1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 in één oogopslag

BIO

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering -33.300 -18.000 -18.000 -18.000
Thema Bestuurszaken 1.022.211 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 41.089 0 0 0
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 1.030.000 -18.000 -18.000 -18.000
Programma 1 - Veiligheid
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 332.554 0 0 0
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 560 1.120 1.120 1.120
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat 10.000 0 0 0
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 0 0 0 0
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 10.000 0 0 0
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control -1.593.880 371.153 -29.901 -30.024
Thema WOZ en Belastingen 35.000 0 0 0
Totaal Programma 4 - Financiën -1.558.880 371.153 -29.901 -30.024
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Onderwijs 20.000 0 0 0
Thema Sport 0 0 0 0
Thema Welzijn 45.260 45.260 45.260 45.260
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 65.260 45.260 45.260 45.260
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen -38.556 0 0 0
Thema Jeugd 143.441 0 0 0
Thema Participatie 40.201 0 0 0
Thema WMO -17.083 -50.540 -50.540 -50.540
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 128.003 -50.540 -50.540 -50.540
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie 0 0 0 0
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 0 0 0 0

Saldo na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

De 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 sluit met een tekort van € 7.497. Gelet op de inmiddels, na de vaststelling van de Begroting 2021, opgenomen raadsbesluiten waaronder de 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020, zou dit betekenen dat het, op dit moment berekende tekort 2021, uit zal komen op € 57.888.

  2021 2022 2023 2024
Stand na 2e algemene begrotingsbijstelling 2020 (overschot) -98.646 294.976 -134.733 110.569
Raad 8 oktober 2020 - Veroordeling betaling opstalvergoeding Sportlaan 1 -53.369 -53.369 -53.369 -53.369
Raad 10 december 2020 - Uitbreiding en renovatie sporthal Meercamp -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Raad 10 december 2020 - Verwerving grond en opstal perceel 14 Oktoberplein 2 te Overloon -39.376 -55.751 -55.751 -55.751
Onvoorzien begroting 146.000 146.000 146.000 146.000
1e algemene begrotingsbijstelling 2021 -7.497 -348.993 52.061 52.184
Totaal na 1e algemene begrotingsbijstelling 2021 -57.888 -22.137 -50.792 194.633