Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Jeugd

Met de gemeenten in het Land van Cuijk is afgesproken om het tekort van Grave op de begroting van Jeugdzorg 2021 samen te delen. Voor Boxmeer is dit een bedrag van € 143.441. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
66711010 Basisteam Jeugd en Gezin 143.441 0 0 0

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten en baten

De voorlopige Buig uitkering 2021 is groot € 5.208.821. De werkelijke koeten Buig 2020 waren afgerond € 4.500.000. Er is reeds een overschot op de Buig begroot van € 150.000. De werkelijke kosten zijn naar verwachting € 200.000 lager dan de Buig uitkering. Er kan incidenteel € 50.000, over diverse posten verdeeld, worden afgeraamd. Naar aanleiding van een ontvangst van het rijk met de de decembercirculaire 2020 in verband met het 3e compensatiepakket Corona is er op de post algemene Bijstand € 11.444 bijgeraamd. De totale mutatie van het thema Inkomensvoorzieningen is daardoor € -38.556.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
66101010 WWB: normuitkering -24.048 0 0 0
66101013 Loonkostensubsidie 100.000 100.000 100.000 100.000
66101025 WWB: personen in een inrichting 20.000 20.000 20.000 20.000
66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen -70.000 -20.000 -20.000 -20.000
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk. 15.000 0 0 0
66141020 Bijzondere bijstand 11.444 0 0 0
Totaal Lasten 52.396 100.000 100.000 100.000
Baten
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+ 90.952 100.000 100.000 100.000

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Participatie re-integratie

Er is een bedrag ontvangen van € 40.201 met de decembercirculaire 2020 in verband met het 3e corona compensatiepakket ten behoeve van re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten hebben deze extra middelen ontvangen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden en intensiveren nu de instroom in de bijstand toeneemt. 

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
66231010 Participatie re-integratie 40.201 0 0 0

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Schuldhulpverlening

Er is een bedrag ontvangen van € 33.457 met de decembercirculaire 2020 in verband met het 3e corona compensatiepakket ten behoeve van schuldhulpverlening. Gemeenten hebben deze extra middelen ontvangen gelet op de toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze middelen stelt de gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Wmo innovatie

De subsidie voor "De Buurthuiskamer" van € 31.181 zal structureel in de begroting opgenomen worden. Er zal € 31.200 bijgeraamd worden op de post Wmo subsidies Zorg en welzijn en afgeraamd van de post Wmo innovatie.

Cliëntondersteuning Wmo

Sociom heeft een Bureau voor Informele Zorg en Vrijwilligers opgericht. De middelen in de huidige begroting voor Centrum Mantelzorg van € 71.679 en Blink ad € 19.340 zullen opgenomen worden op de post Sociom.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
66141040 Schuldhulpverlening 33.457 0 0 0
66709080 Wmo Innovatie -31.200 -31.200 -31.200 -31.200
66714020 Clientondersteuning Wmo -19.340 -19.340 -19.340 -19.340
Totaal Lasten -17.083 -50.540 -50.540 -50.540

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
Thema Inkomensvoorzieningen 52.396 100.000 100.000 100.000
Thema Jeugd 143.441 0 0 0
Thema Participatie 40.201 0 0 0
Thema WMO -17.083 -50.540 -50.540 -50.540
Totaal Lasten 218.955 49.460 49.460 49.460
Baten
Thema Inkomensvoorzieningen 90.952 100.000 100.000 100.000