Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Jeugdzorg

Op basis van de begroting Jeugdzorg LvC en NOB 2019 d.d. 27 augustus 2019 is de bijdrage van Boxmeer € 7.010.880 (bijdrage cf. begroting d.d. 10 april 2019 was € 6.806.766). De bijdrage is verhoogd vanwege een verwachte toename van het meer-en maatwerk van NOB totaal van 1,6 miljoen. Met de meicirculaire 2019 heeft de gemeente extra middelen ontvangen voor jeugdhulp namelijk € 528.441 en voor Voogdij/18+ € 20.623. Beide bedragen zijn in de begroting opgenomen voor de jeugdzorg. Er is nu een bedrag begroot van € 7.355.830 (exclusief bestedingsvoorstel van 2018, kosten voor transformatie zijn namelijk niet inbegrepen in de bovengenoemde bijdrage, deze worden apart in rekening gebracht).  De totaal verwachte kosten zijn € 7.031.945 namelijk:  de bijdrage Jeugdzorg LvC/NOB ad € 7.010.880, kosten vanwege Sociaal medische indicatie (SMI) € 70.000 en de bijdrage van 2019 uit het landelijk transformatiefonds 2018-2020 van € 49.935. Er kan een bedrag afgeraamd worden van € 323.885. 

Het bedrag ad € 323.885 kan ten gunste worden gebracht van de reserve Sociaal Domein (bij de eerste algemene begrotingsbijstelling is er € 986.439 ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein). De mutaties m.b.t. de reserve Sociaal Domein zijn zichtbaar bij het thema Planning en Control.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Jeugd
66711010 Basisteam Jeugd en Gezin 335.791 335.791 335.791 335.791 335.791
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd -357.977 -583.156 -583.156 -583.156 -583.156
66831010 Veiligheid, Jeugdreclass en opvang Jeugd 247.365 247.365 247.365 247.365 247.365
Totaal Thema Jeugd 225.179 0 0 0 0

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Daar waar nodig wordt maatwerk geleverd om armoede actief te voorkomen en te bestrijden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Gebundelde uitkering, Buig

Naar verwachting zijn de uitgaven van de inkomensvoorzieningen lager dan het Buig-budget van het rijk (voorlopig budget 2019 € 5.099.241). Er wordt een onderschrijding verwacht van € 650.000. Tot en met augustus 2019 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden 289. In 2018 was het gemiddeld aantal 326. Het aantal personen met een loonkostensubsidie is toegenomen van gemiddeld 53 personen in 2018 naar 72 tot en met augustus 2019. Er kan € 650.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 650.000.

Handhaving

De kosten van toezicht en handhaving zijn naar verwachting circa € 52.000. Er is begroot € 76.952. Er kan incidenteel € 25.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000.

Regeling Compensatie Zorgkosten

Voor de Regeling Compensatiezorgkosten is een bedrag begroot van € 280.000. De verwachte kosten zijn groot € 265.000. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 15.000.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 15.000.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen
66101010 WWB: normuitkering -612.753 47.247 47.247 47.247 47.247
66101013 Loonkostensubsidie 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+ -34.247 -34.247 -34.247 -34.247 -34.247
66101025 WWB: personen in een inrichting 10.000 0 0 0 0
66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000
66101055 WWB: IOAZ: periodieke uitkeringen 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
66102014 Bbz: incidentele uitkeringen 0 10.045 10.045 10.045 10.045
66103010 Handhaving -25.000 0 0 0 0
66141010 Bestaansminimumbeleid: uitvoering 0 10.000 10.000 10.000 10.000
66141020 Bijzondere bijstand 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
66141030 Compensatie zorgkosten -15.000 0 0 0 0
Totaal Thema Inkomensvoorzieningen -690.000 10.045 10.045 10.045 10.045

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

WSW-regeling

Als gevolg van de mei- en septembercirculaire wordt de hogere integratie-uitkering participatie die wij ontvangen doorbetaald aan het Werkvoorzieningschap.

Re-integratie

De verwachte kosten voor 2019 van de re-integratie trajecten zijn lager dan begroot. Er kan incidenteel € 45.000 afgeraamd worden tot een begrotingsbedrag van € 555.346. Daarnaast is in de meicirculaire 2019 een taakmutatie opgenomen voor bonus beschut werken voor € 15.000.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 30.000.

Inburgering

In de meicirculaire 2019 is een taakmutatie opgenomen voor verhoging taalniveau statushouders voor € 33.587.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 33.587.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Participatie
66118020 WVS: WSW-regeling 166.562 24.713 24.344 24.179 24.107
66231010 Participatie re-integratie -30.000 0 0 0 0
66232010 Inburgering 33.587 0 0 0 0
Totaal Thema Participatie 170.149 24.713 24.344 24.179 24.107

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Schuldhulpverlening

Op de post schuldhulpverlening is een bedrag begroot van € 122.341. De verwachte kosten zijn circa € 35.000 lager. Er kan incidenteel € 35.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 35.000.

Maatschappelijke begeleiding, minderheden

De suppletiekosten van de leningen voor de inrichting, kosten om niet voor de inrichting en de kosten voor de Participatieverklaringen voor 2019 zijn naar verwachting € 62.000. Er is reeds een bedrag begroot van € 21.860 op grond van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke begeleiding in de meicirculaire 2019. Het verschil van € 40.040 zal bijgeraamd worden. Per inburgeringsplichtige asielmigrant en hun gezinsleden wordt er een bedrag van € 2.730 uitgekeerd door het rijk. Daarnaast is in de meicirculaire 2019 een taakmutatie opgenomen voor decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding ad. € 18.960.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 59.000.

