Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Huisvesting onderwijs

In 2019 is er een eenmalige vergoeding voor buitensport vanaf het schooljaar 2012-2013 t/m 2018  betaald aan Metameer van € 10.553. Het bedrag zal worden bijgeraamd op de post Metameer.

Er worden geen kosten verwacht voor de meerjaren onderhoudsprognose voor onderwijshuisvesting. Het bedrag ad € 14.000 kan incidenteel afgeraamd worden.

De kosten van de tijdelijke sporthal van Metameer zijn naar verwachting € 40.000.

Voor de kosten van de OZB zal verdeeld over verschillende scholen € 6.100,- structureel bijgeraamd worden.

De middelen, totaal € 42.653 zullen onttrokken worden aan de reserve Huisvesting Onderwijs (Thema Planning en Control).

De bijstelling is budgettair neutraal.

Leerlingenvervoer

De verwachte kosten van het leerlingenvervoer zijn voor 2019 € 450.000. In 2018 waren de kosten € 402.000. De kosten zijn toegenomen als gevolg van de NEA index  2019 van 2,2% en de btw is verhoogd van 6% naar 9%. De begroting voor 2019 is € 520.000. De begroting voor 2020 en volgende jaren is € 460.000. Er kan incidenteel € 70.000 afgeraamd worden.

De bijstelling is een incidenteel voordeel van € 70.000.

Onderwijsachterstanden beleid en VVE

De specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019 is groot € 341.200. De verwachte kosten zijn 137.000. De kosten en opbrengsten zullen begroot worden op € 137.000,-. Het restant van de specifieke uitkering zal opgenomen worden op de post "vooruitontvangen middelen" en op deze wijze behouden blijven voor de uitgaven van OAB in de toekomst. Indien de  middelen niet besteed zijn in de periode 2019-2022 dan moeten deze terug betaald worden aan het rijk. 

Het betreft een incidenteel voordeel van € 70.514.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Onderwijs
54231080 Onze Bouwsteen 500 500 500 500 500
54231580 De Canadas 300 300 300 300 300
54232580 Peppels (Schelven) 400 400 400 400 400
54233080 De Weyerhof 700 700 700 700 700
54234080 St. Jozef Holthees 200 200 200 200 200
54234580 St. Antonius 400 400 400 400 400
54235080 Het Telraam 300 300 300 300 300
54235580 St. Josef Overloon 500 500 500 500 500
54236080 Klimop 400 400 400 400 400
54236580 De Bolster 200 200 200 200 200
54237080 Laurentiushof 500 500 500 500 500
54237580 St. Anna 100 100 100 100 100
54241080 Palet 700 700 700 700 700
54432080 Metameer 11.453 900 900 900 900
54432580 Tijdelijke huisv. bewegingsonderw. Metam 40.000 0 0 0 0
54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose -14.000 0 0 0 0
64201010 Basisonderwijs excl. huisvesting 0 0 0 0 0
64801010 Leerlingenvervoer: lasten en baten -70.000 0 0 0 0
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid -70.514 0 0 0 0
Totaal Thema Onderwijs -97.861 6.100 6.100 6.100 6.100

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat gaan we daarvoor doen?

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

MFA de Driewiek

Met de plaatsing van een berging bij MFA de Driewiek ten behoeve van extra opslagruimte zal het budget overschreden worden met € 15.000. Er zal op de post Driewiek incidenteel € 15.000 worden bijgeraamd.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 15.000.

Morgenster

Het branddetectiesysteem en inbraak installatie van de Morgenster zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen. De kosten van de aanpassingen van de brandmeldinstallatie en inbraakalarm van de Morgenster zijn € 72.580. Er zal op de post Morgenster incidenteel € 72.580 worden bijgeraamd.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 72.580.

Morgenster

De huuropbrengsten van de Morgenster zijn begroot op € 15.600. De werkelijke huuropbrengsten zijn € 22.500. De huuropbrengsten zijn toegenomen t.o.v. 2018 omdat De Dag Door per 1 augustus 2018 meer ruimte huurt. De begroting kan bijgesteld worden met € 6.900.

De bijstelling betreft een structureel voordeel van € 6.900.

Kinderopvang toezicht en handhaving

Als gevolg van de septembercirculaire 2019 is er een bedrag vanaf 2020 opgenomen ad. € 3.245.

