Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Salarissen en inhuur

In verband met de naderende herindeling worden openstaande vacatures niet meteen klakkeloos ingevuld. Dit leidt tot vacatureruimte. Het bedrag aan vacatureruimte bedraagt momenteel € 257.310. Deze vacatureruimte, als gevolg van openstaande vacatures willen wij gebruiken voor inhuur van personeel.

Diverse stelposten

Deze post wordt gebruikt voor administratieve wijzigingen. Zo hebben we hier in eerste instantie de verlaging van de salariskosten op geraamd voor een bedrag van € 257.310 (zie voorgaande toelichting) en is er een bedrag van € 101.032 geraamd voor de van het Rijk ontvangen corona compensatiegelden. Deze bedragen zullen in de loop van het jaar functioneel geraamd gaan worden op de desbetreffende programma's.

Reserve huisvesting onderwijs

Voor de opstelling van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Land van Cuijk zal er incidenteel een bedrag opgenomen worden op het taakveld Onderwijshuisvesting van € 20.000. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Huisvesting Onderwijs.

Baten

BNG dividend

Op 15 maart 2021 heeft de BNG Bank haar jaarcijfers 2020 gepubliceerd. Over 2020 realiseerde BNG Bank een netto winst na belastingen van € 221 miljoen ( 2019 € 163 miljoen). De naar risico gewogen solvabiliteitsratio’s van de bank blijven op een hoog niveau. De AAA-rating van BNG Bank is onlangs bevestigd.
Op de AVA van 21 april 2021 zal worden voorgesteld tot een dividenduitkering over 2020 van € 1,81 per aandeel (2019 € 1,27). De gemeente Boxmeer heeft 38.660 aandelen, derhalve bedraagt de dividenduitkering € 69.974. Geraamd is een uitkering van € 100.000. Derhalve een nadeel van € 30.026.

Algemene Uitkering uit het gemeentefonds

Decembercirculaire 2020

De cijfers zijn de vertaling van de  decembercirculaire 2020. Bij memo van 6 januari 2021 is uw raad hier nader over geïnformeerd. Daarnaast is  de beschikking  (Faciliteitenbesluit) verwerkt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Frictiekostenvergoeding

Om gemeenten tegemoet de komen in de met een fusie gepaard gaande kosten, stelt het Rijk een vergoeding voor frictiekosten ter beschikking.  Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden worden en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Voor 2021 wordt, via de algemene uitkering, een bedrag ontvangen van  € 962.211. Dit bedrag zal beschikbaar  worden gesteld aan de projectorganisatie Land van Cuijk , Het geheel verloopt dus budgettair neutraal.

Faciliteitenbesluit Opvangcentra

Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de gemeente Boxmeer is dit bedrag voor 2021  een bedrag van € 332.554. Dit bedrag wordt ontvangen via de algemene uitkering . Voorlopig wordt dit gehele bedrag gereserveerd voor kosten  met betrekking tot opvang. Inmiddels zijn de volgende besluiten door het college genomen welke gedekt worden uit het Faciliteitenbesluit.

Diverse stelposten

Het kabinet is gemeenten eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). Deze periode is bij de septembercirculaire 2020 verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, omdat het kabinet begrijpt dat gemeenten graag tijdig helderheid willen hebben over de middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 400.000. Wij hadden in onze gemeentebegroting voor het jaar 2022 al een stelpost opgenomen  van € 400.000 voor nog te ontvangen middelen voor jeugdzorg. Deze post kan derhalve afgeraamd worden.  Dit hebben wij u reeds medegedeeld bij  de memo van 7 oktober jl. behorende bij de septembercirculaire 2020.

Reserve Sociaal Domein

Met de gemeenten in het Land van Cuijk is afgesproken om het tekort van Grave op de begroting van Jeugdzorg 2021 samen te delen. Voor Boxmeer is dit een bedrag van € 143.441. Voorgesteld wordt dit te voldoen uit de reserve Sociaal Domein.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
51101020 FT: rente kortlopende financiering 160 320 320 320
51101090 FT: doorbelastingen exploitatie -160 -320 -320 -320
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e 257.310 0 0 0
69221080 Diverse stelposten 0.8 -156.278 0 0 0
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR -20.000 0 0 0
Totaal Lasten 81.032 0 0 0
Baten
69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen -30.026 0 0 0
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 1.561.497 28.847 29.901 30.024
69221080 Diverse stelposten 0.8 0 -400.000 0 0
69800220 Reserve Sociaal Domein 143.441 0 0 0
Totaal Baten 1.674.912 -371.153 29.901 30.024

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

WOZ project waarderen op gebruikersoppervlakte

Dit project is in 2019 opgestart en is op dit moment in een afrondende fase. Via het bestedingsvoorstel, behorende bij de jaarrekening 2020, zal voorgesteld worden het resterende budget ad € 20.886 over te hevelen naar 2021. Voor de afrondende werkzaamheden is in 2021 nog een aanvullend budget nodig van € 5.000.

WOZ bezwaar en beroep

Gezien het aantal lopende beroepszaken over het belastingjaar 2020 en aantal ingediende bezwaarschriften over het belastingjaar 2021 (per 9-3-2021 140 stuks) zal de raming 2021 ad. € 28.000 niet voldoende zijn voor de juridische en taxatie-technische ondersteuning. Dit dient met € 30.000 te worden verhoogd.

Baten

OZB

Op basis van de opgelegde kohieren 2021 bedraagt de opbrengst OZB woningen  structureel € 50.000 meer dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door nieuw- en verbouw. Dit bedrag zal als dekking worden ingezet bij het raadsvoorstel met betrekking tot de subsidiering van de Weijer.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
69301040 WOZ: project waarderen op gebr.opp. 5.000 0 0 0
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning 20.448 0 0 0
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w 9.552 0 0 0
Totaal Lasten 35.000 0 0 0
Baten
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen 0 0 0 0

Kredieten - Programma 4

Voorbereidingskrediet

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010503510000000 Voorbereidingskrediet IVS 2008 100.000 0 100.000
I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad 0 0 0
I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid Anth.wg/Sp 0 0 0
Totaal 100.000 0 100.000

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
Thema Planning en Control 81.032 0 0 0
Thema WOZ en Belastingen 35.000 0 0 0
Totaal Lasten 116.032 0 0 0
Baten
Thema Planning en Control 1.674.912 -371.153 29.901 30.024
Thema WOZ en Belastingen 0 0 0 0
Totaal Baten 1.674.912 -371.153 29.901 30.024