Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanwezige risico's

Bij de algemene begrotingsbijstelling worden de risico’s geïnventariseerd, hieronder volgt een toelichting.

kaart nr.

Risicocategorie

Stand van zaken risico's

 

 

Top 10 risico's

 

Toegenomen

Afgenomen

Onveranderd

1

Financiële gevolgen Decentralisaties in het

Sociale Domein

 

 

X

2

Klimaatadaptatie

          

 

X

3

Informatievoorziening

 

 

X

4

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

 

 

X

5

Personeel

 

 

X

6

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

 

 

X

7

Contractenbeheer

 

 

X

8

Treasury

 

 

X

9

 Grondvoorraad

 

X

 

Het risico m.b.t de Grondvoorraad is afgenomen de berekening is geactualiseerd aan de hand van de grondnota. Uitgangspunt is de IFLO norm is 10 % van de boekwaarde per

10

 Juridische claims

 

 

X

Overige risico’s hierbij worden alleen die risico’s gemeld die toegenomen of afgenomen zijn of bij extra toelichting

Toegenomen

Afgenomen

Onveranderd

20

Economische Impuls

X

 

 

Toegenomen ten gevolge van een minimaal hogere uitkering op basis waarvan dit risico wordt berekend.

COVID -19

COVID -19

Via memo’s behorende bij de september- en decembercirculaire 2020 bent u de afgelopen periode op de hoogte gehouden van de eerste 3 corona compensatiepakketten van het Rijk. Inmiddels hebben wij een nieuwe circulaire gekregen van het Rijk met betrekking tot het 4e compensatiepakket.

Onderstaand geven wij u een overzicht van de ontvangen rijksgelden en de bestedingen tot op heden. Zoals reeds aangegeven in de memo’s worden alle door ons ontvangen corona vergoedingen van het Rijk door ons hiervoor gereserveerd.

Dit betekent dat de nog niet uitgegeven gelden 2020 zijn opgenomen in het bestedingsvoorstel behorende bij de jaarrekening 2020 en worden toegevoegd aan het budget 2021.

Naast het financiële overzicht geven wij u ook, net zoals we dat gedaan hebben bij de 2e algemene begrotingsbijstelling 2020 een inschatting van de coronagevolgen voor onze begroting 2021.

Overzicht ontvangen rijksgelden corona en bestedingen

1e corona compensatiepakket

2020

Besteed Resteert

Lokale culturele voorzieningen

86.696

18.000

68.696

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet

44.782

0

44.782

Inhaalzorg en meerkosten WMO

22.424

22.424

0

Compensatie toeristenbelasting

65.000

65.000

0

Participatie (Sociale Werkbedrijven)

210.362

210.362

0

Voorschoolse voorziening peuters

13.475

0

13.475

Totaal

442.739

315.786

126.953

 

2e corona compensatiepakket

2020 Besteed Resteert

Lokale culturele voorzieningen

86.069

0

86.069

Buurt- en Dorpshuizen

20.408

50.000

-29.592

Vrijwilligersorganisaties

11.280

0

11.280

Extra kosten verkiezingen

67.821

8.211

59.610

Participatie (Sociale Werkbedrijven)

116.868

116.868

0

Toezicht en handhaving

71.402

0

71.402

Mislopen precariobelasting en markt- en evenementenleges

4.954

4.954

0

Noodopvang van kinderen van ouders met cruciaal beroep

37.950

0

37.950

Niet innen eigen bijdrage WMO

15.960

15.960

0

Lagere apparaatskosten

103.319

103.319

0

Sportaccommodaties

0

27.500

-27.500

Ventilatie gemeenschapshuizen en sportaccommodaties

0

0

0

Totaal

536.031

326.812

209.219

       

Totaal 1e en 2e compensatiepakket

978.770

642.598

336.172

       

3e compensatiepakket decembercirculaire 2020   JAAR 2020

2020 Besteed Resteert

Aanvullend pakket re-integratie

11.395

0

11.395

Gemeentelijk Schuldenbeleid

16.366

0

16.366

Bijzondere bijstand

5.598

0

5.598

Continuiteit van zorg (Covid- 19)

39.293

0

39.293

Compensatie quarantainekosten

4.645

0

4.645

 

 

 

 

Totaal

77.297

0

77.297

       

Totaal mee te nemen bij bestedingsvoorstel JR 2020

   

413.469

 

3e compensatiepakket decembercirculaire 2020  JAAR 2021

2021 Besteed Resteert

Aanvullend pakket re-integratie

26.207

26.207

0

Impuls re-integratie

13.994

13.994

0

Gemeentelijk Schuldenbeleid

33.457

33.457

0

Bijzondere bijstand

11.444

11.444

0

Cultuurmiddelen

111.033

0

111.033

Extra kosten verkiezingen

41.089

41.089

0

Totaal

237.224

126.191

111.033

       

Bestedingsvoorstel 2020

   

413.469

Nog te besteden 3e compensatiepakket

   

111.033

Nog beschikbaar

   

524.502

Raad 1 april  2021

     

Leges evenementen

   

-6.000

1e algemene begrotingsbijstelling 2021

     

Terrasvergunningen

   

-10.000

 

Overige genomen besluiten: deze kunnen formeel pas verwerkt worden als het bestedingsvoorstel  bij de jaarrekening 2020 wordt geaccordeerd door de raad

 

 

 

 • Inhuur BOA's
   

-71.402

 • Vrijwilligersorganisaties
   

-6.000

 • Ventilatie gemeenschapshuizen en sportaccommodaties
   

-90.502

 • Ondersteuning lokale cultuuraanbieders
   

-106.823

Totaal nog beschikbaar na compensatie pakketten 1, 2 en 3

   

233.775

 

4e compensatiepakket maartcirculaire 2021

2021 Besteed Resteert

Perspectief jeugd en jongeren 2020

24.393

0

24.393

Perspectief jeugd en jongeren 2021

22.508

0

22.508

Jongerenwerk

16.203

0

16.203

Mentale ondersteuning

13.608

0

13.608

Activiteiten en ontmoetingen

9.336

0

9.336

Bijzondere bijstand (TONK)

70.301

0

70.301

Afvalverwerking

45.962

0

45.962

Bestrijding eenzaamheid ouderen

71.554

0

71.554

Extra begeleiding kwetsbare groepen

70.921

0

70.921

Mutatie voorschoolse voorziening peuters

8.280

0

8.280

Totaal

353.066

0

353.066

Toelichting 4e corona compensatiepakket

1) Perspectief Jeugd en jongeren

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken.

2) Jongerenwerk jeugd

Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld.

3) Mentale ondersteuning jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Als onderdeel van het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021 zet het kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun.

4) Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zetten we met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten.

5) Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

6) Afvalverwerking

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald.

7) Bestrijden eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties:

 • Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat.
 • Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken.
 • Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar coronaproof te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren.
 • Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten.

8) Extra begeleiding kwetsbare groepen

De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld:

 • Extra in te zetten op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag.
 • Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM-richtlijnen, die nog niet zijn gefinancierd via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd
 • Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen (extra huisbezoeken)
 • Extra (begrijpelijke) informatievoorziening over wat kan en mag en veilig is.

9) Voorschoolse voorzieningen peuters

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). Voor de periode van 16 december tot 8 februari wordt de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters in verband hiermee met € 5,1 miljoen opgehoogd. Met deze ophoging kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting.

Prognose coronagevolgen voor de begroting 2021 per programma

Hieronder staat een prognose van de coronagevolgen voor de begroting 2021 per programma.

