Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Telefoonkosten college

Hier kan € 2.000 van afgeraamd worden. Gemiddelde bedrag is € 350 per maand.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 2.000.

Studiedagen college

Eénmalig bijramen € 10.000  i.v.m. een opleidingstraject van één wethouder en een werkconferentie van het college.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 10.000.

Representatie

Op basis van de werkelijke kosten zal er naar verwachting voor 2019 eenmalig € 5.000 extra zijn benodigd voor representatieve activiteiten. Dit wordt onder andere veroorzaakt door kosten in verband met het bezoek van Sigmaringen.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 5.000.

75 jaar bevrijding

Bij Raadsmemo  van 1 oktober jl. bent u uitgebreid geïnformeerd over de activiteiten, en hierbij behorende middelen in het kader van 75 jaar bevrijding.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 28.950 in 2019 en € 37.750 in 2020.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bestuurszaken
60012010 B&W: personeelslasten 0.1 -2.000 0 0 0 0
60012020 B&W: studiedagen, conferenties en werkbe 10.000 0 0 0 0
60012034 Repr.: bestuurlijke aangelegenheden 5.000 0 0 0 0
60012075 75 jaar bevrijding 28.950 37.750 0 0 0
60051070 Herindeling/kernendemocratie 0 0 0 0 0
Totaal Thema Bestuurszaken 41.950 37.750 0 0 0

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Burgerlijke stand

De kosten van het digitaliseren van de akten burgerlijke stand van voor 2009 zijn € 63.000. De kosten worden deels gedekt door de begrote middelen op de post Burgerlijke stand en deels vanuit de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) van het Werkvoorzieningschap. Er is nog een tekort van € 30.000. Er zal € 30.000 bijgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 30.000.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Burgerzaken en Verkiezingen
60031010 Burgerlijke stand 30.000 0 0 0 0

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Juridische ondersteuning

In de begroting is een bedrag van € 33.170 opgenomen voor juridische ondersteuning. Er lopen op dit moment nog enkele juridische procedures. Voorgesteld wordt om incidenteel een bedrag van € 10.000 bij te ramen.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 10.000.

Outplacementkosten

Er heeft een herrekening van de salariskosten 2019 plaatsgevonden. Hierdoor kunnen de salariskosten worden afgeraamd. De lagere salariskosten zijn o.a. ontstaan door openstaande vacatures. Hier tegenover staat een bedrag van € 80.850 wat benodigd is voor outplacementkosten.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 80.850.

Arbo Jaarplan

Dit jaar nog is er een Pago/PMO. Dit is niet meegenomen in de begroting 2019. Verder zijn er extra kosten i.v.m. RIE SOZA en het abonnement op Soloprotect. Verwacht wordt dan ook dat de uitgave zeker € 10.000 hoger zal zijn op deze post. Voorgesteld wordt dan ook om het budget incidenteel met € 10.000 te verhogen.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 10.000.

Budget Ondernemingsraad

Geraamd is een bedrag van € 8.150. I.v.m. extra kosten inhuren advies m.b.t. herindeling voor training nieuwe OR leden dient een incidenteel een bedrag van € 7.400 bijgeraamd te worden.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 7.400.

Abonnementen/contributies

I.v.m. een kostenverhoging van Kluwer Navigator dient er een bedrag van € 7.000 te worden bijgeraamd. Dit is structureel al verwerkt in de concept begroting 2020.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 7.000.

Aankoop en onderhoud meubilair

Het betreft eenmalige extra uitgaven voor de zit-sta bureaus, aankoop meubilair voor de afdeling Sociale Zaken, reparaties  en uitbreiding personeel.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 25.000.

Huisvesting SZ en BJ&G

Nu we een tijdje draaien blijkt dat er structurele bijraming dient plaats te vinden. Het betreft uitgaven  t.b.v. de exploitatie (OZB, gemeentelijke belastingen, schoonmaakkosten, gasverbruik en lidmaatschap VVE) welke initieel niet geraamd zijn.

Het betreft een structureel nadeel van € 16.800.

Audio visuele installatie raadzaal

In 2010 bij de bouw van ons gemeentehuis is er een complete audio- visuele installatie aangebracht in de raadszaal. Dit systeem is draadloos en maakt gebruik van het Wifi netwerk. I.v.m. de drukke bezetting van het Wifi kanaal hebben we regelmatig storing op de installatie. Deze storingen nopen ons om de installatie voor de afschrijvingstermijn van 10 jaar te vervangen. In verband met de mogelijke gemeentelijke herindeling per 1-1-2022 is besloten om het systeem te leasen.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 5.856.

Onderhoud programmatuur

Er dient structureel vanaf 2020 een bedrag bijgeraamd te worden van € 32.450 en incidenteel voor 2019 een bedrag van € 38.450. De bijraming komt voort uit het ontbreken van voldoende middelen t.b.v. de begrotingsapp (Pepperflow), de schikking met SplitVision en de noodzaak om softwaresupport met één jaar extra te verlengen aangezien we een jaar langer met de huidige infrastructuur hebben gewerkt dan voorzien.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 38.450 in 2019 en € 32.450 structureel vanaf 2020.

Inhuurvergoedingen voor eigen personeel

Voor 2019 een bedrag van € 4.300 bijramen (structureel € 5.200) i.v.m. piketvergoeding medewerker communicatie in Veiligheidsregio Brabant Noord.

Het betreft een voordeel  van € 4.300 in 2019 en € 5.200 vanaf 2020.

Exploitatie Burgemeester Verkuijlstraat

Begin 2019 is gestart met voorbereiding van de reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat. Onder andere blijkt dat de exploitatie van het aangekochte pand, aan de burgemeester Verkuijlstraat, kan worden afgerond. De kosten van de exploitatie zijn in 2019 € 7.500 lager dan geraamd.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 7.500.

Sint Cornelisstraat 28 (Benkske Vortum-Mullem)

Het gebouw, St. Cornelisstraat 28a (Benkske) is eigendom van de gemeente en wordt tijdelijk beheerd. Hiervoor is nog geen budget beschikbaar. Geraamd wordt een bedrag van € 5.000 voor beheerkosten.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 5.000 in 2019 en 2020.

Verkoop reststroken

Op basis van de verkoop van de reststroken tot nu toe, is de inschatting dat er in 2019 minder reststroken worden verkocht, de opbrengst wordt € 31.000 lager dan geraamd.

Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 31.000.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering
52102016 O-PO Juridische Dienstverleningsovk. 10.000 0 0 0 0
52102060 O-PO: Outplacementkosten 80.850 0 0 0 0
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering 10.000 0 0 0 0
52102075 O-PO:Ondernemingsraad 7.400 0 0 0 0
52103050 O-ID-DIV:abonnementen, tijdschriften, bo 7.000 0 0 0 0
52103530 O-ID-FDI:kantoorinventaris en apparatuu 25.000 0 0 0 0
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800
52103580 O-ID-FDI:overige huisvest.baten en last 5.856 0 0 0 0
52105045 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.4 38.450 32.450 32.450 32.450 32.450
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 -4.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
55901580 Burgemeester Verkuijlstraat 60 -7.500 0 0 0 0
55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) 5.000 5.000 0 0 0
63406020 Reststroken: verkoop 31.000 0 0 0 0
Totaal Thema Bedrijfsvoering 225.556 49.050 44.050 44.050 44.050

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten Programma 0

Stand van zaken kredieten Programma 0

Lopende kredieten

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010209024000000 Burgemeester Verkuijlstraat 60-720902400 378.000 380.218 -2.218

ICT kredieten

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200 10.000 5.522 4.478
I010404132000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 1- 740413200 195.220 190.166 5.054
I010404138000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 2-740413800 152.250 152.354 -104
I010404140000000 ICT: Impl. nieuw zaaksysteem - 740414000 100.000 25.440 74.560
I010404142000000 ICT: E-overheid + autenticatie-740414200 45.000 16.250 28.750
I010404144000000 ICT: Verv. werkprocessensoftw.-740414400 49.138 49.138 0
I010404148000000 ICT: doorontwikkelen nieuw zaaksysteem 63.000 3.000 60.000
I010404150000000 ICT: verv discussie-install. Raadszaal 0 0 0
I010404152000000 ICT: verv Office software - 740415200 94.500 8.015 86.485
I010404154000000 ICT: verv werkprocessensoftware IVS2019 51.450 21.173 30.277
Totaal 760.558 471.057 289.501

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 0

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 225.556 49.050 44.050 44.050 44.050
Thema Bestuurszaken 41.950 37.750 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 30.000 0 0 0 0
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 297.506 86.800 44.050 44.050 44.050