeds in de reactie op het rapport aangegeven nemen de gezamenlijke colleges het advies niet over om het totale thema landbouw onder duurzaamheid te laten vallen.

Monitoring en verantwoording

 • Verbind de ambities aan doelen die gemeten kunnen worden met landelijke monitors;
 • zorg voor evaluaties waarin duidelijk wordt of het realiseren van doelen op schema ligt.

Als gemeente Boxmeer zijn we onderdeel van de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant (RES-NOB). Binnen de RES-NOB gebruiken we dezelfde monitoringstool voor duurzame opwek en energiebesparing. Dit is een landelijke (Klimaatmonitor) tool. Noord Brabant gaat tevens een eigen tool voor de 4 RESsen in Brabant ontwikkelen. Met de landelijke Klimaatmonitor tool worden de LVC gemeenten op het gebied van duurzame opwek elektriciteit en besparing eenduidig gemeten.

Organisatie

 • Stem ambities en plannen beter af in het Land van Cuijk;
 • overweeg om de onderdelen verder te harmoniseren of te integreren, omdat het Land van Cuijk een goede schaal biedt voor effectieve uitvoering.

Er vindt veel ambtelijk overleg en samenwerking plaats binnen het LvC. Bestuurlijk is dit ook het geval, zeker in het kader van de RES-NOB en de gezamenlijke aanpak van de Transitievisie Warmte (TVW).

Gemeenteraad

 • Breng de doelen en ambities binnen het Land van Cuijk op één lijn, waardoor beter kan worden samengewerkt en verantwoord;
 • vraag het college om duidelijke voortgangsrapportages, die rekening houden met de eigen doelen en nieuwe taken zoals de energietransitie.

Samenwerking

 • Stem planvorming en uitvoering verder af, waardoor het Land van Cuijk met één mond kan spreken binnen de regio Noordoost-Brabant en zijn positie als gevolg hiervan ten opzichte van de grote gemeenten versterkt.

Er vindt ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats zodat het Land van Cuijk met één mond spreekt binnen de regio Noord-Oost Brabant.

Draagvlak

 • Overweeg om met belangrijke groepen inwoners, ondernemers en organisaties een gezamenlijk akkoord en programma af te spreken.

Eind  2020, begin 2021 zullen we in het kader van de TVW gesprekken gaan voeren met bewoners. Stakeholders zoals Enexis, Waterschap Aa en Maas en Mooiland zijn al betrokken bij de vormgeving van de TVW. Er zal conform de beantwoording van de motie Kopgroep Energietransitie een Kopgroep met de verschillende stakeholders opgericht gaan worden.

Actualisatie nota reserves en voorzieningen

Algemeen

In de raadsvergadering van 26 oktober 2017 heeft u de nota reserves en voorzieningen 2017 vastgesteld. Jaarlijkse actualisatie wordt opgenomen in de 2e algemene begrotingsbijstelling. In de actualisatie komen aan de orde:

 • Mogelijke voorstellen tot bijstelling van de kaders;
 • Beoordeling van alle reserves en voorzieningen op noodzaak instandhouding;
 • Beoordeling van alle reserves en voorzieningen op toereikendheid;
 • Voorstellen tot instellen nieuwe reserves en voorzieningen.

Algemene reserves

Naam

Stand 1-1-2020 na bestedingsvoorstel jaarrekening 2019

Opmerkingen

Algemene Reserve

13.463.722

In de nota reserves en voorzieningen 2017 is als uitgangspunt opgenomen dat als richtlijn voor de minimale omvang uitgegaan zou kunnen worden van het totaal van de top 10 risico’s zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en vervolgens hier 75% van. Het totaal van de top 10 risico’s volgens de begroting 2019 is € 13.590.030. Op grond hiervan zou de minimale omvang  € 10.192.523  moeten bedragen. Zoals u ziet wordt hier aan voldaan.