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
0.1 Leges huwelijken en rijbewijzen 2021 Beperkt Huwelijken worden nog steeds uitgesteld of vinden in een sobere variant plaats. Geregistreerd partnerschappen worden wel voltrokken. Welk effect dit op de leges heeft is nog niet duidelijk. Vanaf 3 maart jl. neemt het CBR weer praktijkexamens af. De rijbewijzen die verlopen in de periode 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021 zijn 10 maanden langer geldig. De verwachting is dat de leges rijbewijzen door een lager aantal rijbewijsaanvragen en vernieuwingen in 2021 lager zal uitvallen.
0.2 Verkiezingen 2021 € 109.810 Het kabinet heeft met het tweede compenatiepakket 2020 €67.821 en via de decembercirculaire 2020 41.089 beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. De bedragen voegen wij volledig toe aan het budget verkiezingen.
0.3 Communicatie 2021 N.v.t. Er wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiekanalen die gericht zijn op informatieverstrekking (o.a. delen informatie rijksoverheid) aan inwoners en bedrijven over de coronacrisis. Daarnaast wordt er aanvullend, via weekbladen en facebook, extra eigen informatie verstrekt wanneer dit zinvol wordt geacht. Er worden extra informatie-advertenties geplaatst in de lokale weekbladen. Onze burgemeester publiceert ook regelmatig berichten om onze inwoners een hart onder e riem te steken en op te roepen om zich aan de maatregelen te houden.

Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
1.1 Veiligheidsregio 2021 N.v.t. Het Rijk heeft met de veiligheidsregio afspraken gemaakt over het proces om tot compensatie te komen m.b.t. de extra kosten die de Veiligheidsregio's moeten maken.
1.2  Inzet Boa's 2021 € 71.000 Voor de handhaving van de noodverordening mbt Corona zijn tijdelijk (tot 1 juli 2021) 2 fte BOA's ingehuurd voor extra toezichthoudende en handhavende taken. De kosten hiervoor worden geraamd op € 71.000 en worden gedekt uit de in 2020 beschikbaar gestelde budgetten (bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2020)

Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
2.1 Werk in uitvoering 2021 Nog niet bekend We zien een toename van ziekteverzuim door corona, medewerkers werken samen en moeten samen in quarantaine. Ook langere levertijden materialen en schaarste aan grondstoffen. De prijzen van personeel en grondstoffen zijn aan het stijgen. Dit kan effect hebben op de benodigde middelen en bestaande kredieten en budgetten (exploitatie).

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
3.1. Toeristenbelasting 2021 N.v.t. Gelet op het uiteindelijk aantal overnachtingen in 2020 verwachten wij geen lagere opbrengst toeristenbelasting in 2021.
3.2 Leges evenementen 2021 € 6.000 Bij raadsbesluit van 1 april jl. is besloten om geen leges in rekening te brengen voor het houden van evenementen (aanpassing tarieventabel legesverordening).
3.3. Huurinkomsten terrassen 2021 € 10.000 Er is besloten de jaarlijkse huurvergoeding voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen dit jaar niet te innen. Dit levert een nadeel op van € 10.000.
3.4 Markten 2021 N.v.t. De markt is geprivatiseerd en we betalen alleen een bijdrage

Programma 4 - Financiën

Programma 4 Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
4.1 Oninbaarverklaringen 2021 > € 10.000 De invordering van de gemeentelijke belastingen loopt op dit moment gewoon door. De mogelijkheid blijft bestaan om uitstel van betaling aan te vragen.
4.2 Algemene uitkering 2021 N.v.t. Bij memo van  15 juli 2020, 7 oktober jl. en 6 januari 2021 bent u uitgebreid geïnformeerd over de compensatieregelingen van het Rijk aan onze gemeente. 

Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
5.1 Leerlingenvervoer 2021 Beperkt In de periode van schoolsluiting als gevolg van de lockdown in de periode december 2020/januari 2021, heeft circa 50% van de ritten doorgang gevonden. In maart 2021 is ook het Voortgezet Onderwijs weer gedeeltelijk fysiek opengesteld. Hierdoor zitten de ritten in het leerlingenvervoer weer nagenoeg op het niveau van voor de coronacrisis. in de periode van sluiting zijn er iets minder kosten geweest.
5.2 Musea  2021 € 50.000 Bij memo van 17 juni 2020. hebben wij nader geïnformeerd over het verstrekken van een geldlening aan het Oorlogsmuseum. Daarnaast hebben wij uitstel van betaling verleend voor de jaarlijkse rente en aflossing. De Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum ontvangt een ondersteuningsbijdrage van € 50.000 als onderdeel van de lokale culturele basisinfrastructuur. De bijdrage wordt voldaan uit het compensatiepakket coronacrisis welke het rijk voor culturele instellingen beschikbaar heeft gesteld.
5.3 Bibliotheken 2021 Beperkt Er worden geen extra uitgaven verwacht
5.4 Gemeenschapsaccom-modaties 2021 Nog niet bekend Onder de coronamaatregelen hebben ook de gemeenschapsaccommodaties te lijden. Hun exploitatie staat onder druk als gevolg van verplichte sluitingen en de geldende beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. Met de sluiting van (de horeca in) de gemeenschapsaccommodaties en andere beperkingen opgelegd vanuit de gedeeltelijke lockdown medio oktober/november 2020 en later harde lockdown in december 2020, hebben de accommodaties een nieuwe klap gekregen. Compenseren voor alle verliezen kan niet, maar het college heeft op 24 november 2020 besloten de gemeenschapsaccommodaties tegemoet te komen door een bedrag ter grootte van 2 maanden vaste lasten te verstrekken. De exacte gevolgen blijven sterk afhankelijk van de duur en impact van de coronamaatregelen. In de raadsvergadering van 10 december 2020 heeft uw raad besloten over de acute problematiek rondom gemeenschapsvoorziening De Pit in Overloon. Op 26 januari 2021 heeft het college besloten dat, op basis van de rapportage over de ventilatie in gemeenschaps- en binnensportaccommodaties, maatregelen worden getroffen om de ventilatie-adviezen op te volgen. Deze maatregelen worden bekostigd uit de coronagelden.
5.5 Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed 2021 Beperkt Er zijn op dit moment geen signalen dat de huurinkomsten niet zullen worden ontvangen.
5.6 Kinderopvang 2021 Beperkt Vanuit de gemeenten worden ouders gecompenseerd voor de eigen bijdrage die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. De kosten zijn minimaal. 
5.7 Crisisopvang en opvang kinderen 2021 Beperkt Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten en is noodopvang ingesteld voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. In de periode van de 1e sluiting van scholen en opvang tot 1 juli 2020 waren gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van de avond-, nacht- en weekendopvang. In de lockdown van het december 2020/januari 2021 was geen sprake meer van de organisatie van avond-, nacht- en weekendopvang. Gemeenten worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd. Voor de gemeente Boxmeer zijn deze kosten minimaal.
5.8 Sport 2021 Nog niet bekend De Rijksoverheid heeft een aantal regelingen opengesteld om verhuurders van sportaccommodaties en amateursportorganisaties tegemoet te komen. Dit betreft de TVS en TASO-regeling.  Deze tegemoetkoming wordt in verschillende tranches opengesteld, en heeft als doel de lokale sportinfrastructuur overeind te houden. Verhuurders en amateursportorganisaties moeten deze zelf aanvragen. De gemeente heeft betreffende verenigingen, stichtingen en ondernemers op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. Voor tegemoetkoming aan zwembaden en ijsbanen is per april 2021 de SPUK IJZ opengesteld. Deze dient door de gemeente aangevraagd te worden.
5.9 Cultuurpodia 2021 € 56.823 In 2021 wordt een ondersteuningsbijdrage verstrekt aan cultuuraanbieders die op basis van de uitvoeringsregels waarderingssubsidies een gemeentelijke subsidie ontvangen.
De ondersteuningsbijdrage is 25% van het in 2020 toegekende bedrag waarderingssubsidie. De in 2020 toegekende bedragen zijn hetzij gebaseerd op vaste afspraken, hetzij op ingediende informatie en declaraties over in 2019 (een normaal jaar). Verder ontvangen de EHBO verenigingen,  museum van Postzegel tot tank en de Vaart ieder € 500,-. De bijdragen worden voldaan uit het compensatiepakket coronacrisis welke het rijk voor culturele instellingen beschikbaar heeft gesteld. 

