Overig

Financiële 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden afgesloten

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010201584000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158400 42.287 41.480 807
I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020 283.000 290.181 -7.181
I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018 2.000 2.218 -218
I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018 0 0 0
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800 1.139.280 1.139.252 28
I010209020000000 Digitale vergunningverlening IVS2017 10.000 9.387 613
I010209030000000 Sporthal - Sportlaan 1 - 720903000 1.067.380 1.055.169 12.211
I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem 75.750 78.531 -2.781
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094 130.000 130.684 -684
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw. 25.250 25.650 -400
I010305232000000 Gemeenschapshuis De Pit - 730523200 655.022 650.287 4.735
I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200 10.000 7.290 2.710
I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad 0 0 0
I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid Anth.wg/Sp 0 0 0
I010503510360000 Rec.Burg.Verk.str en rot.Koorstr - Engin 0 75.965 -75.965
Totaal 3.439.969 3.506.092 -66.123

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden gesteld

Krediet Bedrag
Landschappelijke inpassing Brandweerkazerne Oeffelt 57.000

De nieuwe brandweerkazerne in Oeffelt moet nog landschappelijk ingepast worden. Voor deze landschappelijke inpassing was nog geen krediet beschikbaar gesteld. De totale begrote kosten zijn € 32.000. Daarnaast dient de kazerne ook te worden aangesloten op het riool. De kosten van de rioolaansluiting bedragen afgerond € 25.000. Van dit bedrag wordt 50% betaald door de regionale brandweer.

Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld

Krediet Bedrag
Herstel constructiefouten dak en verbetering luchtkwaliteit en isolatie basisschool Onze Bouwsteen 114.000
Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat IVS2021 223.000

In de raad van 1 april 2021 zijn de volgende kredieten beschikbaar gesteld

Krediet Bedrag
Financiële bijdrage aan VV Sambeek 25.000
Aanvullend krediet van de molen in Oeffelt 356.100
Krediet MFA Sambeek 225.000

Raadsvergadering donderdag 1 april 2021

Status opvolging bevindingen accountant

Status opvolging bevindingen accountant

Jaarrekening 2020
Conform de opdracht van de gemeenteraad is, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020, de interim-controle uitgevoerd bij de gemeente Boxmeer. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne-beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Deze controle is in oktober 2020 uitgevoerd. In het accountantsrapport behorende bij de jaarrekening zijn de  bevindingen en aanbevelingen van Deloitte  opgenomen. Tevens wordt in het accountantsrapport een totaal oordeel gegeven over de jaarrekening 2020.