Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Dwangsommen

In het verleden zijn diverse (nog te ontvangen) dwangsommen opgevoerd. Gebleken is dat de invordering niet haalbaar is. Als gevolg dient er een bedrag van € 39.500 te worden afgeboekt.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 39.500.

Leges omgevingsvergunningen

Jaarlijks varieert het aantal aanvragen omgevingsvergunning. In 2019 wordt minder omgevingsvergunningen aangevraagd, daardoor zijn de inkomsten € 323.750 lager dan geraamd.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 323.750.

Bestedingsvoorstel

Bij de jaarrekening 2018 zijn diverse budgetten overgeheveld naar 2019. Een aantal van deze budgetten zullen naar verwachting niet uitgegeven worden in 2019. Bij de jaarrekening 2019 zullen wij hier nader op terugkomen. Het gaat o.a. om:

Uitvoering VTH beleidsplan € 20.000. Het beleidsplan VTH is echter nog niet opgesteld.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht
61405010 Juridische handhaving 39.500 0 0 0 0
68231010 Omgevingsvergunning 323.750 0 0 0 0
Totaal Thema VTH Omgevingsrecht 363.250 0 0 0 0

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2021, bundelt circa 26 wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Door de nieuwe wet vervalt het bestemmingsplan. Hiervoor in de plaats komt een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Er wordt gestreefd naar minder regels en meer samenhang. Vooruitlopend op de invoering bereiden wij ons hierop voor.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Bestedingsvoorstel

Bij de jaarrekening 2018 zijn diverse budgetten overgeheveld naar 2019. Een aantal van deze budgetten zullen naar verwachting niet uitgegeven worden in 2019. Bij de jaarrekening 2019 zullen wij hier nader op terugkomen. Het gaat o.a. om:

  • Invoering omgevingswet € 25.000. Dit betreft een budget voor het project omgevingswet, een project dat in 2020 wordt uitgevoerd om per 1-1-2021 klaar te zijn voor de nieuwe omgevingswet.

Kredieten Programma 8

Kredieten VTH

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010209020000000 Digitale vergunningverlening IVS2017 10.000 9.387 613
I010209022000000 Software omgevingswet IVS2018 -720902200 15.000 0 15.000
Totaal 25.000 9.387 15.613

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 8

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 363.250 0 0 0 0