Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Stelposten investeringsschema

In de begroting 2019 zijn stelposten opgenomen voor kapitaallasten van nog niet geautoriseerde kredieten uit het investeringsprogramma. Gezien de stand van zaken met betrekking tot de nog niet beschikbaar gestelde kredieten worden voor 2019 geen kapitaallasten meer verwacht. Dit levert een voordeel op van € 41.940.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 41.940.

Treasury

Actualisatie van de reservestand, stand leningen en stand investeringen leidt per saldo tot een negatieve bijstelling van € 62.104.

Inhuur personeel

Er heeft een herrekening van de salariskosten 2019 plaatsgevonden. Hierdoor kunnen de salariskosten met € 475.000 worden afgeraamd. De lagere salariskosten zijn o.a. ontstaan door openstaande vacatures. Hierdoor zijn we wel extra kosten kwijt voor inhuur. De kosten van vervanging zijn fors hoger dan de salariskosten van de medewerker die moet worden vervangen. Ondanks eerdere bijraming bij de 1e algemene begrotingsbijstelling 2019 dient er nu een bedrag van € 150.000 bijgeraamd te worden.

BCF (BTW Compensatiefonds) en BTW

Als gevolg van de afwikkeling van BTW op diverse nota’s levert dit een voordeel op van € 21.000.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 21.000.

Algemene uitkering

Bij Raadsmemo van 12 juni jl. en 9 oktober jl. bent u nader geïnformeerd over de gevolgen van de mei- en septembercirculaire 2019. De financiële gevolgen van deze circulaires zijn verwerkt in deze 2e algemene begrotingsbijstelling.

Dividend BNG

De nettowinst van de BNG over 2018 bedraagt 337 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld 50% uit te keren aan de aandeelhouders. Dit betekent voor de gemeente Boxmeer een winstuitkering van € 110.181. Geraamd was een uitkering van € 75.000, derhalve een incidentele meeropbrengst van € 35.181.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 35.181.

Stelpost Sociaal Domein

In de begroting 2019 is een bedrag van € 388.085. opgenomen op de een stelpost Sociaal Domein. Voorgesteld wordt dit bedrag af te ramen en toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Het saldo van de reserve na de tweede algemene begrotingswijziging wordt € 2.742.749, zie onderstaande opstelling.

Reserve sociaal Domein

 

 

Saldo 01-01-2019 voor verwerking bestedingsvoorstel

 

€ 2.059.698

Bestedingsvoorstel 2018

€ 454.000

 

Saldo 01-01-2019 na verwerking bestedingsvoorstel

 

€ 2.513.698

Tekort jeugdzorg 1e alg. begrotingswijziging 2019

-€ 986.439

 

Saldo na 1e alg. begrotingswijziging 2019

 

€ 1.527.259

Voorstel 2e alg. begrotingswijziging 2019 Jeugdzorg

€ 323.885

 

Voorstel 2e alg. begrotingswijziging 2019 Bescherm wonen

€ 197.445

 

Voorstel 2e alg. begrotingswijziging 2019 Sociaal Domein

€ 694.160

 

Saldo na 2e alg. begrotingswijziging 2019

 

€ 2.742.749

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control -89.092 -499.664 -209.841 -215.729 -215.657

Thema WOZ/Belastingen

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

WOZ

Gezien het aantal lopende (hoger)beroepsschriften tegen de WOZ-waarde is een ophoging van het budget voor noodzakelijk voor juridische en taxatie technische ondersteuning.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 35.000.

Onroerende Zaak Belastingen

De opbrengst woningen is gestegen door enerzijds meer nieuwbouw dan geraamd en tevens een lichte verschuiving van classificatie niet-woning naar woning als gevolg van jurisprudentie. Tevens is sprake van meer leegstand bij niet-woningen, wat leidt tot een lagere opbrengst gebruikersheffing.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 16.000.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 4 - Financiën
Thema WOZ en Belastingen
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning 23.856 0 0 0 0
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w 11.144 0 0 0 0
69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing 15.000 0 0 0 0
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen -27.000 0 0 0 0
69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen -4.000 0 0 0 0
Totaal Thema WOZ en Belastingen 19.000 0 0 0 0

Kredieten Programma 4

Stand van zaken kredieten Programma 4

Lopende kredieten

Voorbereidingskrediet

Door uw raad is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Dit bedrag is inmiddels niet meer voldoende aangezien er inmiddels nieuwe voorbereidingskredieten door ons college beschikbaar zijn gesteld. Uw raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met onderstaande voorbereidingskredieten:

  1.  Burgemeester Verkuijlstraat € 70.000      
  2.  Overweg Sint Anthonisweg / Spoorstraat € 12.500
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010503510000000 Voorbereidingskrediet IVS 2008 100.000 0 100.000
I010503510100000 Ext.kst mbt Sporthal Sportln 1-750351010 0 48.036 -48.036
I010503510240000 Vervangende nieuwbouw bij Raaijhal 0 18.040 -18.040
I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad 0 0 0
I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid Anth.wg/Sp 0 0 0
I010503510360000 Rec.Burg.Verk.str en rot.Koorstr - Engin 0 0 0
Totaal 100.000 66.076 33.924

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 4

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control -89.092 -499.664 -209.841 -215.729 -215.657
Thema WOZ en Belastingen 19.000 0 0 0 0
Totaal Programma 4 - Financiën -70.092 -499.664 -209.841 -215.729 -215.657