Compensatieregeling peuterspeelzalen 

Voor de Compensatieregeling peuterspeelzalen is 75.000 opgenomen in de begroting. 60% van de doelgroep die een beroep doet op de compensatieregeling, heeft een VVE-indicatie. Op grond daarvan mogen deze kosten ten laste gebracht worden van de specifieke uitkering OAB. Er kan incidenteel € 41.000 afgeraamd worden. 

De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 41.000.

Sociom, begeleiding huisvesting vergunninghouders

In de begroting is op de post Sociom een bedrag begrepen voor begeleiding huisvesting vergunninghouders van € 79.000. De taakstelling huisvesting vergunninghouders is in 2019 lager dan in 2018. Naar verwachting zal er een bedrag resteren van € 25.000. Er kan € 25.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000.

Gehandicaptenorganisaties

Van het Regionaal Ambulance Vervoer heeft de gemeente € 10.000 ontvangen voor een goed functionerend AED-netwerk. Er zal een opbrengst geraamd worden van € 10.000 op de post Gehandicapten.

De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 10.000.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Welzijn
55407280 MFA Driewiek 15.000 0 0 0 0
55407580 Morgenster 65.680 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900
66501020 KO: Kinderopvang toezicht en handhaving 0 3.245 3.245 3.245 3.245
66505010 Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk -41.000 0 0 0 0
66707010 Sociom -25.000 0 0 0 0
66707060 Gehandicaptenorganisaties -10.000 0 0 0 0
Totaal Thema Welzijn 4.680 -3.655 -3.655 -3.655 -3.655

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Molens

De subsidie voor de drie molens in het kader van de instandhouding van het rijk (BRIM) en de provincie over de periode 2013-2018 zijn vastgesteld in 2019. De vrijval van de subsidie, totaal € 17.960 zal worden bijgeraamd.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 17.960.

Subsidies Volksontwikkeling

De waarderingssubsidies zijn ruim € 30.000 lager dan begroot. Hiervan is € 20.000 toe te schrijven aan de hafa’s. De post volkssubsidies kan incidenteel afgeraamd worden met € 30.000. Vanaf 2020 kan de post structureel afgeraamd worden met € 15.000.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 30.000 en vanaf 2020 een structureel voordeel van € 15.000.

Kunst

De bijdrage voor het gedenkteken van de bekende Boxmerenaar karmeliet Titus Brandsma  van € 5.000 zal ten laste worden gebracht van het Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de reserve Kunst. Voor de gemeentelijke Makelaarsregeling, projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van makers kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de provincie, is een subsidieplafond vastgesteld van € 25.000. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de reserve Kunst.

De bijstelling is budgettair neutraal

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur
55550580 Martinusmolen -4.700 0 0 0 0
55551080 Luctor et Emergo -7.230 0 0 0 0
55551580 De Vooruitgang -6.030 0 0 0 0
65118010 Volksontwikkeling, subsidies -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
65401020 Kunst: uitvoeringsbudget 30.000 0 0 0 0
Totaal Thema Kunst en Cultuur -17.960 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Kredieten Programma 5

Krediet Elzendaal

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010304205000000 Elzendaal OMO, uit huisvesti - 730480003 2.610 2.610 0
I010304210000000 Elzendaal: unilocatie - 730480004 7.705.931 7.705.931 0
Totaal 7.708.541 7.708.541 0

Krediet Gryphus Vierlingsbeek

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010305092000000 Gryphus Vierlingsbeek IVS2017-730509200 135.000 119.150 15.850

Krediet Hoogkoor

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010305088000000 't Hoogkoor, nieuwbouw - 730508800 2.513.448 2.513.448 0
I010305090000000 't Hoogkoor, verbouw - 730509000 163.215 163.215 0
Totaal 2.676.663 2.676.663 0

Krediet toegankelijk maken accommodaties

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094 130.000 113.429 16.571

Krediet vervangende nieuwbouw gymnastiekzalen Metameer

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010304050000000 Gymnastiekzalen Metameer - 730405000 1.429.666 259.999 1.169.667

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur -17.960 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Thema Onderwijs -97.861 6.100 6.100 6.100 6.100
Thema Welzijn 4.680 -3.655 -3.655 -3.655 -3.655
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid -111.141 -12.555 -12.555 -12.555 -12.555