Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Programma economisch beleid

Het budget voor economisch beleid, uitvoeringsprogramma, wordt ingezet voor onderzoeken. Het budget is in 2019 onder andere ingezet voor gebruikt voor Health Valley, Centrummanagement en het woonwensenonderzoek. In 2019 worden nog uitgaven verwacht voor enkele beurzen en de marktscan naar binnenstedelijke transformatielocaties. Het budget wordt dit jaar niet geheel uitgegeven, onder andere vervalt de bijdrage voor de innovatieve hotspots van € 10.000.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 10.000.

Opschonen terrein voormalige kadasterkeet te Overloon

In 2018 is besloten om de voormalige kadasterkeet nabij de Oploseweg 16a te Overloon te slopen en daarnaast het asfalt te verwijderen. De keet is al enige tijd gesloopt. Na het verwijderen van de asfalt-laag is gebleken dat er op enkele plekken asbest in de grond zit. Uit nader onderzoek is gebleken dat er op diverse locaties, verspreid over het terrein, asbesthoudend materiaal is aangetroffen. In alle 10 onderzochte asbestinspectiesleuven zijn visueel, in de grove fractie, asbest-houdende materialen aangetroffen. De kosten voor de sanering bedragen € 28.875.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 28.875.

Opbrengst landbouwgronden

Op basis van de gerealiseerde verkopen is de inschatting dat minder landbouwgronden worden verkocht (€ 26.000). Hier staat een lagere storting in de reserve reconstructie tegenover van € 23.400. Deze mutatie vinden plaats op het thema Planning en Control.

Het betreft uiteindelijk een incidenteel nadeel van € 2.600.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat
63301020 Econ. beleid, uitvoeringsprogramma -10.000 0 0 0 0
63403030 Verhuur gronden Maats. Sport Cult. Welz. 28.875 0 0 0 0
63406010 Landbouwgronden: verkoop 26.000 0 0 0 0
Totaal Thema Economie en Vestigingsklimaat 44.875 0 0 0 0

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Planschadeprocedures

In 2019 is minder extern advies nodig gebleken bij planschadeprocedures. De kosten worden naar verwachting € 10.000 lager.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 10.000.

Soortmanagement

Op dit moment dient voor elk sloop- en/of renovatieproject een apart ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Voor een ecologisch onderzoek naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen is een onderzoeksperiode van bijna een jaar noodzakelijk. Indien vervolgens beschermde soorten aangetroffen worden, zijn er voor elk project afzonderlijk maatregelen nodig en dient voor elk project een ontheffing op de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. De beoordelingstermijn van het bevoegd gezag om goedkeuring voor de werkzaamheden te krijgen kan al oplopen tot 20 weken. In de praktijk betekent dit dat zowel de gemeente, bedrijven en particulieren pas na een periode van 1,5 tot 2 jaar kunnen starten met de uitvoering van het project. Met een 'soortmanagementplan' kunnen bovenstaande procedures worden versneld, flexibiliteit voor ruimtelijke ontwikkelingen worden gecreëerd en tegelijkertijd worden ook de soorten beschermd. Met een 'soortmanagementplan' kan een generieke ontheffing worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Door deze ontheffing wordt voorkomen dat maatregelen op projectniveau worden beoordeeld. Door effecten van het geheel aan ruimtelijke ontwikkelingen op populatieniveau te beschouwen kan er effectiever worden ingezet op beschermingsmaatregelen. Wanneer initiatiefnemers aan de gestelde spelregels van de gebiedsontheffing voldoen, kunnen ze gebruik maken van deze ontheffing voor de genoemde soorten. Hiermee worden bestaande populaties in stand te houden en procedures verkort en de onderzoeksinspanning van de betrokken partijen verminderd.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 6.000.

Leges bestemmingsplannen

Er zijn meer aanvragen 'herziening bestemmingsplannen' behandeld, hierdoor zijn de inkomsten hoger (incidenteel), deze inkomsten fluctueren jaarlijks.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 66.500.

