Meer
Publicatiedatum: 30-10-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 1  
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 6  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 7  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 8  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 9  
Thema Bestuurszaken Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 12  
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 13  
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 14  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 15  
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 18  
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 19  
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 20  
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 21  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 22  
Thema Bedrijfsvoering Blz. 23  
Wat willen we bereiken? Blz. 24  
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 25  
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 26  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 27  
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 28  
Wat willen we bereiken? Blz. 29  
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 30  
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 31  
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 32  
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 33  
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 34  
Kredieten Programma 0 Blz. 35  
Stand van zaken Blz. 36  
Stand van zaken kredieten Programma 0 Blz. 37  
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 38  
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 Blz. 39  
Krediet ICT E-overheid en authenticatie Blz. 40  
Krediet ICT elektrische handtekening IVS2012 Blz. 41  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 1 Blz. 42  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 2 Blz. 43  
Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 Blz. 44  
Krediet ICT vervanging discussie-installatie raadszaal Blz. 45  
Krediet ICT vervanging software Office Blz. 46  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2018 Blz. 47  
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 Blz. 48  
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 Blz. 49  
ICT kredieten Blz. 50  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 0 Blz. 51  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 52  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 53  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 54  
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 57  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 58  
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 59  
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 60  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 61  
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 62  
Wat willen we bereiken? Blz. 63  
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 64  
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 65  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 1 Blz. 66  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 67  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 68  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 69  
Thema Werk in uitvoering Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 72  
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 73  
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 74  
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 75  
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 76  
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 77  
Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek. Blz. 78  
Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven. Blz. 79  
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 80  
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 81  
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 82  
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 83  
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 84  
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 85  
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 86  
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 87  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 88  
Kredieten Programma 2 Blz. 89  
Stand van zaken Blz. 90  
Stand van zaken kredieten Programma 2 Blz. 91  
Krediet aanpassing Heinz Moormanstraat Blz. 92  
Krediet fietsvoorziening en verlichting Molenweg Blz. 93  
Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Blz. 94  
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Blz. 95  
krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 96  
Krediet Molenstraat - Cuijkseweg Oeffelt Blz. 97  
Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen Blz. 98  
Krediet openbare verlichting IVS2017 Blz. 99  
Krediet openbare verlichting IVS2018 Blz. 100  
Krediet openbare verlichting IVS2019 Blz. 101  
Krediet parkeervoorziening sportpark "de Halt" Holthees Blz. 102  
Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat Blz. 103  
Krediet reconstructie wegen IVS2018 Blz. 104  
Krediet reconstructie wegen IVS2019 Blz. 105  
Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Blz. 106  
Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Blz. 107  
Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Blz. 108  
Krediet speelvoorziening IVS2019 Blz. 109  
Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Blz. 110  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2017 Blz. 111  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 Blz. 112  
Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Blz. 113  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2017 Blz. 114  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Blz. 115  
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Blz. 116  
Krediet verstevigen bermen IVS2019 Blz. 117  
Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat bij Marel Blz. 118  
Kredieten wegen Blz. 119  
Kredieten openbare verlichting Blz. 120  
Kredieten verkeersveiligheid Blz. 121  
Kredieten recreatieve fietspaden Blz. 122  
Kredieten uitvoering bomenplan Blz. 123  
Kredieten speelvoorzieningen Blz. 124  
Kredieten begraafplaatsen Blz. 125  
Kredieten tractie Blz. 126  
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 127  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 2 Blz. 128  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 129  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 130  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 131  
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 132  
Wat willen we bereiken? Blz. 133  
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 134  
Centrummanagement Blz. 135  
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 136  
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 137  
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 138  
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 139  
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 140  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 141  
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 142  
Wat willen we bereiken? Blz. 143  
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 144  
Implementatie Omgevingswet Blz. 145  
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 146  
Klimaatbestendig Blz. 147  
Regionale woningmarktstrategie Blz. 148  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 149  
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 150  
Wat willen we bereiken? Blz. 151  
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 152  
Koploper Blz. 153  
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 154  
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 155  
Unesco Maasheggen Blz. 156  
Kredieten Programma 3 Blz. 157  
Stand van zaken Blz. 158  
Stand van zaken kredieten Programma 3 Blz. 159  
Krediet BGT IVS2016 Blz. 160  
Krediet BGT IVS2019 Blz. 161  
Krediet Elderom Blz. 162  
Krediet I-DOP Beugen Blz. 163  
Krediet project breedband Blz. 164  
Krediet rood met groen projecten 2019 Blz. 165  
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Blz. 166  
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Blz. 167  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Blz. 168  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Blz. 169  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Blz. 170  
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Blz. 171  
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 172  
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 173  
Kredieten rood met groen Blz. 174  
Krediet project breedband Blz. 175  
Kredieten BGT Blz. 176  
Krediet Elderom Blz. 177  
Krediet I-DOP Beugen Blz. 178  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 3 Blz. 179  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 180  
Programma 4 - Financiën Blz. 181  
Programma 4 - Financiën Blz. 182  
Thema Planning en Control Blz. 183  
Wat willen we bereiken? Blz. 184  
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 185  
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 186  
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 187  
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 188  
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 189  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 190  
Thema WOZ/Belastingen Blz. 191  
Wat willen we bereiken? Blz. 192  
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 193  
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 194  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 195  
Kredieten Programma 4 Blz. 196  
Stand van zaken Blz. 197  
Stand van zaken kredieten Programma 4 Blz. 198  
Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan Blz. 199  
Krediet reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat Blz. 200  
Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Blz. 201  
Krediet vervangende nieuwbouw bij Raaijhal Blz. 202  
Krediet voortgang proces verbeteren verkeersveiligheid overweg St. Anthonisweg / Spoorstraat Blz. 203  
