Overig

Rapporten Rekenkamercommissie

Stand van zaken rapporten Rekenkamer

Het laatste rapport van de Rekenkamercommissie betreft het rapport  “Raadsperspectief op jeugdhulp”  . In de raad van 7 februari jl. is dit rapport behandeld.

Door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn de navolgende aanbevelingen gedaan:

  1. Zorg dat het CJG/BJG u informeert over de hoofdlijnen en het verloop van het veranderproces/verbeterproces waar men mee bezig is, zodat u uw controlerende en sturende taak kunt vervullen.
  2. Geef aan in de richting van CJG/BJG dat zij een speciale taak hebben in het Land van Cuijk en dat zij actief moeten inspelen op de beeldvorming die rond het onderwerp jeugdhulp bestaat. Dat zij moeten uitleggen wat ze van plan zijn en hoe ze dat gaan doen.
  3. Verlang dat in een nieuw op te stellen beleidsplan te zien is wat er te kiezen valt, m.a.w. waar de raad invloed op kan uitoefenen en welke informatie de raad in de toekomst gaat ontvangen om het beoogde beleid te kunnen fiatteren.
  4. Plaats het vraagstuk van sturing en het gebrek aan bruikbare sturingsinformatie op de gemeentelijke agenda.
  5. Laat de inhoud van de jeugdzorg over aan de professionals in het veld, zorg als politiek voor een scherpe en duidelijke visie, en controleer daarop.

Ons College heeft in een schrijven van 2 oktober 2018 uitgebreid gereageerd op het rapport ‘Raadsperspectief op jeugdhulp’ en de daarin opgenomen constateringen en aanbevelingen.

Onder verwijzing naar bovenstaande aanbevelingen is op 11 april 2019 een werkbijeenkomst (commissie- en raadsleden) geweest met het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin.

Verder is in een nieuw beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 in voorbereiding. Hierover hebben wij de gemeenteraden Land van Cuijk op 24 september jl. geïnformeerd en geconsulteerd. De voorgestelde ‘acties’ zijn daar besproken. Ook hebben wij op 2 oktober jl. de Adviesraden Sociaal Domein geconsulteerd en zijn zij om advies gevraagd. In het beleidsplan en het op te stellen uitvoeringsprogramma wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

Actualisatie nota reserves en voorzieningen

Algemeen

In de raadsvergadering van 26 oktober 2017 heeft u de nota reserves en voorzieningen 2017 vastgesteld. Jaarlijkse actualisatie wordt opgenomen in de 2e algemene begrotingswijziging. In de actualisatie komen aan de orde:

  • Mogelijke voorstellen tot bijstelling van de kaders;
  • Beoordeling van alle reserves en voorzieningen op noodzaak instandhouding;
  • Beoordeling van alle reserves en voorzieningen op toereikendheid;
  • Voorstellen tot instellen nieuwe reserves en voorzieningen.

Algemene reserves

Naam

Stand 1-1-2019 na bestedingsvoorstel jaarrekening 2018

 

Opmerkingen

Algemene Reserve

14.233.610

In de nota reserves en voorzieningen 2017 is als uitgangspunt opgenomen dat als richtlijn voor de minimale omvang uitgegaan zou kunnen worden van het totaal van de top 10 risico’s zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en vervolgens hier 75% van. Het totaal van de top 10 risico’s volgens de begroting 2019 is € 13.590.030. Op grond hiervan zou de minimale omvang  € 10.192.523  moeten bedragen. Zoals u ziet wordt hier aan voldaan.

 

14.233.610

 

 

Bestemmingsreserves

Naam

Stand 1-1-2019 na bestedingsvoorstel jaarrekening 2018

Opmerkingen

Volkshuisvesting

523.284

Het saldo is voldoende voor afdekking van het beschikbaar gestelde bedrag voor herinrichting Elderom.

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

1.600.000

Het bedrag is voldoende ter afdekking verplichtingen startersleningen via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

Reconstructie buitengebied

1.370.114

Reserveren van middelen ter dekking van investeringen die een relatie hebben met de reconstructie, zijnde de herinrichting van het buitengebied.

Nieuwbouw gemeentehuis

10.147.290

Het saldo is voldoende ter afdekking van de kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis. Behandeld in de raadsvergadering van 20-10-2011.