 

13.463.722

 

Bestemmingsreserves

Naam

Stand 1-1-2020 na bestedingsvoorstel jaarrekening 2019

Opmerkingen

Volkshuisvesting

523.284

Het saldo is voldoende voor afdekking van het beschikbaar gestelde bedrag voor herinrichting Elderom. Er worden in 2020 kosten verwacht voor woonrijp maken van een deel van dit project. In 2020 is er overleg met de woningcorporatie over realisatie 6 appartementsblokken. Hierover is nog geen overeenstemming. Er volgen nog kosten voor woonrijp maken, op z’n vroegst in 2022.

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

1.600.000

Het bedrag is voldoende ter afdekking verplichtingen startersleningen via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

Reconstructie buitengebied

1.290.445

Reserveren van middelen ter dekking van investeringen die een relatie hebben met de reconstructie, zijnde de herinrichting van het buitengebied. De reserve wordt gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten van de volgende investeringen. Totaal aan nog te dekken kapitaallasten vanaf 2021 is € 507.905):

 •  Verbetering fiets- en wandelnetwerk Maasheggen. Resterende kapitaallasten vanaf 2021: € 77.126
 • Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie. Resterende kapitaallasten vanaf 2021: € 299.509
 • Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. Resterende kapitaallasten vanaf 2021: € 69.060
 • Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie. Resterende kapitaallasten vanaf 2021: € 62.210

Voor deze en toekomstige investeringen worden aparte reserves gevormd, op deze manier ontstaat een beter inzicht in de werkelijke stand van de reserve reconstructie. De stand van de reserve is na deze splitsing  € 782.540. 

Bestemmingsplan buitengebied

53.258

Deze reserve dient ter dekking van de kosten verband houdende met de herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Zodra het bestemmingsplan buitengebied onherroepelijk is, kan reserve vrijvallen en kan het saldo t.g.v. de algemene middelen worden gebracht. Mede door de coronacrisis, waardoor zittingen zijn uitgesteld, wordt een uitspraak over het bestemmingsplan buitengebied pas in 2021 verwacht

Plankosten

260.000

Reserve is bedoeld voor het afdekken van niet-verhaalbare plankosten. De reserve is sinds de invoering in 2016 niet nodig geweest. De niet-verhaalbare kosten zijn minimaal en kunnen veelal  worden afgedekt door inkomsten uit anterieure overeenkomsten. Conform voorstel bij Grondnota 2020 (raad 24-6-2020) is de reserve naar beneden bijgesteld met € 200.000. Restant is dan € 60.000 en is nodig om in de toekomst eventuele niet-verhaalbare kosten te kunnen dekken.

Nieuwbouw gemeentehuis

9.746.288

Het saldo is voldoende ter afdekking van de kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis. Behandeld in de raadsvergadering van 20-10-2011.

Mobiliteitsfonds

52.092

In het investeringsprogramma 2019 (begroting 2019) is voor het opstellen van een nieuw Verkeersveiligheidsplan en milieumodel een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Ter (gedeeltelijke) dekking van dit krediet wordt de inzet van dit fonds voor een bedrag van € 52.000 als dekking meegenomen. Gezien de aanstaande herindeling wordt geen nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan opgesteld. Wel loopt er een traject waarbij samen met andere gemeenten in de regio via de risico-gestuurde aanpak uit het Strategisch Programma Verkeersveiligheid (SPV) een pakket verkeersveiligheidsmaatregelen wordt opgesteld. Voor de uitvoering van de gemeentelijke maatregelen in dit pakket kan het krediet uit 2019 en dit fonds worden ingezet.

Rood met groen

5.989

Het bedrag van € 5.989 is in 2020 volledig ingezet voor het krediet koploperproject Oeffelt. Dit betekent dat de reserve hierna kan worden opgeheven.

Kunst

45.366

De reserve kunst wordt ingezet voor de realisering van het kunstbeleid

Wegen

22.275

De middelen in deze reserve worden gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van de investering in snelheidsmaatregelen Cuijkseweg/Molenstraat Oeffelt IVS2018.

