Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanwezige risico's

Bij de algemene begrotingsbijstelling worden de risico’s geïnventariseerd, hieronder volgt een toelichting.

kaart nr.

Risicocategorie

Stand van zaken risico's

 

 

Top 10 risico's

 

Toegenomen

Afgenomen

Onveranderd

1

Financiële gevolgen Decentralisaties in het

Sociale Domein

 

 

X

2

Klimaatadaptatie

            

 

X

3

Informatievoorziening

 

 

X

4

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

 

X

 

Door tussentijdse bijstelling van de begroting gedurende het jaar, als gevolg van nieuwe circulaires neemt het risico af.

5

Personeel

 

 

X

6

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

 

 

X

7

Contractenbeheer

 

 

X

8

Treasury

 

X  

 

Bij de 2de algemene begrotingsbijstelling wordt  de treasury geactualiseerd, gedurende het  jaar  neemt het risico af.

9

 Grondvoorraad

 

 

X

10

 Juridische claims

 

 

X

Overige risico’s hierbij worden alleen die risico’s gemeld die toegenomen of afgenomen zijn of bij extra toelichting

Toegenomen

Afgenomen

Onveranderd

13

Volkshuisvesting

 

 

X

Er is nog onduidelijkheid ten aanzien van het rijksbeleid over de te hanteren stickstofnorm.

Nieuwe risico's

De inventarisatie heeft geen nieuwe risico’s opgeleverd.

 

 

Grondbeleid

Algemeen

Tussentijdse analyse grond- en opstalexploitaties

Bij de analyse van de grond- opstalexploitaties is op hoofdlijnen bekeken welke verschillen er ten opzichte van de calculaties worden verwacht. Hieronder worden de projecten weergegeven waar de wijzigingen van toepassing zijn of als er bijzonderheden te vermelden zijn.

De nummering van de Grondnota 2019 wordt gehanteerd.

Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene grondexploitatiebegrotingen (bedragen in euro's)

Omschrijving complex

Eindwaarde voorlaatste kostprijsberekening

Eindwaarde actuele kostprijsberekening

Verschil

I. Woningbouw

 

 

 

Boxmeer

 

 

 

1. Steenstraat Zuid

(20)

           284

         304

3. Pastoorsbiest

(170.927)

(174.064)

(3.137)

4. Bakelgeert

582.171

 1.114.318

532.147

5. Hoek Steen-/Burg.Verkuijlstraat

             815.434

                  775.007

  (40.428)

6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase

            (797.087)

          (1.373.379)

 (576.291)

7. Van Speijk

                (46.573)

          (46.619)

        (47)

8. Voormalige school De Peppels

                242.240

            241.676

         (563)

9. Voormalige school 't Ogelijn

                  562.249

                 556.544

      (5.706)

xx. Pilot De Kraai

 n.v.t.

                56.075

   56.075

Beugen

 

 

 

11. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen)

 

 

                       -

Rijkevoort

 

 

 

13. Achter de Molen

      (692.632)

            (674.374)

      18.258

Vierlingsbeek

 

 

 

15. Soetendaal 3e fase

          (199.479)

           (201.561)

    (2.082)

16. Gemeentewerf

      125.145

  178.097

        52.952

Overloon

 

 

 

17. Stevensbeekseweg

            (307.709)

         (922.391)

(614.682)

Oeffelt

 

 

 

18. Hogehoek

        (69.740)

        (70.097)

           (357)

19. Brakels Eng 2

          (72.857)

   (74.152)

   (1.295)

Maashees

 

 

 

20. Achter de school

       (592.189)

     (573.513)

  18.676

Groeningen

 

 

 

21. Achter de kapel

          (301.901)

           (296.359)

      5.542

Vortum-Mullem

 

 

 

22. St. Cornelisstraat

      (212.302)

          (205.771)

    6.530

23. Luinbeekweg

          277.678

         302.885

   25.207

Holthees

 

 

 

24. Horstenweg

               117.867

               149.164

   31.297

Sambeek

 

 

 

25. Catharinaklooster

           (804.588)

          (809.815)

       (5.227)

II. Bedrijventerreinen

 

 

 

Boxmeer

 

 

 

26. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha

     (797.134)

              (790.563)

         6.572

Beugen

 

 

 

27. Sterckwijck

       2.917.995

       2.627.879

 (290.116)

Rijkevoort

 

 

 

28. Hoogeind afronding

             (186.201)

            (261.623)

 (75.422)

Totaal:

                389.442

    (472.353)

(861.795)

Rente

De voornaamste reden van de verschillen is de aanpassing van het rentepercentage. Bij de Grondnota 2019 is voor het jaar 2019 rekening gehouden met een rente van 1,57% en voor verdere jaren 2,00%. Bij de controle bij de jaarrekening 2018 is door de accountant aangegeven dat de rekenrente niet juist is toegepast. In de geactualiseerde exploitaties wordt nu rekening gehouden met een rente van 1,53%. Deze rente is gebaseerd op basis van de werkelijke balans per 1 januari 2019 en de werkelijke en nog te verwachten rentekosten 2019. Voor de verdere jaren wordt een rente van 1,75% gehanteerd.

