Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Baten

Terrassen

In  2021 wordt  in verband met de Corona crisis geen huur in rekening gebracht aan de horeca-ondernemers  voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen. De begrote opbrengsten worden daarom verlaagd met € 10.000.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Baten
63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen -10.000 0 0 0

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten en baten

Faciliterend grondbeleid

Bij de behandeling van de begroting 2021 is de motie "Aankoop bouwlocaties en uitwerking bestemmingsplannen" aangenomen. In deze motie wordt verzocht te komen met voorstellen om de woningbouw te versnellen en een proactieve grondpolitiek te voeren. 
Door extra inzet van capaciteit en middelen wordt getracht in de kernen versnelling teweeg te brengen. Versnelling die voor elk project en prioritaire kern een maatwerkgerichte en verschillende aanpak vergt. Per project wordt bekeken waar een incidentele verhoging van inzet nodig is om gericht patstelling te voorkomen of waar nodig te doorbreken. Hiervoor wordt een budget van € 200.000 verwacht.

Een groot deel van de versnelling heeft betrekking op onze eigen grondexploitaties. De inschatting is dat dit een bedrag van € 150.000 behelst. In deze grondexploitaties wordt al in de ramingen rekening gehouden met deze plankosten.
De inschatting is dat € 50.000 noodzakelijk is voor extra externe inhuur voor de versnelling van de projecten van derden. De verwachting is dat dat deze kosten uiteindelijk middels een anterieure overeenkomst kunnen worden verhaald.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
68107530 Faciliterend grondbeleid: versn. woningb 50.000 0 0 0
Baten
68107530 Faciliterend grondbeleid: versn. woningb 50.000 0 0 0

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten - Programma 3

Stand van zaken kredieten Programma 3

Lopende kredieten

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 720608200 21.000 4.252 16.748
I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - TR2016 15.000 7.209 7.791
I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - TR2017 15.000 5.821 9.179
I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - TR2017 5.000 1.500 3.500
I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2017 11.860 11.860 0
I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - TR2017 10.000 8.680 1.320
I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2017 76.500 71.715 4.785
I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018 2.000 2.218 -218
I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018 0 0 0
I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - TR2018 5.000 24 4.976
I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - TR2018 15.000 11.291 3.709
I010206096450000 Historische hekken plaatsen - TR2018 6.000 0 6.000
I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2018 9.000 5.643 3.357
I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019 57.750 86.674 -28.924
I010206212000000 Fietspad Oploseweg-d'n Twist - 720621200 76.000 65.921 10.079
I010206218000000 Ontw Overloon en 75jr Oorlogsmus. IVS21 105.000 0 105.000
I010206224000000 Toegangspoorten Maasheggengebied 970.600 0 970.600
I010206226000000 Proj. O'loon-herkenbaarheid en represent 334.000 1.029 332.971
I010206228000000 Proj. O'loon- groene zebra - 720622800 65.500 0 65.500
I010206230000000 Proj. O'loon- Ruiternetwerk - 720623000 35.500 0 35.500
Totaal 1.835.710 283.837 1.551.873
Baten
I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019 0 30.000 -30.000

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010206098010000 Natuurincl. landbouw - NM2018 5.000 0 5.000
I010206098020000 Ommetjes - NM2018 20.000 2.112 17.888
I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - NM2018 5.000 4.562 438
I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2019 280.050 149.098 130.952
I010206210000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2020 105.000 56.477 48.523
I010206216000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2021-720621600 105.000 0 105.000
Totaal 520.050 212.250 307.800

Kredieten rood met groen

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019 105.000 82.464 22.536

Kredieten BGT

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200 75.000 82.025 -7.025
I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT IVS2019 52.500 2.500 50.000
Totaal 127.500 84.525 42.975

Krediet Elderom

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 720850004 0 7.677 -7.677
I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken 1.800.000 1.116.108 683.892
I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu 0 76.227 -76.227
I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw 0 2.145 -2.145
I010208504300000 Elderom: subsidie 0 7.790 -7.790
Totaal 1.800.000 1.209.947 590.053

Krediet I-DOP Beugen

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen 0 108.123 -108.123
I010208517100000 I-DOP Beugen: gemeenschapshuis 655.000 1.210.832 -555.832
I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court 0 128.848 -128.848
I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de boule 0 6.950 -6.950
I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte 1.000.000 73.552 926.448
I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld Dorpsstraat 0 52.496 -52.496
Totaal 1.655.000 1.580.800 74.200

Krediet Koploperproject Oeffelt

Exploitatie Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010206214000000 Koploperproject Oeffelt- 720621400 504.950 4.950 500.000

Kredieten Economische en ruimtelijke ontwikkeling overig

Exploitatie Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010206232000000 Herstel openbaar groen ivm droogte 202.000 72.807 129.193
I010209036000000 Samenhangende obj.registratie IVS2021 52.500 0 52.500
I010209038000000 IMGeo 2.2 IVS2021 - 720903800 31.500 0 31.500
Totaal 286.000 72.807 213.193

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 50.000 0 0 0
Baten
Thema Economie en Vestigingsklimaat -10.000 0 0 0
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 50.000 0 0 0
Totaal Baten 40.000 0 0 0