Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Nadeelcompensatieregeling nutsbedrijven

Geruime tijd is de gemeente Boxmeer met nutsbedrijven in overleg over het aanpassen van de afspraken omtrent vergoedingen voor het verleggen van kabels en leidingen. In de huidige oude overeenkomsten ontvangen nutsbedrijven (Gas-water-licht) forse vergoedingen voor het verleggen van vaak heel oude leidingen. Dat leidt landelijk tot weerstand bij gemeenten. Op veel plaatsen zijn de (oude) overeenkomsten al opgezegd en wordt gewerkt met een nieuwe beleidsregel. Ook de AS50 gemeenten hebben dat enkele jaren geleden opgestart.  De nutsbedrijven voeren procedures tegen de opzegging omdat zij door de uniforme beleidsregel een minder hoge vergoeding ontvangen. In januari hebben de AS50 gemeenten van de rechtbank in hoger beroep het gelijk aan hun zijde gekregen. Samen met Boekel volgt Boxmeer de AS50 lijn. Ook de gemeente Boxmeer komt met de nutsbedrijven niet tot overeenstemming over een gezamenlijke tekst voor de beleidsregel. Daarom is de beleidsregel nadeelcompensatie vastgesteld en zijn de overeenkomsten met de nutsbedrijven eenzijdig opgezegd. Gezien de complexiteit is externe juridische ondersteuning noodzakelijk. De hieruit voortvloeiende kosten van de opzeggingen, inclusief een noodzakelijke reservering vanwege een verwachte gerechtelijke procedure, worden geraamd op € 25.000,00. Deze kosten worden 50/50 gedeeld door de gemeenten Boekel en Boxmeer (€ 12.500,00 per gemeente).

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 12.500.

Openbare Verlichting

Dit betreft de structurele doorverwerking van het raadsbesluit d.d. 27 juni 2019 inzake beschikbaarstelling van een krediet van €315.900 voor het vervangen van 1.215 armaturen van de openbare verlichting.

Houtopbrengst

In 2019 wordt er geen houtkap uitgevoerd, vanwege o.a. de lage houtprijs. De houtkap wordt verschoven naar 2020.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 30.000 in 2019 en een extra voordeel van € 30.000 in 2020

Eikenprocessierups

De kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups over 2019 zijn in beeld gebracht.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 75.000.

Verkoop Schaartven

In 2019 is het Schaartven verkocht, per saldo (opbrengsten minus kosten) ontstaat een voordeel van € 125.000, dat ten gunste komt van de post onvoorzien. De boekwaarde van deze grond op de balans is € 0.

Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 125.000.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering
62101060 Herstratingsvergoedingen 12.500 0 0 0 0
62104010 OV: Energiekosten openbare verlichting. 0 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800
62104020 OV: herstellen van storingen 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
62104090 Openbare Verlichting: doorbelastingen 0 4.065 4.065 4.065 4.065
65501025 Bosbeheer: beheerskosten 30.000 -30.000 0 0 0
65602010 Boombeheer 75.000 0 0 0 0
65602540 Beheer Schaartven -125.000 0 0 0 0
Totaal Thema Werk in uitvoering -7.500 -44.735 -14.735 -14.735 -14.735

Kredieten Programma 2

Stand van zaken kredieten Programma 2

Lopende kredieten

Kredieten wegen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr IVS2015 15.000 3.980 11.020
I010203206000000 Reconstructie wegen IVS2018 - 720320600 615.079 615.079 0
I010203210000000 Molenstraat/Cuijkseweg Oeffelt-72032100 200.000 210.126 -10.126
I010203212000000 Parkeervrz sportpark de Halt Holthees 38.675 38.675 0
I010203214000000 Aanpassing Heinz Moormanstraat-720321400 19.414 19.414 0
I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 720321600 676.500 295.123 381.377
I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Sn.pad AL 115.120 0 115.120
I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. 181.500 199.538 -18.038
I010203222000000 Verstevigen bermen IVS2019 - 720322200 107.091 107.091 0
I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Eurost/PL 50.000 0 50.000
I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 720322600 0 64.078 -64.078
I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr. 95.000 4.690 90.310
Totaal 2.113.379 1.557.793 555.586

Kredieten openbare verlichting

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010203560000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2017 163.125 163.125 0
I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2018 110.000 18.570 91.430
I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2019 93.500 0 93.500
I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 armature 315.900 105.322 210.578
Totaal 682.525 287.017 395.508

Kredieten verkeersveiligheid

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010204054000000 VVP IVS2017-720405400 100.000 100.000 0
I010204058000000 VVP IVS2018-720405800 110.000 25.631 84.369
I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel IVS'19 110.000 36.765 73.235
I010204062000000 Fietsvoorz. en verlichting Molenweg 132.000 0 132.000
Totaal 452.000 162.396 289.604

Kredieten recreatieve fietspaden

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010206070040000 Intern. Maasfietsroute en ontw - RF2014 4.140 4.140 0
I010206070050000 Parkeervoorz. in de bossen - RF2014 5.000 5.000 0
I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014 7.000 2.953 4.047
Totaal 16.140 12.093 4.047

Kredieten uitvoering bomenplan

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010206088000000 Uitvoering bomenplan IVS2017 - 720608800 107.993 107.993 0
I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 -720609400 125.000 35.914 89.086
I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 720620000 127.600 0 127.600
Totaal 360.593 143.908 216.685

Kredieten speelvoorzieningen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 720653000 33.000 0 33.000

Kredieten begraafplaatsen

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015. 727.670 845.599 -117.929

Kredieten tractie

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010201580000000 Manitou MT625 verreik. IVS2019-720158000 38.840 38.840 0
I010201582000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158200 34.000 37.536 -3.536
I010201584000000 2 grote zoutstrooiers IVS2019-720158400 42.287 0 42.287
I010201586000000 Elektrische auto bouwtoezicht IVS2019 36.373 37.121 -748
Totaal 151.500 113.497 38.003

Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw. 25.250 10.420 14.830

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 2

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering -7.500 -44.735 -14.735 -14.735 -14.735