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
6.1 ToZo 2021 N.v.t. Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is sinds 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal. 
6.2 TONK 2021 Beperkt De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK valt binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand. Het betreft feitelijk een tijdelijke verruiming van bijzondere bijstand. De overheid verstrekt middelen voor TONK (260 miljoen voor het eerste halfjaar van 2021) die via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Voor het eerste kwartaal komt 65 miljoen beschikbaar voor de gemeente Boxmeer een bedrag van € 70.300. 
6.3 Bijstandsuitkeringen 2021 Beperkt In 2020 was het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden lager dan het gemiddele van 2019. Mogelijk kan in 2021 het aantal uitkeringsgerechtigden toenemen als gevolg van de Coronacrisis. Er wordt ingeschat dat het Buig budget toereikend is.
6.4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 Beperkt De kosten blijven naar verwachting binnen de begroting.
6.5 WMO   € 39.293 De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft het voor Wmo een bedrag van € 39.293. Naar verwachting zullen deze middelen benodigd zijn.
6.6 Schuldhulpverlening   € 33.457 Met de decembercirculaire 2020 is er voor 2021 een extra bedrag ontvangen van € 33.457. Deze middelen zijn toegevoegd aan de middelen Schuldhulpverlening.
6.7 GGD   N.v.t. Het rijk zal de extra kosten van de GGD vergoeden.
6.8 Re-integratie   € 40.201 Met de decembercirculaire 2020 is er voor 2021 een extra bedrag ontvangen van €40.201. Deze middelen zijn toegevoegd aan de middelen Participatie re-integratie.

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
7.1 Klimaat en riolering 2021 Nog niet bekend Zie Programma 2: Werk in Uitvoering
7.2 Afvalinzameling 2021 Nog niet bekend Doordat inwoners vanwege corona veel vanuit huis werken is deze periode door veel inwoners aangegrepen om klussen in huis en tuin uit te voeren en eens goed op te ruimen. Daarnaast ontstaat door het thuis werken een verschuiving van bedrijfsafval (o.a. kantoren) naar huishoudelijk afval. Hierdoor zijn ingezamelde hoeveelheden afval in 2020 (vooral GFT-afval, B hout, fijn en grof restafval) al toegenomen. Het is niet bekend of deze toename de komende periode weer wordt gecompenseerd, doordat minder afval dan gebruikelijk wordt aangeboden of dat deze trend zich voortzet in 2021. Op basis van de ontwikkelingen bij de GR afvalinzameling zijn blijkt dat er geen significante afwijkingen zijn ten opzichte van de (gewijzigd) vastgestelde begroting 2021.
N.a.v. ontwikkelingen op de oud papier markt en textiel zijn de ramingen van de begroting 2021 aangepast, voor oud papier naar € 35.000 en voor textiel naar € 26.000.

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting
8.1 ODBN 2021 Nog  niet bekend De ODBN heeft haar werkzaamheden waar nodig in aangepaste vorm gecontinueerd. Het regulier toezicht vindt meer plaats op een digitale wijze en op afstand tenzij de situatie vraagt om fysieke controle. Daardoor is de verwachting dat de kosten voor geprogrammeerd toezicht lager uitvallen. Daarentegen zullen de uren toezicht op bodemactiviteiten hoger uitvallen. De verwachting is dat de totale kosten gelijk blijven aan het gene wat is begroot.