Voorbereidingskrediet Blz. 204  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 4 Blz. 205  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 206  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 207  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 208  
Thema Onderwijs Blz. 209  
Wat willen we bereiken? Blz. 210  
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 211  
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 212  
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 213  
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 214  
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 215  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 216  
Thema Welzijn Blz. 217  
Wat willen we bereiken? Blz. 218  
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 219  
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 220  
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 221  
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 222  
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 223  
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 224  
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 225  
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 226  
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 227  
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 228  
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 229  
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 230  
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 231  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 232  
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams. Blz. 233  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 234  
Thema Sport Blz. 235  
Wat willen we bereiken? Blz. 236  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 237  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 238  
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 239  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 240  
Thema Kunst en Cultuur Blz. 241  
Wat willen we bereiken? Blz. 242  
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 243  
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 244  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 245  
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 246  
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 247  
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 248  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 249  
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 250  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 251  
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 252  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 253  
Kredieten Programma 5 Blz. 254  
Stand van zaken Blz. 255  
Stand van zaken kredieten Programma 5 Blz. 256  
Krediet Elzendaal Blz. 257  
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 258  
Krediet Hoogkoor Blz. 259  
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 260  
Krediet vervangende nieuwbouw gymnastiekzalen Metameer Blz. 261  
Krediet Elzendaal Blz. 262  
Krediet Gryphus Vierlingsbeek Blz. 263  
Krediet Hoogkoor Blz. 264  
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 265  
Krediet vervangende nieuwbouw gymnastiekzalen Metameer Blz. 266  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5 Blz. 267  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 268  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 269  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 270  
Thema Jeugd Blz. 271  
Wat willen we bereiken? Blz. 272  
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 273  
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen. Blz. 274  
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 275  
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 276  
Zorgloket Blz. 277  
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 278  
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 279  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 280  
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 281  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 282  
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 283  
Wat willen we bereiken? Blz. 284  
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 285  
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 286  
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 287  
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 288  
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 289  
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 290  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 291  
Thema Participatie Blz. 292  
Wat willen we bereiken? Blz. 293  
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 294  
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 295  
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 296  
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 297  
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 298  
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 299  
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 300  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 301  
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 302  
Wat willen we bereiken? Blz. 303  
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 304  
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 305  
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 306  
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 307  
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 308  
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 309  
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 310  
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 311  
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 312  
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 313  
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 314  
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 315  
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 316  
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 317  
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 318  
Uitvoering geven aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Blz. 319  
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 320  
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 321  
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 322  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 323  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 6 Blz. 324  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 325  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 326  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 327  
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 328  
Wat willen we bereiken? Blz. 329  
Duurzaam en energieneutraal Blz. 330  
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 331  
Energieneutraal in 2045 Blz. 332  
Thema Klimaat en Riolering Blz. 333  
Wat willen we bereiken? Blz. 334  
Klimaatbestendig Blz. 335  
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 336  
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 337  
Masterplan Water Blz. 338  
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 339  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 340  
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 341  
Wat willen we bereiken? Blz. 342  
Nederland Circulair in 2050 Blz. 343  
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 344  
Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA Blz. 345  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 346  
Kredieten Programma 7 Blz. 347  
Stand van zaken Blz. 348  
Stand van zaken kredieten Programma 7 Blz. 349  
Krediet herinrichting hoogkoorplein Blz. 350  
Krediet riolering Irenestraat en Dr. Peelenstraat IVS2015 Blz. 351  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2014 Blz. 352  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Blz. 353  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2017 Blz. 354  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2018 Blz. 355  
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Blz. 356  
Kredieten rioleringsplan (VGRP) Blz. 357  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 7 Blz. 358  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 359  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 360  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 361  
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 362  
Wat willen we bereiken? Blz. 363  
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 364  
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 365  
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 366  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 367  
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 368  
Wat willen we bereiken? Blz. 369  
Implementatie Omgevingswet Blz. 370  
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021). Blz. 371  
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 372  
Kredieten Programma 8 Blz. 373  
Stand van zaken Blz. 374  
Stand van zaken kredieten Programma 8 Blz. 375  
Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Blz. 376  
Krediet software omgevingswet IVS2018 Blz. 377  
Kredieten VTH Blz. 378  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 8 Blz. 379  
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 Blz. 380  
Paragrafen Blz. 381  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 382  
Aanwezige risico's Blz. 383  
Grondbeleid Blz. 384  
Algemeen Blz. 385  
Grondnota Blz. 386  
Financiële positie Blz. 387  
Voorzieningen Blz. 388  
Overig Blz. 389  
Rapporten Rekenkamercommissie Blz. 390  
Stand van zaken rapporten Rekenkamer Blz. 391  
Actualisatie nota reserves en voorzieningen Blz. 392  
Algemeen Blz. 393  
Algemene reserves Blz. 394  
Bestemmingsreserves Blz. 395  
Voorzieningen Blz. 396  
Grondbedrijf Blz. 397  
Kredieten Blz. 398  
Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten worden afgesloten Blz. 399  
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 400  
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 401  
Woningbouwprogramma Blz. 402  
Woningbouwprogramma Blz. 403