Verkoop gedeelte Heijstraat te Boxmeer

De gemeente heeft het voornemen om, onder voorwaarden,  een gedeelte van de Heistraat te Boxmeer te verkopen aan MSD/Intervet International. Hierbij gelden de nodige voorwaarden, waaronder in eerste instantie overeenstemming tussen MSD en SPGprints omdat zij de meest belanghebbenden zijn als aangrenzende bedrijven. SPGPrints is maakt bezwaar tegen verkoop en komt bij voortduring terug op de veiligheid van de kruising Heistraat/Raamstraat. Op grond van de recent voor de kern Boxmeer uitgevoerde verkeerstellingen kan nader onderzoek plaatsvinden m.b.t. de effecten van een eventuele verkoop. De kosten voor het onderzoek bedragen € 6.700.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 6.700.

Tussentijdse analyse grond- en opstalexploitaties 2019

Voor een nadere toelichting zie paragraaf Grondbeleid.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.
68102020 Planschades ex art. 49 WRO -10.000 0 0 0 0
68102040 Soortmanagementplan 6.000 0 0 0 0
68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen -66.500 0 0 0 0
68302090 GREX woningbouw doorbelastingen 83.543 0 0 0 0
68303010 Herstructurering Saxe Gotha 6.700 0 0 0 0
68303090 GREX bedrijventerreinen doorbelastingen 113.745 0 0 0 0
68304090 OPEX commerciële ruimte doorbelastingen -320.434 0 0 0 0
Totaal Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. -186.946 0 0 0 0

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten Programma 3

Stand van zaken kredieten Programma 3

Lopende kredieten

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 720608200 81.000 4.252 76.748
I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - TR2016 15.000 0 15.000
I010206090020000 Wandelontdekkingstochten - TR2017 5.000 5.000 0
I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - TR2017 15.000 0 15.000
I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - TR2017 5.000 0 5.000
I010206090050000 Historische hekken plaatsen - TR2017 6.000 0 6.000
I010206090060000 Leveren/plaatsen picknicksets - TR2017 15.000 14.954 46
I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - TR2017 15.000 8.679 6.321
I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2017 11.860 168 11.692
I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - TR2017 10.000 0 10.000
I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2017 76.500 69.523 6.977
I010206096000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2018 0 0 0
I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 97.500 97.500 0
I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018 0 0 0
I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018 0 0 0
I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - TR2018 5.000 0 5.000
I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets -TR2018 15.000 15.000 0
I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - TR2018 10.000 8.700 1.300
I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - TR2018 15.000 2.813 12.187
I010206096450000 Historische hekken plaatsen - TR2018 6.000 0 6.000
I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 125.000 166.270 -41.270
I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2018 9.000 3.076 5.924
I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019 57.750 0 57.750
Totaal 595.610 395.936 199.674

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010206098000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2018 0 0 0
I010206098010000 Natuurincl. landbouw - NM2018 5.000 0 5.000
I010206098020000 Ommetjes - NM2018 20.000 0 20.000
I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 10.000 0 10.000
I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 10.000 11.525 -1.525
I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - NM2018 5.000 0 5.000
I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - NM2018 10.000 0 10.000
I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2019 137.550 17.297 120.253
Totaal 197.550 28.822 168.728

Kredieten rood met groen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019 0 0 0

Krediet project breedband

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010204510000000 Project Breedband 0 89.409 -89.409

Kredieten BGT

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200 75.000 27.235 47.765
I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT IVS2019 52.500 0 52.500
Totaal 127.500 27.235 100.265

Krediet Elderom

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 720850004 0 7.677 -7.677
I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken 1.800.000 910.831 889.169
I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu 0 76.227 -76.227
I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw 0 2.145 -2.145
I010208504300000 Elderom: subsidie -1.800.000 -835.548 -964.452
Totaal 0 161.332 -161.332

Krediet I-DOP Beugen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen 0 101.373 -101.373
I010208517100000 I-DOP Beugen: gemeenschapshuis 655.000 1.156.098 -501.098
I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court 0 128.848 -128.848
I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de boule 0 6.950 -6.950
I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte -255.000 -1.062.698 807.698
I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld Dorpsstraat 0 52.496 -52.496
Totaal 400.000 383.066 16.934

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 3

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat 44.875 0 0 0 0
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. -186.946 0 0 0 0
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. -142.071 0 0 0 0