COA inschrijvingen

De verwacht kosten voor de inschrijvingen zijn voor de inhuur € 45.000 en voor de overige kosten zoals tolkkosten € 5.000. De kosten kunnen gedekt worden met de decentralisatie-uitkering o.g.v. Faciliteitenbesluit / Bestuursovereenkomst opvang asielzoekers 2019. De kosten, totaal € 50.000, worden geraamd.

De bijstelling is budgettair neutraal

COA, Onderwijs

De kosten voor de onderwijshuisvesting in Landhorst voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen AZC Overloon worden ingeschat op een bedrag van € 53.000.  De kosten kunnen gedekt worden uit de middelen ten behoeve van de huisvestingvoorzieningen onderwijs aan asielzoekers. De kosten en opbrengsten worden geraamd voor € 53.000.

De bijstelling is budgettair neutraal

Maatwerkvoorzieningen Wmo

De uitgaven voor hulpmiddelen en voorzieningen binnen de Wmo zullen naar verwachting  lager  uitvallen dan begroot. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 50.000 tot een begrotingsbedrag van € 512.500.

 Het betreft een incidenteel voordeel van € 50.000. Dit bedrag zal gestort worden in de Reserve Sociaal Domein.

 Wmo Huishoudelijke Verzorging (HV)

Vanwege de toename van het aantal klanten namelijk van 477 in januari 2019 naar 511 in augustus 2019 stijgen de kosten van HV. Er is voor 2019 begroot € 1.485.000 en er is benodigd € 1.585.000,-. Derhalve een tekort van € 100.000. Uitgaande van 525 klanten in 2020 zal er een budget benodigd zijn van € 1.635.000. Voor 2020 zal er € 150.000 bijgeraamd moeten worden.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 100.000 en vanaf 2020 een structureel nadeel van € 150.000.  Deze bedragen kunnen gedekt worden uit de in de begroting opgenomen stelpost Sociaal Domein.

Wmo Begeleiding

Voor de Wmo begeleiding is in de begroting een bedrag opgenomen van € 1.936.802. De verwachte kosten inclusief een index van 1,5% voor 2019 zijn € 2.180.280,- Er zal een bedrag bijgeraamd worden van € 243.478.  Voor 2020 en 2021 zijn de verwachte kosten inclusief een jaarlijkse index van 2,58% respectievelijk € 2.236.532 en € 2.294.234. Voor deze jaren zullen de volgende bedragen bijgeraamd worden: € 299.730 respectievelijk € 357.432. Met een B en W voorstel d.d. 7 mei 2019 is  besloten om een deel van de kosten namelijk € 150.000,- te dekken uit de post Wmo voorzieningen. De kosten van de Wmo voorzieningen blijken echter in 2019 veel hoger te zijn dan in 2018. Dekking vanuit deze post is derhalve niet mogelijk.  De bedragen zullen volledig bijgeraamd worden ten laste van de post Wmo innovatie.

De bijstelling is budgettair neutraal

Beschermd wonen

Het overschot op de bestemmingsreserve Beschermd wonen is 1.9 miljoen. Het overschot zal verdeeld worden over alle regiogemeenten naar inwoneraantal. Het aandeel voor de gemeente Boxmeer is € 197.445. Voorgesteld wordt het bedrag toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein zodat de middelen behouden blijven voor de uitvoering van het Sociaal Domein. Dit bedrag zal als kosten en opbrengsten in de begroting opgenomen worden. De mutaties m.b.t. de reserve Sociaal Domein zijn zichtbaar bij het thema Planning en Control.

De bijstelling is budgettair neutraal

Eigen bijdrage Wmo

Per 2019 is de eigen bijdrage in het kader van Wmo hulpverlening  verlaagd naar € 17,50 per periode (€ 228 per jaar). Voor 2019 is er begroot € 306.000. De verwachte opbrengst voor 2019 is € 221.000. Er zal een bedrag van € 85.000 aan inkomsten worden afgeraamd. Vanaf 2020 zal er structureel € 143.500 aan inkomsten afgeraamd moeten worden.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 85.000 en een structureel nadeel van € 143.500. Deze bedragen kunnen gedekt worden uit de in de begroting opgenomen stelpost Sociaal Domein.

Wmo innovatie

Het beschikbare budget voor Wmo- innovatie zal in 2019 niet volledig nodig zijn. Er zal € 200.000 afgeraamd worden tot een bedrag van € 178.722. 

Het betreft een incidenteel voordeel van € 200.000. Dit bedrag zal gestort worden in de Reserve Sociaal Domein.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema WMO
66141040 Schuldhulpverlening -35.000 0 0 0 0
66212010 Minderheden: overige baten en lasten 59.000 0 0 0 0
66214060 COA, inschrijving -45.000 0 0 0 0
66215080 Onderwijs 0 0 0 0 0
66611010 Wmo: voorzieningen -50.000 150.000 150.000 150.000 150.000
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000
66621030 Natura begeleiding Wmo 243.478 29.397 37.038 43.091 43.091
66631010 Opvang Wmo -197.445 0 0 0 0
66631020 Verplichte zorg GGZ 0 -15.696 -15.696 -15.696 -15.696
66671010 Eigen bijdrage Wmo 85.000 143.500 143.500 143.500 143.500
66709080 Wmo Innovatie -505.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
66714015 Wmo Uitvoeringskosten 5.447 0 0 0 0
66724010 PGB Wmo 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
66724030 PGB begeleiding Wmo 0 40.000 40.000 40.000 40.000
Totaal Thema WMO -339.520 307.201 314.842 320.895 320.895

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 6

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen -690.000 10.045 10.045 10.045 10.045
Thema Jeugd 225.179 0 0 0 0
Thema Participatie 170.149 24.713 24.344 24.179 24.107
Thema WMO -339.520 307.201 314.842 320.895 320.895
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. -634.192 341.959 349.231 355.119 355.047