2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Inleiding

De 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 betreft financiële mutaties welke zijn opgetreden na vaststelling van de 1e algemene begrotingsbijstelling 2019. Per programma wordt hier nader op ingegaan. De  toelichting op de cijfers vindt op hoofdlijnen plaats. In een apart hoofdstuk wordt o.a. ingegaan op de status opvolging bevindingen accountant, actualisatie reserves en voorzieningen en het woningbouwprogramma. Voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Daarnaast wordt nog ingegaan op risico’s met betrekking tot de paragraaf weerstandsvermogen.

2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Omschrijving (- = nadeel)
2019 2020 2021 2022 2023
0. Bestuur en ondersteuning          
Thema Bestuurszaken -41.950 -37.750      
Thema Burgerzaken en Verkiezingen -31.368        
Thema Bedrijfsvoering -188.156 -49.050 -44.050 -44.050 -44.050
Totaal -261.474 -86.800 -44.050 -44.050 -44.050
           
1. Veiligheid          
Thema Openbare Orde, Veiligheid en Ondermijning -38.640 -81.120      
Thema Brandweer en Crisisbestrijding 2.450 -300 -300 -300 -300
Totaal -36.190 -81.420 -300 -300 -300
           
2. Openbare Werken          
Thema Werk in Uitvoering 105.000 22.610 -7.390 -7.390 -7.390
Totaal 105.000 22.610 -7.390 -7.390 -7.390
           
3. Economische en Ruimtelijke ontwikkeling
         
Thema Economie en Vestigingsklimaat -91.875        
Thema Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 386.246        
Thema Recreatie en Toerisme -2.600        
Totaal 291.771 0 0 0 0
           
4. Financiën          
Thema Planning en Control 390.792 683.673 793.276 843.429 582.899
Thema WOZ en Belastingen -19.000        
Totaal 371.792 683.673 793.276 843.429 582.899
           
5. Leefbaarheid          
Thema Onderwijs 104.461 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
Thema Welzijn 2.020 3.655 3.655 3.655 3.655
Thema Sport 38.672        
Thema Kunst en Cultuur 18.640 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal 163.793 12.555 12.555 12.555 12.555
           
6. Sociale Zaken en Werkgelegenheid          
Thema Jeugd -225.179        
Thema Inkomensvoorzieningen 690.000 -10.045 -10.045 -10.045 -10.045
Thema Participatie -184.149 -24.713 -24.344 -24.179 -24.107
Thema WMO 293.820 -307.201 -314.842 -320.895 -320.895
Totaal 574.492 -341.959 -349.231 -355.119 -355.047
           
7. Duurzaamheid en Klimaatadaptatie          
Thema Duurzaamheid en Milieu 12.000        
Totaal 12.000 0 0 0 0
           
8. Vergunningen, Toezicht en Handhaving          
Thema VTH Omgevingsrecht -365.750        
Totaal -365.750 0 0 0 0
           
Programma 2019 2020 2021 2022 2023
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning -261.474 -86.800 -44.050 -44.050 -44.050
Programma 1 Veiligheid -36.190 -81.420 -300 -300 -300
Programma 2 Openbare Werken 105.000 22.610 -7.390 -7.390 -7.390
Programma 3 Economische en ruimtelijke ontwikkeling 291.771        
Programma 4 Financiën 371.792 683.673 793.276 843.429 582.899
Programma 5 Leefbaarheid 163.793 12.555 12.555 12.555 12.555
Programma 6 Sociale zaken en Werkgelegenheid 574.492 -341.959 -349.231 -355.119 -355.047
Programma 7  Duurzaamheid en Klimaatadaptatie 12.000        
Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving -365.750        
Totaal 2e algemene begrotingsbijstelling 2019
855.434 208.659 404.860 449.125 188.667
Stand na 1e algemene begrotingsbijstelling 2019 -484.440        
Raad 16 mei 2019 Bijdrage Sportpark De Brest -13.574        
Raad 27 juni 2019 Jaarrekening 2018 Regionaal Bureau Leerplicht 12.499        
Raad 27 juni 2019  Krediet openbare verlichting -4.246        
Raad 27 juni 2019 Jaarrekening 2018 Bestedingsvoorstel 485.000        
Raad 26 september 2019 Duurzaamheidsplan   -203.225      
Raad 7 oktober 2019 Krediet sloop pand Burgemeester Verkuijlstraat -1.306        
Begrotingsresultaat 2020-2023 conform begroting 2020   103.993 132.246 114.477 394.477
Totaal na 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 849.367 109.427 537.106 563.602 583.144
Onvoorzien begroting   146.000 146.000 146.000 146.000
Nieuwe stand begrotingsresultaat
  255.427 683.106 709.602

729.144

Bovenstaande mutaties van de 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 zijn inclusief de mutaties van de kapitaallasten en de salarissen. In de overige financiële overzichten verderop in dit document zijn de mutaties van de kapitaallasten en salarissen achterwege gelaten.