Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Meerjarig integraal huisvestingsplan onderwijs

Voor de opstelling van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Land van Cuijk zal er een bedrag  van € 20.000 opgenomen worden op het taakveld Onderwijshuisvesting. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Huisvesting Onderwijs.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose 20.000 0 0 0

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Wmo subsidies Zorg en Welzijn

De subsidie voor "De Buurthuiskamer" van € 31.181 zal structureel in de begroting opgenomen worden. Er zal € 31.200 bijgeraamd worden op de post Wmo subsidies Zorg en welzijn en afgeraamd van de post Wmo innovatie.

Sociom en Mantelzorg

Sociom heeft een Bureau voor Informele Zorg en Vrijwilligers opgericht. De middelen in de huidige begroting voor Centrum Mantelzorg van € 71.679 en Blink ad € 19.340, samen € 91.019, zullen opgenomen worden op de post Sociom.

Baten

Verhuur ruimte Morgenster

Voor de opbrengsten van de huur van Sociom in de Morgenster zal er € 5.280 opgenomen worden in de begroting.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
66707010 Sociom 91.019 91.019 91.019 91.019
66707050 Wmo subsidies Zorg en Welzijn 31.200 31.200 31.200 31.200
66707055 Mantelzorg -71.679 -71.679 -71.679 -71.679
Totaal Lasten 50.540 50.540 50.540 50.540
Baten
55407580 Morgenster 5.280 5.280 5.280 5.280

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners

Wat gaan we daarvoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten en baten

Lokaal Sportakkoord

Voor de uitvoering van de Regeling Lokale Sportakkoorden ontvangt de gemeente voor 2021 het bedrag dubbel namelijk 2 maal € 20.000. Voor de kosten en opbrengsten zal er € 40.000 in de begroting opgenomen worden.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord 40.000 0 0 0
Baten
65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord 40.000 0 0 0

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten - Programma 5

Stand van zaken kredieten Programma 5

Lopende kredieten

Krediet scholen

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010304054000000 Verv. nieuwbouw Josefschool Overloon 6.062.558 498.040 5.564.518
I010304058000000 Herstel constructiefouten Bouwsteen 633.127 51.000 582.127
Totaal 6.695.685 549.040 6.146.645

Krediet toegankelijk maken accommodaties

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094 130.000 130.684 -684
I010305098000000 Acc. toegankelijk maken IVS 2020 101.000 95.116 5.884
I010305206000000 Acc. toegankelijk maken - 730520600 353.500 3.500 350.000
Totaal 584.500 229.299 355.201

Krediet gymnastiekzalen Metameer

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010304050000000 Gymnastiekzalen Metameer - 730405000 2.469.697 2.317.005 152.692

Kredieten Leefbaarheid overig

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010304052000000 Ren. sporthal de Meercamp Oeffelt 453.500 405.770 47.730
I010305097000000 MFC Sambeek IVS 2020 - 730509700 252.500 2.500 250.000
I010305202000000 Restauratie monumenten IVS 2020 101.000 14.607 86.393
I010305204000000 Inpassing Mannekino gemeenschapshuis 260.000 247.000 13.000
I010305208000000 Hoogkoor - scheidingswanden - 730520800 202.000 0 202.000
I010305210000000 Zevensprong - isolatie muren - 730521000 75.750 17.127 58.623
I010305212000000 Morgenster - dak/zonnepanelen -730521200 90.900 1.210 89.690
I010305214000000 Scouting boxmeer - zonnepanelen -7305214 15.150 17.251 -2.101
I010305216000000 De Poel - Luchtbehandeling - 730521600 30.300 2.874 27.426
I010305218000000 Elsenhof - nieuwbouw/integratie -7305218 606.000 420.500 185.500
I010305220000000 Joffershof - MFA uitbreiding - 730522000 353.500 0 353.500
I010305222000000 De Weijer - Zonwering - 730522200 101.000 0 101.000
I010305224000000 Martinus molen - Restauratie - 730522400 101.000 20.000 81.000
I010305226000000 De Vooruitgang - Restauratie - 730522600 558.100 26.042 532.058
I010305228000000 VV De Zwaluw - Kleedlokalen/asbestsan 151.500 133.000 18.500
I010305230000000 Olympia '18 - kleedlokalen - 730523000 151.500 75.000 76.500
I010305232000000 Gemeenschapshuis De Pit - 730523200 655.022 650.287 4.735
I010305234000000 Gemeenschapsvoorziening Groeningen 137.300 0 137.300
Totaal 4.296.022 2.033.167 2.262.855

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
Thema Onderwijs 20.000 0 0 0
Thema Sport 40.000 0 0 0
Thema Welzijn 50.540 50.540 50.540 50.540
Totaal Lasten 110.540 50.540 50.540 50.540
Baten
Thema Onderwijs 0 0 0 0
Thema Sport 40.000 0 0 0
Thema Welzijn 5.280 5.280 5.280 5.280
Totaal Baten 45.280 5.280 5.280 5.280