 

HNG Zero couponlening

81.531

Deze reserve wordt jaarlijks afgebouwd en zal na 2020 worden opgeheven.

Reserve duurzaamheid

377.333

Op 23 januari 2014 is besloten deze reserve in te stellen met als doel te investeren in duurzame maatregelen. In het Duurzaamheidsplan 2019 – 2021 zijn projecten en maatregelen  beschreven die ten laste komen van de reserve Duurzaamheid. Op basis van dit plan was de reserve niet toereikend. Echter, via de Algemene uitkering 2019 zijn er voor het Energieloket en transitie warmte extra gelden beschikbaar gekomen. In het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2019 wordt voorgesteld deze extra middelen is de reserve Duurzaamheid te storten. In 2020 wordt een  aanpassing van het Duurzaamheidsplan verwacht waarin ook de financiële stand van zaken wordt toegelicht. De verwachting is dat de reserve volledig nodig is voor het realiseren van de projecten in het kader van het Duurzaamheidsplan.

Reserve Sociaal Domein

2.742.749

Conform het raadsbesluit van 30 juni 2016 is deze reserve bedoeld om financiële risico’s en onzekerheden ten aanzien van de uitvoering van het Sociaal Domein op te vangen.

Reserve Hoogkoor kapitaallasten

3.712.583

Reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 30 juni 2016 ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe investering in het Hoogkoor.

Reserve Hoogkoor

567.016

Deze reserve dient ter dekking voor een eventuele afrekening met het Hoogkoor per einde contract in 2024 en de onderhoudskosten van de turnhal tot die tijd.

Reserve blijversleningen

250.000

Op 5 juli 2018 is de Verordening Blijverslening gemeente Boxmeer 2018 door de raad vastgesteld.

Dekking kapitaallasten IVS

1.103.143

Deze reserve is gevormd bij het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningsresultaat 2019.

Huisvesting Onderwijs

1.782.242

Gehandeld wordt conform uitgangspunten Nota reserves en voorzieningen. De reserve is, rekening gehouden met de plannen uit het onderwijs huisvestingsplan, in ieder geval voldoende tot 2026.

Bestedingsreserve

2.559.829

In het stelsel van baten en lasten worden inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen die in 2018 zijn aangegaan, maar door omstandigheden pas in 2019 worden uitgevoerd, mogen niet in 2018 verantwoord worden ondanks het feit dat er budgetten voor zijn. Om deze budgetten te behouden dienen ze via budgetoverheveling verwerkt te worden. Bij het voorstel tot besteding van het rekeningresultaat 2018 is deze reserve gevormd. Vervolgens worden de budgetten functioneel geraamd in 2019 en kan de reserve weer opgeheven worden.

 

26.775.423

 

Voorzieningen

Naam

Stand 1-1-2020  na bestedingsvoorstel jaarrekening 2019

Opmerkingen

Riolering

1.741.095

Het doel van deze voorziening is het opvangen van fluctuaties in de exploitatielasten. In de raad van 26 oktober 2017 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het kostendekkingsplan als gevolg van de aanpak wateroverlast. De stand is conform het vGRP.

Egalisatie reiniging

135.239

De gemeenteraad heeft op 13 september 2012 ingestemd met besteding van de voorziening. Het minimum van de voorziening is vastgesteld op € 250.000. De stand per 1-1-2020 is lager dan het afgesproken minimum. Dit wordt in 2020 gecompenseerd door een lagere bijdrage van circa € 115.000 aan de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Hiermee rekening houdend is de voorziening weer op het vastgestelde minimumniveau.

Openbare verlichting

172.753

De voorziening is voldoende. Verwezen wordt o.a. naar het beleidsplan openbare verlichting 2016-2025 (Raad 23 maart 2017). In de raadsvergadering van 27 juni 2019 heeft op basis van de nieuwe beheerstrategie een nieuwe doorrekening plaatsgevonden. Met ingang van 2020 is de storting hier op aangepast om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Pensioenaanspraken (oud)wethouders

4.218.360

De voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van oud-wethouders.