Mobiliteitsfonds

52.092

Vanuit het door de raad vastgestelde gemeentelijk verkeer en vervoerplan is de verplichting opgenomen om de mobiliteitsontwikkelingen te blijven monitoren. Dit bedrag zal daarvoor worden ingezet. Maakt onderdeel uit van de dekking voor het IVS 2019 opstellen verkeersveiligheidsplan

Reserve rood voor groen

5.989

 

De rood voor groen-vraagstukken worden met ingang van 2012 volledig via de grondexploitaties gevoed. Het restant ad € 5.988 is ook opgebouwd vanuit de grondexploitaties. Bij het eerst volgende krediet voor uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan dit bedrag te gebruiken als dekking waarna deze bestemmingsreserve kan komen te vervallen.

Kunst

65.366

De reserve kunst wordt ingezet voor de realisering van het kunstbeleid

Wegen

22.275

Het saldo op deze reserve is bestemd voor bomenonderhoud N610 en rotonde Oeffelt. Maakt onderdeel uit van de dekking voor het IVS 2019 fietsvoorzieningen en verlichting Molenweg.

HNG Zero couponlening

157.423

Deze reserve wordt jaarlijks afgebouwd en zal na 2020 worden opgeheven.

Reserve duurzaamheid

477.156

Op 23 januari 2014 is besloten deze reserve in te stellen met als doel te investeren in duurzame maatregelen.

Reserve Sociaal Domein

2.513.698

Conform het raadsbesluit van 30 juni 2016 is deze reserve bedoeld om financiële risico’s en onzekerheden ten aanzien van de uitvoering van het Sociaal Domein op te vangen.

Reserve Hoogkoor (kapitaallasten)

4.410.944

Reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 30 juni 2016 ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe investering in het Hoogkoor.

Reserve Hoogkoor

0

Deze reserve is gevormd als gevolg van het afsluiten van het krediet Hoogkoor.

Reserve blijversleningen

250.000

Op 5 juli 2018 is de Verordening Blijverslening gemeente Boxmeer 2018 door de raad vastgesteld.

Huisvesting Onderwijs

1.504.247

Gehandeld wordt conform uitgangspunten Nota reserves en voorzieningen. De reserve is, rekening gehouden met de plannen uit het onderwijs huisvestingsplan, in ieder geval voldoende tot 2026.

Bestedingsreserve

2.177.679

In het stelsel van baten en lasten worden inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen die in 2018 zijn aangegaan, maar door omstandigheden pas in 2019 worden uitgevoerd, mogen niet in 2018 verantwoord worden ondanks het feit dat er budgetten voor zijn. Om deze budgetten te behouden dienen ze via budgetoverheveling verwerkt te worden. Bij het voorstel tot besteding van het rekeningresultaat 2018 is deze reserve gevormd. Vervolgens worden de budgetten functioneel geraamd in 2019 en kan de reserve weer opgeheven worden.

Gebouwen onderhoud

0

Deze reserve is bij de jaarrekening 2018 opgeheven.

 

25.602.025

 

Voorzieningen

Naam

Stand 1-1-2019  na bestedingsvoorstel jaarrekening 2018

Opmerkingen

Riolering

1.146.957

Het doel van deze voorziening is het opvangen van fluctuaties in de exploitatielasten. In de raad van 26 oktober 2017 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het kostendekkingsplan als gevolg van de aanpak wateroverlast.

Egalisatie reiniging

267.766

De gemeenteraad heeft op 13 september 2012 ingestemd met besteding van de voorziening. Het minimum van de voorziening is vastgesteld op € 250.000.

Openbare verlichting

346.563

De voorziening is voldoende. Verwezen wordt o.a. naar het beleidsplan openbare verlichting 2016-2025 (Raad 23 maart 2017). In de raadsvergadering van 27 juni 2019 heeft op basis van de nieuwe beheerstrategie een nieuwe doorrekening plaatsgevonden. Met ingang van 2020 is de storting hier op aangepast om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Pensioenaanspraken (oud)wethouders

3.294.712

De voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van oud-wethouders.

Onderhoud gemeentehuis

87.221

Vanaf het jaar 2020 wordt er structureel een bedrag van € 82.500 extra gestort in de voorziening als gevolg van het wegvallen van de afschrijvingslasten voor de inrichting van het gemeentehuis. De inrichting had een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

Landschapsfonds

109.376

Bij de vaststelling van de structuurvisie, 12 december 2013, is besloten tot het instellen van deze voorziening.

