Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Evenementen

Op 17 en 18 september a.s. wordt enerzijds afscheid genomen van de burgemeester anderzijds is het de start van het afscheid van de gemeente Boxmeer. Voor deze en daarop volgende evenementen is door de gemeente een bedrag begroot van € 60.000,.

Gemeentelijke herindeling

Om gemeenten tegemoet de komen in de met een fusie gepaard gaande kosten, stelt het Rijk een vergoeding voor frictiekosten ter beschikking.  Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden worden en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Voor 2021 wordt, via de algemene uitkering, een bedrag ontvangen van  € 962.211. Dit bedrag zal beschikbaar  worden gesteld aan de projectorganisatie Land van Cuijk , Het geheel verloopt dus budgettair neutraal.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
60012045 Evenementen 60.000 0 0 0
60051070 Herindeling/kernendemocratie 962.211 0 0 0
Totaal Lasten 1.022.211 0 0 0

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Verkiezingen

Voor de Tweede kamer verkiezingen heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor de extra maatregelen die er genomen moeten worden in verband met COVID-19. Voor de gemeente Boxmeer is dit een bedrag van € 41.089.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen 41.089 0 0 0

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Abonnementen

Als gevolg van het aangaan van een nieuw contract met Kluwer Navigator kan de post abonnementen structureel met € 18.000 worden verlaagd.

Verzekering gemeentehuis

De verzekeringspremie voor de brandverzekering valt € 5.000 structureel hoger uit.

Huisvesting Sociale Zaken

Inmiddels is duidelijk geworden dat het gasverbruik met € 5.000 structureel kan worden verlaagd.

Baten

Reststroken verkoop

Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk  zijn zogenaamde PoP’s (‘Point of Precence’) geplaatst. De hiervoor benodigde ondergrond is verkocht. Dit heeft een meeropbrengst opgeleverd van € 15.300.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
52103050 O-ID-DIV:abonnementen, tijdschriften, bo -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
52103520 O-ID-FDI:belasting/verzekering/energie 5.000 5.000 5.000 5.000
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Totaal Lasten -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Baten
63406020 Reststroken: verkoop 15.300 0 0 0

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten - Programma 0

Stand van zaken kredieten Programma 0

Lopende kredieten

Krediet Opstalvergoeding Sportlaan 1

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010209030000000 Sporthal - Sportlaan 1 - 720903000 1.067.380 1.055.169 12.211

ICT kredieten

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200 10.000 7.290 2.710
I010404142000000 ICT: E-overheid + autenticatie-740414200 45.000 33.477 11.523
I010404152000000 ICT: verv Office software - 740415200 94.500 12.662 81.838
I010404156000000 ICT: Doorontw. zaaksysteem IVS 2020 108.764 14.500 94.264
I010404158000000 ICT: Aans. werkprocessensoftw IVS 2020 51.450 29.579 21.871
I010404160000000 ICT: Aans. werkprocessensoftware IVS21 61.950 0 61.950
I010404162000000 ICT: Doorontw zaaksysteem IVS21 -7404162 73.500 0 73.500
Totaal Lasten 445.164 97.507 347.657

Kredieten Bestuur en Ondersteuning overig

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010303006000000 Automatisering burgerzaken IVS 2020 48.300 2.300 46.000
I010403022000000 Vervangen drycooler IVS2021 - 740302200 89.890 54.141 35.749
Totaal 138.190 56.441 81.749

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
Thema Bedrijfsvoering -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Thema Bestuurszaken 1.022.211 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 41.089 0 0 0
Totaal Lasten 1.045.300 -18.000 -18.000 -18.000
Baten
Thema Bedrijfsvoering 15.300 0 0 0