Voorziening grond en opstalexploitatie

186.863

Het betreft een voorziening die moet worden gezien als een waardecorrectie op de actiefpost voorraden, bouwgrond in exploitatie.

Voorziening ex-werknemers

418.180

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt de gemeente de kosten (incl. sociale lasten en pensioenpremies) van de WW-uitkering, als de werknemers werkloos worden. Conform BBV voorschriften dient hiervoor een voorziening te worden gevormd.

Onderhoud gemeentehuis

59.786

Vanaf het jaar 2020 wordt er structureel een bedrag van € 82.500 extra gestort in de voorziening als gevolg van het wegvallen van de afschrijvingslasten voor de inrichting van het gemeentehuis. De inrichting had een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

Landschapsfonds

115.626

Bij de vaststelling van de structuurvisie, 12 december 2013, is besloten tot het instellen van deze voorziening. De initiatiefnemer kan bij een ontwikkeling in het buitengebied van een aanzienlijke impact zelf de prestatie leveren, of een bijdrage doen in het landschapsfonds. De impact van de ontwikkeling bepaalt de prestatie die de initiatiefnemer moet leveren voor de kwaliteit van het landschap. Indien de initiatiefnemer de tegenprestatie niet zelf of niet volledig wenst uit te voeren, kan ze de kosten voor de tegenprestatie storten in dit fonds. Op 19 november 2019 heeft het college ingestemd met het voorstel voor het bestemmen van de gelden in het Landschapsfonds. Voor een bedrag van € 108.155. Met deze invulling wordt de voorziening grotendeels benut.

Bomenfonds

36.511

Het doel van deze reserve is het compenseren van gemeentelijke of particulier verwijderde bomen welke op de huidige locatie niet herplant kunnen worden. De middelen komen van derden als gevolg van uitvoering van de APV (kapvergunningen). In 2020 is herplant in de Professor Asserstraat, Achter de Linde en de Helderseweg gepland.

 

7.084.413

 

Grondbedrijf

Naam

Stand 1-1-2020 na bestedingsvoorstel jaarrekening 2019

Opmerkingen

Algemene reserve

257.091

Deze reserve dient ter afdekking van financiële risico’s van de grondexploitaties. Indien deze niet toereikend is, dan wordt de algemene reserve van de algemene dienst ingezet. In de Grondnota 2020 zijn de financiële risico’s berekend op € 4,55 mln. De reserve is daarmee niet toereikend voor  het afdekken van de financiële risico’s. De afgelopen jaren is deze reserve niet ingezet. In voorkomende gevallen waarbij een extra storting in een verliesvoorziening nodig was, is deze aangevuld vanuit de algemene middelen. Omdat de reserve de afgelopen jaren niet is gebruikt, en de algemene reserve van de algemene dienst al “achtervang” is, wordt voorgesteld de reserve op te heffen en het bedrag van € 257.091 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

 

257.091

 

Kredieten

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld

Krediet Bedrag
I010203230000000 Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt 8.000
I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 25.000
I010404156000000 ICT: doorontwikkelen zaaksysteem IVS2020 66.764

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden gesteld

Krediet Bedrag
I010203240000000 Revitalisering openbare ruimte villawijk 863.000
I010207606000000 Klimaatadaptief De Raam 250.000

Revitalisering openbare ruimte villawijk:

Het totale krediet bedraagt €863.000. Hiervan wordt €45.000 gedekt door subsidies en €765.000 door overheveling vanuit andere kredieten. Het restant van €53.000 komt ten laste van de exploitatie (kapitaallasten).

Klimaatadaptief De Raam:

Dit project is in juni 2020 aangekondigd. Naar verwachting zal dit project in 2021 worden voorbereid en eind 2021 starten. De uitgaven van €250.000 zullen gedekt worden door een subsidie van €250.000.

Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden afgesloten

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010201588000000 VW Caddy VBG-65-R IVS2020 - 720158800 25.500 22.701 2.799
I010201590000000 Ford Transit VBZ-24-Z IVS2020 -720159000 25.500 29.900 -4.400
I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 720321600 656.500 657.207 -707
I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 720322600 165.000 157.942 7.058
I010203236000000 Klim.inrichting openbare ruimte IVS2020 525.000 25.000 500.000
I010206090050000 Historische hekken plaatsen - TR2017 6.000 5.615 385
I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - TR2017 15.000 14.999 1
I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 -720609400 125.000 125.000 0
I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 97.500 97.500 0
I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets -TR2018 15.000 15.000 0
I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - TR2018 10.000 9.178 822
I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 177.000 173.006 3.994
I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 10.000 10.000 0
I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 10.000 19.950 -9.950
I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - NM2018 10.000 10.000 0
I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 720653000 33.000 32.946 54
I010404140000000 ICT: Impl. nieuw zaaksysteem - 740414000 102.924 73.703 29.221
I010404148000000 ICT: doorontwikkelen nieuw zaaksysteem 63.000 28.788 34.212
I010404154000000 ICT: verv werkprocessensoftware IVS2019 51.450 51.443 7
I010503510100000 Ext.kst mbt Sporthal Sportln 1-750351010 0 0 0
Totaal 2.123.374 1.559.877 563.497

In de raad van 8 oktober 2020 zijn de volgende kredieten beschikbaar gesteld

Krediet Bedrag
Herstel constructiefouten dak en verbetering luchtkwaliteit en isolatie basisschool Onze Bouwsteen 633.127
Opstalvergoeding Sportlaan 1 1.067.380

Raadsvergadering donderdag 8 oktober 2020

Status opvolging bevindingen accountant

Status opvolging bevindingen accountant

Jaarrekening 2019
Bij de jaarrekening 2019 heeft Deloitte een positieve accountantsverklaring afgegeven. Vervolgens heeft de Auditcommissie op 10 juni jl. haar bevindingen over de jaarrekening 2019 en het concept-verslag van bevindingen van de accountant gerapporteerd. De Auditcommissie is zeer tevreden met de wijze waarop de financiële organisatie is ingericht en functioneert, ook onder de omstandigheden vanwege het COVID-19 virus, en de communicatie die wij hierover met het college en de ambtelijke organisatie hebben.

Aanbevelingen worden serieus en goed opgevolgd, er is een prettige samenwerking met de accountant en de adviezen van de Auditcommissie worden serieus overwogen en waar mogelijk geïmplementeerd.

De financiële positie van de gemeente Boxmeer ziet er goed uit.

Jaarrekening 2020
Conform de opdracht van de gemeenteraad zal, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020, de interim-controle uitgevoerd worden bij de gemeente Boxmeer. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne-beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Deze controle is in oktober 2020 uitgevoerd. In de managementletter zullen de bevindingen en aanbevelingen van Deloitte ter zake worden opgenomen.

Tevens heeft deze controle als doelstelling om de aandachtspunten voor de jaarrekening 2020 te signaleren en onder aandacht van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie te brengen.

Woningbouwprogramma

Woningbouwprogramma

Realisatie 2020 tot 1 september 2020:

Tot 1 september 2020 zijn in de hele gemeente per saldo 125 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Er waren op 1-9-2020 12.654 woningen (3.298 huur en 9.231 koop).

Tabel: realisatie 2020 tot 1 september

VOORRAAD

HUURSECTOR

KOOPSECTOR

TOTAAL

 

Woningen

Appartement

totaal

Woningen

Appartement

totaal

 

 

goedkoop

duur

goedkoop

duur

Huur

goedkoop

middelduur

duur

goedkoop

middelduur

duur

Koop

 

1-1-2020

1.843

72

1.255

128

3.298

534

3.778

4.428

188

258

45

9.231

12.529

1-9-2020

1.868

72

1.277

144

3.361

574

3.800

4.428

188

258

45

9.293

12.654

saldo

25

0

22

16

63

40

22

0

0

0

0

62

125

 

Diagram: ontwikkeling woningvoorraad 1-1-2000 / 1-9-2020