De initiatiefnemer kan bij een ontwikkeling in het buitengebied van een aanzienlijke impact zelf de prestatie leveren, of een bijdrage doen in het landschapsfonds. De impact van de ontwikkeling bepaalt de prestatie die de initiatiefnemer moet leveren voor de kwaliteit van het landschap.

Indien de initiatiefnemer de tegenprestatie niet zelf of niet volledig wenst uit te voeren, kan ze de kosten voor de tegenprestatie storten in dit fonds

Bomenfonds

36.511

Het doel van deze reserve is het compenseren van gemeentelijke of particulier verwijderde bomen welke op de huidige locatie niet herplant kunnen worden. De middelen komen van derden als gevolg van uitvoering van de APV (kapvergunningen).

 

5.289.106

 

Grondbedrijf

Naam

Stand 1-1-2019 na bestedingsvoorstel jaarrekening 2018

 

Opmerkingen

Algemene reserve

257.091

Deze reserve dient ter afdekking van tekorten grondexploitatie. Indien deze niet toereikend is, dan wordt de algemene reserve van de algemene dienst ingezet

 

257.091

 

Kredieten

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten worden afgesloten

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Mutatie 2e berap 2019 (kredieten)
I010201580000000 Manitou MT625 verreik. IVS2019-720158000 38.840 38.840 0
I010203206000000 Reconstructie wegen IVS2018 - 720320600 615.079 615.079 79
I010203222000000 Verstevigen bermen IVS2019 - 720322200 107.091 107.091 -2.909
I010203560000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2017 163.125 163.125 0
I010204054000000 VVP IVS2017-720405400 100.000 100.000 0
I010206070040000 Intern. Maasfietsroute en ontw - RF2014 4.140 4.140 -860
I010206088000000 Uitvoering bomenplan IVS2017 - 720608800 107.993 107.993 -4.407
I010207582000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2014-720758200 1.040.741 1.040.741 -4.259
I010304205000000 Elzendaal OMO, uit huisvesti - 730480003 2.610 2.610 2.610
I010304210000000 Elzendaal: unilocatie - 730480004 7.705.931 7.705.931 -3.059
I010305088000000 't Hoogkoor, nieuwbouw - 730508800 2.513.448 2.513.448 63.448
I010305090000000 't Hoogkoor, verbouw - 730509000 163.215 163.215 -651.785
I010404144000000 ICT: Verv. werkprocessensoftw.-740414400 49.138 49.138 -862
I010404150000000 ICT: verv discussie-install. Raadszaal 0 0 -63.000
Totaal 12.611.351 12.611.350 -665.004

Status opvolging bevindingen accountant

Status opvolging bevindingen accountant

Bij de jaarrekening 2018 heeft Deloitte een positieve accountantsverklaring afgegeven. Vervolgens heeft de Auditcommissie op 27 mei jl. haar bevindingen over de jaarrekening 2018 en het concept-verslag van bevindingen van de accountant gerapporteerd. De Auditcommissie constateert evenals de accountant dat de financiële organisatie van de gemeente Boxmeer goed is ingericht. De financiële positie van de gemeente Boxmeer heeft dit jaar op verzoek van de Auditcommissie extra aandacht gekregen. Geconstateerd kan worden dat de financiële positie evenwichtig en gezond is.

Woningbouwprogramma

Woningbouwprogramma

Realisatie 2019 tot 1 september 2019:

Tot 1 september 2019 zijn in de hele gemeente 100 woningen toegevoegd en 5 woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Er waren op 1-9-2019 12.442 woningen (3.281 huur en 9.161 koop).

Tabel: realisatie 2019 tot 1 september

VOORRAAD HUURSECTOR       KOOPSECTOR           TOTAAL
  Woningen Appartement totaal Woningen   Appartement   totaal  
  goedkoop duur goedkoop duur HUUR goedkoop middelduur duur goedkoop middelduur duur KOOP  
1-1-2019 1838 71 1210 135 3254 464 3694 4421 194 262 58 9093 12347
toegevoegd 0 0 27 0 27 52 13 8 0 0 0 73 100
onttrokken 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 5
1-9-2019 1838 71 1237 135 3281 516 3704 4428 194 261 58 9161 12442

Diagram: ontwikkeling woningvoorraad 1-1-2000 / 1-9-2019