Overige verschillen

De overige verschillen komt door de toepassing van de diverse kortingsregelingen. Verlaging van de opbrengsten heeft een nadelig effect op de rentekosten. Bij de actualisatie is, indien noodzakelijk, op basis van de (verwachte) verkopen de fasering aangepast. Dit heeft ook effect op de rentekosten, zowel nadelig als voordelig. Hieronder wordt, indien van toepassing, ook andere aanvullende verklaringen per grondexploitatie van de verschillen weergegeven dan de al hier boven genoemde verklaringen:

  • 4. Bakelgeert

Bij een nadere verkenning van het gebied Bakelgeert en omgeving is gebleken dat de parameters waar de opbrengsten in het huidige plan op zijn gebaseerd, dienen te worden aangepast. Dit resulteert in een lagere opbrengst van € 496.000. Vanwege een lagere rentepercentage in combinatie met een andere fasering en lagere opbrengsten vallen de rentelasten per saldo € 36.000 hoger uit.

  • 6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase

De kosten voor het bouw- en rijp maken zijn verlaagd met € 550.000. Voorzichtigheidshalve waren de aanbestedingsresultaten bij de vorige actualisaties nog niet meegenomen. Vanwege een lagere rentepercentage in combinatie met een andere fasering van kosten en opbrengsten vallen de rentelasten € 28.000 lager uit. Vanwege een andere fasering vallen de kosten voor indexering € 5.300 hoger uit.

  • xx. Pilot De Kraai

Dit project betreft de pilot “Wonen met ondersteuning”  in combinatie met 5 wooneenheden aan de Kraai in Boxmeer (zie Memo Z/18/670521 - D/19/776094 / RIS 2019-M-495)

Gelet op de specifieke kenmerken en financieringsstromen van de pilot is extern advies ingewonnen op welke wijze, binnen de geldende kaders van de BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording, de financiële verwerking dient plaats te vinden. Een groot deel van de uitvoering dient te worden gezien als een grondexploitatie. De kosten (aandeel gemeente) worden hierbij gedragen uit het innovatiebudget Wmo. Dit heeft tot gevolg dat er een begrotingswijziging dient plaats te vinden. Aangezien de Raad reeds heeft ingestemd met het beleid en het beschikbaar stellen van budget voor innovatieve projecten, kan de begrotingswijzing worden gezien als een technische uitwerking. Bij deze tussentijdse analyse wordt dit administratief verwerkt.

Bij de definitieve afwikkeling wordt bekeken wat het werkelijk tekort is. Het restant wat dan resteert wordt/blijft ingezet/gereserveerd voor de Wmo.  

  • 13. Achter de Molen

Vanwege de  kortingsregeling vallen de opbrengsten € 17.300 lager uit.

  • 16. Gemeentewerf

In verband met de beoogde woningbouwontwikkeling heeft er extra onderzoek plaatsgevonden en is er sprake van extra ambtelijke inzet. De extra kosten hiervoor bedragen minimaal afgerond € 53.000.

  • 17. Stevensbeekseweg

De kosten voor het bouw- en rijp maken zijn verlaagd met € 583.000. Voorzichtigheidshalve waren de aanbestedingsresultaten bij de vorige actualisaties nog niet meegenomen. Vanwege een lagere rentepercentage in combinatie met een andere fasering van kosten en opbrengsten vallen de rentelasten per saldo € 22.000 lager uit. Vanwege een andere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage vallen de kosten voor indexering per saldo € 12.500 hoger uit.

  • 24. Horstenweg

Vanwege de  kortingsregeling en definitieve herverkaveling vanwege cpo vallen de opbrengsten € 8.800 lager uit. Vanwege een andere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage vallen de kosten voor rente € 20.000 hoger uit.

  • 28. Hoogeind afronding

Gezien de ligging van het resterende perceel was in de vorige calculatie voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een lagere opbrengst. De raming van de verkopen is verhoogd met € 76.000.

Sterckwijck wordt verderop toegelicht.

 Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene opstalexploitatiebegroting

Omschrijving complex

Eindwaarde voorlaatste kostprijsberekening

Eindwaarde actuele kostprijsberekening

Verschil

2. Steenstraat Noord opstalexploitatie

815.920

796.549

 (19.371)

Totaal:

815.920

796.549

 (19.371)

In de actuele exploitatie is de verkoop van Steenstraat 101 verwerkt en de daarmee vervallen kosten.

Grondnota

Raamkredieten grond- en opstalexploitatie

Overzicht benodigd raamkrediet gewijzigde in ontwikkeling zijnde grondexploitaties

Overzicht benodigd raamkrediet gewijzigde in ontwikkeling zijnde opstalexploitatie


Overzicht verkopen 2019

Woningbouw

Bedrijventerreinen


Uitspraken Raad van State PAS

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op basis van het PAS kon vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming worden gegeven voor activiteiten, die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Een dergelijke toestemming vooraf is naar het oordeel van de Raad van State in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Deze richtlijn eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor de vaststelling van bestemmingsplannen, woningbouwprojecten, bedrijventerreinen, aanleg van infrastructuur en veehouderijen en kan zorgen voor een forse vertraging. Het Rijk is op dit moment druk bezig naar het zoeken van oplossingen voor deze problematiek.

Sterckwijck

Gezien de omvang van de grondexploitatie en het financieel effect op het resultaat bij afwijkingen in de ramingen en de fasering, wordt er bij de tussentijdse analyse apart aandacht aan Sterckwijck besteed.

Bij de actualisering zijn de verkopen 2019 geschat op basis van gerealiseerde verkopen, concept overeenkomsten en opties. Hieruit blijkt dat de inschatting is dat, ten opzichte van de Grondnota, in 2019 en 2020 minder wordt verkocht. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat in de jaren daarna er afgerond 1,6 hectare per jaar wordt verkocht. Het gevolg is dat de grondexploitatie één jaar langer duurt. Dit heeft tot gevolg dat er rekening wordt gehouden met € 50.000 aan extra kosten. Een andere/langere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage resulteert per saldo in een verlaging van € 366.000 aan rentelasten. Vanwege een andere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage vallen de kosten voor indexering per saldo € 26.000 hoger uit. Bovenstaande betekent ten opzichte van de grondnota een verlaging van het tekort van € 290.000.

Financiële positie

Winstneming

Op basis van de gerealiseerde verkopen per 1 september 2019 is de inschatting dat er minimaal € 724.000 aan winstneming in 2019 plaats vindt.

 Effect begroting 2019

Resultaat tussentijdse analyse grondexploitaties

Omschrijving

 

 Storting in voorzieningen nadelig saldo 

341.495

 Dekking Pilot De Kraai innovatiebudget Wmo

    -56.075

 Winstneming

    -724.000

Totaal:

      -438.580

Rekening houdend met de extra te vormen voorzieningen inclusief dekking en de winstneming is het effect op de begroting 2019 € 438.580 voordelig.

Voorstel:

 • Voor de grondexploitaties de kredieten te verlagen met € 1.297.477;

 • Voor de opstalexploitatie het krediet te verlagen met € 39.371;

 • De voorzieningen voor gecalculeerde verliezen te verhogen met € 341.495;

 • Kennis te nemen van de, op basis van gerealiseerde verkopen, verwachte winstneming van € 724.000;

 • Het voordelig resultaat van € 438.580 verwerken bij de 2e bijstelling 2019.

 

Voorzieningen

Voorzieningen in verband met gecalculeerde verliezen in relatie tot actuele calculaties

Omschrijving complex

Opgenomen

Benodigd

Verschil

 2. Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer)

    815.920

796.549

        -19.371

 4. Bakelgeert (Boxmeer)

      582.171

    1.114.318

     532.147

 5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat (Boxmeer)

       815.434

        775.007

         -40.428

 8. Voormalige school De Peppels (Boxmeer)

       242.240

        241.676

              -564

 9. Voormalige school 't Ogelijn (Boxmeer)

     562.249

     556.544

         -5.705

 xx. Pilot De Kraai (Boxmeer)

                   -  

         56.075

       56.075

 14. Gemeentewerf (Vierlingsbeek)

      125.145

       178.097

         52.952

 21. Luinbeekweg (Vortum-Mullem)

       277.678

     302.885

        25.207

 22. Horstenweg (Holthees)

       117.867

     149.164

         31.297

 25. Sterckwijck (Beugen)

    2.917.995

2.627.879

     -290.116

Totaal:

   6.456.699

   6.798.194

       341.495

Totaal dient er € 341.495 aan extra voorzieningen te worden gevormd om de gecalculeerde verliezen te dekken. Het tekort van Pilot De Kraai (€ 56.075) wordt gedekt door innovatiebudget Wmo.