Sitemap

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 1
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 in één oogopslag Blz. 4
BIO Blz. 5
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 6
Saldo na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 7
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 8
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 9
Thema Bestuurszaken Blz. 10
Wat willen we bereiken? Blz. 11
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Blz. 12
Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 13
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 14
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving. Blz. 15
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 16
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 17
Wat willen we bereiken? Blz. 18
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 19
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 20
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 21
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 22
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 23
Thema Bedrijfsvoering Blz. 24
Wat willen we bereiken? Blz. 25
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 26
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 27
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 28
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 29
Wat willen we bereiken? Blz. 30
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 31
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 32
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 33
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 34
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 35
Kredieten - Programma 0 Blz. 36
Stand van zaken Blz. 37
Stand van zaken kredieten Programma 0 Blz. 38
Krediet Automatisering Burgerzaken IVS2020 Blz. 39
Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2020 Blz. 40
Krediet ICT elektronische handtekening IVS2012 Blz. 41
Krediet ICT E-overheid en authenticatie Blz. 42
Krediet ICT vervanging software Office Blz. 43
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2020 Blz. 44
Krediet opstalvergoeding Sportlaan 1 Blz. 45
Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2021 Blz. 46
Krediet ICT doorontwikkelen zaaksysteem IVS2021 Blz. 47
Krediet vervangen drycooler Blz. 48
Krediet Opstalvergoeding Sportlaan 1 Blz. 49
ICT kredieten Blz. 50
Kredieten Bestuur en Ondersteuning overig Blz. 51
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0 Blz. 52
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0 Blz. 53
Programma 1 - Veiligheid Blz. 54
Programma 1 - Veiligheid Blz. 55
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 56
Wat willen we bereiken? Blz. 57
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 58
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 59
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 60
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 61
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 62
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 63
Wat willen we bereiken? Blz. 64
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 65
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 66
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1 Blz. 67
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1 Blz. 68
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 69
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 70
Thema Werk in uitvoering Blz. 71
Wat willen we bereiken? Blz. 72
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 73
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 74
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 75
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 76
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 77
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 78
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 79
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat. Blz. 80
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 81
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 82
Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 83
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 84
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 85
Kredieten - Programma 2 Blz. 86
Stand van zaken Blz. 87
Stand van zaken kredieten Programma 2 Blz. 88
Krediet fietspad Stationsweg Boxmeer Blz. 89
Krediet fietsvoorziening en verlichting Maasstraat Blz. 90
Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat Blz. 91
Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat Blz. 92
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2019 Blz. 93
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2020 Blz. 94
Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen Blz. 95
Krediet openbare verlichting IVS2018 Blz. 96
Krediet openbare verlichting IVS2019 Blz. 97
Krediet openbare verlichting IVS2020 Blz. 98
Krediet reconstructie Urlingsestraat Oeffelt Blz. 99
Krediet reconstructie wegen IVS2020 Blz. 100
Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 Blz. 101
Krediet renovatie begraafplaats Sambeek Blz. 102
Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 Blz. 103
Krediet speelvoorziening IVS2020 Blz. 104
Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 Blz. 105
Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 Blz. 106
Krediet uitvoering bomenplan IVS2020 Blz. 107
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 Blz. 108
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 Blz. 109
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2020 Blz. 110
Krediet verstevigen bermen IVS2020 Blz. 111
Krediet Revitalisering openbare ruimte villawijk Blz. 112
Krediet verharden Hoogeind Oeffelt Blz. 113
Krediet gronddepot Radioweg Vortum-Mullem Blz. 114
Krediet uitvoering bomenplan IVS2021 Blz. 115
Krediet klimaatbestendige inrichting openbare ruimte IVS2021 Blz. 116
Krediet rehabilitatie openbare ruimte IVS2021 Blz. 117
Krediet reconstructie wegen IVS2021 Blz. 118
Krediet tractie gemeentewerken IVS2021 Blz. 119
Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2021 Blz. 120
Krediet verstevigen bermen IVS2021 Blz. 121
Krediet speelvoorziening IVS2021 Blz. 122
Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2021 Blz. 123
Krediet openbare verlichting IVS2021 Blz. 124
Krediet Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), fietsstraat R. v. Rijnstraat IVS2021 Blz. 125
Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat IVS2021 Blz. 126
Krediet fietsstraat Bakelgeert Blz. 127
Krediet reconstructie Sint Cornelisstraat IVS2021 Blz. 128
Kredieten wegen Blz. 129
Kredieten openbare verlichting Blz. 130
Kredieten verkeersveiligheid Blz. 131
Kredieten recreatieve fietspaden Blz. 132
Kredieten uitvoering bomenplan Blz. 133
Kredieten speelvoorzieningen Blz. 134
Kredieten begraafplaatsen Blz. 135
Kredieten tractie Blz. 136
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 137
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2 Blz. 138
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2 Blz. 139
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 140
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 141
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 142
Wat willen we bereiken? Blz. 143
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 144
Centrummanagement Blz. 145
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 146
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 147
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 148
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 149
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 150
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 151
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 152
Wat willen we bereiken? Blz. 153
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 154
Implementatie Omgevingswet Blz. 155
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 156
Klimaatbestendig Blz. 157
Regionale woningmarktstrategie Blz. 158
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 159
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 160
Wat willen we bereiken? Blz. 161
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 162
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 163
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 164
Unesco Maasheggen Blz. 165
Kredieten - Programma 3 Blz. 166
Stand van zaken Blz. 167
Stand van zaken kredieten Programma 3 Blz. 168
Krediet BGT IVS2016 Blz. 169
Krediet BGT IVS2019 Blz. 170
Krediet Elderom Blz. 171
Krediet I-DOP Beugen Blz. 172
Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen IVS2020 Blz. 173
Krediet rood met groen projecten 2019 Blz. 174
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 Blz. 175
Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 Blz. 176
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 Blz. 177
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 Blz. 178
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 Blz. 179
Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 Blz. 180
Krediet Koploperproject Oeffelt Blz. 181
Krediet samenhangende objectenregistratie (SOR) Blz. 182
Krediet IMGeo 2.2 Blz. 183
Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen Blz. 184
Krediet ontwikkeling Overloon en 75 jaar Oorlogsmuseum Blz. 185
Krediet toegangspoorten Maasheggengebied Blz. 186
Krediet recreatieve projecten Overloon Blz. 187
Krediet herstel openbaar groen i.v.m. droogte Blz. 188
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 189
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 190
Kredieten rood met groen Blz. 191
Kredieten BGT Blz. 192
Krediet Elderom Blz. 193
Krediet I-DOP Beugen Blz. 194
Krediet Koploperproject Oeffelt Blz. 195
Kredieten Economische en ruimtelijke ontwikkeling overig Blz. 196
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3 Blz. 197
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3 Blz. 198
Programma 4 - Financiën Blz. 199
Programma 4 - Financiën Blz. 200
Thema Planning en Control Blz. 201
Wat willen we bereiken? Blz. 202
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 203
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 204
Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde risicoafweging. Blz. 205
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond. Blz. 206
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 207
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 208
Thema WOZ/Belastingen Blz. 209
Wat willen we bereiken? Blz. 210
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 211
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 212
We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit Blz. 213
Een juiste WOZ-waardebepaling Blz. 214
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Blz. 215
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Blz. 216
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 217
Kredieten - Programma 4 Blz. 218
Stand van zaken Blz. 219
Stand van zaken kredieten Programma 4 Blz. 220
Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad Blz. 221
Krediet verbeteren verkeersveiligheid Sint Anthonisweg - Spoorstraat Blz. 222
Voorbereidingskrediet Blz. 223
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4 Blz. 224
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4 Blz. 225
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 226
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 227
Thema Onderwijs Blz. 228
Wat willen we bereiken? Blz. 229
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 230
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 231
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 232
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 233
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 234
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 235
Thema Welzijn Blz. 236
Wat willen we bereiken? Blz. 237
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 238
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 239
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 240
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 241
Er wordt een organisatie opgezet waarbinnen informele zorg, mantelzorg en vrijwilligers worden gekoppeld. Het vrijwilligerssteunpunt krijgt hierbinnen een plek. Blz. 242
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 243
De in 2020 vastgestelde nota mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2020-2023 zal uitgewerkt worden. Blz. 244
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 245
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 246
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 247
Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus. Blz. 248
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 249
Thema Sport Blz. 250
Wat willen we bereiken? Blz. 251
Het bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners Blz. 252
In samenwerking met de GGD werken aan gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering. Blz. 253
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 254
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 255
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 256
Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer Blz. 257
Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord Blz. 258
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 259
Thema Kunst en Cultuur Blz. 260
Wat willen we bereiken? Blz. 261
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 262
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2021-2024 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer. Blz. 263
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 264
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 265
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 266
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 267
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 268
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 269
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 270
Kredieten - Programma 5 Blz. 271
Stand van zaken Blz. 272
Stand van zaken kredieten Programma 5 Blz. 273
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 274
Krediet MFC Sambeek Blz. 275
Krediet renovatie sporthal De Meercamp Oeffelt Blz. 276
Krediet restauratie monumenten IVS2020 Blz. 277
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2018 Blz. 278
Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2020 Blz. 279
Krediet vervangende nieuwbouw Josefschool in Overloon Blz. 280
Krediet herstel constructiefouten dak en verbetering luchtkwaliteit en isolatie basisschool Onze Bouwsteen Blz. 281
Krediet De Pit Overloon Blz. 282
Krediet Hoogkoor - scheidingswanden Blz. 283
Krediet Zevensprong - isolatie muren Blz. 284
Krediet Morgenster - vernieuwing dak / zonnepanelen Blz. 285
Krediet Scouting Boxmeer - zonnepanelen Blz. 286
Krediet De Poel - luchtbehandeling Blz. 287
Krediet Elsenhof - nieuwbouw / integratie Blz. 288
Krediet Joffershof - MFA uitbreiding Blz. 289
Krediet De Weijer - zonwering Blz. 290
Krediet Martinusmolen - restauratie Blz. 291
Krediet De Vooruitgang - restauratie Blz. 292
Krediet VV De Zwaluw Oeffelt - kleedlokalen / asbestsanering Blz. 293
Krediet Olympia '18 - kleedlokalen Blz. 294
Krediet gemeenschapsvoorziening Groeningen Blz. 295
Krediet scholen Blz. 296
Krediet toegankelijk maken accommodaties Blz. 297
Krediet gymnastiekzalen Metameer Blz. 298
Kredieten Leefbaarheid overig Blz. 299
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5 Blz. 300
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5 Blz. 301
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 302
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 303
Thema Jeugd Blz. 304
Wat willen we bereiken? Blz. 305
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 306
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 307
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 308
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 309
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 310
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 311
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 312
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 313
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 314
Wat willen we bereiken? Blz. 315
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 316
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 317
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 318
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 319
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 320
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 321
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 322
Thema Participatie Blz. 323
Wat willen we bereiken? Blz. 324
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 325
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 326
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 327
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 328
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 329
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 330
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 331
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 332
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 333
Wat willen we bereiken? Blz. 334
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 335
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 336
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 337
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 338
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 339
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 340
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 341
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 342
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 343
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 344
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 345
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 346
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 347
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 348
Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd. Blz. 349
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 350
Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 351
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 352
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 353
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 354
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 355
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6 Blz. 356
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6 Blz. 357
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 358
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 359
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 360
Wat willen we bereiken? Blz. 361
Duurzaam en energieneutraal Blz. 362
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 363
Energieneutraal in 2045 Blz. 364
Thema Klimaat en Riolering Blz. 365
Wat willen we bereiken? Blz. 366
Klimaatbestendig Blz. 367
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 368
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 369
Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B. Blz. 370
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 371
Wat willen we bereiken? Blz. 372
Nederland Circulair in 2050 Blz. 373
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 374
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 375
Kredieten - Programma 7 Blz. 376
Stand van zaken Blz. 377
Stand van zaken kredieten Programma 7 Blz. 378
Krediet duurzaamheidslening particulieren Blz. 379
Krediet herinrichting hoogkoorplein Blz. 380
Krediet klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 381
Krediet riolering Irenestraat IVS2015 Blz. 382
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 Blz. 383
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 Blz. 384
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 Blz. 385
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 - klimaatadaptatie omgeving De Weijer Blz. 386
Krediet stimuleringslening verenigingen Blz. 387
Krediet klimaatadaptief De Raam Blz. 388
Krediet Wateroverlast Uitleg - Elzenstraat Boxmeer Blz. 389
Kredieten rioleringsplan (VGRP) Blz. 390
Kredieten klimaat Blz. 391
Kredieten duurzaamheid Blz. 392
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7 Blz. 393
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7 Blz. 394
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 395
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 396
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 397
Wat willen we bereiken? Blz. 398
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 399
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 400
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 401
Wat willen we bereiken? Blz. 402
Implementatie Omgevingswet Blz. 403
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22). Blz. 404
Kredieten - Programma 8 Blz. 405
Stand van zaken Blz. 406
Stand van zaken kredieten Programma 8 Blz. 407
Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 Blz. 408
Krediet software omgevingswet IVS2018 Blz. 409
Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2021 Blz. 410
Kredieten VTH Blz. 411
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8 Blz. 412
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8 Blz. 413
Paragrafen Blz. 414
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 415
Aanwezige risico's Blz. 416
COVID -19 Blz. 417
COVID -19 Blz. 418
Overzicht ontvangen rijksgelden corona en bestedingen Blz. 419
Prognose coronagevolgen voor de begroting 2021 per programma Blz. 420
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 421
Programma 1 - Veiligheid Blz. 422
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 423
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 424
Programma 4 - Financiën Blz. 425
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 426
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 427
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 428
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 429
Overig Blz. 430
Financiële 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 Blz. 431
Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden afgesloten Blz. 432
Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden gesteld Blz. 433
Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld Blz. 434
In de raad van 1 april 2021 zijn de volgende kredieten beschikbaar gesteld Blz. 435
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 436
Status opvolging bevindingen accountant Blz. 437
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap