Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema Afval en Circulaire economie

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Oud papier: inzamelvergoeding en compensatie 

Wanneer de marktwaarde van oud papier onder de gemeentelijke garantieprijs daalt, treedt het mechanisme in werking dat de gemeente alle verenigingen een bijdrage verstrekt. Op dit moment is dat aan de orde en wordt er een budget geraamd van € 35.000 (Oud papier: inzamelvergoeding en Compensatie inzameling oud papier). Eerder was een budget niet nodig, maar gezien de sterk schommelende marktwaarde gedurende 2020 en begin 2021, onder de garantieprijs, is een budget nu wel noodzakelijk. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd.

Textiel: inzamelvergoeding

De inzamelvergoeding voor textiel (in 2021 geraamd op € 88.900) is bijgesteld naar € 26.200. Door vervuiling, overaanbod en afzetproblemen liepen de opbrengsten in 2019 al terug, de corona crisis heeft deze ontwikkeling nog versterkt. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd.

Afvalstoffenheffing

De opbrengst afvalstoffenheffing is op basis van de opgelegde kohieren 2021 € 45.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een hoger aantal aansluitingen dan geraamd en anderzijds een naheffing over de jaren 2018 t/m 2020. Deze meeropbrengst wordt budgettair neutraal geraamd vanwege het principe van 100% kostendekkendheid.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
67211030 Oud papier: inzamelvergoeding 22.000 0 0 0
67211070 Compensatie inzameling oud papier 13.000 0 0 0
Totaal Lasten 35.000 0 0 0
Baten
67211060 Textiel: inzamelvergoeding -26.200 0 0 0
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen 16.200 -45.000 -45.000 -45.000
67251010 Afvalstoffenheffing 45.000 45.000 45.000 45.000
Totaal Baten 35.000 0 0 0

Kredieten - Programma 7

Stand van zaken kredieten Programma 7

Lopende kredieten

Kredieten rioleringsplan (VGRP)

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010207584000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400 675.000 463.896 211.104
I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015 25.000 0 25.000
I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 720759400 2.095.000 2.093.216 1.784
I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 720759600 4.470.000 2.970.473 1.499.527
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800 1.139.280 1.139.252 28
I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. DeWeijer 3.958.650 317.203 3.641.447
I010207604000000 Wateroverlast Uitleg-Elzenstraat Boxmeer 810.000 776.462 33.538
Totaal 13.172.930 7.760.502 5.412.428

Kredieten klimaat

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010207606000000 Klimaatadaptief De Raam - 720760600 250.000 62.116 187.884
I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 2020 467.500 66.095 401.405
Totaal 717.500 128.212 589.288

Kredieten duurzaamheid

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren 950.000 863.939 86.061
I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen 350.000 191.159 158.841
Totaal 1.300.000 1.055.098 244.902

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
Thema Afval en Circulaire economie 35.000 0 0 0
Baten
Thema Afval en Circulaire economie 35.000 0 0 0