Sitemap

2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 1
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 4
Inleiding Blz. 5
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 6
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 7
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 8
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 9
Thema Bestuurszaken Blz. 10
Wat willen we bereiken? Blz. 11
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 12
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 13
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 14
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 15
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 18
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 19
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 20
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 21
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 22
Thema Bedrijfsvoering Blz. 23
Wat willen we bereiken? Blz. 24
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 25
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 26
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 27
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 28
Wat willen we bereiken? Blz. 29
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 30
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 31
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 32
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 33
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 34
Kredieten Programma 0 Blz. 35
Stand van zaken Blz. 36
Stand van zaken kredieten Programma 0 Blz. 37
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 38
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 Blz. 39
Krediet ICT E-overheid en authenticatie Blz. 40
Krediet ICT elektrische handtekening IVS2012 Blz. 41
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 1 Blz. 42
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 2 Blz. 43
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 Blz. 44
Krediet ICT vervanging discussie-installatie raadszaal Blz. 45
Krediet ICT vervanging software Office Blz. 46
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2018 Blz. 47
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 Blz. 48
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 49
ICT kredieten Blz. 50
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 0 Blz. 51
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 52
Programma 1 - Veiligheid Blz. 53
Programma 1 - Veiligheid Blz. 54
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 57
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 58
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 59
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 60
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 61
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 62
Wat willen we bereiken? Blz. 63
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 64
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 65
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 1 Blz. 66
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 67
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 68
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 69
Thema Werk in uitvoering Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 72
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 73
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 74
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 75
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 76
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 77
Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek. Blz. 78
Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven. Blz. 79
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 80
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 81
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 82
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 83
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 84
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 85
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 86
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 87
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 88
Kredieten Programma 2 Blz. 89
Stand van zaken Blz. 90
Stand van zaken kredieten Programma 2 Blz. 91
Krediet aanpassing Heinz Moormanstraat Blz. 92
Krediet fietsvoorziening en verlichting Molenweg Blz. 93
Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Blz. 94
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Blz. 95
krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 96
Krediet Molenstraat - Cuijkseweg Oeffelt Blz. 97
Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen Blz. 98
Krediet openbare verlichting IVS2017 Blz. 99
Krediet openbare verlichting IVS2018 Blz. 100
Krediet openbare verlichting IVS2019 Blz. 101
Krediet parkeervoorziening sportpark "de Halt" Holthees Blz. 102
Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat Blz. 103
Krediet reconstructie wegen IVS2018 Blz. 104
Krediet reconstructie wegen IVS2019 Blz. 105
Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Blz. 106
Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Blz. 107
Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Blz. 108
Krediet speelvoorziening IVS2019 Blz. 109
Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Blz. 110
Krediet uitvoering bomenplan IVS2017 Blz. 111
Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 Blz. 112
Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Blz. 113
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2017 Blz. 114
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Blz. 115
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Blz. 116
Krediet verstevigen bermen IVS2019 Blz. 117
Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat bij Marel Blz. 118
Kredieten wegen Blz. 119
Kredieten openbare verlichting Blz. 120
Kredieten verkeersveiligheid Blz. 121
Kredieten recreatieve fietspaden Blz. 122
Kredieten uitvoering bomenplan Blz. 123
Kredieten speelvoorzieningen Blz. 124
Kredieten begraafplaatsen Blz. 125
Kredieten tractie Blz. 126
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 127
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 2 Blz. 128
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 129
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 130
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 131
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 132
Wat willen we bereiken? Blz. 133
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 134
Centrummanagement Blz. 135
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 136
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 137
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 138
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 139
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 140
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 141
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 142
Wat willen we bereiken? Blz. 143
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 144
Implementatie Omgevingswet Blz. 145
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 146
Klimaatbestendig Blz. 147
Regionale woningmarktstrategie Blz. 148
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 149
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 150
Wat willen we bereiken? Blz. 151
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 152
Koploper Blz. 153
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 154
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 155
Unesco Maasheggen Blz. 156
Kredieten Programma 3 Blz. 157
Stand van zaken Blz. 158
Stand van zaken kredieten Programma 3 Blz. 159
Krediet BGT IVS2016 Blz. 160
Krediet BGT IVS2019 Blz. 161
Krediet Elderom Blz. 162
Krediet I-DOP Beugen Blz. 163
Krediet project breedband Blz. 164
Krediet rood met groen projecten 2019 Blz. 165
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Blz. 166
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Blz. 167
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Blz. 168
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Blz. 169
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Blz. 170
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Blz. 171
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 172
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 173
Kredieten rood met groen Blz. 174
Krediet project breedband Blz. 175
Kredieten BGT Blz. 176
Krediet Elderom Blz. 177
Krediet I-DOP Beugen Blz. 178
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 3 Blz. 179
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 180
Programma 4 - Financiën Blz. 181
Programma 4 - Financiën Blz. 182
Thema Planning en Control Blz. 183
Wat willen we bereiken? Blz. 184
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 185
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 186
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 187
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 188
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 189
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 190
Thema WOZ/Belastingen Blz. 191
Wat willen we bereiken? Blz. 192
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 193
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 194
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 195
Kredieten Programma 4 Blz. 196
Stand van zaken Blz. 197
Stand van zaken kredieten Programma 4 Blz. 198
Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan Blz. 199
Krediet reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat Blz. 200
Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Blz. 201
Krediet vervangende nieuwbouw bij Raaijhal Blz. 202
Krediet voortgang proces verbeteren verkeersveiligheid overweg St. Anthonisweg / Spoorstraat Blz. 203
Voorbereidingskrediet Blz. 204
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 4 Blz. 205
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 206
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 207
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 208
Thema Onderwijs Blz. 209
Wat willen we bereiken? Blz. 210
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 211
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 212
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 213
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 214
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 215
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 216
Thema Welzijn Blz. 217
Wat willen we bereiken? Blz. 218
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 219
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 220
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 221
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 222
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 223
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 224
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 225
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 226
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 227
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 228
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 229
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 230
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 231
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 232
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams. Blz. 233
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 234
Thema Sport Blz. 235
Wat willen we bereiken? Blz. 236
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 237
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 238
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 239
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 240
Thema Kunst en Cultuur Blz. 241
Wat willen we bereiken? Blz. 242
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 243
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 244
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 245
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 246
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 247
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 248
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 249
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 250
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 251
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 252
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 253
Kredieten Programma 5 Blz. 254
Stand van zaken Blz. 255
Stand van zaken kredieten Programma 5 Blz. 256
Krediet Elzendaal Blz. 257
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 258
Krediet Hoogkoor Blz. 259
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 260
Krediet vervangende nieuwbouw gymnastiekzalen Metameer Blz. 261
Krediet Elzendaal Blz. 262
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 263
Krediet Hoogkoor Blz. 264
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 265
Krediet vervangende nieuwbouw gymnastiekzalen Metameer Blz. 266
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5 Blz. 267
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 268
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 269
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 270
Thema Jeugd Blz. 271
Wat willen we bereiken? Blz. 272
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 273
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen. Blz. 274
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 275
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 276
Zorgloket Blz. 277
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 278
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 279
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 280
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 281
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 282
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 283
Wat willen we bereiken? Blz. 284
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 285
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 286
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 287
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 288
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 289
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 290
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 291
Thema Participatie Blz. 292
Wat willen we bereiken? Blz. 293
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 294
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 295
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 296
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 297
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 298
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 299
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 300
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 301
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 302
Wat willen we bereiken? Blz. 303
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 304
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 305
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 306
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 307
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 308
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 309
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 310
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 311
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 312
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 313
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 314
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 315
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 316
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 317
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 318
Uitvoering geven aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Blz. 319
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 320
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 321
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 322
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 323
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 6 Blz. 324
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 325
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 326
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 327
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 328
Wat willen we bereiken? Blz. 329
Duurzaam en energieneutraal Blz. 330
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 331
Energieneutraal in 2045 Blz. 332
Thema Klimaat en Riolering Blz. 333
Wat willen we bereiken? Blz. 334
Klimaatbestendig Blz. 335
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 336
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 337
Masterplan Water Blz. 338
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 339
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 340
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 341
Wat willen we bereiken? Blz. 342
Nederland Circulair in 2050 Blz. 343
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 344
Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA Blz. 345
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 346
Kredieten Programma 7 Blz. 347
Stand van zaken Blz. 348
Stand van zaken kredieten Programma 7 Blz. 349
Krediet herinrichting hoogkoorplein Blz. 350
Krediet riolering Irenestraat en Dr. Peelenstraat IVS2015 Blz. 351
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2014 Blz. 352
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Blz. 353
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2017 Blz. 354
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2018 Blz. 355
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Blz. 356
Kredieten rioleringsplan (VGRP) Blz. 357
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 7 Blz. 358
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 359
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 360
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 361
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 362
Wat willen we bereiken? Blz. 363
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 364
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 365
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 366
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 367
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 368
Wat willen we bereiken? Blz. 369
Implementatie Omgevingswet Blz. 370
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021). Blz. 371
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 372
Kredieten Programma 8 Blz. 373
Stand van zaken Blz. 374
Stand van zaken kredieten Programma 8 Blz. 375
Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Blz. 376
Krediet software omgevingswet IVS2018 Blz. 377
Kredieten VTH Blz. 378
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 8 Blz. 379
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 380
Paragrafen Blz. 381
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 382
Aanwezige risico's Blz. 383
Grondbeleid Blz. 384
Algemeen Blz. 385
Grondnota Blz. 386
Financiële positie Blz. 387
Voorzieningen Blz. 388
Overig Blz. 389
Rapporten Rekenkamercommissie Blz. 390
Stand van zaken rapporten Rekenkamer Blz. 391
Actualisatie nota reserves en voorzieningen Blz. 392
Algemeen Blz. 393
Algemene reserves Blz. 394
Bestemmingsreserves Blz. 395
Voorzieningen Blz. 396
Grondbedrijf Blz. 397
Kredieten Blz. 398
Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten worden afgesloten Blz. 399
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 400
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 401
Woningbouwprogramma Blz. 402
Woningbouwprogramma Blz. 403
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap